ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ข้อสอบ ตม.)
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ข้อสอบ ตม.)

แชร์กระทู้นี้

1.ใครคือผู้กำหนดวันเวลาทำงานและวันหยุด
ของข้าราชการตำรวจในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ใน


          การปฏิบัติหน้าที่


          ก.   สำนักงานตำรวจแห่งชาติ                                 ข.   ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

          ค.   คณะรัฐมนตรี                                                      ง.   ก.ต.ช.

          ตอบ   ง.       ก.ต.ช. (ย่อมาจาก  คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ)

     มาตรา 9  วัน เวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณีวันหยุดราชการประจําปีและ

          การลาหยุดราชการของข้าราชการตำรวจให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
แต่ในกรณีจําเป็น


          เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
ก.ต.ช. จะกําหนดให้ข้าราชการตํารวจต้องปฏิบัติหน้าที่ตาม

          วันเวลาที่แตกต่างจากที่คณะรัฐมนตรีกำหนดก็ได้

2.       ข้อใดคือชั้นของข้าราชการตำรวจ          ก.   สัญญาบัตร 
          ข.   พลตำรวจ

          ค.   ประทวน 

          ง.   ถูกทุกข้อ


          ตอบ  ง.     ถูกทุกข้อ

มาตรา 25  ชั้นข้าราชการตำรวจ มีดังต่อไปนี้
  (1)
ชั้นสัญญาบัตร   ได้แก่ ผู้มียศตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไป 
  (2) ชั้นประทวน  ได้แก่ ผู้มียศสิบตำรวจตรี สิบตำรวจโท  สิบตํารวจเอก จ่าสิบตํารวจ และดาบตำรวจ
 
  (3) 
ชั้นพลตำรวจ   ได้แก่   พลตำรวจสำรอง3.    ข้อใด  ไม่ใช่ กรรมการโดยตำแหน่งของ ก.ตร.


          ก.   ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ                    ข.   ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ

          ค.   รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ                       ง.  จเรตํารวจแห่งชาติ

          ตอบ  ก.       ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ก.ตร. ย่อมาจาก  คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ)

4.       ในกรณีที่สมควรปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่  เปลี่ยนแปลงไป  และไม่เกินร้อยละสิบของอัตราที่ใช้บังคับอยู่  เมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากรัฐสภาเพื่อการนั้นแล้ว  การปรับอัตราเงินเดือนให้กระทำโดย 

          ก.   ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา                                 ข.   ตราเป็นพระราชบัญญัติ

          ค.   ตราเป็นข้อบังคับ                                                ง.   ตราเป็นหนังสือ

          ตอบ ก.       ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

  

ในกรณีที่สมควรปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงไป 
ถ้าการปรับอัตราเงินเดือนดังกล่าวเป็นการปรับเพิ่มร้อยละเท่ากันทุกอัตรา 
และไม่เกินร้อยละสิบของอัตราที่ใช้บังคับอยู่ 
และเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากรัฐสภา  
เพื่อการนั้นแล้วการปรับให้กระทำโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา


5.       มาตรา 3 
ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
ให้ยกเลิกความในมาตราใดแห่งพระราชบัญญัติตำรวจ


          แห่งชาติ  พ.ศ. 2547

          ก.   มาตรา  66         ข.   มาตรา  67          ค.   มาตรา  68            ง.   มาตรา  69

          ตอบ ข.       มาตรา  67

 

3  ให้ยกเลิกความใน มาตรา 67  แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ  พ.ศ. 2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน


 มาตรา
67 อัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจให้เป็นไปตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้
อัตรา
เงินประจำตำแหน่งและการรับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการตำรวจให้เป็นไปตาม
บัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ เงินประจำตำแหน่งไม่ถือเป็นเงินเดือน
ฯลฯ


6.       มาตรา 4 
ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
ให้ยกเลิกความในมาตราใดแพ่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ  พ.ศ. 2547


          ก.   มาตรา  66                                                             ข.   มาตรา  67

          ค.   มาตรา  67                                                             ง.   มาตรา  69

          ตอบ ค.  มาตรา  67


                     มาตรา
4
  ให้ยกเลิกความใน  (5)  (6)  (7)  (7)
 (9) 
(10) และ (11) ของวรรคหนึ่งของมาตรา 67
แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ  พ.ศ. 2547  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน


                “(5) ข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจเอกอัตราเงินเดือนพันตำรวจเอก
(พิเศษ)ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.5 ถึง 
ส.6

                (6) ข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจเอก  ให้ได้รับเงินเดือนระดับ  ส.4 

ถึง  ส.5

                (7) ข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจโท  ให้ได้รับเงินเดือนระดับ  ส.3 

