ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เเจกแนวข้อสอบครูผู้ช่วย 3000 เตรียมสอบครู สพฐ.ปี 2556
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เเจกแนวข้อสอบครูผู้ช่วย 3000 เตรียมสอบครู สพฐ.ปี 2556

แชร์กระทู้นี้

 

แนวข้อสอบ จากข้อสอบบรรจุครูเมื่อปีที่แล้ว เท่าที่ผมพอจะนึกออกมีดังนี้
(ส่วนคำตอบนั้นเป็นหน้าที่ของคุณที่จะหาคำตอบด้วยตัวของตัวเอง)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1.มีข้อหนึ่งถามว่า.. ข้อใดต่อไปนี้เป็นเศรษกิจพอเพียงตามพระราชดำริของในหลวง....
2.ถามว่า ไทยได้ลงนามทำเขตการค้าเสรี (free trad) กับประเทศใดบ้าง...
3.ประเทศไทยกำหนดราคาน้ำมันโดยยึดประเทศใดเป็นเกณฑ์......... เดิมทีผมเข้าใจว่า ...........อเมริกา.........แต่ไม่ใช่ +++++++++ลองหาคำตอบเอาเอง++++++
4. ข้อใดต่อไปนี้คือการเรียน ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
5.ผู้ที่ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่ได้รับใบอนุญาติ มีโทษสถานใด +
6.โจทย์ถามว่าข้อใดเขียนผิด+ คำตอบคือ+++++++++ผลัดวันประกันพรุ่ง+++++ ++++++++(ผิดอย่างไรหาคำตอบเอาเอง)
7.ข้อใดต่อไปนี้สามารถประกอบวิชาชีพครูได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาติ 1.ครู++++++++2.ผู้อำนวยการศึกษา+++ 3.คณาจารย์
8.ถามว่า++++++ใครทำหน้าที่ออกใบอนุญาตวิชาชีพครู
9.ถามเกี่ยวกับ++++++การนับอายุเด็กเพื่อเข้าเรียนในการศึกษาภาคบังคับนับอย่างไร
10.ถามเกี่ยวกับ การเสียสิทธิเลือกตั้ง การเข้าชื่อห้าหมื่นคนเพื่อออกกฏหมาย
11.หากมีการยุบสภา จะต้อง เลือกจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายในกี่วัน
12.++++++++ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่หน้าที่ของ คุรุสภา (จำช้อยไม่ได้)
13.สมาชิก รัฐสภามีกี่คน+++++++200+++++500++++700++
14.++++++++++++ถามเกี่ยวกับ มาตรการที่สาม คืออะไร
15.+++ศูนย์การเรียนตาม พรบ. คืออะไร
16.ถามว่า+++ประเทศไทยเสียเปรียบดุลการค้าให้แก่ประเทศใด+++
17.++++ข้อใดคือผลิตภัณมวลรวมระหว่างประเทศ++
18.++++อีกข้อถามเกี่ยวกับศาลปกครอง+++ ++++ถามว่า+++ศาลปกครองมีกี่ชั้นอะไรบ้าง++
19.หลักสูตรการศึกษามีอะไรบ้าง+++++++++
20.ผู้ที่ที่หน้าที่++++++ประเมินการศึกษาจากภายนอกคือใคร+++และกี่ปีถึงประเมิน 1 ครั้ง++
21.สมศ.............มีฐานะเป็นอะไร+++++++ ขัอเลือกจะเป็น+++นิติบุคล+++องกรณ์ของรัฐ++องกรมหาชน++++++++อะไรประมานนี้
22.โจทย์อีกข้อโจทย์ถามว่า รายวิชาใดต่อไปนี้ไม่ได้อยู่ในหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน++ +++คำตอบก็จะเป็น วิทย์+++คณิตย+++การงานและพ้นฐานอาชีพ++สร้างเสริมล้กษณะนิสัย++
23.ถามว่า การโต้วาที่ ในการเลือกตั้ง ประธานาธิปบดีของสหรัฐจะทำกี่ครั้ง
24.ถามว่า พาราลิมปิกเกม ครั้ง ล่าสุดนี้เป็นครั้ง ที่เท่าไหร
25.ถามว่า ประเทศใดที่มีการเลือกตั้งระดับประเทศครั้งล่าสุด
26.เป็นเรื่องเกี่ยวกับ สุภาษิต/คำพังเผย เกี่ยกับ เข็ญครกขึ้นภูเขา++งมเข็มในมหาสมุทร ประมาณนี้
27.เป็นเรื่องเกี่ยวกับ อุปมาอุปมัย โดยโจทย์กำหนดความสัมพันธ์มาให้คู่หนึ่งแล้วให้หาความสัมพันธ์ของครู่ถัดไปที่สำพันธ์กับครูแรก เช่น น้ำเงิน : ฟ้า ?? :: ??
1. แดง : ส้ม
2. เขียง : เหลือง
3. ดำ : ขาว
ประมาณนี้
28.ประเทศใดที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย แต่ใช้ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม
29.ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของระบบเศรษฐกิจ แบบทุนนิยม
30.ข้อใดไม่ใช่รายรับของรัฐบาล จำตัวเลือกไม่ได้ครับ
31.สุภาษิต เหนือบ่ากว่าแรงคือข้อใด
32.คำว่า ขาดตลาด หมายความว่าอย่างไร
33.หน่วยงานใดทำหน้าที่เสนอนโยบายและแผนการศึกษาแห่งชาติ
34.ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัยของข้าราชการในปัจจุบัน
35.พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 (ฉบับแก้ไข 2545) กล่าวถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเรื่องใด
1. การเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ
2. การดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ
ประมาณนี้
 


