ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้ ใหม่ล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้ ใหม่ล่าสุด

แชร์กระทู้นี้

อ้างอิง: กระทำโดย admin โดยการย้ายจากกระดานข่าว แนวข้อสอบ อปท.เทศบาล อบต. อบจ. กทม. และท้องถิ่นต่างๆ เมื่อเวลา(2013-03-10)

1.        การส่งออกของหนังสือราชการ จะต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้อง

            ก.    ประทับตราที่มุมด้านขวา ข.    ลงวันที่ เดือน พ.ศ. ที่ได้รับ

            ค.    ทำหลักฐานการรับ ง.    ถูกทุกข้อ

            ตอบ   ง.

2.        ผู้อยู่ในตำแหน่งระดับใดขึ้นไป มีอำนาจอนุญาตให้ยืมหนังสือราชการระหว่างส่วนราชการได้

            ก.    อธิบดี                                                                             ข.    รองอธิบดี

            ค.    หัวหน้ากอง                                                                  ง.    หัวหน้าฝ่าย

            ตอบ   ค.

3.        ผู้มายืมและขอรับหนังสือภายในในส่วนราชการเดียวกัน ต้องเป็นข้าราชการที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการในตำแหน่งใดขึ้นไป

            ก.    อธิบดี                                                                             ข.    รองอธิบดี

            ค.    หัวหน้ากอง                                                                  ง.    หัวหน้าแผนก

            ตอบ   ง.

4.        หนังสือราชการประเภทใดต่อไปนี้ ต้องเก็บรักษาไว้ 10 ปี จึงจะทำลายได้

            ก.    หนังสือที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์                              ข.    หนังสือที่ต้องใช้สำหรับค้นคว้า  

            ค.    หนังสือเกี่ยวกับสถิติหลักฐาน                                  ง.    ไม่มีหนังสือในข้อใดทำลายได้

            ตอบ   ง.

5.        แบบพิมพ์ตราครุฑในระเบียบงานสารบรรณขนาดใหญ่ มีความสูงเท่าไร

            ก.    3.5 ซ.ม.                                                                        ข.    3 ซ.ม.

            ค.    2.5 ซ.ม.                                                                        ง.    2 ซ.ม.

            ตอบ   ข.

6.        แบบพิมพ์ตราครุฑในระเบียบงานสารบรรณขนาดเล็ก มีขนาดสูงเท่าไร

            ก.    1 ซ.ม.                                                                            ข.    1.5 ซ.ม.

            ค.    2 ซ.ม.                                                                            ง.    2.5 ซ.ม.

            ตอบ   ข.

7.        วงนอกของตราชื่อส่วนราชการมีลักษณะเป็นวงกลมสองวงซ้อนกันมีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไร

            ก.    5 ซ.ม.                                                                            ข.    4.5 ซ.ม.

            ค.    4 ซ.ม.                                                                            ง.    3.5 ซ.ม.

            ตอบ   ข.

8.        เมื่อรับหนังสือแล้วจะประทับตราลงวันที่ เดือน พ.ศ. จะต้องประทับบริเวณใด

            ก.    มุมบนด้านซ้าย                                                            ข.    มุมบนด้านขวา

            ค.    มุมล่างด้านซ้าย                                                            ง.    มุมล่างด้านขวา

            ตอบ   ข.

9.        การทำทะเบียนหนังสือ ทำเพื่ออะไร

            ก.    ทำเพื่อให้รู้ว่าหนังสืออยู่ที่ไหน                                ข.    ทำเพื่อให้รู้ว่าใครรับผิดชอบ

            ค.    ทำเพื่อให้รู้ว่าปฏิบัติไปแล้วอย่างไร                         ง.    ถูกทุกข้อ

            ตอบ   ง.

