ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แจกข้อสอบระเบียงานสารบรรณ พ.ศ.2526 แก้ไขเพิ่มเติม
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แจกข้อสอบระเบียงานสารบรรณ พ.ศ.2526 แก้ไขเพิ่มเติม

แชร์กระทู้นี้

อ้างอิง: กระทำโดย admin โดยการย้ายจากกระดานข่าว ดาวน์โหลดสำหรับสมาชิก เมื่อเวลา(2013-02-16)

   แนวข้อสอบ สารบรรณ พ.ศ. 2526  ชุดที่ 1 


1.         ข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่อยู่ในแบบหนังสือภายใน


            ก.    อ้างถึง                                                                            ข.    สิ่งที่ส่งมาด้วย


            ค.    คำลงท้าย                                                                       ง.     ทุกข้อไม่อยู่ในแบบ


            ตอบ   ง.

2.         โดยปกติถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกรมขึ้นไป

ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องในระดับใด

            ก.    กองและแผนก                                                             ข.    กรมและแผนก

            ค.    กรมและหน่วยงาน                                                     ง.     กรมและกอง


            ตอบ   ง.


3.         ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับต่ำกว่ากรมลงมาให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องเพียงระดับใด


            ก.    กอง                                                                                ข.    กรม


            ค.    แผนก                                                                             ง.     กระทรวง


            ตอบ   ก.

4.         ข้อใดต่อไปนี้เป็นหนังสือที่อยู่ในส่วนที่

2 ของงานสารบรรณฯ


            ก.    หนังสือภายนอก                                                        


            ข.    หนังสือภายใน


            ค.    หนังสือราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก

            ง.     ถูกทั้งข้อ ข. และ ค.

            ตอบ   ข.


5.         หนังสือรับรองเป็นเรื่องสำคัญที่ออกให้แก่บุคคลให้ติดรูปถ่ายของผู้ที่ได้รับการรับรอง
มีขนาดเท่าไร


            ก.    2 ´ 3 ซ.ม. ข.    4´ 6 ซ.ม.


            ค.    5 ´ 9 ซ.ม. ง.     6´ 9 ซ.ม.

            ตอบ   ข.
6.         หนังสือเวียนคือหนังสือที่มาถึงผู้รับจำนวนมากมีข้อความอย่างเดียวกันให้เพิ่มเติมรหัสพยัญชนะตัว

ว ไว้ที่ใด            ก.    มุมของด้านขวา                                                            ข.    หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง            ค.    บริเวณใดก็ได้ ขอให้ผู้รับเห็นชัดเจน                      ง.     หลังเลขทะเบียนหนังสือส่ง            ตอบ   ข.

7.         มท.เป็นรหัสพยัญชนะประจำกระทรวงที่มีหน้าที่หลักในเรื่องใด

            ก.    ดูแลความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

            ข.    ป้องกันการรุกรานจากต่างประเทศ
            ค.    การคมนาคมทั้งทางบก-เรือ และอากาศ
      
             ง.     การแพทย์-พยาบาล และสุขภาพอนามัยของประชาชน


            ตอบ   ก.

8.         กห.เป็นรหัสตัวพยัญชนะประจำกระทรวงที่มีหน้าที่หลักในเรื่องใด

            ก.    ป้องกันการรุกรานจากต่างประเทศ


            ข.    ให้การศึกษาแก่ประชาชนในชาติระดับอุดมศึกษา


            ค.    ให้ความเป็นธรรมและยุติธรรม


            ง.     การแพทย์-พยาบาล และสุขภาพอนามัยของประชาชน

            ตอบ   ก.
9.         รย.
เป็นรหัสพยัญชนะประจำจังหวัดซึ่งอยู่ทางภาคไหนของประเทศไทย

            ก.    ภาคเหนือ                                                                      ข.    ภาคกลาง

            ค.    ภาคตะวันออก                                                             ง.     ภาคใต้

            ตอบ   ค.

10.      ภก.เป็นรหัสพยัญชนะประจำจังหวัดซึ่งอยู่ทางไหนของประเทศไทย

            ก.    ภาคเหนือ                                                                      ข.    ภาคกลาง


            ค.    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                                          ง.     ภาคใต้


            ตอบ   ง.


11.      ชม.เป็นรหัสพยัญชนะประจำจังหวัดซึ่งอยู่ทางไหนของประเทศไทย


            ก.    ภาคเหนือ                                                                      ข.    ภาคกลาง


            ค.    ภาคใต้                                                                           ง.     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

            ตอบ   ก.
12.      หนังสือราชการถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร
ใช้คำขึ้นต้นว่าอย่างไร       

            ก.    ถึง                                                                                   ข.    เรียน

            ค.    กราบเรียน                                                                     ง.     ขึ้นต้นตามข้อใดก็ได้

            ตอบ   ค.

13.      หนังสือราชการถึงสมเด็จพระสังฆราชเจ้าใช้คำขึ้นต้นว่าอย่างไร

            ก.    ทูล                                                                                  ข.    กราบทูล


            ค.    นมัสการ                                                                        ง.     ขอประทานกราบทูล


            ตอบ   ง.

14.      หนังสือราชการถึงบุคคลธรรมดาใช้สรรพนามอย่างไร

            ก.    ข้าพเจ้า                                                                          ข.    กระผม ผม

            ค.    ดิฉัน ท่าน                                                                      ง.     ถูกทุกข้อ

            ตอบ   ง.

15.      หนังสือที่ใช้สำหรับยืนยันข้อความในเรื่องที่ได้สนทนาคือหนังสือชนิดใด

            ก.    บันทึก (Memorandum)                                             ข.    บันทึกช่วยจำ (Aide Memories)


            ค.    หนังสือกลาง (Note Verbal)                                     ง.     ไม่มีข้อใดถูก 

            ตอบ   ข.

16.      หนังสือราชการภาษาอังกฤษที่ลงชื่อคือหนังสือตามข้อใด


            ก.    หนังสือราชการที่เป็นพิธี (First Person Formal Note)


            ข.    หนังสือราชการที่ไม่เป็นแบบพิธี (First Person Informal Note)

            ค.    หนังสือกลาง (Third Person Note หรือ Note Verbal)
            ง.     ถูกทุกข้อที่กล่าวมา


            ตอบ   ง.

17.      งานสารบรรณคือข้อใดต่อไปนี้                                      

            ก.    งานที่ว่าด้วยหนังสือ                                                   ข.    งานที่ว่าด้วยการเก็บหลักฐาน


            ค.    งานที่ว่าด้วยการรับส่งหนังสือ                                 ง.     งานที่หน่วยงานราชการจำเป็นต้องมีขึ้น


            ตอบ   ก.

18.      หนังสือราชการมี

            ก.    4 ชนิด                                                                            ข.    5 ชนิด


            ค.    6 ชนิด                                                                            ง.     7 ชนิด


            ตอบ   ค.

19.      การจดบันทึกหรือรายงานการประชุมจะกระทำได้กี่วิธี

            ก.    4 ชนิด                                                                            ข.    5 ชนิด


            ค.    6 ชนิด                                                                            ง.     7 ชนิด


            ตอบ   ข.

20.      หนังสือราชการคือ

            ก.    หนังสือสั่งราชการ                                                      ข.    หนังสือที่ประทับตราแทนชื่อ


            ค.    เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ                           ง.     หนังสือที่ลง วัน เวลา ตามแบบสากล


            ตอบ   ค.

21.      หนังสือราชการที่มีความสำคัญสูงสุดเป็นหนังสือราชการประเภทใด

            ก.    ลับ                                                                                  ข.    ปกติ


            ค.    ลับที่สุด                                                                          ง.     ลับมาก


            ตอบ   ค.


22.      เมื่อได้ส่งข้อความทางโทรศัพท์โทรเลข หรือวิทยุแล้ว       


            ก.    ไม่ต้องส่งหนังสือนั้นตามไป


            ข.    ต้องส่งหนังสือนั้นตามไปเพื่อเป็นหลักฐานยืนยัน


            ค.    ถือว่าโทรศัพท์ โทรเลข หรือวิทยุนั้นเป็นหลักฐานยืนยัน


            ง.     ไม่มีข้อใดถูก


            ตอบ   ข.


