ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เทคนิคการอ่านหนังสือเตรียมสอบตำรวจปี 2554
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เทคนิคการอ่านหนังสือเตรียมสอบตำรวจปี 2554

แชร์กระทู้นี้

เทคนิคการอ่านพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม 60 คะแนน)
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 10 ข้อ
          ข้อสอบวิชานี้ถือได้ว่าไม่ยากเลยค่ะ เพราะถ้าใครอ่าน พรก.นี้โดยละเอียด และหลายๆ รอบ ก็จะสามารถทราบคำตอบได้ทุกข้อ เพราะข้อสอบวิชานี้ถามแบบตรงๆ ไม่มีลวงให้เราตอบผิด ปีที่แล้วมีหลายคนได้เต็ม 10 คะแนนค่ะ ตัวอย่างของข้อสอบปีที่แล้วนะคะ อาจจะมีบางข้อที่ถามไม่ชัดเจนนะคะ
1. การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน หมายถึงข้อใด ก.เพื่อความผาสุกและความเป็นอยุ่ที่ดีของประชาชน ข.ความสงบและความปลอดภัยของสังคม ค. เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ ง.ถูกทุกข้อ ข้อนี้ตอบ ง
2. แผนปฏิบัติราชการต้องสอดคล้องกับข้อใด ตอบ สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน
3. หน่วยงานที่อำนวยความสะดวกและรวดเร็วแก่ประชาชนในการติดต่อกับส่วนราชการทุกแห่ง ต้องจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศกลางขึ้น คือ ตอบ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. หน่วยงานใดมีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะให้ส่วนราชการปฏิบัติ ตอบ กรมบัญชีกลาง
5. ความสะดวกและความรวดเร็วในการบริการประชาชน (จำโจทย์ไม่ได้)
         1. อนุมัติ อนุญาติ                                  2. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
         3. จัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลา 4. ถูกทุกข้อ
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำอะไรบ้าง ก.ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ข.อำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ค............................. ง.ถูกข้อ ก, ข   ตอบ ง
7. ครม. แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ภายในกี่วัน ตอบ 90 วัน
8. ในกรณีที่ภารกิจใดกระทบต่อประชาชนต้องทำอย่างไร
ตอบ ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หรือชี้แจงทำความเข้าใจเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนัก ถึงประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับจากภารกิจนั้น
9. ในกรณีที่ได้รับการร้องเรียน ต้องทำการชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนหรือเสนอแนะทราบภายในกี่วัน
ตอบ 15 วัน
เทคนิคการอ่านวิชาพรบ.ตำรวจ พ.ศ.2547ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม 60 คะแนน)
พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 (ลักษณะ 1-5 และลักษณะ 6 หมวด 1, 5, 7-9 จำนวน 10 ข้อ
ยกตัวอย่างข้อสอบของปีที่แล้วนะคะ ถือได้ว่าไม่ยากสำหรับคนที่เตรียมตัวมาดี
1. หน่วยงานใดกำหนดวันเวลาทำงาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจำ และการลาหยุดราชการของข้าราชการตำรวจ ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด แต่ในกรณีจำเป็นกำหนดแตกต่างได้คือ ตอบ ก.ต.ช.