ถึง  ส.4

                (8) ข้าราชการตำรวจยศดาบตำรวจ  ให้ได้รับเงินเดือนระดับ  ส.2 

ถึง  ส.3      ฯลฯ

 

7.       การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ  จะต้องปรับตามข้อใดก. อันดับและขั้น                                                      ข.   ระดับและชั้น

        ค.   ชั้นและขั้น                                                           ง.   ถูกทุกข้อ

          ตอบ ง.  ถูกทุกข้อ


                     การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจให้เข้าอันดับและขั้น  ระดับและชั้น 
ระดับและขั้น  หรือชั้นและขั้น  แล้วแต่กรณี 
ตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจตามวรรคหนึ่งและวรรคสี่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ตร. กำหนด 
และให้มีผลเป็นการแก้ไขขั้นหรือชั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจที่กำหนดไว้ในกฎหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง


8.       ในระหว่างที่ยังมิได้ตราพระราชกฤษฎีกาตาม
มาตรา 67 
วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ 
พ.ศ. 2547  ให้นำกฎหมายฉบับใดมาบังคับก่อน


ก.  พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง  พ.ศ. 2537

        ข.  พระราชกฤษฎีกาเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง  พ.ศ. 2537
        ค.  ข้อบังคับเกี่ยวกับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง  พ.ศ. 2537

       ง.   ข้อบังคับเกี่ยวกับเงินประจำตำแหน่ง  พ.ศ. 2537


          ตอบ ก.  พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2537

       

   มาตรา6 
ในระหว่างที่ยังมิได้ตราพระราชกฤษฎีกาตาม มาตรา 67  วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ  พ.ศ. 2547 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
ให้นำพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับเงินประจำตำแหน่งที่ออกตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง  พ.ศ. 2537 
มาใช้บังคับกับการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการตำรวจตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม

9.       การประเมินสมรรถภาพ  ความประพฤติ ความรู้ความสามารถ และผลการปฏิบัติหน้าที่  ใครเป็น   ผู้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ


ก.  นายกรัฐมนตรี       ข.   คณะรัฐมนตรี        ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย         ง.   ก.ตร.

          ตอบ  ง.  ก.ตร.                “ข้า
ราชการตำรวจตาม  (5)  (6)  (7)  (7)  (9)  (10) 
หรือ  (11)  ซึ่งได้รับเงินเดือน     
เต็มขั้นสูงสุดของระดับที่ตนได้รับอยู่ในขณะนั้นในปีงบประมาณใด 
หากผ่านการประเมินสมรรถภาพความประพฤติ  ความรู้ความสามารถ 
และผลการปฏิบัติหน้าที่แล้ว 
ให้มีสิทธิได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้นตามที่กำหนดไว้ใน  (5)  (6) 
(7)  (7)  (9)  (10)  หรือ  (11)  แล้วแต่กรณีอีกหนึ่งระดับ 
โดยเริ่มต้นให้ได้รับเงินเดือนในขั้นใกล้เคียงไม่ต่ำกว่าเงินเดือนที่ได้รับ
อยู่เดิม


                     การประเมินสมรรถภาพ  ความประพฤติ 
ความรู้ความสามารถ 
และผลการปฏิบัติหน้าที่ 
รวมทั้งการได้รับเงินเดือนภายหลังผ่านการประเมิน  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ตร. 
กำหนด


10.     ข้อใดถูก
ก.   ข้าราชการตำรวจต้องรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนเท่านั้น
ข.   กองบัญชาการหมายความว่าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ
ค.   กรรมการหมายความว่าคณะกรรมการข้าราชการตำรวจแห่งชาติ
ง.   กองบังคับการหมายความว่าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ
ตอบ ข.  กองบัญชาการ หมายความว่า ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ
(มาตรา.
4)  
ง.  ก.ตร.บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง   ตามพระราชบัญญัตินี้โดยได้รับเงินเดือน
จากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติและให้หมายความรวมถึงข้าราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่งตั้ง หรือสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตำรวจโดยได้รับเงินเดือนจากส่วนราชการ
ส่วนตัวเลือกอื่น


11.     ดาบหนวด  นาแตกเขิบ  อยากทราบว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แบ่งส่วนราชการได้ตามข้อใด
ก.   สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ/ กองบัญชาการ / กองบังคับการ

          ข.   กองบัญชาการ / กองบังคับการ / กองกำกับการ
          ค.   สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ / กองบัญชาการ

          ง.   กองบัญชาการภาคต่าง ๆ / กองบังคับการ /
กองกำกับการ / แผนก/งาน

          ตอบค. สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ/ กองบัญชาการ (มาตรา. 10)   

