ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เปิดสอบนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2557
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เปิดสอบนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2557

แชร์กระทู้นี้

เปิดสอบนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปี 2557

จำหน่ายระเบียบการและใบสมัครทางไปรษณีย์
สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ ถึง ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าสมัครสอบ ค่าอุปกรณ์การสอบ ค่าบริการสถานที่สอบ และค่าจัดส่งเอกสารกลับคืนผู้สมัครสอบ รวมเป็นเงิน ๒๓๐.-บาท โดยธนาณัติสั่งจ่ายในนาม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตู้ ปณ.๑๑ ปณภ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ (ให้ส่งทางธนาณัติธรรมดา หรือ ธนาณัติด่วนพิเศษเท่านั้น ไม่รับธนาณัติ online)

- สมัครด้วยตนเอง ณ หน่วยรับสมัคร
- ตั้งแต่ ๑๑ – ๑๙ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ที่สวนกรมหลวงชุมพร (หนองตะเคียน) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ
- ตั้งแต่ ๘ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ที่กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ
การสมัครด้วยตนเองผู้สมัครต้องชำระเงินเป็นค่าสมัครสอบ
ค่าอุปกรณ์การสอบและค่าบริการสถานที่สอบ รวมเป็นเงิน ๒๐๐.-บาท

หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร
หลักฐานทั่วไป
1. รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๘ รูป และต้องเป็นรูปถ่าย ที่ถ่ายไว้ในครั้งเดียวกันไม่เกิน ๓ เดือน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (๑ ฉบับ)
3. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) ของสถานศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ (๑ ฉบับ)
4. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่นายทะเบียนรับรองของผู้สมัคร บิดา และมารดา ที่แสดงสัญชาติของผู้ให้กำเนิด (ปู่ – ย่า – ตา – ยาย)
5. ในกรณีที่บิดา หรือมารดาถึงแก่กรรมและไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ให้นำหลักฐาน ใบมรณบัตร หรือหลักฐานอื่นของทางราชการมาประกอบ เพื่อแสดงสัญชาติของบิดาหรือมารดา
6. สำเนาใบสูติบัตรของผู้สมัคร
7. เอกสารการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ถ้ามี)
* ในกรณีที่บิดา – มารดา มิได้จดทะเบียนสมรส หรือจดทะเบียนสมรส แต่มารดามิได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อสกุลของบิดา ผู้สมัครจะต้องนำทะเบียนการรับรองบุตร หรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นบิดา มารดาที่แท้จริงของผู้สมัครมาแสดง เช่นสูติบัตร
* ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น จะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดาผู้ให้กำเนิดที่แท้จริงของผู้สมัครมาแสดง
* ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นบุตรของคนไทยพลัดถิ่น ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๕๕ จะต้องนำเอกสาร หรือหนังสือรับรองจากทางราชการมาแสดง
* หมายเหตุ ชื่อ ชื่อสกุล ของผู้สมัคร บิดา มารดา ตลอดจนการใช้ตัวสะกด การันต์ และ วันเดือนปีเกิดในเอกสารทุกอย่างจะต้องถูกต้องและตรงกันทุกฉบับ ถ้าไม่ตรงกันจะต้องมีเอกสารรับรองว่าเป็นบุคคลเดียวกัน

หลักฐานเพื่อขอรับสิทธิและคะแนนเพิ่ม
1. เอกสารแสดงว่าผู้สมัครสำเร็จหลักสูตรการฝึกวิชาทหารของหน่วยบัญชาการกำลังสำรอง กองทัพบก ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร ซึ่งต้องเป็นเอกสารที่ออกโดย ศูนย์การกำลังสำรอง หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง หรือศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก หรือหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบกเท่านั้น (ผนวก ข – ๑) โดยจะได้รับสิทธิ์คะแนนเพิ่มดังนี้
สำเร็จหลักสูตร ชั้นปีที่ ๑ ได้คะแนนเพิ่มร้อยละ ๓ ของคะแนนรวมทั้งสิ้น
สำเร็จหลักสูตร ชั้นปีที่ ๒ ได้คะแนนเพิ่มร้อยละ ๔ ของคะแนนรวมทั้งสิ้น
สำเร็จหลักสูตร ชั้นปีที่ ๓ ได้คะแนนเพิ่มร้อยละ ๕ ของคะแนนรวมทั้งสิ้น
สำเร็จหลักสูตร ชั้นปีที่ ๔ ได้คะแนนเพิ่มร้อยละ ๖ ของคะแนนรวมทั้งสิ้น
สำเร็จหลักสูตร ชั้นปีที่ ๕ ได้คะแนนเพิ่มร้อยละ ๗ ของคะแนนรวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ : กรณีที่หน่วยฝึกทหารได้เก็บสำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.๙) ฉบับจริงไว้ให้ผู้สมัครไป ขอถ่ายสำเนา (สด.๙) แล้วให้หน่วยฝึกประทับตรารับรองว่า “หลักฐานฉบับจริง (สด.๙) ได้นำขึ้นทะเบียนนำปลดเรียบร้อยแล้ว” จึงจะมีสิทธิได้รับคะแนนเพิ่ม