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2555   ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 

ประกอบด้วย
- แนวข้อสอบความรอบรู้และความสามารถทั่วไป   100  ข้ออธิบายละเอียด
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 300 ข้อ ข้ออธิบายละเอียด
- แนวข้อสอบความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
- แนวข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู

- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งวิชาเอก  (เลือกเอกที่จะสอบ)


1. สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นกลุ่มสาระที่เท่าใดของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ก.  กลุ่มสาระที่ 4                                  ก.  กลุ่มสาระที่ 5

                ค. กลุ่มสาระที่ 6                                                   ง.  กลุ่มสาระที่ 7

2. ข้อใดเป็นวิสัยทัศน์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานเทคโนโลยี
 ก. การเรียนรู้ยึดงาน

                ข. การเรียนรู้ที่ยึดการแก้ปัญหาเป็นสำคัญ

                ค. การเรียนรู้ที่ยึดงานและการแก้ปัญหาที่สำคัญ

                ง.  การเรียนรู้ที่ยึดงานและการแก้ปัญหาเป็นสำคัญบนพื้นฐาน

3. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับคุณภาพของผู้เรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 ก. มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบแยกส่วน                     ข. มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม

                ค. มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบผสมผสาน  ง. ถูกทุกข้อ

4. ประยุกต์เทคโนโลยีและสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมเป็นคุณภาพของผู้เรียนในช่วงชั้นใด
 ก. ช่วงชั้นที่ 1                                                       ข. ช่วงชั้นที่ 2

                ค. ช่วงชั้นที่ 3                                                       ง. ช่วงชั้นที่ 4

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีมีกี่สาระ
 ก.  3                                                                        ข.  4
                 ค. 5                                                                         ง.  6

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีมีกี่มาตรฐาน
 ก.  3                                                                        ข.  4

                ค. 5                                                                         ง.  6

7. เทคโนโลยีเพื่อการทำงานและอาชีพเป็นสาระที่เท่าใด
                 ก.  3                                                                        ข.  4

                ค. 5                                                                         ง.  6

