ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบเก่านักวิชาการพาณิชย์ กรมการค้าภายใน
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบเก่านักวิชาการพาณิชย์ กรมการค้าภายใน

แชร์กระทู้นี้

อ้างอิง: กระทำโดย admin โดยการย้ายจากกระดานข่าว แจ้งข่าวการรับสมัครสอบ เมื่อเวลา(2012-12-01)

1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม  คือ

ก. ภาษีทางอ้อม  คิดจากมูลเพิ่มของสินค้าและบริการ

ข. ภาษีทางอ้อม คิดจากกำไรของการขายสินค้าหรือบริการ

ค. ภาษีทางตรง  ที่เรียกเก็บจากบุคคลที่ซื้อสินค้าหรือบริการ

ง. ไม่มีข้อถูก

2. ภาษีมูลค่าเพิ่มมีกี่อัตรา

ก. 1  อัตรา                                                                             ข. 2  อัตรา

ค.  3 อัตรา                                                                             ง. 4 อัตรา

3. ถ้าจะร้องเรียน  ขายสินค้าเกินราคา  สายด่วน คือ

ก. 1196                                                                                  ข. 1569

ค. 1695                                                                                  ง. 1269

4. ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนราคาสินค้า หรือ สายด่วน 1569 จัดตั้งขึ้นเพื่ออะไร

ก. รับร้องเรียนจากผู้บริโภคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้ามาเพื่ออุปโภค บริโภค

ข.   รับร้องเรียนจากผู้บริโภคจากการให้บริการไม่เป็นธรรม หรือถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการร้านค้า ผู้จำหน่ายสินค้า  

ค. รับร้องเรียนจากผู้ประกอบการ หรือผู้จำหน่ายสินค้า ไม่ปิดป้ายแสดงราคา

ง. ถูกทุกข้อ

5. สินค้าเกษตร  ส่งออก  อันดับแรก  ของไทยคืออะไรบ้าง

ก. ข้าว    ยางธรรมชาติ   ผักผลไม้                                     ข. ยางธรรมชาติ   ข้าว      น้ำตาลทราย

ค. ผักผลไม้   ไก่แปรรูป   ไม้และผลิตภัณฑ์    ง. ยางธรรมชาติ    ไม้และผลิตภัณฑ์   ข้าว

6. ราคา  FOB  คือ  อะไร

ก. ราคาสินค้าที่ส่งมอบ ณ ท่าเรือ 

ข. ราคาสินค้า + ค่าจัดส่งถึงผู้ซื้อ แต่ไม่รวมค่าประกันสินค้าเสียหายขณะขนส่ง

ค.  ราคาสินค้า + ค่าจัดส่งถึงผู้ซื้อ + ค่าประกันภัยสินค้าเสียหายในขณะขนส่ง

ง. ไม่มีข้อถูก

ตอบ   ก. ราคาสินค้าที่ส่งมอบ ณ ท่าเรือ 

7. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ  F.O.B

ก. ผู้ซื้อต้องจัดหาเรือมารับสินค้าที่ท่าเรือต้นทาง

ข. ผู้ซื้อจะเป็นผู้ทำประกันภัย

ค. ผู้ขายมีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะค่าลำเลียงสินค้าขณะขนส่ง

ง. ผู้ขายมีหน้าที่รับผิดชอบความเสี่ยงภัยหรือภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับสินค้าขณะขนส่ง

ตอบ  ง. ผู้ขายมีหน้าที่รับผิดชอบความเสี่ยงภัยหรือภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับสินค้าขณะขนส่ง

8. ราคาขายปลีกน้ำดื่ม  ขนาด 550 มิลลิลิตร  ที่กรมการค้าภายในกำหนดคือ

ก. 11 – 14  บาท                                                                    ข. 5 – 7  บาท

ค. 10 – 12  บาท                                                                    ง.  6 – 8  บาท

9. ราคาขายปลีกน้ำดื่ม  ขนาด  1,500  มิลลิลิตร  ที่กรมการค้าภายในกำหนดคือ

ก. 11 – 14  บาท                                                                    ข. 5 – 7  บาท

