ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบนักวิชาการคลังปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบนักวิชาการคลังปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง

แชร์กระทู้นี้

1.     เงินของทางราชการ หมายถึง


        ก.    เงินรายได้แผ่นดิน                                                               ข.    เงินงบประมาณรายจ่าย

        ค.    เงินนอกงบประมาณ                                                           ง.     ถูกทั้งข้อ ก. ข. ค.
2.     เงินของทางราชการแบ่งออกเป็นกี่ประเภท

        ก.    2                                                                                              ข.    3

        ค.    4                                                                                              ง.     5


3.     รายจ่ายตามงบประมาณ จำแนกออกเป็น 2 ลักษณะคือ


               ก.    (1)  รายจ่ายงบกลาง และ                                                   ข.    (1) เงินรายได้แผ่นดิน และ

                (2)  รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ                        (2)  เงินนอกงบประมาณ

        ค.    (1)  เงินรายได้แผ่นดิน และ                                              ง.     (1) เงินงบประมาณรายจ่าย และ


                (2)  เงินงบประมาณรายจ่าย                                                      (2)  เงินนอกงบประมาณ

4.     รายจ่ายงบกลาง ได้แก่

        ก.    เงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ                                             ข.    เงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง


        ค.    เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น                    ง.     ถูกทุกข้อ


5.     ท่านเข้าใจหลักเกณฑ์การพิจารณาสิ่งของที่มีอายุการใช้ยืนนานว่าควรเป็นวัสดุอย่างไร


        ก.    สิ่งของที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีตัวอย่าง สิ่งของที่เป็นครุภัณฑ์ และมีราคาหน่วยหนึ่ง   หรือซื้อครั้งหนึ่งไม่เกิน 5,000  บาท

        ข.    สิ่งของที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีตัวอย่างส่งของที่เป็นครุภัณฑ์ และมีราคาเกิน 5,000 บาท  
       ค.  สิ่งของที่มีราคาเกินกว่า1,000 บาท

        ง.     ที่กล่าวมาไม่มีข้อใดถูก

6.     การจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ส่วนราชการจะดำเนินการได้

        ก.    ตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

        ข.    ตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการจ่ายเงินของแผ่นดิน

        ค.    ที่กล่าวมาถูกทั้งข้อก. และ ข.

        ง.     ที่กล่าวมาไม่มีข้อใดถูก

7.     เงินรายได้แผ่นดิน ประกอบด้วย

        ก.    รายได้จากภาษีอากร                                                            ข.    รายได้จากการขายสิ่งของและบริการ
        ค.    รายได้จากรัฐพาณิชย์และรายได้อื่นๆ                                  ง.     ถูกทุกข้อ
 

8.     ท่านเข้าใจหลักเกณฑ์การพิจารณาสิ่งของที่เป็นครุภัณฑ์อย่างไร

        ก.    สิ่งของที่มีกำหนดไว้ในบัญชีตัวอย่างสิ่งของที่เป็นครุภัณฑ์ในหนังสือจำแนกประเภทรายจ่าย ตามงบประมาณ ทั้งนี้ ไม่ว่าราคาสิ่งของนั้นจะมีราคามากน้อยเพียงใด
       ข. 
สิ่งของที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี ตัวอย่างสิ่งของที่เป็นครุภัณฑ์และมีราคาเกิน 1,000 บาท 
       ค. 
ที่กล่าวมาถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
       ง. 
ที่กล่าวมาไม่มีข้อใดถูก

9.     จากคำถามข้อ 11 นั้น ถ้าการกระทำมีเจตนาทุจริต หรือเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายอย่างร้ายแรง บุคคลผู้นั้นจะถูกลงโทษอย่างไร


        ก.    ให้ลงโทษอย่างต่ำให้ออกจากราชการ                           

        ข.    ให้ลงโทษอย่างต่ำปลดออกจากราชการ
        ค.    ให้ลงโทษอย่างต่ำตัดเงินเดือน                                        

        ง.     ให้ลงโทษภาคทัณฑ์
หรือว่ากล่าวตักเตือน โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษร

10.  งานคลัง หมายถึง


        ก.    การดำเนินงานเกี่ยวกับการงบประมาณของส่วนราชการ

        ข.    การดำเนินงานเกี่ยวกับการเงินของส่วนราชการ
        ค.    การดำเนินงานเกี่ยวกับการบัญชีของส่วนราชการ

        ง.     ถูกทุกข้อ


11.  ในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ หากผู้ที่มีอำนาจหรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติตามระเบียบ

        สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุซึ่งถือว่าผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการหรือ กฎหมายเฉพาะของส่วนราชการนั้น อยากทราบว่า

ถ้าการกระทำเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย แต่ไม่ร้ายแรงบุคคลผู้นั้นจะถูกลงโทษอย่างไร


ก. ให้ลงโทษอย่างต่ำให้ออกจากราชการ

       ข. ให้ลงโทษอย่างต่ำตัดเงินเดือน
       ค. 
ให้ลงโทษภาคทัณฑ์
      ง. 
ให้ว่ากล่าวตักเตือนโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษร

12.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ใช้บังคับแก่ส่วนราชการที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุโดยใช้เงินอะไร                                                                                                                                                                

        ก.    เงินรายได้แผ่นดิน                                                              
        ข.    เงินงบประมาณรายจ่าย

        ค.    เงินกู้ตามกฎหมายว่าด้วยการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจากต่างประเทศ

        ง.     เงินที่ได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ


13.  กฎหมายเกี่ยวกับการคลังที่สำคัญ ได้แก่                                                


        ก.    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย                                 ข.    พระราชบัญญัติเงินคงคลัง

        ค.    พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ                                  ง.     ถูกทุกข้อ
14.  ท่านเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณอย่างไร     

        ก.    การกำหนดการจำแนกประเภทรายจ่าย
ถือว่าเป็นการอนุญาตให้เบิกจ่ายเงินได้ทุกกรณี ตามหมวดรายจ่ายนั้น
        ข.    การกำหนดการจำแนกประเภทรายจ่าย
เป็นเพียงเครื่องช่วยในการวิเคราะห์งบประมาณและวินิจฉัยว่ารายจ่ายประเภทใดจะอยู่ในหมวดรายจ่ายใด

เท่านั้นยังไม่ถือว่าเป็นการอนุญาตให้เบิกจ่ายได้

        ค.    จำแนกประเภทรายจ่ายเป็นเพียงการแบ่งเงินประจำงวดเท่านั้น
        ง.     ที่กล่าวมาไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง


15.  รายการต่อไปนี้ข้อใดที่เป็นรายจ่ายประเภทค่าวัสดุที่ถือว่าเป็นรายจ่ายในการดำเนินการตามปกติของส่วนราชการ


        ก.    ค่ากระดาษโรเนียว                                                              ข.    ค่าซักผ้าปูที่นอน

        ค.    ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน                                                         ง.     ถูกทุกข้อ
16.  รายการต่อไปนี้ ข้อใดเป็นรายจ่ายประเภทค่าวัสดุ


        ก.    ค่าน้ำจืดที่ซื้อจากการประปาภูมิภาค                               

        ข.    ค่าน้ำจืดที่ซื้อจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
        ค.    ค่าน้ำจืดที่ซื้อจากร้านค้าเอกชน

        ง.     ที่กล่าวมาไม่มีข้อใดถูก

17.  การวางฎีกาเบิกเงินค่าซื้อทรัพย์สิน
กรณีที่เบิกหักผลักส่งค่าภาษีเป็นรายได้แผ่นดินไปแล้วแต่ปรากฏว่าไม่มีผู้มารับเงินตามฎีกาที่เบิกไปภายใน 15 วันทำการ

นับจากวันรับเงินจากคลัง ส่วนราชการผู้เบิกจะต้องปฏิบัติอย่างไร

        ก.    นำเงินเท่ากับจำนวนที่ขอเบิกตามฎีกาส่งคืนคลัง
        ข.    นำเงินที่เหลือตามฎีกาส่งคืนคลัง
โดยหมายเหตุในใบส่งว่าที่ไม่ส่งครบตามจำนวนที่ขอเบิกเพราะได้ส่งเป็นค่าภาษีไปแล้วในฎีกาเลขที่ใด

