ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม

แชร์กระทู้นี้

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม

 

1.          ประธานศาลอุทธรณ์ หมายถึงข้อใด

              ก.  อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์                                        ข.   ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ผู้ใดที่ได้รับเลือก

              ค.  อธิบดีผู้พิพากษาศาลฎีกา                                               ง.   ไม่มีข้อถูก

              คำตอบ  ก.  ประธานศาลอุทธรณ์  หมายความว่า อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วย

              ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลากร

2.          ข้าราชการศาลยุติธรรม หมายถึงใคร

              ก.  สมศรี เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 3                                    ข.   สมชาย  ผู้ช่วยผู้พิพากษา

              ค.  สมเดช  เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 1                                 ง.   ข้อ ก. และ ค. ถูก

              คำตอบ  ง.  ข้าราชการศาลยุติธรรม  หมายความว่า ข้าราชการธุรการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ

              ข้าราชการฝ่ายตุลาการ

3.          ข้าราชการตุลาการ หมายถึงใคร

              ก.  อนันต์  อธิบดีผู้พิพากษา                                               ข.   อรุณ  ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น

              ค.  อดิศร  ผู้ช่วยผู้พิพากษา                                                  ง.   ถูกทุกข้อ

              คำตอบ  ง.  ข้าราชการตุลากร  หมายความว่า ข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ

              ฝ่ายตุลาการ

4.          ข้อใดมิใช่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

              ก.  กนิษฐา  ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์                                   ข.   กรกนก  เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 3

              ค.  กษมา  ลูกจ้างชั่วคราว                                                    ง.   ถูกทุกข้อ

              คำตอบ  ค.  ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  หมายความว่า ข้าราชการฝ่ายตุลาการตามกฎหมาย

              ว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ

5.          คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรียกโดยย่อว่าอะไร

              ก.  ก.ศ.                                                                                    ข.   ก.บ.ศ.

              ค.  ค.บ.ศ.                                                                                ง.   ค.บ.ศ.

              คำตอบ  ข.  ก.บ.ศ.  หมายความว่า คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

 

6.          คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม  เรียกโดยย่อว่าอะไร

              ก.  ก.ศ.                                                                                    ข.   ก.บ.ศ.

              ค.  ค.ข.ศ.                                                                                ง.   ก.ข.ศ.

              คำตอบ  ก.  ก.ศ.  หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม

7.          ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับสำนักงานศาลยุติธรรม

              ก.  เป็นหน่วยงานอิสระ                                                       ข.   มีฐานะเป็นนิติบุคคล

              ค.  เป็นรัฐวิสาหกิจ                                                               

              ง.   การแบ่งส่วนราชการภายในและการกำหนดอำนาจหน้าที่ให้ทำเป็นประกาศ ก.บ.ศ.

              คำตอบ  ค.  ให้มีสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระ มีฐานะเป็นนิติบุคคล

                             การแบ่งส่วนราชการภายในของสำนักงานศาลยุติธรรมและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของ

              ส่วนราชการนั้น ให้ทำเป็นประกาศ ก.บ.ศ.

                            ประกาศตามวรรคสอง เมื่อได้รับความเห็นชอบจากประธานศาลฎีกาและประกาศในราชกิจจา

              นุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้

8.          สำนักงานศาลยุติธรรมมีหน้าที่อะไร

              ก.  งานธุรการของศาลยุติธรรม                                          ข.   งานส่งเสริมงานตุลาการ

              ค.  งานวิชาการของศาลยุติธรรม                                        ง.   ถูกทุกข้อ        

              คำตอบ  ง.  สำนักงานศาลยุติธรรมมีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการของศาลยุติธรรม งานส่งเสริม

              งานตุลาการ และงานวิชาการ ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่ศาลยุติธรรม รวมทั้ง

              เสริมสร้างให้การพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

9.          ข้อใดเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำศาลยุติธรรมที่จะต้องรับผิดชอบ