2. ใครเป็นหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
3. ข้อใดถูก ตอบ สิบตำรวจเอก (นายดาบตำรวจ/จ่าสิบตำรวจตรี/นายจ่าสิบ) ประมาณเนี้ย
4. ข้อใดถูก ตอบ นายกเป็นผู้สั่งแต่งตั้งตั้งแต่ว่าที่ยศพลตำรวจตรีขึ้นไป
5. ใครเป็นคณะกรรมการข้าราชการตำรวจโดยตำแหน่ง
6. ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัย ตอบ ให้ออก (ตัดเงินเดือน/ปลดออก/ไล่ออก)
7. กรณีตำรวจขอลาออก เพื่อดำรงตำแหน่งทางการเมือง... ตอบ นับวันที่ผู้นั้นขอลาออก
8. การอุทธรณ์กรณีถูกลงโทษปลดออก, ไล่ออก ภายในกี่วัน ตอบ 30 วัน
9. หน่วยงานที่กำหนดให้ท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา คือ ตอบ คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ
             สังเกตได้ว่า คำถามส่วนใหญ่จะเป็นคำถามว่า ข้อใดถูก ข้อใดผิด เพราะฉะนั้น ฉันจึงจำช้อยส์ไม่ได้ เพราะว่ามันเป็นประโยคยาวๆ ฉะนั้น ข้อสอบวิชานี้จำเป็นที่จะต้องอ่านให้ละเอียดนะคะ เก็งข้อสอบไปด้วยว่าอันไหนสำคัญ น่าจะออกสอบ อ้อ ! อย่าลืมอ่านชั้นของตำรวจ และตำแหน่งด้วยนะคะ ออกสอบค่ะ
เทคนิคการอ่านวิชาจริยธรรมและกฎ ก.ตร. พ.ศ.2551ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม 60 คะแนน)
จริยธรรมและกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 10 ข้อ
                 ข้อสอบวิชานี้ ถือได้ว่ายากพอสมควร เพราะเป็นการวิเคราะห์คำตอบเหมือนกับข้อสอบวิชา พรบ.ตำรวจ พ.ศ.2547 ดิฉันยกตัวอย่างข้อสอบของปีที่แล้วให้ดูนะคะ
1. หน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของข้าราชการตำรวจ ตอบ กองบัญชาการศึกษา
2. ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ สอดส่องดูแล โดยตรง คือใคร ตอบ จเรตำรวจแห่งชาติ
3. ค่านิยม คือข้อใด
4. ข้อใดไม่ใช่อุดมคติของตำรวจ
5. ข้อใดคือความยุติธรรมของข้าราชการตำรวจ
6. ข้อใดคือความไว้วางใจของประชาชน
7. ข้อใดคือการไม่เลือกปฏิบัติ
8. ข้อใดเป็นลักษณะการมีน้ำใจของข้าราชการตำรวจ
9. ให้เรียงลำดับวินัยตำรวจ
              เป็นอย่างไรบ้างคะ หลังจากที่ได้ดูข้อสอบของปีที่แล้ว พอจะทำได้หรือเปล่า ถ้าสงสัยในข้อไหน วิชาอะไร คอมเม้นต์เข้ามาได้นะคะ ยินดีตอบทุกคำถามค่ะ
เทคนิคการอ่านงานสารบรรณ
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม 60 คะแนน)
       ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 15 ข้อ
       ในบทความนี้ เราจะมาคุยกันในวิชาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม วิชานี้ฉันคิดว่าง่ายสำหรับฉัน เพราะว่าเป็นวิชาที่ถนัด แต่คิดผิดค่ะ เพราะว่าวิชานี้เนื้อหาเยอะมากๆ ออกสอบแค่ 15 ข้อ ซึ่งเราไม่รู้ว่ามันจะออกสอบตรงจุดไหน ฉันจะยกตัวอย่างข้อสอบของปีที่แล้วให้ดูนะคะ อาจจะไม่เหมือนข้อสอบตัวจริงนะคะ เพราะว่าจำข้อสอบออกมา อาจจะสับสนบ้าง แต่ขอให้เห็นภาพของข้อสอบก็พอค่ะ ว่าออกข้อสอบประมาณแนวไหน คุณๆ จะได้อ่านตรงจุด ไม่สะเปะสะปะ หรือเห็นเนื้อหาเยอะแล้ว มันจะทำให้คุณขี้เกียจอ่านหนังสือวิชานี้
ตัวอย่างที่ดิฉันเอามาให้ดูนี้ บางข้อมีเฉลย บางข้อก็ไม่มีนะคะ เพราะจำเฉลยไม่ได้ค่ะ
1. การเขียนหนังสือราชการ (จดหมาย) ถึงรัฐมนตรี... คำขึ้นต้น-ลงท้าย คือ
               คำขึ้นต้น :  คำลงท้าย    ตอบ  เรียน : ขอแสดงความนับถือ
      ซึ่งช้อยส์ที่ให้มา จะมี  กราบเรียน : ขอแสดงความนับถืออย่างสูง (ข้อนี้สำหรับนายกรัฐมนตรีค่ะ)
      เรียน : ขอแสดงความนับถืออย่างสูง, กราบเรียน : ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง        
2. ข้อใดคือหนังสือราชการ  (ข้อนี้จำเฉลยไม่ได้ค่ะ มันยาวมากในแต่ละข้อ)
3. ข้อใดคือการเก็บเอกสารทางการเงิน  (ข้อนี้จำเฉลยไม่ได้ค่ะ) แนะนำให้อ่านการเก็บเอกสารทางการเงินค่ะ
4. ผบ.ตร. ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ใช้คำว่าอะไรในหนังสือราชการ ตอบ รักษาราชการแทน
5. รหัสตัวพยัญชนะประจำ กรุงเทพมหานคร  คือ  กท  (ไม่มีจุดนะคะ)  ช้อยส์มีลวง  กท.