ลงวันที่ใด

        ค.    ที่กล่าวมาถูกทั้งข้อก.และ ข.                                  
          ง.     ที่กล่าวมาไม่มีข้อใดถูก


18.  รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ คือ


        ก.    หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำหมวดค่าจ้างชั่วคราว

        ข.    หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุหมวดค่าสาธารณูปโภค
        ค.    หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หมวดเงินอุดหนุน หมวดรายจ่ายอื่น
        ง.     ถูกทุกข้อ


19.  การเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อที่ดินต้องมีเอกสารประกอบฎีกา ดังนี้

        ก.    สำเนาใบส่งมอบที่ดิน                                                        ข.    สำเนาโฉนดที่ดิน
        ค.    สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าที่ดิน                                            ง.     สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน

20.  ในกรณีเบิกเงินกับสำนักงานคลังจังหวัด
ผู้เบิกจะมอบหมายให้ข้าราชการในส่วนราชการนั้นเป็น ผู้เบิกแทนได้อีกกี่คน

        ก.    1  คน                                                                                      ข.    2  คน

        ค.    3  คน                                                                                      ง.     ไม่มีคำตอบถูก

21.  การคลัง หมายถึง

        ก.    การดำเนินงานเกี่ยวกับการเงินของรัฐบาล                    ข.    การดำเนินงานเกี่ยวกับการบัญชีของรัฐบาล
        ค.    การดำเนินงานเกี่ยวกับการจ่ายเงินของรัฐบาล
             ง.     การดำเนินงานเกี่ยวกับการหารายได้ของรัฐบาล
22.  การเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์


        ก.    ให้เบิกตามรายการที่กำหนดในเอกสารประกอบการอนุมัติเงินประจำงวด


        ข.    ให้กระทำได้ก่อนที่จะดำเนินการจัดซื้อ


        ค.    ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบที่กระทรวงการคลังอนุญาต


        ง.     ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนดราคามาตรฐาน

23.  การเบิกเงินเพื่อจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาซื้อหนังสือต้องมีเอกสารประกอบฎีกา ดังนี้

        ก.    สำเนาสัญญาซื้อหนังสือ                                                    ข.    สำเนาใบเสร็จรับเงิน

        ค.    สำเนาการอนุมัติให้เบิกจ่าย                                               ง.     ไม่มีข้อใดถูก

24.  การเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุ                                                               

        ก.    ให้เบิกจ่ายได้ตามรายการที่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐาน

        ข.    ให้เบิกจ่ายได้ตามรายการที่กำหนดในเอกสารประกอบการอนุมัติเงินประจำงวด


        ค.    ให้เบิกจ่ายได้ตามราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณกำหนด


        ง.     ให้เบิกจ่ายได้ตามที่กระทรวงการคลังอนุญาต


25.  การเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุ

        ก.    นอกจากค่าเครื่องแต่งกายให้เบิกจ่ายได้ตามรายการค่าวัสดุในคู่มือจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่สำนักงบประมาณตามที่หัวหน้าส่วนราชการอนุญาต
        ข.    ให้เบิกจ่ายได้ตามที่ระเบียบที่สำนักงบประมาณตรวจเงินแผ่นดินกำหนด


        ค.    ให้เบิกจ่ายได้ตามที่สำนักงบประมาณอนุญาต


        ง.     ให้เบิกจ่ายได้ตามที่หัวหน้าพัสดุอนุญาต


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการคลังปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ความรู้เกี่ยวกับรมบัญชีกลาง
- แนวข้อสอบการวางแผนงาน การประสานงาน 
แนวข้อสอบสิทธิประโยชน์และสวัสดิการข้าราชการ
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินและการงานคลัง
- แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการงบประมาณ
- ถาม-ตอบ เรื่องงานพัสดุ
- แนวข้อสอบหลักการบริหารจัดการสมัยใหม่
- สรุประบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ _GFMIS

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ นักบัญชีปฏิบัติการ และนักวิชาการเงินปฏิบัติการ รวม 7 อัตรา (17 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2557)
เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 452.06 KB )

decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
111111111
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้