10.      การจ่าหน้าซองหนังสือราชการเพื่อส่งทางไปรษณีย์ บริเวณมุมบนซ้ายด้านจ่าหน้าใต้ครุฑเป็นข้อความแทนอะไรต่อไปนี้

            ก.    ลายชื่อหรือประทับตราเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการฝากส่ง

            ข.    ชื่อหรือตำแหน่งของผู้รับพร้อมที่อยู่หรือสังกัด และรหัสไปรษณีย์

            ค.    ชื่อส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานที่ตั้งของส่วนราชการที่ส่งหนังสือ

            ง.    ผิดทุกข้อ

            ตอบ   ค.

11.      ต้องทำอย่างไรกับเอกสารการเงินที่ไม่ใช่เอกสารสิทธิ ที่ไม่มีความจำเป็นต้องเก็บไว้ถึง 10 ปี เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ

            ก.    เสนออนุมัติอธิบดีเจ้าสังกัด                                      

            ข.    เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาตามความเหมาะสม

            ค.    ส่งเก็บไว้ที่กองจดหมายแห่งชาติ เพื่อขอทำลาย

            ง.    ทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง เพื่อขอทำลาย

            ตอบ   ง.

12.      กองจดหมายเหตุแห่งชาติ  สังกัดกรมและกระทรวงอะไร

            ก.    กรมศิลปากร กระทรวงมหาดไทย

            ข.    กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ

            ค.    กรมอนุรักษ์วัตถุโบราณ กระทรวงศึกษาธิการ

            ง.    กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ

            ตอบ   ข.

13.      การเก็บและการค้นที่ดีจะต้องมีระบบในลักษณะอย่างไร

            ก.    ถูกและประหยัด                                                          ข.    สะดวกรวดเร็ว

            ค.    สะอาดเรียบร้อย                                                           ง.    ถูกทุกข้อ                     

            ตอบ   ง.

14.      โดยปกติสำนักงานหรือหน่วยงานใหญ่ๆ จะมีห้องทำงานในเรื่องการจัด-รับ-ส่ง หนังสือหรือจดหมายไว้โดยเฉพาะเรียกว่าอะไร

            ก.    Routino                                                                         ข.    Mail room

            ค.    Office work                                                                 ง.    Incoming mail

            ตอบ   ข.

15.      หน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของพนักงานจัดเก็บเอกสารของสำนักงาน คือ

            ก.    งานรับหนังสือ                                                           

            ข.    งานเปิดซอง-ประทับตราหนังสือ

            ค.    รวบรวม จัดเก็บ ค้นหา ให้ยืมเอกสารแก่แผนกต่างๆ

            ง.    ไม่มีข้อใดถูก

            ตอบ   ค.

16.      การเรียงลำดับตัวอักษรในการเก็บเอกสารนั้น เป็นหลักการเก็บเอกสาร ระบบใด

            ก.    การเก็บตามตัวเลข                                                       ข.    การเก็บตามระเบียบงานสารบรรณ

            ค.    การเก็บตามชื่อหน่วยงาน ชื่อคน                             ง.    การเก็บตามลำดับ

            ตอบ   ค.

17.      พนักงานประจำสำนักงาน  (Mail room clerk) มีหน้าที่อย่างไร

            ก.    โต้ตอบจดหมาย                                                          

            ข.    การเก็บตามลำดับ

            ค.    แจกจ่ายเอกสารไปหน่วยงานต่างๆ อย่างรวดเร็ว

            ง.    รับผิดชอบในการจัด-รับส่งเอกสาร หนังสือหรือจดหมาย

            ตอบ   ง.

18.      ข้อใดบ่งบอกว่า การเปิดซองจดหมายเป็นความปลอดภัยและเสถียรภาพของธุรกิจ (Safety & Secutiry) อย่างหนึ่ง

            ก.    มีเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง                          

            ข.    มีเรื่องความลับส่วนตัวพนักงานเข้ามาเกี่ยวข้อง

            ค.    มีเรื่องของนโยบายธุรกิจมาเกี่ยวข้อง

            ง.    ถูกทุกข้อ

            ตอบ   ง.