6. การเขียนวันที่ท้ายคำสั่ง ข้อใดถูกต้อง   วันที่  XX ธันวาคม พ.ศ. 2552  (มีเติม พ.ศ.ด้วยนะคะ)
7. การเรียงตามลำดับก่อน-หลัง ตอบ ตำแหน่งทางวิชาการ ยศ ฐานันดรศักดิ์ (ข้อนี้แนะนำให้ไปอ่านเพิ่มเติมนะคะ เพราะว่าที่ดิฉันเฉลยไปผิดค่ะ) ยกตัวอย่างเช่น พันตำรวจโท ดร. ทักษิณ, แพทย์หญิง คุณหญิง พรทิพย์ อะไรประมาณนี้นะคะ
8. ข้อใดผิด ตอบ หนังสือประทับตรา หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปประทับลงชื่อย่อกำกับตรา (ข้อนี้ช้อยส์แต่ละข้อยาวมาก จำไม่ได้ค่ะ)
9. การรับหนังสือราชการ... ตอบ จัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วน (ข้อนี้ออกสอบมา 2 ปีแล้ว)
10. กรณีตรวจเอกสารไม่ถูกต้อง... ตอบ ให้บันทึกข้อบกพร่องไว้เป็นหลักฐานแล้วจึงดำเนินการต่อไป  (ข้อนี้ออกสอบมา 2 ปีแล้ว)
11. ข้อใดผิด ตอบ ด่วนมากที่สุด  (ข้อนี้ช้อยส์จะมี  ด่วน   ด่วนมาก  ด่วนที่สุด  ด่วนมากที่สุด)
12. ข้อใดตอบถูก (ข้อนี้จะถามเกี่ยวกับ การจ่าหน้าซองจดหมาย แนะนำให้อ่านเพิ่มเติมค่ะ)  
13. การเก็บหนังสือราชการ (ให้อ่านเกี่ยวกับการเก็บหนังสือราชการ)
14. หนังสือใดกรณีสูญหายต้องแจ้งพนักงานสอบสวน ตอบ เอกสารสิทธิทางกฎหมาย
15. สำหรับหนังสือที่เป็นภาษาอื่น ๆ ซึ่งมิใช่ภาษาอังกฤษ ตอบ เป็นไปตามประเพณีนิยม
     สุดท้ายนี้ขอแนะนำให้อ่านในส่วนระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ ในส่วนของที่แก้ไขเพิ่มเติม และภาคผนวกให้ละเอียดนะคะ ปีนี้อาจจะมีข้อสอบอยู่ในนั้นก็ได้
เทคนิคการอ่านวิชาคอมพิวเตอร์
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม 60 คะแนน)
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 15 ข้อ
2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 15 ข้อ
3. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 10 ข้อ
4. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 (ลักษณะ 1-5 และลักษณะ 6 หมวด 1, 5, 7-9 10 ข้อ
5. จริยธรรมและกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 10 ข้อ
        ในบทความนี้ เราจะมาคุยกันในวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กันก่อนดีกว่า หลายคนที่เคยผ่านสนามสอบเมื่อปี 51 และ 52 ที่ผ่านมา จะสังเกตว่า ข้อสอบวิชานี้มักจะออกสอบเป็นภาษาอังกฤษ หลายคนที่สอบมักจะทำไม่ได้ เพราะส่วนใหญ่ใช้เมนูไทย มากกว่าใช้เมนูภาษาอังกฤษ เพราะฉะนั้น ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป ให้ปรับเปลี่ยนจากเมนูไทยเป็นเมนูอังกฤษได้แล้วนะคะ จำให้ได้ว่าปุ่มไหนคืออะไร เพราะส่วนใหญ่จะออกสอบค่ะ และนี่คือข้อสอบตำรวจปี 52 โจทย์ถามว่า
1. การตั้งค่าหน้ากระดาษแนวนอนภาษาอังกฤษให้ทำอย่างไร ช้อยส์ก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะคะ
ตอบ page setup > margin > landscape