23.      หนังสือราชการที่จำเป็นจะต้องแจ้งให้ผู้รับทราบด่วนข้อใดไม่ถูกต้อง


            ก.    โทรศัพท์                                                                       ข.    โทรเลข


            ค.    วิทยุสื่อสาร                                                                   ง.     วิทยุโทรทัศน์

            ตอบ   ง.
24.      เกี่ยวกับการพิมพ์
วัน เดือน พ.ศ. ถ้าเป็นวันที่ 31 กรกฎาคม 2511 ให้พิมพ์ว่า

            ก.    5 ม.ค. 44                                                                        ข.    วันที่ 5 มกราคม 44

            ค.    31 กรกฎาคม 2511                                                      ง.     วันที่ 5 เดือนมกราคม พุทธศักราช 2544

            ตอบ   ค.

25.      ใครเป็นผู้วางระเบียบงานสารบรรณ

            ก.    กระทรวงมหาดไทย                                                    ข.    คณะรัฐมนตรี


            ค.    สำนักนายกรัฐมนตรี                                                   ง.     กระทรวงศึกษาธิการ

            ตอบ   ข.
26.      ข้อใดมีความสัมพันธ์กับงานสารบรรณมากที่สุด         


            ก.    งานการเงิน                                                                  ข.    งานเกี่ยวกับการจัดสำนักงาน

            ค.    งานธุรการและผลิตเอกสาร                                      ง.     งานเกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร

            ตอบ   ง.

27.      ส่วนราชการ  ตามระเบียบงานสารบรรณหมายความว่าอย่างไร

            ก.    คณะกรรมการ                                                              ข.    ทบวง


            ค.    กระทรวง                                                                      ง.     ถูกทุกข้อ


            ตอบ   ง.


28.      หนังสือที่ติดต่อระหว่างกระทรวง
หรือส่วนราชการต่างกระทรวง หรือส่วนราชการถึงบุคคลภายนอก เรียกว่า หนังสือประเภทใด


            ก.    หนังสือประทับตรา                                                    ข.    หนังสือภายใน


            ค.    หนังสือภายนอก                                                         ง.     หนังสือประชาสัมพันธ์


            ตอบ   ค.


29.      ข้อใดเรียกว่า หนังสือภายใน


            ก.    เป็นหนังสือที่ติดต่อภายในกรมเดียวกัน                 ข.    เป็นหนังสือที่ติดต่อในจังหวัดเดียวกัน


            ค.    เป็นหนังสือที่ติดต่อภายในกระทรวงเดียวกัน       ง.     ถูกทุกข้อ


            ตอบ   ง.

30.      อำนาจของผู้ทำหนังสือราชการลับมากคือข้อใด

            ก.    ข้าราชการตั้งแต่หัวหน้าคณะทูต ผบ.ตร.


            ข.    ข้าราชการตำแหน่งหัวหน้ากองหรือเทียบเท่า


            ค.    ข้าราชการตำแหน่งหัวหน้าแผนกหรือเทียบเท่า


            ง.     หัวหน้าส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อหน่วยนั้นๆ


            ตอบ   ข.

31.      ข้อใดต่อไปนี้อาจไม่มีในหนังสือราชการ

            ก.    เรื่อง                                                                               ข.    วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือ


            ค.    คำขึ้นต้นและคำลงท้าย                                              ง.     อ้างถึงและสิ่งที่ส่งมาด้วย


            ตอบ   ง.


32.      หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการหรือส่วนราชการมีถึงบุคคลภายนอกจัดเป็นหนังสือประเภทใด


            ก.    หนังสือภายนอก                                                         ข.    หนังสือภายใน


            ค.    หนังสือประทับตรา                                                    ง.     หนังสือประชาสัมพันธ์

            ตอบ   ก.
33.      ลักษณะในข้อใดที่เหมาะสมสำหรับผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ


            ก.    มีความรู้ภาษาไทย                                                        ข.    มีความสุขุม ละเอียด และรอบคอบ


            ค.    ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง                        ง.     ถูกทั้ง ก. ข. และ ค. ประกอบกัน

            ตอบ   ง.
34.      งานสารบรรณมีประโยชน์ต่อราชการอย่างไร


            ก.    ทำให้งานสะดวก รวดเร็ว                                          ข.    ประหยัดแรงงานและเวลา


            ค.    ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูง                  ง.     ถูกทุกข้อ

            ตอบ   ง.
35.      หนังสือที่ผู้กำกับการมีไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดต้องใช้คำลงท้าย


            ก.    ขอแสดงความนับถือ                                                   ข.    ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง


            ค.    ขอแสดงความนับถืออย่างสูง                                    ง.     ด้วยความเคารพอย่างสูง


            ตอบ   ค.

36.      คำขึ้นต้นคำว่ากราบเรียน ผู้รับได้แก่

            ก.    นายกรัฐมนตรี                                                              ข.    ประธานองคมนตรี


            ค.    ประธานสภาผู้แทนราษฎร                                        ง.     ถูกหมดทุกข้อ


            ตอบ   ง.

37.      หนังสือประทับตรา  ใช้กระดาษอะไร

            ก.    กระดาษอัดสำเนา                                                        ข.    กระดาษตราครุฑ

            ค.    กระดาษบันทึกข้อความ                                              ง.     ถูกทุกข้อ

            ตอบ   ข.


38.      หนังสือที่มีไปมาระหว่างกระทรวงคือ


            ก.    หนังสือสั่งการ                                                             ข.    หนังสือราชการ


            ค.    หนังสือภายนอก                                                         ง.     หนังสือจากหน่วยนอก


            ตอบ   ค.


39.      กรณีตัวบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งจริง
ได้มีการแต่งตั้งมอบหมายงานให้บุคคลอื่น ต้องใช้คำลงท้ายในหนังสือราชการว่า


            ก.    ทำการแทน                                                                   ข.    รักษาการในตำแหน่ง


            ค.    สั่งราชการแทน                                                           ง.     รักษาราชการแทน


            ตอบ   ง.

40.      ระเบียบงานสารบรรณของสำนักนายกรัฐมนตรีจากฉบับที่ พ.ศ. 2526 แล้ว มีประกาศเพิ่มเติมเมื่อไรอีก

            ก.    มีนาคม 2534                                                                ข.    เมษายน 2533

            ค.    กุมภาพันธ์ 2533                                                          ง.     มกราคม 2532

            ตอบ   ค.

41.      การเขียนวันที่ในหนังสือภายในข้อใดถูกต้อง

            ก.    11 ก.ค. 41                                                                     ข.    10 ก.ค. 2541


            ค.    14 กุมภาพันธ์ 2545                                                    ง.     วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2541


            ตอบ   ค.


42.      หนังสือภายในถึงบุคคลธรรมดาใช้คำขึ้นต้นว่าอย่างไร


            ก.    เรียน                                                                               ข.    กราบเรียน

            ค.    กราบทูล                                                                        ง.     ถูกทุกข้อ

            ตอบ   ก.

43.      แถลงการณ์เป็นหนังสือประเภทใด

            ก.    ภายนอก                                                                        ข.    ประทับตรา


            ค.    ประชาสัมพันธ์                                                            ง.     หนังสือสั่งการ


            ตอบ   ค.

44.      ข้อใดกล่าวถึงแถลงการณ์ได้ถูกต้อง

            ก.    บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทำความเข้าใจในกิจกรรมของทางราชการ


            ข.    ใช้กระดาษตราครุฑ

            ค.    ถูกทั้ง ก. และ ข.

            ง.     ผิดทุกข้อ


            ตอบ   ค.

45.      บรรดาข้อความทั้งหลายที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ได้วางไว้เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจำ
            เรียกว่า
          
           ก.    ข้อบังคับ                                                                        ข.    ระเบียบ


            ค.    คำสั่ง                                                                              ง.     กฎกระทรวง

            ตอบ   ข.
46.      บรรดาข้อความทั้งหลายที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบโดยทั่วไปเรียกว่าอะไร


            ก.    แถลงการณ์                                                                   ข.    ระเบียบ

            ค.    ประชาสัมพันธ์                                                            ง.     ประกาศ

            ตอบ   ง.

47.      บรรดาข้อความทั้งหลายที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบทั่วไป

เรียกว่าอะไร


            ก.    ข่าว                                                                                 ข.    คำสั่ง


            ค.    แถลงการณ์                                                                   ง.     ประกาศ


            ตอบ  ก.

48.      ถ้าเป็นเรื่องที่ย่อเป็นหนังสือราชการ มีหลักดังนี้

            ก.    จดหมายของในโอกาส ลงวันที่                        ข.    จดหมายของ เรื่อง ลงวันที่


            ค.    จดหมายของแก่ ลงวันที่                                     ง.     จดหมายของ ถึง ลงวันที่

            ตอบ   ข.
49.      หนังสือราชการภายนอก
คือข้อใด

            ก.    หนังสือที่เป็นหลักฐานทางราชการ


            ข.    หนังสือราชการหรือเอกสารทางราชการ


            ค.    หนังสือที่มีไปมาระหว่างกระทรวงหรือส่วนราชการ


            ง.     หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชารกระทรวงเดียวกัน


            ตอบ   ค.

