ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบครูวิทยาลัยชุมชน เปิดสอบ + เก็งข้อสอบ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบครูวิทยาลัยชุมชน เปิดสอบ + เก็งข้อสอบ

แชร์กระทู้นี้

1. หน่วยจัดการศึกษาหมายความว่าอย่างไร

                ก .สถานที่จัดการศึกษาร่วมกับวิทยาลัย

                ข .สภาวิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่ง

                ค .สถานศึกษา

                ง .วิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่ง

2.    ข้อใดคือความหมายของวิทยาลัย

                ก.  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

                ข.  จัดระเบียบการศึกษา ในระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา

                ค. เป็นสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

                ง.  เป็นสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา

3.     วิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงใด

 ก. กระทรวงพาณิชย์

                ข. กระทรวงการคลัง

                 ค. กระทรวงการต่างประเทศ

                ง.  กระทรวงศึกษาธิการ

4.     ประธานกรรมการและกรรมการวิทยาลัยชุมชนมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี

 ก.   ปี                                                   ข.ปี

                ค.    ปี                                                  ง. ปี

 ตอบ    ปี

5.   ใครคือผู้ลงนามผู้รับสนองพระบรมราชโองการในพรบ. บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 

 ก.  พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร       ข.  พลเอก สุจินดา คราประยูร

                ค.  พลเอก เปรม ติณสูลานนท์          ง.นายสรอรรถ กลิ่นประทุม

6.  ผู้อำนวยการพ้นจากตำแหน่งเมื่อใด

                ก.ตาย                                                     ข.ลาออก

                ค. ลาออก                                               ง. ถูกทุกข้อ          

7.  ข้อใ ดเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน

 ก.  พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่วิทยาลัย

                ข. พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตารฐานการศึกษาของวิทยาลัยต่อคณะกรรมการอุดมศึกษา

                ค. ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการการศึกษาของวิทยาลัย

                ง.  ถูกทุกข้อ

8.  ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนและรองผู้อำนวยการต้องจบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับใด

 ก.   ปริญญาโท                                    

                ข.  ปริญญาตรี

                ค.  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

                ง.  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

9.   ใครมีอำนาจหน้าที่ในการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกวิทยาลัย

                ก.  ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนในแต่ละแห่ง

                ข.  เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา

                ค.  คณะกรรมการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

                ง.  สภาวิทยาลัยชุมชน

 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ภาค ก. ครูผู้ช่วย สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ภาค ก. ชุดละ 399 รวมแนวข้อสอบ 1500

ความรอบรู้

-  แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน 

-  นโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบัน

-  แนวข้อสอบวัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

(พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม

 สาระสำคัญระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555

 แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทำงการศึกษา

 แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก

 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551

-  กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2546 

-  แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

-  ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม

ความรู้ความสามารถทั่วไป

 -  แนวข้อสอบคณิตศาสตร์

-   แนวข้อวิชาภาษาไทย

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพครู

 แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย 

 แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 

 แนวข้อสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู 

 แนวข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

 แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู

แนวข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู


ภาค ข. ชุดละ 399 รวมแนวข้อสอบ 1000 ข้อ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ภาค ข. ครูผู้ช่วย สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (เลือกวิชาเอกที่จะสอบ)

ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา

 แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 

 แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้ 

 แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 

 แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน 

 แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน 

 แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา 

 แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงการศึกษา 

 แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลการศึกษา


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 


ด่วน!! เปิดสอบครูผู้ช่วย วิทยาลัยชุมชน อ.ก.ค.ศ. รวม 32 อัตรา รับสมัครตามศูนย์ภูมิภาค ตั้งแต่ 20-26 ตุลาคม 2557 
.........................................................................
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.สำนักบริหารวิทยาลัยชุมชน เปิดสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2557

วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท และ สาขาที่ ก.ค.ศ. รับรอง มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ฯ

วันเวลา สถานที่รับสมัคร

ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 20-26 ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์รับสมัครต่างๆ
>>คลิกดูรายละเอียดสถานที่รับสมัครตามภูมิภาคต่างๆ<<

กลุ่มคุณวุฒิปริญญาโท ทางภาษาอังกฤษ
กลุ่มคุณวุฒิปริญญาโท ทางภาษาไทย
กลุ่มคุณวุฒิปริญญาโท ทางบัญชี
กลุ่มคุณวุฒิปริญญาโท ทางนิติศาสตร์
กลุ่มคุณวุฒิปริญญาโท ทางรัฐศาสตร์
กลุ่มคุณวุฒิปริญญาโท ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์
กลุ่มคุณวุฒิปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มคุณวุฒิปริญญาโท ทางคหกรรม
กลุ่มคุณวุฒิปริญญาโท ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือ เทคโนโลยีการอาหาร หรือ วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
กลุ่มคุณวุฒิปริญญาโท ทางวิจัยชุมชน หรือการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น หรือ วิจัยประชากรและสังคม
กลุ่มคุณวุฒิปริญญาโท ทางปฐมวัย
กลุ่มคุณวุฒิปริญญาโท ทางพืช
กลุ่มคุณวุฒิปริญญาโท ทางวัฒนธรรม
กลุ่มคุณวุฒิปริญญาโท ทางสาธารณสุขศาสตร์
กลุ่มคุณวุฒิปริญญาโท ทางการจัดการผู้สูงอายุ หรือ การพยาบาลผู้สูงอายุ
กลุ่มคุณวุฒิปริญญาโท ทางการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ หรืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หรือทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
กลุ่มคุณวุฒิปริญญาโท ทางการโรงแรม หรือการจัดการโรงแรม หรือบริหารธุรกิจโรงแรม หรือ การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

>>>คลิกอ่านเอกสารประกาศรับสมัคร
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
11111111111
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้