2. Insert Diagram คืออะไร ตอบ แทรกแผนผังองค์กร
3. BCC ในเมล์ คืออะไร  ตอบ  ซ่อนเมล์ไม่ให้คนอื่นเห็นอีเมล์แอดเดรส
4. การแนบไฟล์ ในการส่งอีเมล์ คืออะไร ตอบ  Attach
5. ถ้ามี ####### เกิดขึ้นใน cell ในโปรแกรม excel จะแก้ไขได้อย่างไร ตอบ ขยายขนาดคอลัมน์
6. คลิกตำแหน่ง B5 กด Home จะเป็นอย่างไร ตอบ ไปที่ A5
7. คำสั่ง IF ในโปรแกรม Excel หมายถึง ตอบ กำหนดการทดสอบเงื่อนไขของค่าและสูตร
8. การแปลงตารางให้เป็นข้อความ (Program Microsoft Word) ต้องทำอย่างไร ช้อยส์ก็จะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะคะ ตอบ  Table > Convert > Table to text  
ฉันยกตัวอย่างเท่าที่จำได้มาให้ดู ซึ่งเกือบจะทุกข้อของวิชาคอมพิวเตอร์ มีคำถาม และคำตอบเป็นภาษาอังกฤษค่ะ ตกม้าตายกันเป็นแถว ๆ
อ้อ.. ข้อสอบ PowerPoint ในปี 52 ออกสอบมากที่สุดเลยค่ะ และอย่าลืมอ่าน Internet E-mail ด้วยนะคะ
เทคนิคการทำข้อสอบให้ทัน
เมื่อปี 52 ที่ผ่านมา ฉันจำได้ว่ามีหลายคนที่ทำข้อสอบไม่ทัน เพราะมัวแต่ทำข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ กับ ภาษาไทย ซึ่งเป็นข้อสอบที่ต้องคำนวณและวิเคราะห์ แต่ละข้อก็กินเวลาเกินกว่าข้อละหนึ่งนาที เพราะฉะนั้น ฉันขอแนะนำวิธีที่จะทำข้อสอบให้ทันนะคะ
       อันดับแรกคุณต้องคำนวณสัดส่วนระหว่างจำนวนข้อสอบและจำนวนเวลาว่า แต่ละข้อเราต้องทำข้อสอบไม่เกินข้อละกี่นาที กี่วินาที เมื่อปี 52 ที่ผ่านมา ข้อสอบมีจำนวน 100 ข้อ 2 ชั่วโมง ก็เอา 120 นาที หาร 100 ข้อ เฉลี่ยแล้ว ทำข้อสอบข้อละ 1.20 นาที
       วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยากสำหรับฉัน ในการที่จะคำนวณไม่ให้เกิน 1.20 นาที ฉันเลยทำข้อสอบวิชาอื่นก่อนค่ะ คณิตศาสตร์เป็นวิชาอันดับสุดท้ายที่ฉันจะทำ วิชาอื่นๆ นั้นฉันทำข้อละไม่ถึง 1 นาที แต่ก็ต้องอ่านให้ละเอียดนะคะ อย่ารีบอ่านแบบผ่านๆ เพราะข้อสอบนั้นค่อนข้างจะลวงให้เราเข้าใจผิดค่ะ ทีนี้เราก็สามารถเอาเวลาที่เหลือจากข้ออื่นๆ มาเพิ่มเวลาในการคำนวณคณิตศาสตร์ได้ค่ะ
       ส่วนเทคนิคในการฝนข้อสอบนั้น ฉันขอแนะนำนะคะ ข้อไหนคุณมั่นใจว่าตอบถูกชัวร์ ก็ฝนให้เต็มวง แต่ยังไม่ต้องฝนให้ดำนะคะ เพราะจะเสียเวลาไปหลายวินาที ข้อไหนที่ไม่แน่ใจ ก็ฝนกลางวงเป็นจุดเล็กๆ ก่อน แล้วค่อยกลับมาทำ ส่วนข้อไหนไม่ทราบคำตอบ ให้กากบาทหน้าเลขคำถามในข้อสอบไว้นะคะ หมายเหตุไว้ว่ายังไม่ได้ตอบ เพื่อที่จะได้กลับมาทำเป็นอันดับสุดท้าย ทำไปจนเสร็จทุกข้อ แล้วค่อยกลับมาฝนให้ดำ และไม่ล้ำเส้นวงกลมออกมานะคะ และอย่าลืมเช็คกระดาษคำถามด้วยนะคะว่ามีข้อไหนบ้างที่เรายังไม่ได้ตอบ เมื่อตอบไปแล้วก็ลบกากบาทนั้นออกด้วย อย่าลืมว่า คุณต้องหมั่นดูเวลาด้วยนะคะ
       วิชาคณิตศาสตร์นั้น ดิฉันจะมีปัญหามากในการใช้กระดาษทด เพราะเค้าไม่แจกให้ เราก็จัดการหาเนื้อที่ช่องว่างๆ ในกระดาษคำถามนั่นเลยค่ะ ใช้คำนวณได้เลย