8. ขั้นตอนแรกของการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงคือข้อใด
                ก. วางแผน                                                            ข. ปฏิบัติ

                ค. ศึกษาและวิเคราะห์                                        ง. ประเมินปรับปรุง


9. ขั้นตอนแรกของการเรียนรู้จัดประสบการณ์คือข้อใด
 ก. ครูผู้สอนสร้างกิจกรรม                 

                 ข.  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม

                ค. ผู้เรียนวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติกิจกรรม

                ง. สรุปผล

10. ลำดับความคิดหรือจินตนาการให้เป็นขั้นตอนเพื่อนำไปสู่การวางแผนการแก้ปัญหาเป็นความหมายของคำในข้อใด
 ก. ธรรมชาติของเทคโนโลยี                              ข. กระบวนการเทคโนโลยี

                ค. การออกแบบทางเทคโนโลยี                        ง. เทคโนโลยีสารสนเทศ

11. ข้อใด ไม่ใช่  ประโยชน์จากการนำสารสนเทศมาใช้กับการลงทะเบียนของนักศึกษา
 ก. สามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้ทันที

                ข.  ทำให้เป็นคนทันสมัยขึ้น

                ค. เป็นการประมวลผลข้อมูลแบบเชื่อมตรง

                ง. เป็นที่นิยมใช้กับการลงทะเบียนของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้ทำการลงทะเบียน

12. ข้อใด ไม่ใช่ บทบาทของเทคโนโลยี

                ก. เทคโนโลยีทำให้การสร้างที่พักอาศัยที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

                ข. เทคโนโลยีทำให้ระบบการผลิตสินค้าและบริการต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากขึ้น

                ค. เทคโนโลยีทำให้มีการผลิตสินค้าได้เป็นจำนวนมาก

                ง.  ไม่มีข้อถูก

13. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
 ก. เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวัน

                ข. เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญต่อการแข่งขันด้านธุรกิจ

                ค. เทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอย่างช้าๆ

                ง. คอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

14. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ก. แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศจะค่อยๆ กลายเป็นระบบรวม

                ข. การพัฒนาเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร

                ค. เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจ

                ง. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

 15. เทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึง

                ก. การนำเทคโนโลยีมาสร้าวคุณค่าให้กับสารสนเทศ

                ข. การประยุกต์เอาความรู้มาทำให้เกิดประโยชน์ต้อมวลมนุษย์

                ค. ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี

                ง. การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล

16. ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ก. ก่อให้เกิดการรับวัฒนธรรม                          ข. ผลด้านศีลธรรม

                ค. การทำงานเปลี่ยนไป                                      ง. การมีส่วนร่วมของสังคม

17. ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อมนุษย์ในด้านลบคือข้อใด
                ก. ก่อให้เกิดการรับวัฒนธรรม                          ข. การบริโภคเปลี่ยนไป

                ค. การทำงานเปลี่ยนไป                                      ง. การติดต่อสื่อสาร

18. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศ
                ก. มีรูปแบบและขั้นตอน                                    ข. ความน่านับถือ

                ค. มีประสิทธิภาพ                                                ง. ความถูกต้อง

19. ข้อใด ไม่ใช่  ผลกระทบต่อสังคมโดยตรงของเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ก. อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่เกี่ยวกับการรวบรวมประมวลผล เก็บรักษา

                ข. การประมวลผลที่เป็นสารสนเทศ

                ค. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือข้อมูลดิบ

                ง. ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลหรือจัดระบบแล้ว

20. ข้อใด ไม่ใช่  ผลกระทบต่อสังคมโดยตรงของเทคโนโลยีสารสนเทศ
                ก. ช่วยทำให้การผลิตในอุตสาหกรรมดีขึ้น

                ข. ช่วยส่งเสริมความสะดวกสบายของมนุษย์

                ค. ช่วยให้อัตราการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นรวดเร็ว

                ง.  ช่วยส่งเสริมสติปัญญาของมนุษย์

21. ข้อมูล (DATA) คือ
 ก. ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับคน สัตว์ สิ่งของและสถานที่