2. เอกสารแสดงว่าผู้สมัครเป็นทหารกองประจำการ สังกัดกองทัพเรือ หรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือที่มีอายุ ๑๘ – ๒๔ ปี คือสมุดประจำตัวทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ หรือบัตรอนุญาตใช้แทนหนังสือสำคัญ (กองหนุน) ชั่วคราวหรือหนังสือรับรองการเป็นทหารกองประจำการ อายุ ๑๘ – ๒๔ ปี และแบบประเมินผลทหารกองประจำการ หรือทหารกองหนุน อายุ ๑๘ – ๒๔ ปี
โดยจะได้รับคะแนนเพิ่มดังนี้
2.1 ผ่านการเป็นทหารกองประจำการ ๖ เดือน ได้คะแนนเพิ่มร้อยละ ๒ ของคะแนนรวมทั้งสิ้น
2.2 ผ่านการเป็นทหารกองประจำการ ๑ ปี ได้คะแนนเพิ่มร้อยละ ๓ ของคะแนนรวมทั้งสิ้น
2.3 ผ่านการเป็นทหารกองประจำการ ๒ ปี ได้คะแนนเพิ่มร้อยละ ๔ ของคะแนนรวมทั้งสิ้น
3. เอกสารแสดงว่าผู้สมัครเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งได้กระทำหน้าที่ในระหว่างเวลาที่มีการรบหรือสงคราม หรือมีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหว่างที่มีพระบรมราชโองการ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งมีสิทธิ์ได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดยมีผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับการเรือชั้น ๑ ผู้บังคับฝูงบิน หรือนายตำรวจตั้งแต่รองผู้การ ของหน่วยที่เก็บรักษาประวัติเป็นผู้รับรอง ได้คะแนนเพิ่มร้อยละ ๕ ของคะแนนรวมทั้งสิ้น
4. เอกสารที่แสดงว่าผู้สมัครเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งต้องประสบอันตรายถึงทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้าย เพราะเหตุกระทำการตามหน้าที่ หรือต้องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบำเหน็จบำนาญพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือได้รับเงินค่าทำขวัญตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยคนงาน หรือบุตรของผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี เหรียญดุษฎีมาลา เข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ ได้คะแนนเพิ่มร้อยละ ๑๐ ของคะแนนรวมทั้งสิ้น

เอกสารรับรองความสามารถทางการกีฬา (สำเนา ๒ ชุด)
สำหรับนักกีฬาที่แสดงว่าเป็นหรือ เคยเป็นนักกีฬาตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน ทีมชาติ กีฬาแห่งชาติ เยาวชนทีมชาติ เยาวชนแห่งชาติ และกีฬาระหว่างโรงเรียน สำเนา ๑ ชุด เพื่อขอรับสิทธิ์เข้าทดสอบ (ถ้ามี) โดย ทร.จะใช้เป็นข้อมูลประกอบการคัดเลือกเข้าเป็นนักกีฬาบางประเภทของ ทร.