              ก.  งานธุรการ                                                                        ข.   งานช่วยค้นคว้าทางวิชาการแก่ผู้พิพากษา

              ค.  ประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ                             ง.   ถูกทุกข้อ

              คำตอบ  ง.  ให้สำนักงานศาลยุติธรรมจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำศาลยุติธรรมทุกแห่ง ให้เพียงพอที่จะ

              รับผิดชอบงานธุรการ  งานช่วยค้นคว้าทางวิชาการแก่ผู้พิพากษา  รวมตลอดทั้งการประสานงานกับ

              ส่วนราชการต่างๆ และงานอื่นใดตามที่ศาลยุติธรรมมอบหมาย

10.        ใครมีหน้าที่ควบคุมดูแลราชการโดยทั่วไปของสำนักงานศาลยุติธรรม

              ก.  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ                                                  ข.   เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

              ค.  ผู้อำนวยการศาลยุติธรรม                                               ง.   จ่าศาล

              คำตอบ  ข.  ให้มีเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นข้าราชการศาลยุติธรรม ขึ้นตรงต่อประธานศาลฎีกา

              มีหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการของสำนักงานศาลยุติธรรมให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ

              ของทางราชการ รวมทั้งระเบียบ ประกาศ และมติของ ก.บ.ศ.  และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการใน


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลยุติธรรม 
- ความสามารถด้านการคิดคำนวณ +แนวข้อสอบ
ความสามารถทางด้านเหตุผล +แนวข้อสอบ
- ความสามารถด้านภาษา +แนวข้อสอบ
เเนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พศ.2551
- แนวข้อสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พศ. 2550
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบงานธุรการทั่วไป
- สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ + MP3 ระเบียบข้าราชการพลเรือน  ราคา 679 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 

เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย 
 สาขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี 
เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  
decho.by@hotmail.com