 

 

19.      ข้อใดต่อไปนี้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บเอกสาร

            ก.    ผู้จัดการสำนักงาน                                                       ข.    เลขานุการ

            ค.    พนักงานจัดเก็บเอกสาร                                             ง.    ถูกทุกข้อ

            ตอบ   ง.

20.      คุณลักษณะที่ดีของพนักงานเปิดผนึก ควรเป็นอย่างไร

            ก.    ต้องปฏิบัติงานตามหลักการและขั้นตอน               ข.    ต้องเป็นผู้มีความรอบคอบ-ซื่อสัตย์

            ค.    ต้องทำงานอย่างมีระเบียบ รัดกุม-ซื่อสัตย์             ง.    ถูกทุกข้อ

            ตอบ   ง.

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้
- สรุปกฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- สาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
- แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง
- แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
- สรุปสาระสำคัญระเบียบงานสารบรรณ (สูตรและเทคนิคการจำ)

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
ส่งเป็นหนังสือ + mp3 ระเบียบงานสารบรรณ ราคา 679  บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย 
สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์
 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ 
decho.by@hotmail.com


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
31) ผู้ที่ให้คำจำกัดความของการติดต่อสื่อสารว่า “ใครพูดอะไร ในช่องทางใด กับใคร ได้ผลอย่างใด?” คือ

                1. Redfield            2. Siffin                  3. Moravec            4. Lasswell            5. Whyle Jr.

32) ข้อใดผิด

                1. ทฤษฎี X และทฤษฎี Y: McGregor

                2. Hierarchy of Needs Theory: Maslow

                3. New Public Administration : Wilson

                4. Hawthorne Experiment : Mayo

                5. Scientific Management :Taylor

33) ในเทคนิคการบริหารแบบ PERT (Program Evaluation and Review Technique) นั้น Critical Path หรือสายงานวิกฤตนั้น หมายถึง

                1. สายงานที่สั้นที่สุดตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น

                2. สายงานที่ยาวที่สุดตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น

                3. สายงานที่เหมาะสมที่สุดตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น

                4. สายงานที่ประหยัดที่สุดตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น

                5. สายงานที่สิ้นเปลืองที่สุดตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น

34) ตามเทคนิคการบริหาร โดยใช้ Gant’s Chart ซึ่งมีลักษณะเป็นตารางนั้น การกำหนดเวลาจะอยู่ในตารางแนวใด

                1. แนวดิ่ง                                               2. แนวเฉียง

                3. แนวตั้ง                                               4. แนวนอน

                5. อยู่แนวใดก็ได้

35) ตามเทคนิคกลุ่มกิจกรรม คิวซี(QCC) แผนภูมิที่มีลักษณะกราฟเส้นที่มีเส้นขีดจำกัดบนและขีดจำกัดล่างกำกับไว้ เพื่อสะดวกแก่การตรวจสอบข้อมูลว่าอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้หรือไม่ เรียกว่า

                1. แผนภูมิควบคุม(Control Chart)                     2. แผนภูมิพาเรโต(Pareto Diagram)

                3. แผนภูมิการกระจาย(Scatter Diagram)         4. แผนภูมิก้างปลา(Fish Bone Diagram)

                5. ไม่มีข้อถูก36) ตามเทคนิคการบริหารงานตามวัตถุประสงค์ (MBO) คำว่าเป้าหมาย คือ

                1. การกำหนดสิ่งที่ต้องทำให้สำเร็จล่วงหน้า

                2. วัตถุประสงค์เฉพาะด้านในการทำงาน

3. การแถลงเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลงานจะต้องกระทำให้สำเร็จว่ามีคุณลักษณะอย่างไร ต้องกระทำให้สำเร็จเมื่อใด และ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าใด

                4. การกำหนดสิ่งที่อยากทำให้สำเร็จโดยมุ่งเน้นประเด็นที่ต้องการอย่างชัดเจน

                5. ถูกทุกข้อ

37) ตามทฤษฎีกระบวนการบริหาร “ POSDCORB Modes” หลักมนุษย์สัมพันธ์ (Human Relation) และการจูงใจ (Motivation) จัดอยู่ในกระบวนการบริหารขั้นตอนใด