                ข. เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องคน สัตว์ สิ่งของและสถานที่

                ค. ข้อเท็จจริง

                ง. รายละเอียด
22. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสารสนเทศ
 ก. สารสนเทศที่ดีคือต้องเกิดจากข้อมูลที่ดี

                ข. สารสนเทศคือความถูกต้องของข้อมูล

                ค. ข้อมูลที่ผ่านการเลือกสรรให้เมาะสมกับการใช้งานให้ทันเวลา

                ง. สิ่งที่ได้จากการนำเอาข้อมูลที่เก็บรวมรวบไว้มาประมวลผล

23. ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลและสารสนเทศได้
                1. ข้อมูล                                2. การประมวลผล                               3.สารสนเทศ
                ก. 2-1-3                                                                                 ข. 3-2-1

                ค. 2-3-1                                                                                 ง. 1-2-3

24. ข้อใด ไม่ใช่ วิธีการดำเนินการประมวลผลข้อมูลให้กลายเป็นสารสนเทศ
 ก. การจัดเรียงข้อมูล                                            ข.  สร้างความสัมพันธ์ของข้อมูล

                ค. การจัดแบ่งกลุ่มข้อมูล                                     ง.  การคำนวณ

25. จงเรียงลำดับขั้นตอนการทำข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ
                1.  การประมวลผล             2. การดูแลรักษาสารสนเทศ             3. การรวบรวมตรวจสอบ
 ก. 3-1-2                                                                                 ข.  3-2-1

                ค. 1-2-3                                                                                 ง. 2-1-3

26. โครงสร้างของข้อมูลคอมพิวเตอร์เรียงลำดับจากใหญ่สุดเล็กสุด คือข้อใด
 ก. bit , character, field, file, record, database

                ข. file , record , field , character , bit , database

                ค. character , field , file, record, database, bit
                ง. database, file , record, character , bit
27. ส่วนขยาย ( File Extension ) ใด หมายถึงแฟ้มโปรแกรม ( Application Program )
                ก.  EXE                                                                                  ข.  DOC

                ค. PRO                                                                                  ง.  APP

28. การเข้าถึงข้อมูลแบบใดที่ใช้กับเทปแม่เหล็ก ( Magnetic Tape )
                ก.  Sequential                                                                       ข. Random  Access

                ค.  Direct  Access                                                                ง.  ไม่มีคำตอบ

29.  ข้อมูล 19.64 เป็นข้อมูลชนิดใด
 ก. จำนวนเต็ม                                                                       ข.  จำนวนจริง

                ค.  ตัวอักษร                                                                           ง.  ค่าตรรกะ

30. การทำงานใดต่อไปนี้ ไม่เหมาะที่จะใช้การประมวลผลแบบสุ่ม
                ก. การพิมพ์รายงานประจำเดือน                      ข. การออกใบแจ้งหนี้ผู้เช่าห้องพัก

                ค. การซื้อขายหลักทรัพย์                                    ง.  การตรวจข้อสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์

31. ข้อมูลชนิดใดมีได้เพียง 2 ค่าเท่านั้น
 ก. ค่าตรรกะ                                                          ข.  จำนวนเต็ม

                ค. จำนวนจริง                                                       ง.  วันที่และเวลา

32. หนึ่งตัวอักขระมีกี่บิต
                ก. 2  บิต                                                                 ข.  4  บิต

                ค.  8 บิต                                                                 ง.  16 บิต

33. ข้อใดหมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่เก็บในคอมพิวเตอร์อาจเป็นแฟ้มโปรแกรม หรือรูปภาพ หรือวีดีโอ
                 ก. ค่าตรรกะ                                                          ข. ไบนารี

                ค.  สายอักขระ                                                      ง.  วันที่และเวลา