50.      หนังสือราชการภายในหมายถึงข้อใด

            ก.    หนังสือที่เป็นหลักฐานทางราชการ


            ข.    หนังสือราชการหรือเอกสารทางราชการ


            ค.    หนังสือที่มีไปมาระหว่างกระทรวงหรือส่วนราชการ


            ง.     หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการกระทรวงเดียวกัน


            ตอบ   ง.

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ข้อสอบงานสารบรรณ  

1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ คำว่า "งานสารบรรณ" ในที่นี้หมายความว่าอย่างไร
ก.งานรับ-ส่งและเก็บรักษาหนังสือ              ข.งานร่าง-เขียนและพิมพ์หนังสือ
ค.งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร**       ง.งานที่เกี่ยวกับงานทะเบียนเอกสาร
2.ระเบียบงานสารบรรณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเริ่มใช้บังคับตั้งแต่ เมื่อใด
ก.1 มิถุนายน 2516                            ข.1 มิถุนายน 2526**
ค.1 ตุลาคม 2526                              ง.1 ธันวาคม 2527
3.หนังสือราชการคืออะไร
ก.เอกสารทุกชนิดที่พิมพ์ถูกต้องตามกฎหมาย      ข.เอกสารที่เป็นหลักฐานในทางราชการ**
ค.เอกสารที่มีไปถึงผู้ดำรงตำแหน่งในราชการ      ง.เอกสารที่ทางราชการเป็นเจ้าของ
4.หนังสือที่มีไปมา ระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงบุคคลภายนอก จัดเป็นหนังสือประเภทใด
ก.หนังสือภายนอก**                              ข.หนังสือภายใน
ค.หนังสือประทับตรา                              ง.หนังสือประชาสัมพันธ์
5.ข้อใดต่อไปนี้อาจไม่มีในหนังสือราชการ
ก. เรื่อง                                            ข.วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือ
ค.คำขึ้นต้นและคำลงท้าย                          ง.อ้างถึงและสิ่งที่ส่งมาด้วย**
6.หนังสือภายในเป็นหนังสืออย่างไร
ก.ติดต่อภายในกระทรวงเดียวกัน                 ข.ติดต่อภายในกรมเดียวกัน
ค.ติดต่อภายในจังหวัดเดียวกัน                    ง.ถูกทั้งข้อ ก. ข. และ ค. **
7.หนังสือภายนอกกับหนังสือภายในต่างกันในข้อใด
ก.แบบฟอร์ม**                                   ข.การเก็บหนังสือ
ค.ผู้ส่งและผู้รับ                                    ง.การลงทะเบียนรับ-ส่ง
8.หนังสือทีใช้ประทับตราใช้ในกรณีใดบ้าง
ก.ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม                    ข.การเตือนเรื่องที่ค้าง
ค.ส่งสิ่งของ เอกสาร สำเนา                        ง.ถูกทั้งข้อ ก. ข. และ ค. **
9.แถลงการณ์ เป็นหนังสือประเภทใด
ก.ประทับตรา                                      ข.สั่งการ
ค.ประชาสัมพันธ์ **                                ง.เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้น
จงพิจารณาตัวเลือกต่อไป แล้วใช้ตอบคำถามตั้งแต่ ข้อ 10 ถึง 13
ก.แถลงการณ์
ข.ข้อบังคับ
ค.คำสั่ง
ง.ไม่ใช่ทั้ง ก. ข. และ ค.
10. บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดให้ใช้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมาย** ข
11. บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทำความเข้าใจในกิจการของทางราชการ หรือเหตุการณ์ หรือกรณีใดๆ ให้ทราบชัดเจน**ก
12. บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย** ค
13.บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบทั่วกัน** ง
14.หนังสือราชการที่มีคำว่า “ด่วนมาก” ผู้มีหน้าที่ดำเนินการจะต้องปฏิบัติอย่างไร
ก.ปฏิบัติตามกำหนดเวลา                           ข.ปฏิบัติโดยเร็วกว่าปกติ
ค.ปฏิบัติโดยเร็วกว่าปกติ**                         ง.ปฏิบัติโดยเร็วกว่าปกติ
15.วันเดือน ปี ที่ออกหนังสือในหนังสือประทับตรา ให้พิมพ์ไว้ตรงส่วนไหนในหนังสือ
ก.ใต้รูปครุฑ                                         ข.ได้ชื่อส่วนราชการที่ส่งหนังสือออก **
ค.ไม่มีการลงวัน เดือนปี ในหนังสือชนิดนี้          ง .ผิดทุกข้อ
16.หนังสือประทับตราจะมีความสมบูรณ์พร้อมที่จะส่งออกได้ จะต้อง…
ก.ประทับตราให้ถูกที่สุด                             ข.ระบุตัวผู้รับให้ชัดเจน
ค.มีคำว่าหนังสือประทับตรา                          ง.มีผู้ลงชื่อกำกับตราที่ประทับตามระเบียบ**
17.รายงานการประชุมจัดอยู่ในหนังสือราชการชนิดใด
ก.หนังสือภายใน                     ข.หนังสือสั่งการ
ค.หนังสือประชาสัมพันธ์             ง.หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ**
18.หนังสือประทับตรา ผู้ใดมีอำนาจในการลงชื่อกำกับ
ก.เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ขึ้นไป           ข.หัวหน้าแผนก
ค.หัวหน้าฝ่าย                          ง.หัวหน้ากองหรือผู้ได้รับมอบหมาย**
19.หนังสือราชการที่มีคำว่า "ด่วน"ผู้มีหน้าที่ดำเนินการจะต้องปฏิบัติอย่างไร
ก.ปฏิบัติเร็วที่สุด                      ข.ปฏิบัติโดยเร็ว
ค.ปฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าที่จะทำได้ ** ง.ปฏิบัติเร็วตามกำหนดเวลา
20.หนังสือต่อไปนี้ มีหนังสือประเภทใดที่ต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป
ก.หนังสือที่เกี่ยวกับความลับ          ข.หนังสือที่มีหลักฐานการโต้ตอบ
ค.หนังสือที่เกี่ยวกับสถิติหลักฐาน**   ง.หนังสือสำนวนการสอบสวน
21.ตั้งแต่ข้อ 22 ถึง 25 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจ่าหน้าซองหนังสือราชการ ให้พิจารณาว่าข้อความที่กล่าวในแต่ละข้อนั้น หากจะเขียนหรือพิมพ์ลงบนหน้าซองจะต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ตรงส่วน ใดของซอง โดยยึดคำตอบจากตัวเลือกต่อไปนี้
ก.ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ด้านบนซ้าย
ข.ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ตรงกลางด้านบน
ค.ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ด้านล่างซ้าย
ง.ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ตรงกลางซอง
22.เลขที่หนังสือออก ** ก
23.คำขึ้นต้น ชื่อผู้รับ ** ง
24.ชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ** ค
25.ด่วนมาก **
26.การเก็บหนังสือราชการปกติจะต้องเก็บรักษาไว้กี่ปี
ก.5 ปี                          ข.10 ปี**
ค.15 ปี                         ง.20 ปี
27.ข้อความที่บันทึกในรายงานการประชุมมักเริ่มต้นด้วยอะไร
ก.ประธานกล่าวเปิดประชุม**             ข.บอกเรื่องที่จะประชุม
ค.การรับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน  ง.การอ่านรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
28.ข้อความสุดท้ายของรายงานการประชุมควรจะเป็นอะไร
ก.เวลาเลิกประชุม                       ข.ผู้จดรายงานการประชุม**
ค.ผู้ตรวจรายงานการประชุม            ง.วัน เดือน ปี และสถานที่ประชุม
29.หนังสือราชการที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ แบ่งเป็นกี่ประเภท
ก. 4                                     ข. 3**
ค. 2                                     ง.ประเภทเดียว
30.ข้อใดอาจช่วยให้หนังสือราชการมีใจความแจ่มชัด
ก.การใช้ภาษาที่ง่าย สั้น แต่ได้ใจความดี  ข.การแยกแยะใจความออกเป็นข้อๆ หรือตอนๆ
ค.การเท้าความถึงเรื่องที่เคยติดต่อกันมา   ง.ถูกทั้ง ก. ข. และ ค.**
31.ข้อใดใน 4 ข้อต่อไปนี้ ให้ปฏิบัติเป็นรายการสุดท้ายในการรับหนังสือ
ก.ลงทะเบียนรับหนังสือ                  ข.ประทับตรารับหนังสือ
ค.เปิดผนึกซองและตรวจเอกสาร          ง.ส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการ**
32.การเสนอหนังสือคืออะไร
ก.การนำหนังสือไปส่งให้ผู้รับ                    ข.การส่งหนังสือออกจากส่วนราชการ
ค.การสรุปใจความสำคัญในหนังสือเสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ง.การนำหนังสือที่ดำเนินการชั้นเจ้าหน้าที่แล้วเสนอต่อผู้บังคับบัญชา**
33.ข้อใดไม่มีกำหนดไว้ในทะเบียนงานสารบรรณ
ก.ทะเบียนรับ                                       ข.ทะเบียนจ่าย**