                1. Organizing                       2. Staffing                             3. Directing                          

                4. Coordinating                   5. อยู่ได้ในทุกขั้นตอน

38) ข้อใดถูก  อ.วันนรัตน์

                1. Maslow: x-y Theory       2. Taylor: POSDCOLD

                3. Easton: QCC.                   4. Minnowbrook: New Pa
40) ข้อใดไม่ได้จัดว่าเป็นการวางแผนกำลังคน( Man-power Planning)

                1. การวางแผนความต้องการกำลังคน               2. การวางแผนเพื่อให้ได้มาซึ่งกำลังคนที่ต้องการ

                3. การวางแผนการผลิตกำลังคน                        4. การวางแผนการใช้กำลังคน

                5. ไม่มีข้อถูก

41) ถ้าปีใดงบประมาณขาดดุล แสดงว่า

                1. มีการจ้างงานสูงขึ้น                                          2. มีการว่างงานสูงขึ้น

                3. เงินคงคลังลดลง                                                4. เกิดภาวะเงินฝืด

                5. ไม่กระทบต่อการจ้างงาน

42) กระบวนการยุติธรรม คือ

                1. ตำรวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ์                        2. ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา

                3. การที่ให้ผู้ที่ถูกศาลตัดสินใจลงโทษแล้วสามารถอุทธรณ์ได้

                4. ข้อ 1 และ 2                                                       5. ไม่มีข้อถูก

43) ข้อใดไม่ใช่ข้าราชการพลเรือน

                1. ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 2. นายอำเภอตะพานหิน

                3. ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ เขต 4        4. เอกอัครทูตไทยประจำนิวซีแลนด์

                5. ปลัดจังหวัดสกลนคร

44) ตามหลักเศรษฐศาสตร์ “ดุลยภาพ” ( Equilibrium) หมายถึง

                1. การที่พ่อค้าขายสินค้าได้กำสูงสุด

                2. การที่ข้าราชการพัฒนาประเทศแล้วได้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง

                3. ปริมาณเสนอซื้อสินค้าเท่ากับปริมาณเสนอขายสินค้า

                4. การที่เก็บภาษีสินค้าเข้าได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย

                5. ไม่มีข้อถูก

45) ประเทศใดมีปัญหาชนกลุ่มน้อยมากที่สุด

                1. เวียดนาม                                            2. กัมพูชา

                3. พม่า                                                    4. มาเลเซีย                                             5. อินโดนีเซีย

46) ข้อใดมีความหมายใกล้เคียงคำว่า “ ระบบ 2 พรรค” มากที่สุด

                1. มีพรรคการเมือง 2 พรรคเท่านั้น

                2. มีพรรคการเมืองหลายพรรค และมีพรรค 2 พรรคเท่านั้นที่ผลัดกับเป็นรัฐบาล

                3. มีพรรคการเมืองหลายพรรค และมีพรรค 2 พรรคเท่านั้นที่ไม่เคยเป็นรัฐบาล

                4. มีพรรคการเมือง 2 พรรคเท่านั้น พรรคหนึ่งเป็นรัฐบาล อีกพรรคหนึ่งเป็นฝ่ายค้าน

                5. มีพรรคการเมือง 2 พรรค และเป็นรัฐบาลร่วมกัน

47) VAT หรือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ย่อมาจาก

                1. Value Added Tax                           2. Value Article Tax

                3. Value Applied Tax                         4. Value Asset Tax

                5. Value Adding Tax

48) ข้าราชการพลเรือนที่ทำผิดวินัยร้ายแรงต้องได้รับโทษต่ำสุด คือ

                1. ให้ออก               2. ปลดออก           3. ไล่ออก               4. ลดขั้นเงินเดือน 5. ภาคทัณฑ์49) ข้อใดเป็นประชาธิปไตยโดยตรง(direct Democracy)