34. เมื่อทราบว่าระเบียนมีความยาว 10 ตัวอักษรและตำแหน่งเริ่มต้นระเบียนแรกเป็น 31 จงหาตำแหน่ง เริ่มต้นของระเบียนที่ 2
                ก.  31                                                                      ข. 41

                ค. 51                                                                       ง. 61

35. แฟ้มแบบใดเข้าถึงข้อมูลได้ดีทั้งข้อมูลปริมาณมาก และแบบเฉพาะเจาะจง
                ก. แฟ้มลำดับ                                                        ข. แฟ้มลำดับดรรชนี

                ค. แฟ้มสุ่ม                                                             ง.  แฟ้มดรรชนี

36. ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนจัดการข้อมูล
 ก. การวิเคราะห์ข้อมูล                                         ข. การเรียกข้อมูล

                ค. การแจกจ่ายข้อมูล                                           ง.  การจัดเก็บข้อมูล

37. เอนทิตี้ (Entity) คือ
                 ก. ระบบฐานข้อมูล                                              ข. วิธีการจัดการข้อมูล

                ค. รายละเอียดต่างๆของข้อมูล                          ง. สิ่งที่เราสามารถมองเห็นภาพลักษณ์ได้

38. ระเบียน ( Record) คือ
 ก.  การจัดเก็บข้อมูลเข้าเป็นแฟ้ม

                ข.  การนำเขตข้อมูลทั้งหมดของแฟ้มมาวางเรียงกัน

                ค.  การรวบรวมข้อมูลแล้วมาวางรางกัน         

ง.  รายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับข้อมูล

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.comจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
bird_small ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ

1. พรบ.การศึกษาแห่งชาติให้ความหมายการศึกษาหมายถึงกิจกรรมดังต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด

. กระบวนการเรียนรู้   . การฝึกอบรม

. การสืบสานวัฒนธรรม   . การศึกษาดูงาน

เฉลย ง.

2.  ข้อใดไม่สอดคล้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามความมุ่งหมายของ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ

. ปลูกฝังจิตสำนึกการเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

. รักษา และส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพเคารพกฎหมาย

. รู้จักรักษาผลประโยชน์ ส่วนรวมของประเทศชาติ

. กระจายการพัฒนาไปสู่ชนบทโดยการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่น

เฉลย ง.

3. ข้อใดไม่สอดคล้องการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการการจัดการศึกษา

. กระจายอำนาจสู่สถานศึกษาทั้งหมด

. กำหนดมาตรฐานการศึกษา จัดระบบประกันคุณภาพ

. มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

. ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา

เฉลย ก.

4. คำว่าเอกภาพด้านนโยบาย หลากหลายในการปฏิบัติสอดคล้องกับข้อใด

. ส่วนกลางกำหนดนโยบาย ส่วนภูมิภาคกำหนดแนวทางปฏิบัติ

. กระทรวงกำหนดนโยบายมาตรฐานสนับสนุนเขตพื้นที่และสถานศึกษาบริหารจัดการด้วยตนเอง

. มีนโยบายเดียวกัน การปฏิบัติหลากหลายวิธี

. ถูกทุกข้อ

เฉลย ง.

5. ต่อไปนี้นี้ ข้อใดไม่กล่าวถึงสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

. บุคคล . เอกชน

. องค์กรปกครองท้องถิ่น . ครู อาจารย์

เฉลย ง.

 6. ข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ บิดามารดา ผู้ปกครอง พึงได้รับในการจัดการศึกษา

. การสนับสนุนจากรัฐ ให้ความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู

. การยกเว้นเงินภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

. เงินอุดหนุนจากรัฐสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของคนในการดูแล

. การให้การศึกษาแก่บุตรหรือบุคคลในการดูแล

เฉลย ข.