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ให้ดำเนินการ ดังนี้
1. ศึกษาระเบียบการและวิธีสมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือให้เข้าใจ
2. วิธีการสมัคร สามารถสมัครได้ ๒ วิธี ดังนี้
2.1 สมัครทางไปรษณีย์
2.1.1 เข้าเว็บไซต์กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ที่ [url]www.navedu.navy.mi.th[/url]
2.1.2 เลือกหัวข้อ “ระบบรับสมัครนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗”
2.1.3 เลือกหัวข้อ “สมัครสอบ”
2.1.4 กรอกรหัสระเบียบการรับสมัครและหมายเลขประจำตัวประชาชนเพื่อเข้าสู่ระบบการสมัครสอบ
2.1.5 กรอกรายละเอียดการสมัครตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
2.1.6 กดบันทึกเพื่อยืนยันการรับสมัคร พิมพ์ใบสมัครและลงลายมือชื่อ ส่งมาพร้อมกับเอกสารหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์
2.1.7 หากต้องการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลการสมัคร ให้กรอกรหัสระเบียบการรับสมัครและหมายเลขประจำตัวประชาชน เพื่อทำการแก้ไขและพิมพ์ใบสมัคร
2.1.8 จัดเอกสารต่าง ๆ ตามข้อ ๓ พร้อมใบสมัครและธนาณัติค่าสมัครสอบ ค่าอุปกรณ์การสอบ ค่าบริการสถานที่สอบ และค่าดำเนินการ จำนวน ๒๓๐.-บาท (สองร้อยสามสิบบาทถ้วน) สั่งจ่ายในนาม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตู้ ปณ.๑๑ ปณภ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ ใส่ลงในซองสำหรับส่งทางไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตู้ ปณ.๑๑ ปณภ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ (ให้ส่งทางธนาณัติธรรมดาหรือธนาณัติด่วนพิเศษเท่านั้น ไม่รับธนาณัติ online) กำหนดส่งได้ ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ จนถึงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ
2.1.9 การตอบรับการสมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ เมื่อกรมยุทธศึกษาทหารเรือได้รับเอกสารหลักฐานการสมัครและตรวจสอบเอกสารการสมัครในเบื้องต้นแล้ว จะตอบรับการสมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือของผู้สมัคร โดยจัดส่งเอกสารตอบรับการสมัครให้ดังนี้
2.1.9.1 บัตรประจำตัวสอบ
2.1.9.2 ใบเสร็จรับเงินค่าสมัครสอบ ค่าอุปกรณ์การสอบ และค่าบริการสถานที่สอบ ใส่ในซองตอบรับการสมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ส่งกลับมาให้ผู้สมัครตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ในใบสมัคร (ที่อยู่ปัจจุบัน) โดยผู้สมัครจะต้องเขียนชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ให้ชัดเจน เพื่อสะดวกในการจัดส่ง
*หมายเหตุ ผู้ที่สมัครทางไปรษณีย์ จะต้องเดินทางมาสแกนลายนิ้วมือตามวันเวลาที่กำหนด พร้อมนำระเบียบการมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ หากผู้สมัครทางไปรษณีย์ ไม่มาสแกนลายนิ้วมือ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบและผู้สมัครที่ไม่ได้รับเอกสารตอบรับการสมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ภายใน ๓ สัปดาห์หลังจากส่งใบสมัคร ให้ติดต่อสอบถามที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โทร. ๐ ๒๘๘๙ ๓๙๒๒, ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๖๓ – ๔ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๔๓

2.2 สมัครด้วยตนเอง
2.2.1 เข้าเว็บไซต์กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ที่ [url]www.navedu.navy.mi.th[/url]
2.2.2 เลือกหัวข้อ “ระบบรับสมัครนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2557”
2.2.3 เลือกหัวข้อ “สมัครสอบ”
2.2.4 กรอกรหัสระเบียบการและหมายเลขประจำตัวประชาชนเพื่อเข้าสู่ระบบการสมัครสอบ
2.2.5 กรอกรายละเอียดการสมัครตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
2.2.6 กดบันทึกเพื่อยืนยันการรับสมัคร พิมพ์ใบสมัครและลงลายมือชื่อ นำใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร มาสมัครได้ด้วยตนเอง ณ หน่วยรับสมัคร ดังนี้
2.2.6.1 ที่สวนกรมหลวงชุมพร (หนองตะเคียน) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่ 11 – 19 มกราคม 2557 เวลา 09.00 – 15.00 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ
2.2.6.2 ที่กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่ 8 – 23 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 – 15.00 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ
การสมัครด้วยตนเองผู้สมัครต้องชำระเงินเป็นค่าสมัครสอบ ค่าอุปกรณ์การสอบ และค่าบริการสถานที่สอบ รวมเป็นเงิน 200.-บาท ผู้สมัครจะต้องทำการสแกนลายนิ้วมือ ณ หน่วยรับสมัคร มิฉะนั้นจะถือว่ายังไม่ครบขั้นตอนการรับสมัคร
2.2.7 หากต้องการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลการสมัคร ให้กรอกหมายเลขประจำตัวประชาชนและเลขรหัสการสมัครสอบที่ระบบกำหนดให้

3. เตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครดังนี้
3.1 รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 8 รูป และต้องเป็นรูปถ่ายที่ถ่ายไว้ในครั้งเดียวกันไม่เกิน 3 เดือน และห้ามใช้รูปถ่ายจากเครื่องสำเนาเอกสาร โดยปฏิบัติ ดังนี้
3.1.1 ติดรูปในใบสมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ จำนวน 1 รูป
3.1.2 ส่งรูปถ่ายมาพร้อมเอกสารการรับสมัคร จำนวน 7 รูป โดยจะต้องเขียนชื่อ – ชื่อสกุล และอายุหลังรูปถ่ายนั้นให้ชัดเจน
3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จำนวน 1 ฉบับ
3.3 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) ของสถานศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ฉบับ
3.4 สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่นายทะเบียนรับรองของผู้สมัคร บิดา และมารดา ที่แสดงสัญชาติของผู้ให้กำเนิด (ปู่ – ย่า – ตา – ยาย)
3.5 ในกรณีที่บิดา หรือมารดาถึงแก่กรรมและไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ให้นำหลักฐานใบมรณบัตร หรือหลักฐานอื่นของทางราชการมาประกอบ เพื่อแสดงสัญชาติของบิดาหรือมารดา
3.6 สำเนาใบสูติบัตรของผู้สมัคร
3.7 สำเนาเอกสารอื่น ๆ ถ้ามี เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล หรือหลักฐานอื่น ๆ ของทางราชการ
3.8 หลักฐานเพื่อขอรับคะแนนเพิ่ม ต้องเป็นเอกสารฉบับจริงเท่านั้น ดังนี้
3.8.1 เอกสารรับรองการฝึกวิชาทหาร ตัวอย่างตามผนวก ข – 1
3.8.2 เอกสารแสดงว่า บิดา มารดา ได้รับเหรียญกล้าหาญ เหรียญชัยสมรภูมิ เหรียญราชการชายแดน เหรียญพิทักษ์เสรีชน บัตรผ่านศึก หรือราชการทวีคูณ ตัวอย่างตามผนวก ข – 4
3.9 สำเนาเอกสารรับรองความสามารถทางการกีฬาที่แสดงว่าเป็นหรือเคยเป็นนักกีฬาตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน ทีมชาติ กีฬาแห่งชาติ เยาวชนทีมชาติ เยาวชนแห่งชาติ และกีฬาระหว่างโรงเรียน จำนวน 1 ฉบับจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ นักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2557
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

ความรู้เกี่ยวกับกรมยุทธกษาทหารเรือและกองทัพเรือ

แนวข้อสอบเก่านักเรียนจ่าทหารเรือ

แนวข้อสอบเกี่ยวกับกองทัพเรือ

แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

- แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์

- สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน

แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคม การเมือง เศรษฐกิจ การทหาร


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-

ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ + VCD ติวภาษาอังกฤษ  ราคา 679 บาท 

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย 
สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์
 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  
decho.by@hotmail.com
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

วิชาวิทยาศาสตร์

1.  สิ่งที่มีผลต่อความเร็วของเสียงในอากาศมากที่สุดคืออะไร

 1.ระดับความเข้มของเสียง                                2.ความดังของเสียง

 3.ความดันบรรยากาศ                         4.อุณหภูมิของอากาศ

2.  ภาคใดของประเทศกที่ไม่ปรากฏว่ามีรอยเลื่อนที่เกิดแผ่นดินไหว

 1.ภาคใต้                                             2.ภาคเหนือ                            

     3.ภาคตะวันตก                                   4.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3.  ข้อใดกล่าวไม่ ถูกต้องเกี่ยวกับดาวศุกร์ ซึ่งเป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ

 1.มีขนาดและมวลมากกว่า

 2.โคจรอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นอันดับสอง

 3.หมุนรอบตัวเองใช้เวลานานกว่าหมุนรอบตัวอาทิตย์

 4.หมุนรอบตัวเองตามเข็มนาฬิกา

4.  ข้อความต่อไปนี้เป็นความจริงเกี่ยวกับโรนคความดันโลหิตสูง

 1.เป็นโรคที่มีความดันโลหิตสูงกว่า 130/90 มม.ปรอท

 2.มีโอกาสเป็นพวกที่ชอบทานอาหารประเภทไขมัน

 3.ชายที่เป็นโรคนี้มีโอกาสเสียชีวิตได้ง่ายกว่าผู้หญิง

 4.มันเกิดกับผู้ที่มีไขมันสะสมในร่างกายมาก

5.  หมอกควันที่เกิดเป็นปัญหาในภาคเหนือของประเทศไทยจัดเป็นสารชนิดใด

     1.สารบริสุทธิ์                                     2.คอลลอยด์

 3.สารแขวนลอย                                 4.สารละลาย

6.  ข้อใดเป็นการใช้ประโยชน์ไม่สัมพันธ์กับอุปกรณ์

 1.อะมิโนมิเตอร์ วัดความดันเร็วลม

 2.บารอมิเตอร์ วัดความดัน

 3.อัลมิเตอร์วัดความชื้น

 4.โอห์มมิเตอรื วัดความต้านทาน

7.  แมลงสี่ชนิดที่มักษณะปากต่าง เลี้ยงในห้องปฏิบัติการซึ่งให้น้ำตาลก้อนเป็นอาหารแมลงชนิดใดจะสามารถอยู่รอดได้ดีที่สุดในห้องปฏิบัติการนี้

 1.ยุง                                    2.ผีเสื้อ                                    3.ตั๊กแตน                                 4.แมลงวัน

8.  ข้อใดไม่ใช่ ประโยชน์ที่เกิดจากดาวเทียมอุตอนิยมวิทยา

 1.ตรวจการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์

     2.คำนวณปริมาณน้ำฝน

 3.สังเกตการณ์ก่อตัวของพายุที่เกิดบนโลก

     4.ตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำตาล

9.  กลุ่มสิ่งมีชีวิตในข้อใดไม่จัดเป็นผู้ผลิตเบื้องต้น

 1.แฟลงก์ตอน                                    2.มอสส์และเฟิน

 3.เห็ด รา                                             4.แบคทีเรียสังเคราะห์ด้วยแสง

10.  จะเติมน้ำในกรดซัลฟุริก ปริมาณ 10CM3 จำนวนเท่าใดเพื่อให้ได้สารละลายกรดซัลฟุริกเข้มข้น 40% โดยปริมาณ

 1.10 CM3                                           2. 15 CM3

     3. 20 CM3                                          4.25 CM3

11. ยอดเขาแห่งหนึ่งวัดความดันบรรยากาศได้ 625 มิลลิเมตรปรอท ถ้าต้มน้ำที่ยอดเขานี้น้ำจะเดือดที่อุณหภูมิเท่าใด ในหน่วยเดลวิน

 1.95 เดลวิน                                        2.205 เดลวิน

 3.368 เดลวิน                                      4.407 เดลวิน

12.  ถ้าคลื่นวิทยุในอากาศมีอัตราเร็ว 8 x 108 เมตร / วินาที และความถี่ 400 กิโลเฮิร์ต คลื่นวิทยุนี้มีความยาวคลื่นเท่าใดในหน่วยของเมตร

 1. 3 x 102                                            2.5 x 102

     3. 2 x 103                                            4. 8 x 103

13.  สารใดที่ไม่พบในปัสสาวะคน
 1.ยูริก                                 2.ยูเรีย                     3.เกลือโซเดียม                       4.โปรตีน

14.  กระจกเงาราบ 2 บาท วงาทำมุมกัน 18 องศาเมื่อวางวัตถุระหว่างกระจก จะนับภาพที่ได้กี่ภาพ

 1.16 ภาพ                                            2.17 ภาพ

 3.18 ภาพ                                            4.19 ภาพ

15.  ยอดชายตักน้ำ 18 ถัง ในเวลา 15 วินาที ขึ้นจากบ่อลึก 20 เมตร ยอดชายมีกำลังกี่วัตต์ (ถังวน้ำ 1 ถังหนัก 50 นิวตัน)

      1.15                                                   2.20

     3.25                                                    4.30

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
11111111111111
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้