                1. ประชาชนเลือกตั้งนายกรัฐมนตรี  

2. ประชาชนเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อไปจัดตั้งรัฐบาล

                3. สภานิติบัญญัติลงมติจัดตั้งรัฐบาล

                4. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

                5. การพลังงานแห่งชาติ

50) แก๊สในอ่าวไทยนั้น มีหน่วยงานใดมีหน้าที่ในการอนุมัติซื้อขาย

                1. การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

                2. กระทรวงอุตสาหกรรม

                3. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง

                4. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

                5. การพลังงานแห่งชาติ

51) ในตลาดการแข่งขันอย่างสมบูรณ์นั้น นายจ้าง

                1. จ้างแรงงานมากขึ้น

                2. จ้างแรงงานตามมูลค่าผลได้หน่วยท้ายของสินค้าที่ผลิตขึ้น

                3. จ้างแรงงานมากขึ้น เมื่อค่าจ้างต่อหน่วยสูงขึ้น

                4. ต้องจ่ายค่าจ้างที่ถูกกำหนดโดยลูกจ้าง

                5. จ่ายค่าจ้างน้อยที่สุด ตามกฎหมายบังคับ

52) สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติสังกัด

                1. กระทรวงศึกษาธิการ                       2. กระทรวงวิทยาศาสตร์

                3. สำนักนายกรัฐมนตรี                       4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

                5. ไม่มีข้อถูก

53) ภาษีอากรที่ทำรายได้แก่ประเทศมาที่สุด คือ

                1. ภาษีสินค้าขาเข้า                               2. ภาษีสินค้าขาออก

                3. ภาษีรายได้โดยตรง                          4. ภาษีสรรพสามิต                               5. ภาษีเงินได้

54) “ธงชาติไทย” เริ่มมีใช้ในสมัยใด

                1. สมัยสุโขทัย                                      2. สมัยกรุงศรีอยุธยา

                3. กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น              4. กรุงรัตนโกสินทร์ตอนปลาย

                5. สมัยธนบุรี

55) ประเทศใดไม่เป็นสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of South East Asian nation-Asian)

                1. มาเลเซีย                                             2. อินโดนีเซีย

                3. สิงคโปร์                                            4. ติมอร์ตะวันออก

                5. ฟิลิปปินส์
57) กฎหมายมหาชน คือ

                1. กฎข้อบังคับที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐ

                2. กฎข้อบังคับที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับพลเมืองของรัฐ

                3. กฎข้อบังคับที่ว่าด้วยพลเมือง รัฐ และรัฐต่างประเทศ

                4. กฎข้อบังคับที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างพลเมืองกับพลเมืองของรัฐ

                5. กฎข้อบังคับที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับพลเมืองของรัฐและรัฐต่างประเทศ

58) ข้อใดไม่เป็น “กรมช่างสิบหมู่”

                1. ช่างกลึง              2. ช่างสัก               3. ช่างสาน             4. ช่างแกะ             5. ช่างเขียน

