ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชน ทุกจังหวัด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชน ทุกจังหวัด

แชร์กระทู้นี้

1.    ข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน
ก.  ให้เทียบโอนผลการเรียนเป็นรายวิชา
ข.  เทียบโอนผลการเรียนในภาคเรียนแรกเท่านั้น
ค.  ผลการเรียนจากการเรียนที่จัดเป็นระดับไม่กำหนดอายุของผลการเรียน
ง.  เทียบโอนผลการเรียนได้ร้อยละ 75 ของจำนวนหน่วยกิจทั้งหมดในแต่ละระดับ
2.    ข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบโรงเรียน
ก.  เมื่อเทียบโอนแล้วให้ค่าระดับผลการเรียน
ข.  หลักฐานศึกษาที่นำมาเทียบโอนต้องไม่มีผลการเรียนเป็น 0  ร. มส.
ค.  ต้องพิจารณาความสอดคล้องของรายวิชาที่นำมาเทียบกับรายวิชาที่จะเทียบโอนให้ด้วย
ง.  จำนวนหน่วยกิตของรายวิชาที่นำมาเทียบโอนไม่น้อยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาที่จะเทียบโอนได้
3.    การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาต่อเนื่องข้อใดไม่ถูกต้อง
ก.  นับจำนวนชั่วโมงที่อบรม 40 ชั่วโมงเป็น 1 หน่วยกิต
ข.  เมื่อเทียบโอนแล้ว  ให้ระดับผลการเรียนเป็น “ผ่าน”
ค.  เทียบโอนได้เฉพาะหลักสูตรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดเท่านั้น
ง.  สถานศึกษาต้องสัมภาษณ์เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการศึกษาอบรม
4.    หลักฐานการเรียนจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย สามารถนำมาเทียบโอนผลการเรียนรู้ได้หรือไม่
ก.  ได้  เพราะ   กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้เปิด
ข.  ได้  เพราะ  เป็นหลักสูตรที่ประเทศที่เป็นเจ้าของหลักสูตรรับรองอยู่แล้ว
ค.  ได้เฉพาะโรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศเทียบวุฒิเท่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. ไม่ได้  เพราะ  รายวิชาให้หลักสูตรมีความแตกต่างกันมาก
5.    การวัดและประเมินผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มีวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามข้อใด
ก.  ประเมินเป็นรายสาระการเรียนรู้
ข.  ประเมินเป็นรายมาตรฐาน
ค.  ประเมินเป็นหมวดวิชา
ง.  ประเมินเป็นรายวิชา
6.    หลักการในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก.  ครูเป็นผู้รับผิดชอบในการวัดประเมินผลการเรียน
ข.  การวัดและประเมินผลต้องได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
ค.  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลการเรียน
ง.  การวัดและประเมินผลการเรียน  ดำเนินการควบคู่ไปกับกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
7.    ข้อใดกล่าวถึงวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ถูกต้องที่สุด
ก.  ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของผู้เรียน
ข.  ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  และเหมาะสมกับธรรมชาติของรายวิชา
ค.  ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  เหมาะสมและสอดคล้องกับธรรมชาติของรายวิชา
ง.  ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  เหมาะสมและสอดคล้องกับธรรมชาติของรายวิชาตามสภาพความเป็นจริงของผู้เรียน
8.    การกำหนดสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคเรียนต่อปลายภาคเรียนตามที่สำนักงาน กศน.  กำหนดคือ
ก.  30 : 70
ข.  40 : 60
ค.  60 : 40
ง.  70 : 30
9.    ข้อใดเป็นคุณธรรมเบื้องต้นเพื่อการพัฒนาตนเอง
ก.  ขยัน  ประหยัด
ข.  สะอาด  สุภาพ
ค.  สามัคคี  มีน้ำใจ
ง.  ซื่อสัตย์  กตัญญูกตเวที
10.    ข้อใดคือขั้นตอนลำดับแรกในการสร้างข้อสอบ
ก.   เลือกแบบของข้อสอบ
ข.  กำหนดจุดมุ่งหมายในการวัด
ค.  วิเคราะห์คุณภาพของข้อสอบ
ง.  เขียนร่างข้อสอบให้ครบทั้งฉบับ
11.    การวัดความสามารถในการวินิจฉัยและสรุปอย่างมีหบักเกณฑ์  จัดเป็นการวัดพฤติกรรมใด
ก.  ความเข้าใจ
ข.  การนำไปใช้
ค.  การวิเคราะห์
ง.  การประเมินค่า
12.    การวัดพฤติกรรมที่แสดงถึงการระลึกถึงเรื่องราวข้อความที่เคยเรียนมาได้  จัดเป็นการวัดพฤติกรรมใด
ก.  ความรู้ความเข้าใจ
ข.  ความเข้าใจ
ค.   การนำไปใช้
ง.  การวิเคราะห์
13.    การกำหนดรหัสรายวิชาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  ที่จะใช้ในภาคเรียนที่ 1/53 มีกี่หลัก
ก.  5  หลัก
ข.  6  หลัก
ค.  7  หลัก
ง.  8 หลัก
14.    การลงทะเบียนนักศึกษา  ได้กำหนดรหัสประจำตัวนักศึกษาไว้กี่หลัก
ก.  10  หลัก
ข.  11  หลัก
ค.  12  หลัก
ง.  13  หลัก
15.    การย้ายสถานศึกษาของผู้เรียนสามารถทำได้โดยวิธีใด
ก.  ตาย
ข.  ลาออก
ค.  ถูกไล่ออก
ง.  ถูกให้ออก
16.    การรายงานผู้จบหลักสูตรใหม่แต่ละภาคเรียนต้องดำเนินการเมื่อใด
ก.   หลักจากผู้เรียนเสร็จสิ้นการสอบแล้ว
ข.  หลังจากการอนุมัติผลการจบหลักสูตร
ค.  หลังจากผู้เรียนสอบผ่านทุกกระบวนการแล้ว
ง.  หลังจากทราบผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนแล้ว
17.    ข้อใดไม่ใช่หลักฐานการศึกษาควบคุมและบังคับแบบ
ก.  ประกาศนียบัตร
ข.  ระเบียบแสดงผลการเรียน
ค.  แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา
ง.  แบบบันทึกผลพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
18.    ข้อใดไม่ใช่หลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาต้องจัดเก็บไว้ตลอดไป
ก.  ประกาศนียบัตร
ข.  สมุดทะเบียนนักศึกษา
ค.  รายงานสรุปผลการเรียน
ง.  บันทึกผลพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เอกสารทางการศึกษา  สามารถทำลายได้หรือไม่  เพราะเหตุใด
ก.  ไม่ได้  เพราะเป็นเอกสารสำคัญของทางราชการ
ข.  ไม่ได้  เพราะ  สถานศึกษาจะต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ
ค.   ได้  เพราะ  นักศึกษาจบแล้วไม่มีความจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้อีกต่อไป
ง.  ได้  เพราะ  เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยสารบรรณกำหนดไว้

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชน ทุกจังหวัด ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

- แนวข้อสอบภาษาไทย

แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยกำรศึกษาแห่งชาติ พศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551

นโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงาน กศน.

นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาตามอัธยาศัย

แนวคิด หลักการของการศึกษาตลอดชีวิต

แนวข้อสอบหลักการศึกษานอกระบบ

แนวข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชน

ความรู้เกี่ยวกับสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดนครพนม 
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดสกลนคร 
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดมุกดาหาร 
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี 
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดหนองคาย 
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ 
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู 
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ 
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดอุดรธานี 
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดยโสธร 
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดเลย 
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด 
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดมหาสารคาม 
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดสุรินทร์ 
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดขอนแก่น 
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ 
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดชัยภูมิ 
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดนครราชสีมา 

ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัด-เชียงราย 
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดพะเยา 
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดลำพูน 
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดน่าน 
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดลำปาง 
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดแพร่ 
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดตาก 
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดพิษณุโลก 
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร 
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดพิจิตร 
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ 
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดอุทัยธานี 
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดชัยนาท 
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดลพบุรี 
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี 
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี 
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดสระบุรี 
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดนครนายก 
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดอ่างทอง 
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดราชบุรี 
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี 
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดอยุธยา 
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดตราด 
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดจันทบุรี 
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดระยอง 
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดชลบุรี 
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดเพชรบุรี 
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดชุมพร 
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดระนอง 
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดพังงา 
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดกระบี่ 
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดตรัง 
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดพัทลุง 
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดภูเก็ต 
ข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดสงขลา 
รายละเอียดที่  http://www.testthai1.com
 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1111111111111
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้