7. จุดที่ต่างกันของการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่สำคัญคือข้อใด

. ระยะเวลาที่จัดการศึกษา . สถานที่จัดการศึกษา

. ตัวผู้เข้ารับการศึกษา . จุดหมาย วิธีการ หลักสูตร

เฉลย ง.

8. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการศึกษาตามอัธยาศัย

. สถานศึกษา ต้องจัดการศึกษา ทั้งในระบบนอกระบบ และตามอัธยาศัย

. ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส

. จัดการเรียนรู้ได้ในทุกที่ ทุกเวลา

. ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ได้

เฉลย  ก.

9. ต่อไปนี้ ข้อใดไม่ใช่ สถานศึกษาสำหรับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน

. โรงเรียน . ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

. ศูนย์พัฒนาชุมชน . ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ สถาบันศาสนา

เฉลย ค.

10. ข้อใดไม่ถูกต้องในด้านการกระจายอำนาจให้เขตพื้นที่และสถานศึกษา

. ด้านวิชาการ . งบประมาณ

. หลักสูตรการสอน  . การบริหารทั่วไป

เฉลย ค.

11. ต่อไปนี้ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

. ผู้แทนครู . ผู้แทนองค์กรเอกชน

. ผู้แทนศิษย์เก่า . ผู้แทนคุณวุฒิ

เฉลย ข.

 

12. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.. 2542ไม่ได้ กำหนดให้หน่วยงานใดมีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

. หน่วยงานหรือสถานศึกษาของรัฐและเอกชน

. มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน

. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

. องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ

เฉลย ข.

13. การจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการศึกษาให้ยึดหลักอะไรบ้าง

. มีเอกภาพด้านนโยบายและหลากหลายในการปฏิบัติ

. มีการกระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา

. ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา

. ถูกทั้ง ก ข และ ค

เฉลย ง.

14. ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการจัดการศึกษา ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ 2542

. การศึกษาในระบบการเรียนรู้ . การศึกษาตามอัธยาศัย

. การศึกษานอกระบบ . การศึกษาในระบบ

เฉลย ก.

15. แนวการจัดการศึกษาตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.. 2542 ยึดหลักตามข้อใด

. ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเท่ากัน . ถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด

. หลักสูตรมีความสำคัญที่สุด . กระบวนการเรียนการสอนสำคัญที่สุด

เฉลย ข.


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

bird_small ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบ
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 

1. ต่อไปนี้ข้อใดไม่สอดคล้องคำว่าการศึกษา

ก.การถ่ายทอดความรู้
ข.การฝึกอบรม
ค.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ง. การสืบสานทางวัฒนธรรม

2. ต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้อง

ก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายความว่า การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา
ข. การศึกษาตลอดชีวิต หมายความว่า การศึกษาตามอัธยาศัย
เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

              ค. ผู้สอนหมายถึงครูและคณาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่าง ๆ
              ง. การประกันคุณภาพภายในดำเนินการโดยบุคลากร ของสถานศึกษานั้นหรือโดยหน่วยงานต้น

สังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถานศึกษานั้น

3. . ความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาตามพรบ.นี้ ได้แก่

             ก.ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
             ข.ปฏิรูปการศึกษาของไทย
             ค.พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ  คุณธรรม
             ง.พัฒนาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

4. ข้อใดไม่ใช่หลักการพรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545

ก.เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปวงชน
ข.เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน
ค.ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ง.พัฒนา สาระ และกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่าง

5. ข้อใดไม่สอดคล้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามความมุ่งหมายของพรบ.