59) การค้าขายกับต่างประเทศเกิดขึ้นเพราะ

                1. ต้องการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

                2. ต้นทุนการผลิตของสินค้าต่างๆ ในแต่ละประเทศไม่เท่าเทียมกัน

                3. เพื่อให้ต่างประเทศมาลงทุนในประเทศ

                4. เพื่อหวังกำไร

                5. เพื่อส่งเสริมอาชีพของคนในประเทศ

60) 100 ปี มหาดไทย

                1. 1 เมษายน 2533                                2. 1 เมษายน 2534

                3. 1 เมษายน 2535                                4. 1 เมษายน 2537

                5. 1 เมษายน 2537

61) “เกิดมาใช้อื่น เพื่อผืนแผ่นดินไทย” เป็นคำขวัญที่เกิดจาก

                1. พลเอก อิสระพงศ์ หนุนภักดี           2. นาย บรรหาร ศิลปะอาชา

                3. พล.ต.อ. ประมาณ อดิเรกสาร         4. นายเสนาะ เทียนทอง

                5. พล.ต. สนั่น ขจรประศาสตร์

62) เหตุผลที่ไม่ควรมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด

                1. เป็นการส่งเสริมหลักการประชาธิปไตย

                2. เปิดโอกาสให้คนในพื้นที่เป็นผู้บริหาร

                3. อาจมีการซื้อเสียงของบรรดาพ่อค้าและผู้มีอิทธิพล

                4. ผู้ว่าฯจะมีความรับผิดชอบต่อประชาชนในจังหวัดโดยตรง

                5. ผู้ว่าฯจะมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานน้อยลง

63) คำขวัญที่ชนะการประกวดของกรมการปกครองเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ใช้ในการรณรงค์โครงการเผยแพร่ประชาธิปไตยระดับหมู่บ้าน(ผปม.) ของกระทรวงมหาดไทย คือ

                1. ต่อต้านการซื้อเสียง หลีกเลี่ยงของกำนัลพร้อมกับไปเลือกตั้ง

                2. ขายเสียง ขายสิทธิ์ เหมือนขายชีวิต ขายชาติ

                3. เลือกตั้งทุกครั้ง ยับยั้งซื้อเสียง พร้อมเพรียงใช้สิทธิ์

                4. เลือกตั้งทั้งที เลือกคนดี เข้าสภา

                5. ไม่มีข้อถูก

64) หน่วยงานใดไม่สังกัดกระทรวงมหาดไทย

                1. การไฟฟ้านครหลวง                        2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

                3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                     4. การประปานครหลวง

                5. การเคหะแห่งชาติ

65) “วงจรอุบาททางการเมือง” โดยทั่วไป หมายถึง

                1. การยึดอำนาจฉบับการเลือกตั้ง

2. การรัฐประหาร-ร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อปูทางสู่อำนาจ แล้วก็มีการยึดอำนาจโดยกลุ่มกำลังกลุ่มใหม่

                3. การยุบสภาสลับกับการเลือกตั้ง

                4. การรัฐประหารซ้อนรัฐประหาร

                5. การรัฐประหารสลับกับการตั้งรัฐบาลผสมของพรรคทหาร

66) ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวกับรายได้ประชาชาตินั้นต่อไปนี้ข้อใดที่เป็นตัวเลขจำนวนสูงสุดในแต่ละปี

                1. National Income                             2. Net National Income      

                3. Personal Income                              4. Gross National Product

                5. National Gross Income                  

67) ปัญหาต่อไปนี้ข้อใดที่ประเทศกำลังพัฒนาจะสามารถแก้ไขได้ง่ายที่สุด

                1. ปัญหาประชากร                               2. การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ

                3. ปัญหาการปรับปรุงประเทศโดยวิธีการสมัยใหม่

                4. ปัญหาทางอุตสาหกรรม

                5. ปัญหาด้านการศึกษา

68) การศึกษาความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมได้มีการหยิบยืมคำว่า.....มาจากวิชาชีววิทยา

                1. Etiology                                            2. Endology

                3. Ecology                                            4. Environmentology                         5. Refreshenoloty

69) ข้อใดเกี่ยวข้องกับสิทธิสตรีน้อยที่สุด

                1. ปลัดอำเภอหญิง                                2. นายกรัฐมนตรี

                3. ผู้อำนวยการเขตหญิง                       4. การกำหนดคำนำหน้าชื่อสตรีเป็นนางเหมือนกันหมด

                5. รัฐมนตรีหญิง

70) การขยายวันลาคลอดในหน่วยงาน ทั้งภาคราชการและเอกชน มีผลเสีย คือ

                1. สตรีที่เป็นโสดจะรู้สึกเสียเปรียบ

                2. สตรีที่ผ่านการมีบุตรมาแล้วรู้สึกเสียดาย

                3. หน่วยงานภาคเอกชนจะรับสตรีเข้าทำงานน้องลง

                4. สตรีที่ลาคลอดจะนำวันลาที่เพิ่มขึ้นไปทำกิจกรรมอย่างอื่น

                5. ถูกทุกข้อ

71) ภาษีที่ผู้เสียจะผลักภาระไปให้ผู้อื่นเสียแทนไม่ได้

                1. ภาษีเงินได้                                         2. ภาษีการค้า

                3. ภาษีศุลกากร                                     4. ภาษีสรรพสามิต

                5. ภาษีสรรพากร

72) คณะกรรมการการตรวจสอบทรัพย์สิน ตามประกาศ รสช. ฉบับที่ 26 ถูวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดในประเด็นใด