ค. 10 – 12  บาท                                                                    ง.  6 – 8  บาท

10. ผู้ประกอบการที่จำหน่ายน้ำดื่มในราคาที่สูงเกินกว่าที่กรมการค้าภายในกำหนดมีโทษอย่างไร

ก. จำคุกไม่เกิน  3 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข. จำคุกไม่เกิน  5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ค. จำคุกไม่เกิน  7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ง. จำคุกไม่เกิน  7 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

11. สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ  ประกอบด้วยประเทศใด

ก. ไทย  ลาว  พม่า                                                 ข. ไทย  มาเลเซีย  อินโดนิเซีย

ค. ลาว  ไทย  เวียดนาม                                                        ง. อินโดนิเซีย   พม่า   ลาว

12. เป้าหมายหลักของการพัฒนา สามเหลี่ยมเศรษฐกิจคือข้อใด

ก.  ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการผลิต

ข. เสริมสร้างความร่วมมือด้านส่งเสริมการลงทุน การถ่ายทอดเทคโนโลยีและความร่วมมือด้านการ 

    ผลิตสินค้า

ค. พัฒนาการเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งโครงข่ายคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค เพื่อ

    ลดต้นทุนการขนส่งระหว่าง 3 ประเทศ

ง. ถูกทุกข้อ

13. สินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ

                ก.น้ำมันปาล์ม                                                                       ข.ปลากระป๋อง

                ค.นมข้นหวาน                                                                     ง.นมจืด

14. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มคือใคร

ก. ผู้ซื้อ                                                                                   ข. ผู้ประกอบการ

ค. ผู้นำเข้า                                                                             ง. ถูกทั้ง  ข  และ  ค

15. สินค้าเกษตรที่ไม่สามารถจำนำได้คือ

                ก.ข้าวสารหอมมะลิ                                                             ข.ข้าวเปลือก

                ค.ข้าวโพด                                                                             ง.มันสำปะหลัง


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ กรมการค้าภายใน

        รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับกรมการค้าภายใน

การหาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์

ความรู้เรื่อง สิ่งที่มีผลทำให้ค่าเงินบาทแข็งตัว

- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม

- แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหาภาค

- แนวข้อสอบเก่านักวิชาการพาณิชย์ 2555

- แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้า

- กำหนดหน่วยงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมการค้าภายใน

- แบ่งส่วนราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.2545

- หลักเกณฑ์การดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปี 56

- อธิบายเหตุผลของการรวมกลุ่มกัน ขอโอเปค อาฟต้า และเอเชี่ยนบวกสาม


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย 
สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์
 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  
decho.by@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
กรมการค้าภายใน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานชั่งตวงวัดปฏิบัติงาน
>>>> 
ตำแหน่ง :    เจ้าพนักงานชั่งตวงวัดปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน :    11,500 - 12,650 บาท
ประเภท :    ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง :    11 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปวส.

รายละเอียดวุฒิ :     
1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม  
2) เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งนี้หากผู้ใดใช้หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. 
ในระดับที่สูงกว่าวุฒิที่สมัครสอบ ให้แนบสำเนาปริญญาบัตรของวุฒิที่ใช้ในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป มาด้วย

เปิดรับสมัคร :    
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึง วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559


รายละเอียดที่

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าพนักงานชั่งตวงวัดปฏิบัติงาน กรมการค้าภายใน

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการค้าภายใน
2 กฎกระทรวงการแบ่งกรมการค้าภายใน
3 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการค้าภายใน
4 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรมการค้าภายใน และกฎหมายเกี่ยวข้อง
5 พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542

6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542
7 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า

8 แนวข้อสอบงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (อัตนัย)

9 ความรู้เรื่องกลศาสตร์

10 แนวข้อสอบเรื่องกลศาสตร์

11 การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมการค้าภายใน


ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

ส่งเป็นหนังสือ +MP3 
 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ราคา 679 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
 
บิ๊กซีขอนแก่น 
decho pragay  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
11111111111111
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1111111
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
11111
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้