12.     วัน เวลา ทำงาน วันหยุดราชการตามประเพณี

วันหยุดราชการประจำปี และการลาหยุดราชการ ของข้าราชการตำรวจ?
ก.   ก.ต.ร กำหนด                                                       ข.   ผบ.ตร.กำหนด                              

         ค.   ครม.กำหนด                                                         ง.   ประธาน ก.ต.ร.กำหนด


ตอบ  ค.  ครม.กำหนด (ม.9)
(ตาม มาตรา. 9 วันเวลาทำงาน วันหยุดราชการตามประเพณี
วันหยุดราชการประจำปี และ


          การลาหยุดราชการ ของข้าราชการตำรวจให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
แต่ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ก.ต.ช. จะกำหนดให้ข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติหน้าที่ตาม

          วัน เวลา ที่แตกต่างจากที่คณะรัฐมนตรีกำหนดก็ได้

13.     กรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่.......จะกำหนดให้แตกต่างจากข้อ
12. ก็ได้ ?


          ก.   ก.ต.ร. กำหนด                                                      ข.   ผบ.ตร. กำหนด                             

          ค.   นายกรัฐมนตรี กำหนด                                      ง.   ก.ต.ช. กำหนด

     ตอบ ง.  ก.ต.ช.กำหนด (ม.9)

(มาตรา. 9 วันเวลาทำงาน
วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจำปี และการลา
ของข้าราชการตำรวจให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด แต่ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
ก.ต.ช. จะกำหนดให้ข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติหน้าที่ตาม วัน เวลา ที่แตกต่างจากที่คณะรัฐมนตรีกำหนดก็ได้)14.     ใครที่เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการตำรวจและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ได้รองจาก 

ผบ.ตร.?

         ก.   จาเลตำรวจ     ข.   รอง ผบ.ตร.       ค.   ผู้ช่วย    ง.ผบ.ตร. 

 ตอบ ง.  ทุกข้อ ถูกต้องแล้ว  (ม.12)                             
(มาตรา. 12 ให้มีจเรตำรวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
หรือ ผู้ช่วยผู้บัญชาการ


ตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการตำรวจ
และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รองจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำหนดหรือมอบหมาย
)


15.     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม
มาตรา.
17 ต้องมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ในด้านใดบ้าง?


          ก.   กฎหมาย / การงบประมาณ / การพัฒนาผู้นำ /
การวางแผนหรือการบริหาร / การจัดการ

          ข.   กฎหมาย / การงบประมาณ / การพัฒนาองค์กร /

การวางแผนหรือการบริหาร / การจัดการ

          ค.   กฎหมาย / การจัดองค์การ / การพัฒนาองค์กร /

การวางนโยบายหรือการบริหาร / การจัดการ

          ง.   กฎหมาย / การงบประมาณ / การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

/ การวางนโยบายแผนงาน/ การจัดการ


          ตอบ ข.  กฎหมาย / การงบประมาณ / การพัฒนาองค์กร /
การวางแผนหรือการบริหาร / การจัดการ


           (มาตรา.19

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม มาตรา. 17 (2) ต้องมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ใน

          ด้าน กฎหมาย

การงบประมาณ การพัฒนาองค์กร การวางแผนหรือการบริหาร และ การจัดการจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบแนวข้อสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ประจำปี2560 

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

1 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ

2 ความสามารถทางด้านเหตุผล

3 ความสามารถด้านภาษาไทย

4 พระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

5 แนวข้อสอบ พรบ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

6 สรุป คำถาม พรบ.คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒

7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Conversation

8 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar

9 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Reading

10 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน

11 แนวข้อสอบตรวจคนเข้าเมือง

มี 3 รูปแบบ

1.แบบไฟล์ PDF ปริ้นอ่านได้เลย ราคาเพียง 399 บาท (ได้รับภายในโอน)

2.แบบหนังสือ+(ฟรี MP3 ) ส่งฟรีEMS ทางไปรษณีย์  ราคา 699 บาท  

3.ชุดติว vcd + หนังสือ ราคา 1500 บาท ( ครอบคุมในหนังสือที่สอบ)

  

 ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)

โทร: 082-8551615  (คุณปาณิสรา)  

 Line ID : Panisara_test  

หรือแอดมาที่  https://line.me/R/ti/p/%40tin5283f

 

   ชำระค่าสินค้าและบริการ

-ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 983-0-97701-3  

-ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 549-2-17930-4 

-ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 793-271733-5

-ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี  411-5-06435-6  

(ชื่อบัญชี ปาณิสรา พระกาย ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น)

 

 โอนเงินแล้วแจ้ง โทร 082-8551615 
                           Line ID : Panisara_test  

 หรือแอดมาที่  https://line.me/R/ti/p/%40tin5283f


 

 


 จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้