ค.ทะเบียนส่ง                                        ง.ทะเบียนเก็บ
34.ซองหนังสือราชการมีกี่ขนาด
ก. 2                        ข. 3
ค. 4**                    ง. 5
35.การเก็บหนังสือแบ่งออกเป็น 3 อย่าง ข้อใดไม่ใช่วิธีการเก็บหนังสือ 1 ใน 3 อย่างดังกล่าว
ก.การเก็บก่อนปฏิบัติ**                    ข.การเก็บระหว่างปฏิบัติ
ค.การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว              ง.การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
36.การเก็บหนังสือมีประโยชน์ต่อข้อใดมากที่สุด
ก.การค้นหา**                              ข.การตรวจสอบ
ค.การทำความสะอาดที่เก็บ                  ง.ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
37.หนังสือราชการประเภทใดอาจไม่ต้องทำสำเนาคู่ฉบับไว้ก็ได้
ก.หนังสือภายนอก                         ข.หนังสือภายใน
ค.หนังสือสั่งการ                            ง.หนังสือประทับตรา**
38.ข้อใดเรียงลำดับส่วนราชการจากใหญ่ไปหาเล็ก ได้ถูกต้อง
ก.กอง แผนก กรม กระทรวง     ข.แผนก กรม กอง กระทรวง
ค.กระทรวง กอง กรม แผนก     ง.กระทรวง กรม กอง แผนก**
39.การประทับตรารับหนังสือควรประทับตามที่ส่วนใดของหนังสือจึงจะถูกต้อง
ก.ที่มุมบนขวา**                  ข.ที่มุมบนซ้าย
ค.ที่มุมล่างซ้าย                     ง.ที่มุมล่างขวา
40.ข้อใดเรียงลำดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับหนังสือได้ถูกต้อง
ก.ลงทะเบียนรับ ประทับตรารับหนังสือ เปิดผนึกซองตรวจ
ข.ประทับตรารับหนังสือ ลงทะเบียนรับ เปิดผนึกซองตรวจ
ค.เปิดผนึก-ประทับตรารับ ลงทะเบียนรับ และตรวจ
ง.เปิดผนึก ตรวจ ประทับตรารับ ลงทะเบียนรับ**
41.การเปิดซองหนังสือราชการ ถ้ามีซองอีกชั้นหนึ่งอยู่ข้างใน แสดงว่าหนังสือนั้นต้องเป็นหนังสือประเภทใด
ก.หนังสือภายใน                         ข.หนังสือภายนอก
ค.หนังสือราชการด่วน                    ง.หนังสือราชการลับ**
42.หนังสือประทับตราต่างกับหนังสือภายนอกและหนังสือภายในในแง่ใ ด
ก.คำขึ้นต้น                               ข.คำลงท้าย
ค.การลงชื่อ                               ง.ทั้ง ก. ข. และ ค.**
43.ตราที่ใช้ประทับในหนังสือประทับตราตามระเบียบงานสารบรรณกำหนดให้ใช้หมึกสีอะไร
ก.แดง**                                  ข.ดำ
ค.น้ำเงิน                                   ง.เขียว
44.”ประกาศ ณ วันที่………” ใช้กับหนังสือสั่งการชนิดใด
ก.คำสั่ง                                   ข.ระเบียบ
ค.ข้อบังคับ                                ง.ถูกทั้ง ข.และ ค.**
45.ข้าราชการที่มีตำแหน่งยศทหารหรือตำรวจ ต้องพิมพ์ยศลงหน้าชื่อในวงเล็กใต้ลายเซ็นหรือไม่
ก.ไม่ต้องพิมพ์ยศ                               ข.พิมพ์ยศลงไปด้วย**
ค.พิมพ์หรือไม่พิมพ์ก็ได้                        ง.ไม่มีคำตอบถูก
46.การเขียนหนังสือราชการถึงพระภิกษุ-สามเณร ทั่วไป ใช้คำขึ้นต้นอย่างไร
ก.เรียน                                          ข.กราบเรียน
ค.ถึง                                             ง.นมัสการ**
47.โทรศัพท์ โทรเลข หรือวิทยุใช้ในกรณีใด
ก.เรื่องเร่งด่วน                         ข.เรื่องเกี่ยวกับความลับราชการ
ค.เรื่องเกี่ยวกับการเงิน                 ง.เรื่องที่สั่งด้วยหนังสือไม่ทัน**
48.ทำไมจึงต้องมีระเบียบงานสารบรรณ
ก.เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีระเบียบเป็นหลักปฏิบัติ**
ข.เพื่อความสะดวกแก่ผู้บังคับบัญชาในการควบคุมงาน
ค.เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนรู้เรื่องระเบียบงานสารบรรณ
ง.เพื่อให้ข้าราชการร่างและรับส่งหนังสือราชการได้ถูกต้อง
49.พระเจ้าแผ่นดินแต่งตัว ใช้ราชาศัพท์ว่าอย่างไร
ก.ทรงเครื่อง**                  ข.แต่งพระองค์
ค.ทรงเครื่องใหญ่               ง.ทรงพระสุคนธ์
50.พระภิกษุ สามเณร ป่วยใช้คำว่าอย่างไร
ก.ไม่สบาย                     ข.ประชวร
ค.อาพาธ**                     ง.ทรงพระประชวร
51.ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ตรงกับคำสามัญว่าอย่างไร
ก.เดินทาง                      ข.ฟังเทศน์
ค.ทำบุญ**                     ง.ไปวัด
52.พระฉาย ตรงกับคำสามัญว่าอย่างไร
ก. พระรูป                       ข.กระจกส่อง**
ค.หวี                             ง.ช้อนส้อม
53.นายกรัฐมนตรี ตาย คำที่ขีดเส้นใต้คำใดจึงจะถูกต้องตามราชาศัพท์
ก.ถึงแก่กรรม                      ข.มรณกรรม
ค.อสัญกรรม **                    ง.พิราลัย
54.หนังสือที่ต้องสงวนเป็นความลับต้องปฏิบัติอย่างไร
ก.เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 15 ปี
ข.นำไปเก็บไว้ที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ
ค.ให้ปฏิบัติตามระเบียบสารบรรณโดยเคร่งครัด
ง.ให้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ**
55.การให้บุคคลภายนอกยืมหนังสือราชการไปดู หรือคัดลอก ต้องได้รับอนุญาตจากใครก่อน
ก.เจ้าหน้าที่เก็บ                       ข.ประจำแผนก
ค.หัวหน้าแผนก                       ง.หัวหน้ากองหรือผู้ได้รับมอบหมาย**
56.หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความสำคัญและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วให้เก็บไม่น้อยกว่ากี่ปี
ก.1 ปี**                             ข.1 ปี 6 เดือน
ค.2 ปี                                ง.3 ปี
57.การตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือให้ตั้งอย่างน้อยกี่คน
ก. 2 คน                              ข. 3 คน**
ค. 4 คน                               ง. 5 คน
58.ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการในตำแหน่งใด
ก.อธิบดี                              ข.ตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งเทียบเท่าอธิบดี
ค.ปลัดกระทรวง                       ง.ถูกทั้ง ก. ข. และ ค. แล้วแต่กรณี**
59.ผู้มีอำนาจอนุมัติการทำลายหนังสือราชการในส่วนภูมิภาคได้แก่ ผู้ใด
ก.ปลัดจังหวัด                           ข.อธิบดี
ค.รองผู้ว่าราชการจังหวัด                ง.ผู้ว่าราชการจังหวัด**
60.ตราครุฑที่ใช้สำหรับเป็นแบบพิมพ์ในระเบียบงานสารบรรณขนาดใหญ่ มีความสูงเท่าไร
ก.2.5 ซม.                               ข.3.0 ซม.**
ค.3.5 ซม.                                ง.4.0 ซม.
61.ขนาดตราครุฑที่ใช้ประทับแทนการลงชื่อต้องเป็นวงกลม 2 วงซ้อนกัน มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงนอกและวงในเท่าไร
ก. 3.5 ซม. และ 2.5 ซม.               ข. 4.0 ซม. และ 3.0 ซม.
ค. 4.5 ซม. และ 3.5 ซม.**             จ.ขนาดพอเหมาะเท่าไรก็ได้
62.ตราครุฑมาตรฐานที่ใช้ในระเบียบงานสารบรรณ 2526 มีกี่ขนาด
ก. 2 ขนาด**                              ข. 3 ขนาด
ค. 4 ขนาด                                 ง. 5 ขนาด
63.การยืมหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน ผู้มายืมและขอรับหนังสือต้องเป็นข้าราชการที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการในตำแหน่งใดขึ้นไป
ก.หัวหน้าแผนก**                        ข.หัวหน้าฝ่าย
ค.หัวหน้ากอง                             ง.รองอธิบดี
64.หนังสือราชการประเภทใดที่ต้องเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานทางราช การตลอดไป
ก.หนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์              ข.หนังสือเกี่ยวกับสถิติ หลักฐาน
ค.หนังสือที่ต้องใช้สำหรับการศึกษาค้นคว้า   ง.ถูกทั้ง ก. ข. และ ค.**
65.การเขียนหนังสือราชการที่มีคำลงท้ายว่า “ขอแสดงความนับถือ” เป็นหนังสือที่มีไปถึงใคร
ก.อธิบดี                                           ข.ปลัดกระทรวง
ค.นักวิชาการ ชำนาญการ                        ง.ถูกหมดทุกข้อ**
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ถาม – ตอบ เกี่ยวกับระเบียบงานสารบัญ

