ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัด

แชร์กระทู้นี้

1. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533  ไม่ใช้บังคับแก่ใคร

ก.  ลูกจ้างของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ

ข.  ครูหรือครูใหญ่ของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน

ค.  ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง.ถูกทุกข้อ

2. ในการคำนวณค่าจ้างเพื่อการออกเงินสมทบ ใช้เกณฑ์ใดในการคำนวณ

ก. ค่าจ้างที่คิดเป็นรายวัน                                                ค. ค่าจ้างที่คิดเป็นรายชั่วโมง

ข. ค่าจ้างที่คิดเป็นรายเดือน                                            ง. ค่าจ้างที่คิดเป็นรายสัปดาห์

ตอบ  ข. ค่าจ้างที่คิดเป็นรายเดือน

3. ใครเป็นประธานใน"คณะกรรมการประกันสังคม"

ก. ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

ข. เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ง. ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง

ตอบ   ง. ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง

4. ข้อใดคือหน้าที่ของ"คณะกรรมการประกันสังคม"

ก. วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน

ข. พิจารณาให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกาการออกกฎกระทรวง และระเบียบต่าง ๆ

ค. ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่คณะกรรมการอื่นหรือสำนักงาน

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

5. คณะกรรมการการแพทย์มีจำนวนเท่าใด

ก. 16   คน                                                                          ค. 12  คน

ข. ไม่เกิน  16 คน                                                              ง.  ไม่เกิน   12  คน

ตอบ   ข. ไม่เกิน  16 คน

6. สำนักงานประกันสังคม มีหน้าที่อย่างไร

ก. เก็บ รวบรวม และวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันสังคม

ข. จัดทำทะเบียนนายจ้างและผู้ประกันตนซึ่งต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุน

ค. ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการ คณะกรรมการอื่น และคณะอนุกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ

7. ใครมีหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการของสำนักงานประกันสังคมและเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานประกันสังคม

ก. ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

ข. เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ง. รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

ตอบ   ข. เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

8. ข้อใดเป็นเงินกองทุนประกันสังคม

ก. เงินสมทบจากรัฐบาล นายจ้าง และผู้ประกันตนตามมาตรา 40 และมาตรา 46

ข. เงินที่ได้รับจากการบริจาคหรือเงินอุดหนุน

ค. ผลประโยชน์ของกองทุนตามมาตรา 26

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

9. คณะกรรมการสำนักงานประกันสังคมต้องเสนองบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินของกองทุนในปีที่ล่วงมาแล้วต่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อตรวจสอบรับรองก่อนเสนอต่อรัฐมนตรี ภายในกี่เดือนนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน

ก. 3  เดือน                                                                          ค. 5  เดือน

ข. 4  เดือน                                                                          ง.  6  เดือน

ตอบ  ง.  6  เดือน

10. ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนต้องมีอายุเท่าใด

ก. อายุไม่ต่ำกว่า  15 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน  60  ปีบริบูรณ์

ข. อายุไม่ต่ำกว่า  18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน  60  ปีบริบูรณ์

ค. อายุไม่ต่ำกว่า  20 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน  60  ปีบริบูรณ์

ง. อายุไม่ต่ำกว่า  21 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน  60  ปีบริบูรณ์

ตอบ   ก. อายุไม่ต่ำกว่า  15 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน  60  ปีบริบูรณ์


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัด
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางาน
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการจัดหางาน
3 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน
4 พรบ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528
5 แนวข้อสอบ พรบ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528
6 พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ การทำงานของคนต่างด้าว  พ.ศ.2551
8 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
9 สรุปสาระสำคัญระเบียบงานสารบรรณ (สูตรและเทคนิคการจำ)
10 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
11 แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน
12 การเตรียมตัวสอบภาค ค. กรมการจัดหางาน


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม 

แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร 

แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร 

แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี 

แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย 

แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ 

แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู 

แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ 

แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี 

แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร 

แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย 

แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ 

แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด 

แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม 

แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ 

แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น 

แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ 

แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ 

แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ 

แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 

แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัด-เชียงราย 

แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา 

แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน 

แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน 

แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง 

แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ 

แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ 

แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก 

แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก 

แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร 

แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร 

แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ 

แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี 

แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท 

แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี 

แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี 

แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี 

แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี 

แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก 

แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง 

แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี 

แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี 

แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดอยุธยา 

แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม 

แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร 

แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว 

แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด 

แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี 

แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง 

แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี 

แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา 

แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี 

แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร 

แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง 

แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช 

แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา 

แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ 

แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง 

แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง 

แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต 

แนวข้อสอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา 

รายละเอียดที่  http://www.testthai1.com
 �W ����P ��H ��กวิชาการแรงงาน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง 

ข้อสอบนักวิชาการแรงงาน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง
 

ข้อสอบนักวิชาการแรงงาน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต
 

ข้อสอบนักวิชาการแรงงาน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา
 

รายละเอียดที่  http://www.testthai1.com
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
11111111111111
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้