รูปภาพ: ศาลยุติธรรม (Large).jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
พี่ก็พอมีความรู้ในเรื่องศาลบ้าง ก็ขออนุญาตแนะแนวนะครับ เบื้องต้นคือปีนี้ยังไม่แน่ใจว่า ทางสำนักงานศาลออกข้อสอบเองหรือว่า ให้ทาง มสธ ออกข้อสอบ เพราะถ้า มสธ ออกข้อสอบเหมือนรุ่นปี 45 ค่อนข้างจะยากเหมือนกัน แต่ถ้าสำนักงานออกจะตรงแนวเรื่องศาลมากกว่า ก็อ่านกันให้มาก ๆ ก็แล้วกัน แนวก็ประมาณนี้นะครับ
1. ภาษาไทย อันนี้ไม่อาจแนะแนวได้ เพราะเนื้อหาไม่แน่นอน ใครเก่งภาษาไทยเป็นพื้นก็
โชคดีไป
2.พ.ร.บ.ระเบียบบริหารศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 อันนี้ รายละเอียดไม่มากควรอ่านทั้ง พ.ร.บ.ทั้งฉบับ น่าจะออกข้อสอบเยอะด้วย (แต่ดีกว่าปี 45 นะครับ ตอนนั้นออกทั้ง ระเบียบ ก.ศ. พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ก.ต ยังออกเลย)
3.รัฐธรรมนูญ อันนี้อย่าอ่านทั้งฉบับ จับประเด็นสำคัญ อันที่เกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรม ฯ
4. ระเบียบข้าราชการพลเรือน อันนี้ไม่ต้องกลับไปอ่าน ปี 35 นะครับ อ่านของปี 51 นั่นแหละครับ อันนี้พอเก็งได้ครับ อ่านดูว่า คณะกรรมการ กพ.มีใคร บ้าง อำนาจหน้าที่คร่าว ๆ อ.ก.พ. มีกี่ประเภท อำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการ ก.พ. คุณสมบัติ คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณ ก.พ.ค. คุณสมบัติ อำนาจหน้าที่ ข้าราชการพลเรือนมีกี่ประเภท ก็ระดับ โครงสร้างระบบแท่งใหม่ ต้องจำให้ได้ทั้งหมด ต้องถามแน่นอนครับว่า เช่น ตำแหน่งประเภท ปฏิบัติการ อยู่ในแท่งใด (แนะนำหน่อยนะครับ จงจำคำว่า การ กับ งานให้ได้ เพราะ ทั้งแท่ง ทั่วไป และวิชาการ จะใช้คำว่า ปฏิบัติ เหมือน กันต่างตรงคำท้าย ทั่วไปใช้คำว่า ปฏิบัติงาน วิชาการใช้คำว่า ปฏิบัติการ ระวังถูกหลอก) โทษทางวินัยออกแน่นอน การอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค.ภายในกี่วัน ถ้าไม่พอใจฟ้องศาลปกครองภายในกี่วัน อ่านแนวนี้นะครับ อย่าอ่านออกทะเลไป
3.ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการศาลยุติธรรม และงานธุรการทั่วไป พวกนี้ต้องอ่านคู่มือปฏิบัติงานคดีแพ่งและคดีอาญา ของศาลซึ่งเนื้อหาค่อนข้างมาก พี่พิมพ์ไม่ไหวครับ ไงก็ลองโหลดเอาตามเนทก็แล้วกัน ส่วนงานธุรการนี่คงไม่พ้นระเบียบงานสารบรรณ และพัสดุ แน่นอน หนังสือราชการมีกี่ประเภท ชั้นความลับ คำขึ้นต้น คำลงท้าย ระเบียบพัสดุก็พวก วัสดุคืออะไร คุรุภัณฑ์คืออะไร จัดซื้อจัดจ้าง ที่กี่แบบ พวกระเบียบสารบรรณหรือพัสดุนี่มีหนังสือของหลายสำนักออกมา ก็ถือว่าใช้ได้ ลองหาดูครรับ
4.คอมพิวเตอร์ ไม่ต้องคิดมากอ่านคอมเบื้องต้น ปกติถ้าใช้ เวริ์ด เอกเซล หรือ พาวเวอร์พ้อยได้ ก็ไม่มีปัญหา ครับ
โดยปกติ ข้อสอบซี 1 ศาลฯ จะไม่ออกจนยากเกินไปครับ เนื้อหาก็เป็นเรื่องการปฏิบัติงานเบื้องต้น ก็อ่านหนังสือกันให้เยอะ ๆ ครับ เอาใจช่วย น้องรุ่นใหม่ครับ (ผมรุ่น 5 ภายนอกรุ่นแรก)
* * ช่วงนี้ก็ไม่ยุ่งมาก เดี๋ยวอาจมีเวลาแนะนำเรื่องความรู้เกี่ยวกับงานธุรการศาล แต่ข้อรวบรวมก่อนนะครับ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฎิบัติงาน
หลักสูตรการสอบ
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 200 คะแนน
2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) 200 คะแนน    
     ก. ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติราชการ
     1. พรบ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543
     2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
     3. พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
     ข. ความรู้ที่จำเป็นในการปฎิบัติงาน
     1. ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการศาลยุติธรรม และงานธุรการทั่วไป
     2.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฎิบัติในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
     3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
3. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) 100 คะแนน
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
สม ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
1.      ประธานศาลอุทธรณ์ หมายถึงข้อใด

              ก.   อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์                                        ข.   ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ผู้ใดผู้หนึ่งที่ได้รับเลือก

        ค.   อธิบดีผู้พิพากษาศาลฎีกา                                               ง.    ไม่มีข้อถูก

              คำตอบ  ก.  “ประธานศาลอุทธรณ์”  หมายความว่า อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วย

              ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลากร

2.      ข้าราชการศาลยุติธรรม หมายถึงใคร

              ก.   สมศรี เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 3                                     ข.   สมชาย  ผู้ช่วยผู้พิพากษา

              ค.   สมเดช  เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 1                                  ง.    ข้อ ก. และ ค. ถูก