1.    ใครเป็นผู้วางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
- คณะรัฐมนตรี
2.    ข้อความใดเป็นความหมายของงานสารบรรณตามระเบียบนี้
-การเก็บรักษา , การรับ-การส่ง, การจัดทำ,การยืม,การทำลาย
3.    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณที่ถือปฏิบัติในขณะนี้เป็นฉบับ พ.ศ.ใด
- พ.ศ. 2526
4.    หนังสือราชการ คือ
- เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ
5.    หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ แบ่งเป็นกี่ประเภท
- 3 ประเภท (ด่วน,ด่วนมาก,ด่วนที่สุด)
6.    ส่วนราชการใดมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติงานสารบรรณนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ให้ขอทำความตกลงกับใคร
- ปลัดสำนักนกยกรัฐมนตรี
7.    หนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ มีกี่ชนิด
- 6 ชนิด
8.    หนังสือราชการคือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการมีกี่ประเภท
- 6 ประเภท
9.    ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรีคำขึ้นต้นใช้คำว่าอะไร
- เรียน (คำลงท้าย..ขอแสดงความนับถือ)
10.    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ให้ใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด
- วันที่ 24 กันยายน 2548
11.    หนังสือที่ติดต่อราชการเป็นแบบพิธีได้แก่หนังสือชนิดใด
- หนังสือภายนอก
12.    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ใช้บังคับแล้ว ให้ยกเลิกฉบับใดบ้าง
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2506
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลงชื่อในหนังสือราชการ พ.ศ. 2507
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลงชื่อในหนังสือราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2516
13.    งานสารบรรณมีความหมายตรงกับอะไร
- งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลาย
14.    “หนังสือ” ตามระเบียบนี้ หมายความว่าอะไร
- หนังสือราชการ
15.    หนังสือประทับตราใช้สำหรับเรื่องใด
- การเตือนเรื่องที่ค้าง
- การขอรายละเอียดเพิ่มเติม
- การแจ้งผลงานให้ผุ้เกี่ยวข้องทราบ
16.    เจ้าของเรื่องจะเก็บหนังสือประเภทใดได้บ้าง
- เจ้าของเรื่องสามารถเก็บหนังสือทั้งที่เป็นต้นฉบับและสำเนาซึ่งเป็นหนังสือที่อยู่ในระหว่างปฏิบัติและหนังสือที่ปฏิบัติการเสร็จแล้วแต่ต้องเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
17.    การทำสำเนาในระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ประกอบด้วยอะไรบ้าง
- สำเนาคู่ฉบับ หนังสือราชการเป็นหลักฐานที่สำคัญในราชการระเบียบงานสารบรรณจึงบังคับให้มีสำเนาคู่ฉบับไว้อย่างน้อย 1 ฉบับ
- การทำสำเนา กระทำได้หลายวิธี เช่น ถ่าย อัด คัด เป็นต้น
- เอกสารทางราชการจำเป็นต้องมีสำเนาซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องส่งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบหลายคน
18.    ผู้ที่จะทำงานสารบรรณได้ดีจำเป็นต้องรู้งานด้านธุรการในลักษณะใดบ้าง
- มีความรู้ด้านภาษาเป็นอย่างดี
- มีการติดต่อ โต้ตอบและประสานงานที่ดี
- รู้จักกาลเทศะ ความควรไม่ควร
19.    หนังสือสั่งการ มีกี่ชนิด
- 3 ชนิด    ได้แก่  คำสั่ง, ระเบียบ, ข้อบังคับ
20.    หนังสือประชาสัมพันธ์มีกี่ชนิด
-  3 ชนิด   ได้แก่  ประกาศ, แถลงการณ์, ข่าว
21.    หนังสือรับรองรายงานการประชุมและหนังสืออื่นจัดอยู่ในหนังสือชนิดใด
- หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
22.    การอ้างหนังสือที่มีทั้งชั้นความเร็วและชั้นความลับนั้น ข้อปฏิบัติที่ถูกต้องคือ
- อ้างชั้นความลับก่อนชั้นความเร็ว
23.    หนังสือราชการที่จัดทำขึ้นให้มีสำเนาคู่ฉบับไว้อย่างน้อยกี่ฉบับ
- 1 ฉบับ
24.    “อิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า
- การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอนไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน
- การประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่างๆเช่นว่านั้น
25.    หนังสือประทับตราคือ
- หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป เป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อกำกับตรา
26.    หนังสือประทับตราให้ใช้ได้ทั้งระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ และระหว่างส่วนราชการกับบุคคลภายนอก เฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญ ได้แก่
- การขอรายละเอียดเพิ่มเติม
- การส่งสำเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร
- การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับราชการสำคัญหรือการเงิน
- การแจ้งผลงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ
- การเตือนเรื่องที่ค้าง
- เรื่องซึ่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปกำหนด โดยทำเป็นคำสั่ง ให้ใช้หนังสือประทับตรา
27.     ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการเก็บหนังสือสำรวจหนังสือที่มีอายุครบการเก็บในปีนั้น และทำบัญชีหนังสือขอทำลายเสนอหัวหน้าส่วนราชการ ภายในกี่วัน
- 60 วัน หลังจากวันสิ้นปีปฏิทินนั้น
28.    หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ เป็นหนังสือที่ต้องจัดส่งและดำเนินการทางสารบรรณด้วยความรวดเร็วเป็นพิเศษ แบ่งเป็นกี่ประเภท  อะไรบ้าง
-  3 ประเภท ได้แก่  - ด่วนที่สุด (ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น)
                                             - ด่วนมาก (ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว
                                             - ด่วน (ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติ เท่าที่จะทำได้)
29.    หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ ต้องระบุชั้นความเร็ว และขนาดตัวอักษร อย่างไร
- ให้ระบุชั้นความเร็วด้วยตัวอักษรสีแดง ขนาดไม่เล็กกว่าตัวพิมพ์โป้ง 32 พอยท์ ให้เห็นได้ชัดบนหนังสือและบนซอง
30.    กรณีต้องการให้หนังสือส่งถึงผู้รับภายในเวลาที่กำหนด ควรระบุอะไรบ้าง
- ระบุคำว่า “ด่วนภายใน” แล้วลง วัน เดือน ปี และกำหนดเวลาที่ต้องการให้หนังสือนั้นไปถึงผู้รับ กับให้เจ้าหน้าที่ส่งถึงผู้รับซึ่งระบุบนหน้าซองภายในเวลาที่กำหนด
31.    “ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า
- การรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
32.    หนังสือที่ใช้ติดต่อราชการระหว่างส่วนราชการหรือส่วนราชการกับบุคคลภายนอกคือหนังสือใด
- หนือสือภายนอก
-หนังสือประทับตรา
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๘

๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ ประกาศเมื่อใด
ตอบ  ๑๑ เมษายน ๒๕๒๖
๒. “งานสารบรรณ ” หมายความว่า
ตอบ งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม
จนถึงการทำลาย
    “อิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่างๆ เช่นว่านั้น
     “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๓. หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่
ตอบ  ๑. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ
        ๒. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่น ซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือไปถึงบุคคลภายนอก
        ๓. หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ
        ๔. เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ
        ๕. เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ
        ๖. ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือที่ได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
๔. หนังสือมีกี่ชนิด
ตอบ  ๖ ชนิด คือ
            ๑. หนังสือภายนอก
            ๒. หนังสือภายใน
            ๓. หนังสือประทับตรา
            ๔. หนังสือสั่งการ
            ๕. หนังสือประชาสัมพันธ์
            ๖. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
๕. ประกาศจัดอยู่ในหนังสือราชการประเภทใด
ตอบ หนังสือประชาสัมพันธ์
๖. เมื่อได้รับหนังสือประทับตราคำว่า “ด่วนมาก” จะต้องดำเนินการอย่างไร
ตอบ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว (ด่วนที่สุด ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น,
ด่วน ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติ เท่าที่จะทำได้)
๗. บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ให้ใช้ โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายที่บัญญัติให้กระทำได้
ใช้กระดาษครุฑ จัดอยู่ในหนังสือประเภทใด
ตอบ หนังสือสั่งการ
๘. หนังสือรับรองรายงานการประชุม บันทึกและหนังสืออื่น จัดอยู่ในหนังสือประเภทใด
ตอบ หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
๙. คำลงท้ายหนังสือที่มีไปถึงพระภิกษุทั่วไป
ตอบ ขอนมัสการด้วยความเคารพ
๑๐. หนังสือที่เจ้าของเรื่องเห็นว่ามีส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องควรได้รับทราบด้วย โดยปกติให้สำเนาไปให้ทราบโดยทำเป็นหนังสือประเภทใด
ตอบ  หนังสือประทับตรา
๑๑. เจ้าหน้าที่ระดับใดที่รับรองสำเนาถูกต้องได้
ตอบ  เจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับ ๒ ขึ้นไป ที่เป็นเจ้าของเรื่อง
๑๒. หนังสือสั่งการมีกี่ชนิด
ตอบ  ๓ ชนิด คือ คำสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับ
๑๓. หนังสือประชาสัมพันธ์มีกี่ชนิด
ตอบ  ๓ ชนิด คือ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว
๑๔. อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี
ตอบ  ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
๑๕. การทำลายหนังสือที่ครบกำหนดอายุการเก็บจะต้องดำเนินการภายในกี่วัน
ตอบ  ภายใน ๖๐ วัน หลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน
๑๖. การจัดทำหนังสือราชการต้องจัดทำกี่ฉบับ
ตอบ  ๒ ฉบับ (หนังสือที่จัดทำขึ้นโดยปกติให้มีสำเนาคู่ฉบับเก็บไว้ที่ต้นเรื่อง ๑ ฉบับ และให้มีสำเนา
เก็บไว้ที่หน่วยงานสารบรรณกลาง ๑ ฉบับ)
๑๗. ขั้นตอนแรกในการรับหนังสือคือ
ตอบ  จัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของหนังสือ
๑๘. หนังสือที่ปฏิบัติเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นสำเนาต้นเรื่อง ค้นจากที่ได้ ให้เก็บไว้กี่ปี
ตอบ  ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
๑๙. คณะกรรมการทำลายหนังสือมีอย่างน้อยกี่คน
ตอบ  ๓ คน แต่งตั้งจากข้าราชการระดับ ๓ หรือเทียบเท่าขึ้นไป
๒๐. ตราครุฑ สำหรับแบบพิมพ์มีกี่ชนิด
ตอบ  ๒ ชนิด คือ
        ๑. ขนาดตัวครุฑสูง ๓ เซนติเมตร (สำหรับหนังสือตราครุฑ)
        ๒. ขนาดตัวครุฑสูง ๑.๕ เซนติเมตร (สำหรับบันทึกข้อความ)
๒๑. การติดต่อราชการนอกจากจะดำเนินการโดยหนังสือที่เป็นเอกสารสามารถดำเนินการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้
    ในกรณีที่ติดต่อราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ส่งตรวจสอบผลการส่งทุกครั้งและให้ผู้รับแจ้งตอบรับ เพื่อยืนยันว่าหนังสือได้จัดส่งไปยังผู้รับเรียบร้อยแล้ว และส่วนราชการผู้ส่งไม่ต้องจัดส่งหนังสือเป็นเอกสาร เว้นแต่กรณีเป็นเรื่องสำคัญจำเป็นต้องยืนยันเป็นเอกสาร ให้ทำเอกสารยืนยันตามไปทันที
๒๗. การรับ ส่งหนังสือที่มีชั้นความลับ ลับ หรือ ลับมาก ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ใช้งานหรือผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าถึงเอกสารลับแต่ละระดับเป็นผู้ส่งผ่านระบบการรักษาความปลอดภัย โดยให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ข้อสอบงานสารบรรณ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ คำว่า "งานสารบรรณ" ในที่นี้หมายความว่าอย่างไร
ก.งานรับ - ส่งและเก็บรักษาหนังสือ
ข.งานร่าง - เขียนและพิมพ์หนังสือ
ค.งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร**
ง.งานที่เกี่ยวกับงานทะเบียนเอกสาร
2.ระเบียบงานสารบรรณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเริ่มใช้บังคับตั้งแต่ เมื่อใด
ก.1 มิถุนายน 2516
ข.1 มิถุนายน 2526**
ค.1 ตุลาคม 2526
ง.1 ธันวาคม 2527
3.หนังสือราชการคืออะไร
ก.เอกสารทุกชนิดที่พิมพ์ถูกต้องตามกฎหมาย
ข.เอกสารที่เป็นหลักฐานในทางราชการ**
ค.เอกสารที่มีไปถึงผู้ดำรงตำแหน่งในราชการ
ง.เอกสารที่ทางราชการเป็นเจ้าของ
4.งานสารบรรณมีประโยชน์ต่อราชการอย่างไร
ก.ทำให้งานสะดวก รวดเร็ว
ข.ประหยัดแรงงานและเวลา
ค.ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูง
ง.ถูกทุกข้อ **
5.ลักษณะในข้อใดที่เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ
ก.มีความรู้ภาษาไทย ข.มีความสุขุม ละเอียด รอบคอบ
ค.ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง
ง.ถูกทั้ง ก. ข. และ ค. ประกอบกัน **
6.หนังสือที่มีไปมา ระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงบุคคลภายนอก จัดเป็นหนังสือประเภทใด
ก.หนังสือภายนอก**
ข.หนังสือภายใน
ค.หนังสือประทับตรา
ง.หนังสือประชาสัมพันธ์
