ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สกอ.สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สกอ.สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

แชร์กระทู้นี้

1.       สำนักงานคืออะไร

          ก.   องค์การ                                                                                ข.   รัฐวิสาหกิจ
          ค.   บริษัท                                                                                   ง.   สถานที่ทำการบริหารงาน

          คำตอบ   ง.   สถานที่ทำการบริหารงาน

2.       พนักงานปฏิบัติงานคืออะไร                                                                                                 

          ก.   กรรมกร                                                                                ข.    ภารโรง

          ค.   เสมียนพนักงาน                                                                 ง.    หัวหน้าแผนกงาน

          คำตอบ
   ค.  เสมียนพนักงาน

3.       สำนักงานมีบทบาทต่อผู้บริหารในด้านใดบ้าง


          ก.   การบังคับบัญชา                                                                 ข.    การประสานงาน


          ค.   การควบคุมงาน                                                                   ง.    ถูกหมดทุกข้อ


          คำตอบ   ง.  ถูกหมดทุกข้อ


4.       การจัดการคือ การดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยอาศัยปัจจัยต่างๆ อันได้แก่

          คน เงิน วัสดุ เป็นอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน เป็นคำพูดของ

          ก.   ศาสตราจารย์ฮาโรล  คูนส์                                               ข.    ศาสตราจารย์ ปีเตอร์ เอฟ. ดรัคเซอร์

          ค.   ศาสตราจารย์สมศักดิ์  ชูโต                                              ง.    ศาสตราจารย์ บุญสม  มาติน

          คำตอบ   ก.  ศาสตราจารย์ ฮาโรล  คูนส์


5.       การจัดการเป็นอะไร


          ก.   ศิลปะ                                                                                    ข.    วิทยาศาสตร์


          ค.   ศิลปะและวิทยาศาสตร์                                                     ง.    ผิดหมดทุกข้อ


          คำตอบ   ค.  ศิลปะและวิทยาศาสตร์


6.       นโยบายคืออะไร


          ก.   แนวทางถือปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย                      ข.    วัตถุประสงค์ขององค์การ

          ค.   โครงการต่างๆขององค์การ                                             ง.    การกำหนดรายละเอียดของงาน

          คำตอบ   ก.  แนวทางถือปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย

7.       DirectingManager  หมายถึง

          ก.   ผู้ถือหุ้น                                                                                ข.    กรรมการดำเนินงาน

          ค.   ผู้อำนวยการ                                                                        ง.    เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

          คำตอบ   ข.  กรรมการดำเนินงาน

8.       OfficeStaff  หมายถึง
          ก.   กรรมกร                                                                                ข.    กรรมการ

          ค.   เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน                                                          ง.    ที่ปรึกษา


          คำตอบ   ค.  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน


9.       การจัดวางแผนภูมิโครงสร้างของการจัดระเบียบงานที่เป็นพื้นฐานโดยทั่วไปมีกี่แบบ


          ก.   2  แบบ                                                                                  ข.    3  แบบ


          ค.   4  แบบ                                                                                  ง.    5  แบบ


          คำตอบ   ค.  4  แบบ


10.     ConventionalChart เป็นลักษณะการเขียนผังงานที่มีลักษณะ

          ก.   จากบนลงมาล่าง                                                                 ข.    จากซ้ายไปขวา
          ค.   เป็นวงกลม                                                                          ง.    ผิดหมดทุกข้อ


          คำตอบ   ก.  จากบนลงมาล่าง

11.     LineOrganization Structureเป็นโครงสร้างการจัดตั้งแบบ

          ก.   สายงานหลัก                                                                       ข.    หน้าที่งานเฉพาะ

          ค.   สายงานหลักและสายงานที่ปรึกษา                                ง.    คณะกรรมการ

          คำตอบ   ก.  สายงานหลัก

12.     งานสำนักงานคืออะไร
          ก.   งานทะเบียน                                                                       ข.    งานคำนวณ

          ค.   งานเก็บค้นเอกสาร                                                            ง.    ถูกหมดทุกข้อ


          คำตอบ   ก.  งานทะเบียน


13.     ท่านเป็นนักเรียนพาณิชยการสามารถพิมพ์ดีดได้นาทีละ 30 คำ
นับว่าท่านมี


          ก.   ความรู้                                                                                   ข.    ความสามารถทั่วไป

          ค.   ความสามารถพิเศษ                                                            ง.    ผิดหมดทุกข้อ

          คำตอบ   ก.  ความรู้


14.     ไฟฟ้าในบ้านของท่านดับเพราะฟิวส์ขาดท่านต่อฟิวส์ไฟฟ้าได้ไฟสว่างนับว่าท่านมี


          ก.   ความรู้                                                                                   ข.    ความสามารถทั่วไป


          ค.   ความสามารถพิเศษ                                                            ง.    ความสามารถทางสมอง


          คำตอบ   ข.  ความสามารถทั่วไป


15.     ท่านสามารถร้องเพลงได้ไพเราะจับใจผู้ฟังเหมือนกับดารานักร้อง สุเทพวงศ์กำแหง ดาวใจ   ไพจิตร นับว่าท่านมี


          ก.   ความสามารถทั่วไป                                                            ข.    ความสามารถแห่งสมอง


          ค.   ความสามารถพิเศษ                                                            ง.    ความสนใจและนิสัย


          คำตอบ   ค.  ความสามารถพิเศษ

16.     บุคคลจำแนกออกได้กี่พวก อะไรบ้าง

          ก.   พวกชอบติต่อพวกเห็นแก่ตัว พวกก้าวร้าว และพวกเป็นโรคจิต

          ข.   พวกชอบสังคมพวกไม่ชอบสังคม พวกแอนตี้สังคม
          ค.   พวกชอบผู้นำพวกชอบเป็นผู้ตาม พวกแบบขอไปที และพวกโอบอ้อมอารี

          ง.    ถูกหมดทุกข้อ


          คำตอบ   ง.  ถูกหมดทุกข้อ


17.     วิธีศึกษาบุคคลศึกษาจากอะไร


          ก.   ฐานะเศรษฐกิจ                                                                   ข.    ความรู้


          ค.   ความสามารถทั่วไปและพิเศษ                                         ง.    ผิดทุกข้อ


          คำตอบ   ง.  ผิดทุกข้อ

18.     บุคลิกลักษณะของบุคคลที่ไม่ดีคือ

          ก.   การขาดความสังเกต                                                           ข.    ขาดความริเริ่ม


          ค.   การนอนหลับทับสิทธิ์                                                       ง.    ถูกหมดทุกข้อ


          คำตอบ   ง.  ถูกหมดทุกข้อ


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานธุรการ สกอ.สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวกับการศึกษา
- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551
แนวข้อสอบ พรฎ.พระราชกฤษฎีกาบ้านเมืองที่ดี 2546 
- แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
- กฎกระทรวง ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2546
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พศ.2555
ความสามารถในการใช้ภาษาไทย

- ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับงานเลขานุการงานสารบรรณ

- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยความลับทางราชการ 2544

- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ 2526

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 8 ตำแหน่ง 20 อัตรา (4-31 ม.ค.56)
เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 1.24 MB )
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
11111
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1111111
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้