              คำตอบ  ง.  “ข้าราชการศาลยุติธรรม”  หมายความว่า ข้าราชการธุรการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ

              ข้าราชการฝ่ายตุลาการ

3.      ข้าราชการตุลาการ หมายถึงใคร

              ก.   อนันต์  อธิบดีผู้พิพากษา                                                ข.   อรุณ  ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น

              ค.   อดิศร  ผู้ช่วยผู้พิพากษา                                                  ง.    ถูกทุกข้อ

              คำตอบ  ง.  “ข้าราชการตุลากร”  หมายความว่า ข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ

              ฝ่ายตุลาการ

4.      ข้อใดมิใช่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

              ก.   กนิษฐา  ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์                                    ข.   กรกนก  เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 3

              ค.   กษมา  ลูกจ้างชั่วคราว                                                     ง.    ถูกทุกข้อ

              คำตอบ  ค.  “ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม”  หมายความว่า ข้าราชการฝ่ายตุลาการตามกฎหมาย

              ว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ

5.      คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรียกโดยย่อว่าอะไร

              ก.   ก.ศ.                                                                                     ข.   ก.บ.ศ.

              ค.   ค.บ.ศ.                                                                                 ง.    ค.บ.ศ.

              คำตอบ  ข.  “ก.บ.ศ.”  หมายความว่า คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

 

6.      คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม  เรียกโดยย่อว่าอะไร

              ก.   ก.ศ.                                                                                     ข.   ก.บ.ศ.

              ค.   ค.ข.ศ.                                                                                 ง.    ก.ข.ศ.

              คำตอบ  ก.  “ก.ศ.”  หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม

7.      ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับสำนักงานศาลยุติธรรม

              ก.   เป็นหน่วยงานอิสระ                                                       ข.   มีฐานะเป็นนิติบุคคล

              ค.   เป็นรัฐวิสาหกิจ                                                               

              ง.   การแบ่งส่วนราชการภายในและการกำหนดอำนาจหน้าที่ให้ทำเป็นประกาศ ก.บ.ศ.

              คำตอบ  ค.  ให้มีสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระ มีฐานะเป็นนิติบุคคล

                             การแบ่งส่วนราชการภายในของสำนักงานศาลยุติธรรมและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของ

              ส่วนราชการนั้น ให้ทำเป็นประกาศ ก.บ.ศ.

                            ประกาศตามวรรคสอง เมื่อได้รับความเห็นชอบจากประธานศาลฎีกาและประกาศในราชกิจจา

              นุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้

8.      สำนักงานศาลยุติธรรมมีหน้าที่อะไร

              ก.   งานธุรการของศาลยุติธรรม                                          ข.   งานส่งเสริมงานตุลาการ

              ค.   งานวิชาการของศาลยุติธรรม                                        ง.    ถูกทุกข้อ        

              คำตอบ  ง.  สำนักงานศาลยุติธรรมมีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการของศาลยุติธรรม งานส่งเสริม

              งานตุลาการ และงานวิชาการ ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่ศาลยุติธรรม รวมทั้ง

              เสริมสร้างให้การพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

9.      ข้อใดเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำศาลยุติธรรมที่จะต้องรับผิดชอบ

              ก.   งานธุรการ                                                                        ข.   งานช่วยค้นคว้าทางวิชาการแก่ผู้พิพากษา

              ค.   ประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ                             ง.    ถูกทุกข้อ

              คำตอบ  ง.  ให้สำนักงานศาลยุติธรรมจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำศาลยุติธรรมทุกแห่ง ให้เพียงพอที่จะ

              รับผิดชอบงานธุรการ  งานช่วยค้นคว้าทางวิชาการแก่ผู้พิพากษา  รวมตลอดทั้งการประสานงานกับ

              ส่วนราชการต่างๆ และงานอื่นใดตามที่ศาลยุติธรรมมอบหมาย

10.      ใครมีหน้าที่ควบคุมดูแลราชการโดยทั่วไปของสำนักงานศาลยุติธรรม

              ก.   ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ                                                  ข.   เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