7.ข้อใดต่อไปนี้อาจไม่มีในหนังสือราชการ
ก. เรื่อง
ข.วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือ
ค.คำขึ้นต้นและคำลงท้าย
ง.อ้างถึงและสิ่งที่ส่งมาด้วย**
8.หนังสือภายในเป็นหนังสืออย่างไร
ก.ติดต่อภายในกระทรวงเดียวกัน
ข.ติดต่อภายในกรมเดียวกัน
ค.ติดต่อภายในจังหวัดเดียวกัน
ง.ถูกทั้งข้อ ก. ข. และ ค. **
9.หนังสือภายนอกกับหนังสือภายในต่างกันในข้อใด
ก.แบบฟอร์ม**
ข.การเก็บหนังสือ
ค.ผู้ส่งและผู้รับ
ง.การลงทะเบียนรับ-ส่ง
10.หนังสือทีใช้ประทับตราใช้ในกรณีใดบ้าง
ก.ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
ข.การเตือนเรื่องที่ค้าง
ค.ส่งสิ่งของ เอกสาร สำเนา
ง.ถูกทั้งข้อ ก. ข. และ ค. **
11.ข้อใดเป็นลักษณะของหนังสือภายใน
ก.หนังสือที่ส่งไปโดยไม่บรรจุซอง
ข.หนังสือที่มีไปมา ระหว่างส่วนราชการต่างกระทรวง
ค.หนังสือติดต่อระหว่างบุคคลภายนอกด้วยกัน
ง.ไม่มีข้อถูก **
12.หนังสือประทับตราใช้กระดาษชนิดใด
ก.ใช้กระดาษตราครุฑ**
ข.ใช้กระดาษบันทึก
ค.ใช้ประดาษอัดสำเนา
ง.ไม่มีข้อกำหนดแน่นอน
13.แถลงการณ์ เป็นหนังสือประเภทใด
ก.ประทับตรา
ข.สั่งการ
ค.ประชาสัมพันธ์ **
ง.เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้น
จงพิจารณาตัวเลือกต่อไป แล้วใช้ตอบคำถามตั้งแต่ ข้อ 14 ถึง 17
ก.แถลงการณ์
ข.ข้อบังคับ
ค.คำสั่ง
ง.ไม่ใช่ทั้ง ก. ข. และ ค.
14. บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดให้ใช้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมาย* ข
15. บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทำความเข้าใจในกิจการของทางราชการ หรือเหตุการณ์ หรือกรณีใด ๆ ให้ทราบชัดเจน* ก
16. บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย* ค
17.บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบทั่วกัน* ง
18.หนังสือราชการที่มีคำว่า “ด่วนมาก” ผู้มีหน้าที่ดำเนินการจะต้องปฏิบัติอย่างไร
ก.ปฏิบัติตามกำหนดเวลา
ข.ปฏิบัติโดยเร็ว
ค.ปฏิบัติโดยเร็วกว่าปกติ**
ง.ปฏิบัติโดยเคร่งครัด
19.วันเดือน ปี ที่ออกหนังสือในหนังสือประทับตรา ให้พิมพ์ไว้ตรงส่วนไหนในหนังสือ
ก.ใต้รูปครุฑ
ข.ใต้ชื่อส่วนราชการที่ส่งหนังสือออก **
ค.ไม่มีการลงวัน เดือนปี ในหนังสือชนิดนี้
ง .ผิดทุกข้อ
20.หนังสือประทับตราจะมีความสมบูรณ์พร้อมที่จะส่งออกได้ จะต้อง…
ก.ประทับตราให้ถูกที่สุด
ข.ระบุตัวผู้รับให้ชัดเจน
ค.มีคำว่าหนังสือประทับตรา
ง.มีผู้ลงชื่อกำกับตราที่ประทับตามระเบียบ**
21.รายงานการประชุมจัดอยู่ในหนังสือราชการชนิดใด
ก.หนังสือภายใน
ข.หนังสือสั่งการ
ค.หนังสือประชาสัมพันธ์
ง.หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชกา ร**
22.หนังสือประทับตรา ผู้ใดมีอำนาจในการลงชื่อกำกับ
ก.เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ขึ้นไป
ข.หัวหน้าแผนก
ค.หัวหน้าฝ่าย
ง.หัวหน้ากองหรือผู้ได้รับมอบหมาย**
23.หนังสือราชการที่มีคำว่า "ด่วน"ผู้มีหน้าที่ดำเนินการจะต้องปฏิบัติอย่างไร
ก.ปฏิบัติเร็วที่สุด
ข.ปฏิบัติโดยเร็ว
ค.ปฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าที่จะทำได้ **
ง.ปฏิบัติเร็วตามกำหนดเวลา
24.ตามระเบียบงานสารบรรณ หนังสือราชการที่จัดทำขึ้นจะต้องทำ.....อย่างน้อย 1 ฉบับ
ก.สำเนาต้นฉบับ
ข.สำเนาคู่ฉบับ**
ค.สำเนาซ้ำฉบับ
ง.ไม่ใช่ทั้ง ก. ข. และ ค.
25.หนังสือต่อไปนี้ มีหนังสือประเภทใดที่ต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป
ก.หนังสือที่เกี่ยวกับความลับ
ข.หนังสือที่มีหลักฐานการโต้ตอบ
ค.หนังสือที่เกี่ยวกับสถิติ หลักฐาน**
ง.หนังสือสำนวนการสอบสวน
26.การเซ็นชื่อรับรองสำเนาหนังสือ ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับใดขึ้นไปเป็นผู้ลงนามรับรอง ที่ชอบด้วยระเบียบงานสารบรรณ
ก.ระดับ 2** ข.ระดับ 3 ค.ระดับ 4 ง.ระดับ 5
27.การพิมพ์ชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องที่ออกหนังสือให้พิมพ์ไว้ส่วนใดของหนังสือราชการ
ก.ริมกระดาษด้านบนขวา
ข.ริมกระดาษด้านบนซ้าย
ค.ริมกระดาษด้านล่างซ้าย**
ง.กลางหน้ากระดาษด้านบนสุด
28.หนังสือราชการที่เป็นต้นฉบับ (ตัวจริง) จะมีรูปครุฑไว้ตรงส่วนใดของหนังสือ
ก.ด้านบนขวา ข.ด้านล่างซ้าย
ค.กลางหน้ากระดาษด้านบนสุด**
ง.ตรงส่วนใดก็ได้ขอให้เห็นเด่นชัด
29.การพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการเจ้าของเรื่องนั้น ให้พิมพ์ไว้ตรงส่วนไหน
ก.มุมกระดาษด้านล่างขวา
ข.กลางหน้ากระดาษด้านบนขวา
ค.ใต้ชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง **
ง.ตรงไหนก็ได้
30.ตั้งแต่ข้อ 30 ถึง 33 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจ่าหน้าซองหนังสือราชการ ให้พิจารณาว่าข้อความที่กล่าวในแต่ละข้อนั้น หากจะเขียนหรือพิมพ์ลงบนหน้าซองจะต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ตรงส่วน ใดของซอง โดยยึดคำตอบจากตัวเลือกต่อไปนี้
ก.ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ด้านบนซ้าย
ข.ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ตรงกลางด้านบน
ค.ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ด้านล่างซ้าย
ง.ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ตรงกลางซอง
30.เลขที่หนังสือออก* ก
31.คำขึ้นต้น ชื่อผู้รับ* ง
32.ชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง* ค
33.ด่วนมาก* ข
34.การเก็บหนังสือราชการปกติจะต้องเก็บรักษาไว้กี่ปี
ก.5 ปี         ข.10 ปี**
ค.15 ปี     ง.20 ปี
35.ข้อความที่บันทึกในรายงานการประชุมมักเริ่มต้นด้วยอะไร
ก.ประธานกล่าวเปิดประชุม**
ข.บอกเรื่องที่จะประชุม
ค.การรับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน
ง.การอ่านรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
36.ข้อความสุดท้ายของรายงานการประชุมควรจะเป็นอะไร
ก.เวลาเลิกประชุม
ข.ผู้จดรายงานการประชุม**
ค.ผู้ตรวจรายงานการประชุม
ง.วัน เดือน ปี และสถานที่ประชุม
37.หนังสือราชการที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ แบ่งเป็นกี่ประเภท
ก.4     ข.3**     ค.2     ง.ประเภทเดียว
38.การเขียนหรือพิมพ์ (หรือประทับตรา) คำว่าด่วน หรือด่วนมาก จะต้องเขียนหรือพิมพ์ (หรือประทับตรา) ไว้ตรงส่วนใดของหนังสือ
ก.ท้ายหนังสือ
ข.ในที่เห็นเด่นชัด**
ค.บนหัวหนังสือ
ง.ตรงไหนก็ได้
39.การร่างหนังสือราชการต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ หลายเรื่อง เรื่องใดต่อไปนี้จำเป็นน้อยมาก