         ก.ปลูกฝังจิตสำนึกการเมืองการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข
         ข.รักษา และส่งเสริมสิทธิ หน้าที่เสรีภาพ เคารพกฎหมาย
         ค.รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ
         ง.กระจายการพัฒนาไปสู่ชนบทโดยการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่น

6. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ บิดา มารดา ผู้ปกครอง พึงได้รับในการจัดการศึกษา

                ก.การสนับสนุนจากรัฐให้ความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู
               ข.การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
               ค.เงินอุดหนุนจากรัฐสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของคนในการดูแล
              ง.การให้การศึกษาแก่บุตรหรือบุคคลในการดูแล

7. การศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกำหนดจุดหมายรูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา และระยะเวลา เป็น      การศึกษารูปแบบใด

                ก.ในระบบ


 ข. นอกระบบ


 ค. ตามอัธยาศัย


 ง. ตลอดชีวิต

8. จุดที่ต่างกันของการศึกษาระบบต่างๆที่สำคัญคือข้อใด

           ก.ระยะเวลาที่จัดการศึกษา
           ข.สถานที่จัดการศึกษา
           ค.ตัวผู้เข้ารับการศึกษา
          ง.จุดหมาย วิธีการ หลักสูตร


9.แนวการจัดการการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545ยึดหลักตามข้อใด

     ก.ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเท่ากัน
     ข.ถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด
     ค.หลักสูตรมีความสำคัญที่สุด
     ง.กระบวนการเรียนการสอนสำคัญที่สุด

10. ใครเป็นผู้กำหนดหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน

         ก.กระทรวงศึกษาธิการ ศาสนาและวัฒนธรรม
        ข.สภาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมแห่งชาติ
         ค.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
        ง.คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

11. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน

        ก. ระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
        ข. จำนวนสถานศึกษา จำนวนประชากร
        ค. วัฒนธรรมและความเหมาะสมด้านอื่น
       ง.ปริมาณสถานศึกษา จำนวนประชากรและความเหมาะสมด้านอื่น

12. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา

         ก. ให้สถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาได้ทุกระดับและทุกประเภท
          ข.การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชนให้มีความเป็นอิสระ โดยไม่มีการกำกับ
 ติดตามจากรัฐ

          ค.ให้กระทรวงกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ด้านวิชาการ งบประมาณ การ  บริหารงานบุคคล

และการบริหารทั่วไปไปยังสถานศึกษา


          ง.รัฐต้องให้การสนับสนุนด้านเงินอุดหนุนแก่สถานศึกษาเอกชน

13. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

          ก.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกับการประกันคุณภาพคือเขตพื้นที่การศึกษา
           ข.ระบบประกันคุณภาพประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกัน

 คุณภาพภายนอก

          ค.การประเมินคุณภาพภายนอกคำนึงถึงความมุ่งหมายและหลักการและแนวการจัดการศึกษา
          ง.เสนอผลประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน

 14.ใครเป็นผู้ส่งเสริมให้ระบบ ขบวนการผลิตการพัฒนาครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มี  

คุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสม กับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง

          ก.กระทรวงศึกษาธิการ
         ข.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
         ค.องค์กรกลางบริหารงานบุคคล
        ง.สภาวิชาชีพ

15. องค์กรวิชาชีพครูผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา เป็นองค์กรภายใต้การบริหารของข้อใด

        ก.กระทรวงการศึกษาธิการ
        ข.องค์กรกลาง บริหารงานบุคคล
       ค.สภาวิชาชีพ
        ง.องค์กรอิสระ

16. ตามมาตรา66 ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใน   

โอกาสแรกที่ทำได้เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีสอดคล้องกับนโยบายของ รัฐบาลข้อใด

           ก.พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
          ข.สร้างโอกาสในการเรียนรู้
          ค.พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
          ง.จัดหาแท๊บเล็ตให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1

 

เฉลยแนวข้อสอบ
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.
 สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

mor6w ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณมาก
a-pok1125 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ตอบ
lakyim ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณมากครับ
มีนา ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
อยากได้แนวข้อสอบ สพฐ ที่จะสอบเดือน เมษายน นี้คะ
jang2517 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณคะ
mazzo ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณมากเลยจ้า
yoyomagic ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
อยากสอบได้ึ้คะ
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้