       สมมุติว่าตอนนี้คุณกำลังฝึกทำข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ให้คุณเอานาฬิกาจับเวลาเลยนะคะ  แล้วฝึกฝนการคิดคำนวณด้วยนะคะ ท่องสูตรคูณด้วยหล่ะ ดิฉันเกือบเอาตัวไม่รอดเพราะสูตรคูณนี่แหล่ะ เพราะไม่ค่อยได้ใช้ อ้อ ! ลืมบอกไปว่า ฉันเรียนจบมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี 2540 แล้วมาสอบตำรวจปี 2552 เกือบ 12 ปีที่จบออกมา วิชาที่ได้เรียนมา ก็ลืมไปเกือบหมดแล้ว ก็ขอแนะนำผู้เข้าแข่งขันสอบทั้งหลาย ว่าเอาวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถม มัธยมมาอ่าน นับว่าดีเยี่ยมเลยทีเดียว ไม่ต้องอายเด็กนะคะ แล้วคุณก็จะประสบผลสำเร็จในการทำข้อสอบค่ะ
เทคนิคการอ่านวิชาภาษาไทย2. ภาษาไทย 20 ข้อ
          ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและความเข้าใจภาษา ได้แก่ ทักษะการใช้ภาษาด้านการอ่าน การเขียน และการสื่อสารอย่างมีวิจารณญาน การใช้ถ้อยคำสำนวน การใช้คำให้ตรงกับความหมาย การใช้คำให้ตรงกับกฎเกณฑ์และความนิยม การวิเคราะห์ สรุปความหรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ การพิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากข้อความสั้นๆ ประโยค กลุ่มคำ หรือคำ
เริ่มจาก 1. ให้อ่านคำราชาศัพท์
               ตัวอย่าง “พระสงฆ์สดับปกรณ์” คำว่าสดับปกรณ์ หมายถึงอะไร ตอบ บังสุกุล
            2. ให้อ่านเนื้อหาเกี่ยวกับ บรรยายโวหาร, สาทกโวหาร, พรรณนาโวหาร, อุปมาโวหาร ว่าต่างกันตรงไหน อย่างไร
            3. อ่านพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน การสะกดคำ การอ่านคำ คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ (เช่น ลิฟต์, สลัม, โปรโมชั่น ฯลฯ)
         ซึ่งข้อสอบวิชาภาษาไทยนั้น ส่วนมากจะออกเกี่ยวกับการวิเคราะห์บทความ การเรียงลำดับก่อนหลังของประโยค การเติมคำลงในช่องว่าง ฯลฯ ซึ่งคุณลองฝึกหัดทำข้อสอบจากโจทย์ข้อสอบเก่าๆ ได้นะคะ
เทคนิคการอ่านวิชาคณิตศาสตร์
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 40 คะแนน)
1. ความสามารถทั่วไป 20 ข้อ
       ทดสอบความสามารถในการคิดหาเหตุผล โดยใช้ข้อมูลหรือปัญหาทางสังคม ทางเศรษฐกิจหรือทางอื่น อุปมาอุปไมย การประยุกต์วิธีการทางสถิติกับข้อมูลจริง การแก้ปัญหาโจทย์อนุกรม การวิเคราะห์ตีความจากรูปภาพ เงื่อนไขภาษา สัญลักษณ์โจทย์คณิตศาสตร์พื้นฐาน เปอร์เซ็นต์หรือร้อยละ สถิติข้อมูล กราฟ ตาราง มิติสัมพันธ์ และแผนภูมิต่างๆ
       พออ่านแบบนี้ ฉันมึนไปเลยค่ะ เพราะว่าฉันไม่เก่งคณิตศาสตร์ ทีนี้ทำยังไงดีหล่ะ วิธีที่จะทำให้เราทำข้อสอบแบบนี้ได้ก็คือ เสิร์ชใน Google อีกค่ะ หาเรื่องเกี่ยวกับข้อสอบคณิตศาสตร์ของการสอบเข้าหลาย ๆ ที่ เช่น ข้อสอบ ก.พ., ข้อสอบ อบต. เป็นต้น
เริ่มจาก 1. ให้ฝึกทำเลขอนุกรม
            ตัวอย่าง 7 21 10 26 14 32 19 ......... เลขต่อไปคืออะไร ตอบ 39

