ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์

แชร์กระทู้นี้

1. กฎหมายรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์มีกี่มาตรา

ก. 2    มาตรา

ข. 3    มาตรา

ค. 4    มาตรา

ง. 5    มาตรา

2. พระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ. 2542   ถือใช้ตั้งแต่เมื่อไร

ก. 23   มีนาคม  2542

ข. 24   มีนาคม  2542

ค. 23   เมษายน  2542

ง. 24   เมษายน  2542

3. พระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ. 2542 มีทั้งสิ้นกี่มาตรา

ก. 136  มาตรา

ข. 137  มาตรา

ค. 138  มาตรา

ง. 139  มาตรา

4. ประธานกรรมการในคณะกรรการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติคือใคร

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ค. อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ง. ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

 

5. ปัจจุบันนายทะเบียนสหกรณ์คือใคร

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ค. รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ดูแลกรมส่งเสริมสหกรณ์

ง. อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

6. การปฏิรูประบบราชการมีผลกระทบกับพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ. 2542  ในเรื่องใด

ก. เปลี่ยนแปลงคำว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข. เปลี่ยนแปลงคำว่า ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ค. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.

ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

7. การตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ใด

ก. นายทะเบียนสหกรณ์

ข. รองนายทะเบียนสหกรณ์

ค. ผู้ตรวจการสหกรณ์

ง. ผู้สอบบัญชี

8. กพส.  เป็นชื่อย่อของอะไรในพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ. 2542

ก. คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

ข. กองทุนพัฒนาสหกรณ์

ค. กองทุนพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ

ง. คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสหกรณ์

9. จำนวนของคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 เป็นอย่างไร

ก. มีจำนวนไม่น้อยกว่า  15  คน

ข. มีจำนวนไม่น้อยกว่า  10  คน

ค. มีจำนวนไม่เกิน  15  คน

ง. มีจำนวนไม่เกิน  10  คน

10. การประชุมเพื่อจัดตั้งสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ. 2542 มีการประชุมที่สำคัญรวม  กี่ครั้ง

ก. 1  ครั้ง

ข. 2  ครั้ง

ค. 3  ครั้ง

ง. ไม่จำกัดครั้ง

11. ผู้ที่ทำหน้าที่ผู้วินิจฉัยตีความในข้อบังคับตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 คือผู้ใดบ้าง

ก. นายทะเบียนสหกรณ์

ข. อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ค. สหกรณ์จังหวัด

ง. ถูกหมดทุกข้อ

12. ระเบียบของสหกรณ์ที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์คือ

ก. ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจำจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น

ข. ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน

ค. ถูกทั้งข้อ ก.  และข้อ ข.

ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

13. ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.  2542  สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินการทั้งสิ้นกี่คน

ก. 14  คน

ข. 15  คน

ค. เท่าใดก็ได้แต่ไม่เกิน  14  คน

ง. เท่าใดก็ได้แต่ไม่เกิน  15  คน

14. ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.  2542  ผู้ตรวจสอบกิจการหมายถึง

ก. ผู้ที่นายทะเบียนแต่งตั้ง

ข. ผู้ที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์แต่งตั้ง

ค. ผู้ที่ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก

ง. ผู้ที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์แต่งตั้ง

15. ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.  2542  สหกรณ์ต้องส่งสำเนารายงานประจำปีกับงบดุลภายใน  30  วัน ให้กับใครบ้าง

ก. นายทะเบียนสหกรณ์

ข. อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ค. อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ง. ถูกหมดทุกข้อ

16. การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ. 2542  กำหนดให้จัดสรรเป็นทุนสำรองไว้อย่างไร               

ก. มี่น้อยกว่าร้อยละ  5 ของกำไรสุทธิ

ข. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ

ค. ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ

ง. ไม่เกินร้อยละ  5 ของกำไรสุทธิหรือไม่เกิน 10,000 บาท

17. ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.  2542  นายทะเบียนสหกรณ์สั่งเลิกสหกรณ์ในกรณีใดบ้าง