              ค.   ผู้อำนวยการศาลยุติธรรม                                               ง.    จ่าศาล

              คำตอบ  ข.  ให้มีเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นข้าราชการศาลยุติธรรม ขึ้นตรงต่อประธานศาลฎีกา

              มีหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการของสำนักงานศาลยุติธรรมให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ

              ของทางราชการ รวมทั้งระเบียบ ประกาศ และมติของ ก.บ.ศ.  และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการใน

              สำนักงานศาลยุติธรรม โดยมีรองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ

11.      บุคคลใดเป็นผู้แทนของสำนักงานศาลยุติธรรมในกิจการของสำนักงานศาลยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก

              ก.   ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ                                                  ข.   เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

              ค.   ผู้อำนวยการศาลยุติธรรม                                               ง.    จ่าศาล

              คำตอบ  ข.  ในกิจการของสำนักงานศาลยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธิการสำนักงาน

              ศาลยุติธรรมเป็นผู้แทนของสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อการนี้  เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมจะ

              มอบหมายให้บุคคลใดปฏิบัติราชการเฉพาะอย่างแทนก็ได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบที่ ก.บ.ศ.

              กำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

12.      ข้อใดเป็นประธานคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

              ก.   ประธานศาลฎีกา                                                             ข.   อธิบดีศาลอุทธรณ์

              ค.   ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น                                                     ง.    ข้อ  ก. และ  ข. ถูก

              คำตอบ  ก.  คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรียกโดยย่อว่า  “ก.บ.ศ”  มีประธานศาลฎีกาเป็นประธาน

              กรรมการบริหารศาลยุติธรรม

13.      กรรมการบริหารศาลยุติธรรมข้อใดกล่าวถูกต้อง

              ก.   เลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาได้

              ข.   เลือกจากข้าราชการตุลาการในศาลฎีกา จำนวน 4 คน

              ค.   เลือกจากข้าราชการตุลาการในศาลอุทธรณ์ จำนวน 4 คน

              ง.   เลือกจากข้าราชการตุลาการในศาลชั้นต้น จำนวน 4 คน

              คำตอบ  ก.  ให้มีคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมคณะหนึ่งเรียกโดยย่อว่า “ก.บ.ศ.” ประกอบด้วย

(1)    ประธานศาลฎีกาเป็นประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

(2)    กรรมการบริหารศาลยุติธรรมซึ่งข้าราชการตุลาการเว้นแต่ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา

              เป็นผู้เลือกจากข้าราชการตุลาการในแต่ละชั้นศาล ดังต่อไปนี้

(ก)    ศาลฎีกา ให้เลือกจากข้าราชการตุลาการที่ดำรงตำแหน่งในศาลฎีกาในตำแหน่งที่ไม่

              ต่ำกว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา  จำนวน 4 คน

(ข)    ศาลอุทธรณ์  ให้เลือกจากข้าราชการตุลาการที่ดำรงตำแหน่งในศาลอุทธรณ์

              และศาลอุทธรณ์ภาคในตำแหน่งที่ไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ หรือผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค

              จำนวน 4 คน

(ค)    ศาลชั้นต้น ให้เลือกจากข้าราชการตุลาการผู้มีอาวุโสสูงสุด 100 คนแรกที่ดำรง

              ตำแหน่งในศาลชั้นต้น และซึ่งมิใช่ข้าราชการตุลาการที่ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส     จำนวน 4 คน

(3)    กรรมการบริหารศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิด้านการงบประมาณ ด้านการพัฒนาองค์กร หรือ

              ด้านการบริหารและการจัดการซึ่งประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรม และกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

              (2) เป็นผู้เลือกจากบุคคลซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการตุลาการหรือข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน

              ไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 4 คน

14.      กรรมการบริหารศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี

              ก.   35  ปี                                                                                  ข.   40  ปี