                        118 152 96 130 74 108 ...... เลขต่อไปคืออะไร ตอบ 52
2. ให้ฝึกทำอุปมาอุปไมย
           ตัวอย่าง ขนุน : เงาะ :: ? : ? ตอบ ทุเรียน : ลำไย

                       ไข้หวัด 2009 : มะเร็ง :: ? : ? ตอบ อหิวาตกโรค : กระเพาะ
3. ให้ฝึกทำโจทย์คณิตศาสตร์ทั่วไป มัธยฐาน
           ตัวอย่าง - อัตราการฟักของไข่ไก่เท่ากับ 3 ใน 4 ฟอง ถ้าต้องการลูกไก่ 240 ตัว จะต้องใช้ไข่ไก่กี่ฟอง ตอบ 320 ฟอง
                        - โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียน 350 คน ชอบฟุตบอล 190 คน ชอบวอลเล่ย์บอล 180 คน ชอบทั้งสองอย่างกี่คน ตอบ 20 คน
                        - ความสูงของนักเรียนนายร้อยตำรวจจำนวน 10 คน 178 175 173 173 174 176 173 180 172 177 หาค่ามัธยฐาน ตอบ 174.5
4. ให้ฝึกทำตีความจากรูปภาพ
แบ่งสัดส่วนให้ลงตัว ชัวร์ๆ ดีกว่ามั่วนิ่ม
เราลองมาตั้งเป้าการทำข้อสอบให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละหกสิบดีกว่านะคะ ข้อละ 1 คะแนน
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (คะแนนเต็ม 40 คะแนน ต้องได้คะแนน 24 คะแนน)
     1.1 ความสามารถทั่วไป 20 ข้อ ต้องตอบถูก 12 ข้อ
     1.2 ภาษาไทย 20 ข้อ ต้องตอบถูก 12 ข้อ
2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม 60 คะแนน ต้องได้คะแนน 36 คะแนน)
     2.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
           15 ข้อ ต้องตอบถูก 9 ข้อ
     2.2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
           15 ข้อ ต้องตอบถูก 9 ข้อ
     2.3 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
           10 ข้อ ต้องตอบถูก 6 ข้อ
     2.4 พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 (ลักษณะ 1-5 และลักษณะ 6 หมวด 1, 5, 7-9)
          10 ข้อ ต้องตอบถูก 6 ข้อ
     2.5 จริยธรรมและกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551
          10 ข้อ ต้องตอบถูก 6 ข้อ
        ฉันใช้วิธีนี้ค่ะ ตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะต้องทำให้ผ่านร้อยละหกสิบทั้งภาค ก. และ ภาค ข. ดีกว่าที่เราไม่ได้วางแผนไว้เลย อย่าลืมนะคะว่าต้องผ่านทั้งภาค ก. และภาค ข. ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และที่สำคัญ ต้องผ่านร้อยละหกสิบทุกวิชาเลยนะคะ เพื่อนของฉันสอบได้คะแนน 80 คะแนน แต่สอบไม่ติดตำรวจ ก็เพราะว่า วิชาคอมพิวเตอร์ เพื่อนสอบไม่ผ่านร้อยละหกสิบค่ะ
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
deananddow ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณมากค่ะ
umasaw ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณสำหรับเทคนิคดีๆนะคะ
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้