ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เก็งข้อสอบครูอาชีวะ 2558 สรุปแนวข้อสอบครูอาชีวะ 2558
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เก็งข้อสอบครูอาชีวะ 2558 สรุปแนวข้อสอบครูอาชีวะ 2558

แชร์กระทู้นี้

1. ประธานกรรมการการอาชีวศึกษาคนปัจจุบัน
คือใครก. ดร.ศศิธารา    พิชัยชาญณรงค์                                   ค. ดร.ชินภัทร    ภูมิรัตนข. ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ   บุณยโสภณ                      ง. นายอเนก      เพิ่มวงศ์เสนีย์ตอบ   ข. ศาสตราจารย์
ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ2. ข้อใด ไม่ใช่
กรรมการโดยตำแน่งในคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                                         ข. เลขาธิการสภาการศึกษา ค. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ง. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
คือข้อใดก. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาข. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาค. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานง. เลขาธิการสภาการศึกษา4. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คนปัจจุบันคือใครก. นายเฉลียว     อยู่สีมารักษ์                                           ค.นางสาวศศิธารา    พิชัยชาญณรงค์ข. ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ    บุณยโสภณ                     ง. ดร.ชัยพฤกษ์     เสรีรักษ์5. นโยบายกรมอาชีวศึกษาตามแนวการปฏิรูปการศึกษา มีกี่นโยบายก. 3  นโยบาย                                                    ค.
5 นโยบายข. 4 นโยบาย                                                     ง.
6 นโยบาย6. ข้อใดคือหลักการและวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา ก. การมุ่งพัฒนาคนให้เต็มตามศักยภาพที่มีอยู่โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมข. การมุ่งเตรียมกำลังคนระดับต้นและระดับกลางด้านเทคนิคในสาขาต่างๆ
ให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงานค. การให้การศึกษาตลอดชีวิต
มีคุณวุฒิวิชาชีพ โดยจัดการเรียนรู้แบบเปิดและยืดหยุ่นง. ถูกทุกข้อ7. อุดมการณ์ที่สำคัญในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดคือข้อใดก. มีเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดต่างๆ
ในการจัดการเพื่อคุณภาพข. มีการเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาที่หลากหลายเข้ากับการทำงานจริงโดยการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะค. การพัฒนากำลังคนระดับกึ่งฝีมือ
ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดคุณภาพตามสมรรถนะอาชีพที่กำหนดไว้ง. มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานสายวิชาชีพเทียบได้กับสาขาวิชาชีพอื่น8. ความเชื่อพื้นฐานของการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาอาชีวศึกษาคือข้อใดก. ความสำเร็จของการดำเนินงาน                                ค. ความพยายามและการปฏิบัติงานข. ความตระหนักในการทำงาน                                    ง.
ความพร้อมของการดำเนินงาน9. รูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษามีหลักการที่สำคัญกี่หลักการก. 4   ประการ                                                    ค. 6  ประการข. 5   ประการ                                                    ง.  7  ประการ10. วัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา  คือข้อใดก. เพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษาข. เพื่อให้ทราบระดับคุณภาพของสถานศึกษาในการดำเนินภารกิจด้านต่างๆค. กระตุ้นเตือนให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องง. ถูกทุกข้อ11. ข้อใดคือผลที่คาดว่าจะได้รับจากการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษาก. การบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลข. เกิดการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ระดับมาตรฐานสากลค. การใช้ทรัพยากรในการบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพง. ถูกทุกข้อ12. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา
พ.ศ.2552 ให้ใช้บังคับกับสถานศึกษาใดก. สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาข. สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาค. สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาง. สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 13. สถานศึกษา 
ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.2552
หมายความว่าอย่างไรก. ศูนย์                                                               ข. วิทยาลัยค. หน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาง. ถูกทุกข้อ14. ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา
พ.ศ.2552ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ข. เลขาธิการสภาการศึกษาค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ง. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 15. ผู้รักษาการตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา
พ.ศ.2552
  คือใครก. นายเฉลียว     อยู่สีมารักษ์                                           ค.นางสาวศศิธารา    พิชัยชาญณรงค์ข. ศาสตราจารย์
ดร.ธีรวุฒิ    บุณยโสภณ
                     ง. ดร.ชัยพฤกษ์    
เสรีรักษ์16. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา
พ.ศ.2552 มีกี่หมวดก. 5  หมวด                                                                         ค. 10  หมวดข. 4  หมวด                                                                         ง.  8  หมวดตอบ  ก. 5 
หมวด
 ได้แก่หมวดที่  1  หน้าที่และการบริหารงานของสถานศึกษาหมวดที่  2 
หน้าที่ของงานและแผนกหมวดที่  3 
บุคลากรในสถานศึกษาและการบริหารงานหมวดที่  4 
คณะกรรมการในสถานศึกษาหมวดที่  5 
บทเฉพาะกาล 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูผู้ช่วย สอศ.

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

แนวข้อสอบกฎหมายและการบริหารการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551

- แนวข้อสอบกฎหมาย  พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบวัฒนธรรมไทย และประเพณีท้องถิ่น

- แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย

- แนวข้อสอบ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม

- แนวข้อสอบ ข่าว สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน  

- สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน

เลือกตามวิชาเอกที่สอบ

เอกภาษาไทย
เอกภาษาอังกฤษ

เอกคณิตศาสตร์

เอกสังคม

เอกพลศึกษา

เอกวิทยาศาสตร์

เอกเคมี

เอกชีววิทยา
เอกกฎหมาย

เอกฟิสิกส์

เอกยานยนต์

เอกช่างกลโรงงาน

เอกอื่นๆ


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
 
 สาขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี 
decho  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1111111111
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้