              ค.   45  ปี                                                                                  ง.    50  ปี

              คำตอบ  ข.  กรรมการบริหารศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม

              ดังต่อไปนี้

(1)    มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

(2)    มีอายุไม่ต่ำกว่า  40  ปีบริบูรณ์

(3)    ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา

              สมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่น

(4)    ไม่เป็นสมาชิกหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นของพรรคการเมือง

(5)    ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน

              ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง

(6)    ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามกฎหมาย

              ว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมหรือตามกฎหมายอื่น

(7)    ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

(8)    ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด

              ที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(9)    ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วย

              ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมหรือตามกฎหมายอื่น

15.      กรรมการบริหารศาลยุติธรรมมีวาระคราวละกี่ปี

              ก.   1  ปี                                                                                     ข.   2  ปี

              ค.   4  ปี                                                                                     ง.    5  ปี

              คำตอบ  ข.  กรรมการบริหารศาลยุติธรรมมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี แต่จะดำรงตำแหน่งเกิน

              สองวาระติดต่อกันไม่ได้

16.      กรณีเป็นที่สงสัยเกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการบริหารศาลยุติธรรมต้องให้ใครเป็นผู้วินิจฉัย

              ชี้ขาด

              ก.   ประธานศาลฎีกา                                                             ข.   อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์

              ค.   ก.บ.ศ.                                                                                 ง.    ก.ศ.

              คำตอบ  ค.  ในกรณีเป็นที่สงสัยเกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ให้

              ก.บ.ศ.  เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

17.      กรณีที่กรรมการบริหารศาลยุติธรรมจะต้องจัดให้มีการเลือกกรรมการบริหารศาลยุติธรรมแทนตำแหน่ง

              ที่ว่างภายในกี่วัน

              ก.   7  วัน                                                                                  ข.   15 วัน

              ค.   30  วัน                                                                                ง.    60  วัน

              คำตอบ  ก.  ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่างลง ไม่ว่าเพราะเหตุใดและวาระการอยู่

              ในตำแหน่งที่ว่างลงนั้นเหลือไม่น้อยกว่า 90 วัน  ให้เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมดำเนินการให้มี

              การเลือกกรรมการบริหารศาลยุติธรรมแทนตำแหน่งที่ว่างภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งดังกล่าว

              ว่างลงและให้ผู้ได้รับเลือกอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
 
สม ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
1.    ศาลรัฐธรรมนูญ เป็นศาลที่มีอำนาจในการพิจารณา วินิจฉัย ชี้ขาดปัญหาที่ขัดแย้งต่อกฏหมายรัฐธรรมนูญ หรือปัญหาขัดแย้งในการใช้กฏหมาย
2.    ศาลยุติธรรม เป็นศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญาทั้งปวง เว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญ หรือมีกฏหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลอื่น
3.    ศาลปกครอง เป็นศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีที่เป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในบังคับบัญชา หรือในกำกับดูแลของรัฐบางด้วยกัน ซึ่งเป็นข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทำ หรือละเว้นการกระทำที่หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น ต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฏหมายบัญญัติ
4.    ศาลทหาร เป็นศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาทหาร และคดีอื่นตามที่กฏหมายบัญญัติ

                
penjan ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอด้วยคับคุณแนวข้อสอบจนท.ศาลยุติธรรม prasopchok999@hotmail.com ขอบพระคุณมากมาย
vatanee ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอแนวข้อสอบด้วยคนคะ ส่งมาที่ vatanee_49@hotmail.com ขอบคุณคะ
mm6886 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอแนวข้อสอบด้วยนะค่ะ ส่งมาที่ mm.6886@hotmail.com  ขอขอบคุณไว้ล่วงหน้าเลยค่ะ
tartidton ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
สนใจด้วยครับ mytrend_ton@hotmail.com เราจะเดินหน้าไปด้วยกันครับ ขอบคุณครับ
penghakit ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ด้วยส่งมาที่ mail  penghakit_kay@hotmail.com
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้