ก. สหกรณ์ไม่เริ่มดำเนินการภายใน  2  ปี  นับแต่วันจดทะเบียน

ข. สหกรณ์หยุดดำเนินการติดต่อกันเป็นเวลา  2 ปี  นับแต่วันที่หยุดดำเนินกิจการ

ค. สหกรณ์ไม่ส่งสำเนางบดุลและรายงานประจำปีต่อนายทะเบียนสหกรณ์เป็นเวลา 2 ปีติดต่อกัน

ง. สหกรณ์ล้มละลาย

18. กรณีที่สหกรณ์ถูกสั่งเลิกโดยนายทะเบียนสหกรณ์ สหกรณ์มีสิทธิในการอุทธรณ์กับใครบ้าง

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข. คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

ค. นายทะเบียนสหกรณ์

ง. อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

19. การตั้งชุมนุมสหกรณ์จะต้องมีสหกรณ์ร่วมกันกี่สหกรณ์ จึงจะจัดตั้งเป็นชุมนุมสหกรณ์ได้

ก.  3 สหกรณ์ขึ้นไป

ข. 4 สหกรณ์ขึ้นไป

ค. 5 สหกรณ์ขึ้นไป

ง. 6 สหกรณ์ขึ้นไป

20. นายทะเบียนสหกรณ์จะต้องรักษาสมุดบัญชีและเอกสารของสหกรณ์ที่ได้ชำระบัญชีเสร็จแล้วอีกนานเท่าใด

ก. 2  ปี นับจากวันที่เลิกสหกรณ์

ข. 3  ปี นับจากวันที่เลิกสหกรณ์

ค. 2  ปีนับแต่วันที่ถอนชื่อออกจากทะเบียน

ง. 3  ปีนับแต่วันที่ถอนชื่อออกจากทะเบียน

 จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550

แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม

- แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551

- แนวข้อสอบความรู้เรื่องกฎหมายสหกรณ์

- สรุปประเด็นสำคัญพระราชบัญญัติสหกรณ์พ.ศ.2542


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย 
สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์
 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  
decho.by@hotmail.com


แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จ. นครพนม 
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จ. สกลนคร 
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จ. มุกดาหาร 
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จ. อุบลราชธานี 
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จ. หนองคาย 
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จ. อำนาจเจริญ 
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จ. หนองบัวลำภู 
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จ. ศรีสะเกษ 
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จ. อุดรธานี 
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จ. ยโสธร 
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จ. เลย 
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จ. กาฬสินธุ์ 
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จ. ร้อยเอ็ด 
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จ. มหาสารคาม 
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จ. สุรินทร์ 
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จ. ขอนแก่น 
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จ. บุรีรัมย์ 
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จ. เพชรบูรณ์ 
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จ. ชัยภูมิ 
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จ. นครราชสีมา 

แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จ. เชียงใหม่ 
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จ. -เชียงราย 
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จ. แม่ฮ่องสอน 
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จ. พะเยา 
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จ. ลำพูน 
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จ. น่าน 
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จ. ลำปาง 
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จ. แพร่ 
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จ. อุตรดิตถ์ 
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จ. ตาก 
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จ. พิษณุโลก 
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จ. กำแพงเพชร 
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จ. พิจิตร 
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จ. นครสวรรค์ 
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จ. อุทัยธานี 
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จ. ชัยนาท 
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จ. ลพบุรี 
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จ. สิงห์บุรี 
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จ. ปราจีนบุรี 
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จ. สระบุรี 
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จ. นครนายก 
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จ. อ่างทอง 
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จ. ราชบุรี 
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จ. สุพรรณบุรี 
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จ. อยุธยา 
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จ. สมุทรสงคราม 
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จ. สมุทรสาคร 
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จ. สระแก้ว 
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จ. ตราด 
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จ. จันทบุรี 
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จ. ระยอง 
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จ. ชลบุรี 
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จ. ฉะเชิงเทรา 
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จ. เพชรบุรี 
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จ. ชุมพร 
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จ. ระนอง 
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จ. สุราษฎร์ธานี 
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จ. นครศรีธรรมราช 
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จ. พังงา 
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จ. กระบี่ 
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จ. ตรัง 
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จ. พัทลุง 
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จ. ภูเก็ต 
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จ. สงขลา 


 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ddddd
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้