                1. มีการพิจารณาอย่างรวบรัดเกินไป

                2. การตั้งคณะกรรมการดังกล่าวไม่มีกฎหมายรองรับ

                3. คณะกรรมการชุดนี้ทำงานเสมือนเป็นศาลซึ่งถูกเรียกว่าเป็น ศาลเตี้ย

                4. การทำงานของคณะกรรมการเป็นเครื่องมือของ รสช.

                5. การกำหนดไม่ให้ผู้ถูกยึดทรัพย์ลงสมัครรับเลือกตั้ง

73) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลปัจจุบัน จะมีพระชนมายุครบ 72 พรรษาในปี

                1. พ.ศ.2535           2. พ.ศ.2536           3. พ.ศ.2537           4. พ.ศ.2538           5. พ.ศ.2542

74) ในปัจจุบันประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีมาแล้วทั้งหมด 

                1. 26 คน                2. 32 คน                3. 28 คน                4. 19 คน                5. 27 คน

75) วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตรงกับวันใดของทุกปี

                1. 1 กรกฎาคม                       2. 10 กรกฎาคม

                3. 13 กรกฎาคม                    4. 1 สิงหาคม                         5. 10 สิงหาคม      

76) รัฐบาลไทยและลาวตกลงร่วมกันให้สร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงเชื่อมไทย-ลาวที่จุดใด

                1. จังหวัดเชียงราบ-ท่าแขก  2. จังหวัดเลข-หลวงพระบาง

                3. จังหวัดหนองคาย-เวียงจันทร์          4. จังหวัดมุกดาหาร-ท่าเสด็จ

                5. จังหวัดนครพนม-ท่าอุเทน

77) “NASDAQ” เป็นชื่อของ

                1. ดาวเทียมนานาชาติ                          2. สำนักข่าวระหว่างประเทศ

                3. ดัชนีราคาหุ้น                                    4. บริษัทผู้รับสัมปทานการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขง

                5. สถานีโทรทัศน์ข้ามประเทศ

78) “ก.ต.” หมายถึง 

                1. คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ                                    2. คณะกรรมการข้าราชการตุลาการ

                3. คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายต่างประเทศ   4. คณะกรรมการควบคุมคนต่างด้าว

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
000000000000
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
้heineken ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต. อบจ.
วิชาความรู้ทั่วไปที่ใช้สอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต. อบจ.
ดาวน์โหลดที่    http://www.ziddu.com/download/14183758/testthai1.doc.html
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาล ที่ใช้สอบทั่วประเทศ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
หลายตำแหน่งเช่น  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2  เจ้าพนักงานพัสดุ 2  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2 นายช่างโยธา  2  นายช่างไฟฟ้า 2  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ 2
นักวิชาการเงินและบัญชี 3 นักวิชาการศึกษา 3  นิติกร 3 นักพัฒนาชุมชน 3
วิศวกรโยธา 3 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 บุคลากร 3 เจ้าหน้าที่สันทนาการ 3
เจ้าหน้าที่บริหารทะเบียนและบัตร 3 นักวิชาการคลัง 3 นักวิชาการพัสดุ 3
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 3
แนวข้อสอบภาค ก.ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย คณิตศาสตร์  
และภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
สนใจสั่งซื้อมาที่   decho.by@hotmail.com
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย บิ๊กซีขอนแก่น decho
pragay  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  085-0127724
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
zxcv99 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
thank
aomkiko ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
thank
aomkiko ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ไม่มีเฉลยหรอคะ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
0000000000000
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้