ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เก็งข้อสอบวิศวกรเครื่องกล กฟน. การไฟฟ้านครหลวง
carmeo ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 

เก็งข้อสอบวิศวกรเครื่องกล กฟน. การไฟฟ้านครหลวง

แชร์กระทู้นี้


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

วง 2556 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) รับadmin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
000000000
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ดดด
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
yodpow ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ตอบกลับโพสของ (carmeo)
เอาใจช่วย
khampaw ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 

1. พระราชบัญญัติการประปานครหลวง ฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่เท่าไร

ก. ฉบับที่ 3   ข. ฉบับที่ 4

ค. ฉบับที่ 5    ง. ฉบับที่ 6

ตอบ ค. ฉบับที่ 5

 พระราชบัญญัติการประปานครหลวง ฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่ 5 พ.ศ.2535

2. พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อใด

ก. นับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข. ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ค. 3 วัน หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ง. 7 วัน หลังจากรประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ตอบ ข. ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป รก.2510/75/601/15 สิงหาคม 2510

3. ประปาเอกชน หมายถึง  การผลิต จัดส่งและจำหน่ายน้ำประปาโดยเอกชนให้แก่ผู้อยู่ในบ้านที่มีทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ตั้งแต่กี่บ้านขึ้นไป

ก. 3 บ้านขึ้นไป  ข.  3 บ้านขึ้นไป

ค. 7 บ้านขึ้นไป  ง. 10 บ้านขึ้นไป

ตอบ ข. 5 บ้านขึ้นไป

 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ การประปานครหลวง หมายความว่า การประปานครหลวงซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัตินี้

 ประปาเอกชน หมายความว่า การผลิต จัดส่ง และจำหน่ายน้ำประปาโดย เอกชน ให้แก่ผู้อยู่ในบ้านที่มีทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรตั้งแต่ห้าบ้านขึ้นไป โดยมีค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น (นิยามนี้เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2522)

 พนักงาน หมายความว่า พนักงานการประปานครหลวงรวมทั้งผู้ว่าการ

4. พนักงาน ในพระราชบัญญัติการประปานครหลวง หมายถึงผู้ใด

ก. พนักงานการประปานครหลวง

ข. ผู้ว่าการประปานครหลวง

ค. รัฐมนตรี

ง. ถูกทั้ง ก. และ ข.

ตอบ ง. ถูกทั้ง ก. และ ข.

 คำอธิบายดังข้อข้างต้น

5. การจัดตั้งการประปา การประปานครหลวง มีวัตถุประสงค์อย่างไร

ก. สำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดื่ม

ข. ผลิต จัดส่ง และจำหน่ายน้ำประปา

ค. ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกันหรือประโยชน์แก่การประปา

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

 มาตรา 6 ให้จัดตั้งการประปาขึ้นเรียกว่า การประปานครหลวง มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

 1. สำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบ และจัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบเพื่อใช้ในการประปา

 2. ผลิต จัดส่งและจำหน่ายน้ำประปาในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรี และ จังหวัดสมุทรปราการ และควบคุมมาตรฐานเกี่ยวกับระบบประปาเอกชนในเขตท้องที่ ดังกล่าว

 3. ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับหรือเป็นประโยชน์แก่การประปา

(มาตรา 6 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2522)

6. ข้อใดเป็นทรัพย์สินของการประปานครหลวง

ก. การประปาของกองประปากรุงเทพ

ข. การประปานนทบุรี

ค. การประปาเทศบาลนครธนบุรี

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

 มาตรา 10 ให้โอนกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สินและความรับผิดอันเกี่ยวกับการประปาของกองประปากรุงเทพ กรมโยธาเทศบาล  การประปานนทบุรีของกองประปาภูมิภาค กรมโยธาเทศบาล การประปาเทศบาลนครธนบุรีของเทศบาลนครธนบุรี และหมวดการประปา เทศบาลเมืองสมุทรปราการของเทศบาลเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ให้แก่ประปานครหลวง

 ให้กระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อพิจารณาประเมินราคา ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สินและความรับผิดของหมวดการประปาเทศบาลเมืองสมุทรปราการ และให้การประปานครหลวงตั้งงบประมาณชดใช้ตามราคาทรัพย์สินที่ประเมินได้ ถ้ามี

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้