ก.แบบฟอร์ม**        ข.ใจความ
ค.วรรคตอน             ง.ตัวสะกดการันต์
40.ข้อใดอาจช่วยให้หนังสือราชการมีใจความแจ่มชัด
ก.การใช้ภาษาที่ง่าย สั้น แต่ได้ใจความดี
ข.การแยกแยะใจความออกเป็นข้อๆ หรือตอนๆ
ค.การเท้าความถึงเรื่องที่เคยติดต่อกันมา
ง.ถูกทั้ง ก. ข. และ ค.**
41.ข้อใดใน 4 ข้อต่อไปนี้ ให้ปฏิบัติเป็นรายการสุดท้ายในการรับหนังสือ
ก.ลงทะเบียนรับหนังสือ
ข.ประทับตรารับหนังสือ
ค.เปิดผนึกซองและตรวจเอกสาร
ง.ส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการ**
42.การร่างหนังสือคืออะไร
ก.การพิมพ์หรือเขียนอย่างย่อๆ
ข.การกำหนดโครงร่างหนังสืออย่างคร่าวๆ
ค.การเขียนหนังสือด้วยลายมือของตนเอง
ง.การเรียบเรียงชั้นต้นตามเรื่องที่ต้องการติดต่อ**
43.เหตุใดจึงต้องให้มีการร่างหนังสือก่อนพิมพ์
ก.ต้องการให้เจ้าของเรื่องได้เห็นต้นร่างก่อน
ข.ต้องการดูว่าใจความจะยาวหรือสั้นเพียงใด
ค.ต้องการให้ผู้ร่างหนังสือมีงานทำและร่างหนังสือด้วยความระมัด ระวัง
ง.ต้องการให้มีการตรวจแก้ให้เหมาะสมตามระเบียบแบบแผนก่อน**
44.การเสนอหนังสือคืออะไร
ก.การนำหนังสือไปส่งให้ผู้รับ
ข.การส่งหนังสือออกจากส่วนราชการ
ค.การสรุปใจความสำคัญในหนังสือเสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ง.การนำหนังสือที่ดำเนินการชั้นเจ้าหน้าที่แล้วเสนอต่อผู้บังคับบัญชา**
45.การเสนอหนังสือที่ดีควรปฏิบัติอย่างไร
ก.ต้องเสนอเรื่องที่ไม่มีปัญหาก่อนเสมอ
ข.ต้องเสนอเรื่องสำคัญก่อนเรื่องอื่นๆ
ค.ต้องแยกเรื่องเสนอเป็นประเภทๆ ไป**
ง.ต้องเรียงลำดับเรื่องเสนอก่อน-หลัง ตามวัน เดือน ปี ที่ได้รับ
46.ภาพข้างล่างนี้คืออะไร
(ชื่อส่วนราชการ)
เลขรับ……………………………..
วันที่……………………………….
เวลา……………………………….
ก.ใบรับหนังสือ
ข.ทะเบียนหนังสือรับ
ค.ตราประทับสำหรับลงรับหนังสือ**
ง.ตราประทับสำหรับส่งหนังสือ
47.ข้อใดไม่มีกำหนดไว้ในทะเบียนงานสารบรรณ
ก.ทะเบียนรับ             ข.ทะเบียนจ่าย**
ค.ทะเบียนส่ง             ง.ทะเบียนเก็บ
48.ตามที่ได้มีช่อง “การปฏิบัติ” ไว้ในทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือนั้น เพื่อประโยชน์อะไร
ก.เพื่อให้ทราบว่าหนังสือนั้นใครเป็นผู้ส่งมา
ข.เพื่อให้ทราบว่าหนังสือนั้นจะต้องส่งไปที่ไหน
ค.เพื่อให้ทราบว่าหนังสือนั้นควรจะต้องปฏิบัติอย่างไร
ง.เพื่อให้ทราบว่าหนังสือนั้นได้มีการปฏิบัติการไปแล้วเพียงใด**
49.ซองหนังสือราชการมีกี่ขนาด
ก.2             ข.3
ค.4**         ง.5
50.การเก็บหนังสือแบ่งออกเป็น 3 อย่าง ข้อใดไม่ใช่วิธีการเก็บหนังสือ 1 ใน 3 อย่างดังกล่าว
ก.การเก็บก่อนปฏิบัติ**
ข.การเก็บระหว่างปฏิบัติ
ค.การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว
ง.การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
51.การเก็บหนังสือมีประโยชน์ต่อข้อใดมากที่สุด
ก.การค้นหา**
ข.การตรวจสอบ
ค.การทำความสะอาดที่เก็บ
ง.ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
52.ใบรับหนังสือมีประโยชน์อย่างไร
ก.แสดงว่าหนังสือนั้นไม่สูญหาย
ข.แสดงว่าผู้รับได้รับหนังสือแล้ว
ค.เป็นหลักฐานว่าผู้ส่งได้ส่งหนังสือแล้ว
ง.เป็นหลักฐานว่าได้ส่งหนังสือและมีผู้รับหนังสือนั้นไปแล้ว**
53.หนังสือราชการประเภทใดอาจไม่ต้องทำสำเนาคู่ฉบับไว้ก็ได้
ก.หนังสือภายนอก         ข.หนังสือภายใน
ค.หนังสือสั่งการ         ง.หนังสือประทับตรา**
54.ในสำเนาคู่ฉบับควรมีลายมือชื่อบุคคลต่อไปนี้ ยกเว้นผู้ใดที่ไม่จำเป็นต้องมี
ก.ผู้ร่าง                 ข.ผู้พิมพ์
ค.ผู้สั่งพิมพ์**             ง.ผู้ตรวจ -ทาน
55.ข้อใดเรียงลำดับส่วนราชการจากใหญ่ไปหาเล็ก ได้ถูกต้อง
ก.กอง แผนก กรม กระทรวง
ข.แผนก กรม กอง กระทรวง
ค.กระทรวง กอง กรม แผนก
ง.กระทรวง กรม กอง แผนก**
56.การประทับตรารับหนังสือควรประทับตามที่ส่วนใดของหนังสือจึงจะถูกต้อง
ก.ที่มุมบนขวา**     ข.ที่มุมบนซ้าย
ค.ที่มุมล่างซ้าย     ง.ที่มุมล่างขวา
57.ข้อใดเรียงลำดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับหนังสือได้ถูกต้อง
ก.ลงทะเบียนรับ ประทับตรารับหนังสือ เปิดผนึกซองตรวจ
ข.ประทับตรารับหนังสือ ลงทะเบียนรับ เปิดผนึกซองตรวจ
ค.เปิดผนึก-ประทับตรารับ ลงทะเบียนรับ และตรวจ
ง.เปิดผนึก ตรวจ ประทับตรารับ ลงทะเบียนรับ**
58.การเปิดซองหนังสือราชการ ถ้ามีซองอีกชั้นหนึ่งอยู่ข้างใน แสดงว่าหนังสือนั้นต้องเป็นหนังสือประเภทใด
ก.หนังสือภายใน         ข.หนังสือภายนอก
ค.หนังสือราชการด่วน         ง.หนังสือราชการลับ**
59.หนังสือประทับตราต่างกับหนังสือภายนอกและหนังสือภายใน ในแง่ใด
ก.คำขึ้นต้น             ข.คำลงท้าย
ค.การลงชื่อ             ง.ทั้ง ก. ข. และ ค.**
60.ตราที่ใช้ประทับในหนังสือประทับตราตามระเบียบงานสารบรรณกำหนดให้ใช้หมึกสีอะไร
ก.แดง**             ข.ดำ
ค.น้ำเงิน             ง.เขียว
61.”ประกาศ ณ วันที่………” ใช้กับหนังสือสั่งการชนิดใด
ก.คำสั่ง                 ข.ระเบียบ
ค.ข้อบังคับ                 ง.ถูกทั้ง ข.และ ค.**
62.บรรทัดสุดท้ายของหนังสือสั่งการทุกประเภทจะต้องเป็นข้อความที่ระบุอะไร
ก.วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือ
ข.ชื่อส่วนราชการที่ออกหนังสือ
ค.ตำแหน่งของผู้มีอำนาจออกหนังสือ**
ง.ลายมือชื่อผู้มีอำนาจออกหนังสือ
63.ข้าราชการที่มีตำแหน่งยศทหารหรือตำรวจ ต้องพิมพ์ยศลงหน้าชื่อในวงเล็กใต้ลายเซ็นหรือไม่
ก.ไม่ต้องพิมพ์ยศ                 ข.พิมพ์ยศลงไปด้วย**
ค.พิมพ์หรือไม่พิมพ์ก็ได้             ง.ไม่มีคำตอบถูก
64.การเขียนหนังสือราชการถึงพระภิกษุ-สามเณร ทั่วไป ใช้คำขึ้นต้นอย่างไร
ก.เรียน                     ข.กราบเรียน
ค.ถึง                         ง.นมัสการ**
65.ถ้าอธิบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ผู้ทำงานแทนเมื่อลงนามในหนังสือจะต้องใช้คำว่าอย่างไร
ก.ใช้ตำแหน่งของผู้ทำงานแทน         ข.ทำงานแทน
ค.รักษาราชการแทน **             ง.ปฏิบัติราชการแทน
66.โทรศัพท์ โทรเลข หรือวิทยุใช้ในกรณีใด
ก.เรื่องเร่งด่วน             ข.เรื่องเกี่ยวกับความลับราชการ
ค.เรื่องเกี่ยวกับการเงิน         ง.เรื่องที่สั่งด้วยหนังสือไม่ทัน**
67.ทำไมจึงต้องมีระเบียบงานสารบรรณ
ก.เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีระเบียบเป็นหลักปฏิบัติ**
ข.เพื่อความสะดวกแก่ผู้บังคับบัญชาในการควบคุมงาน
ค.เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนรู้เรื่องระเบียบงานสารบรรณ
ง.เพื่อให้ข้าราชการร่างและรับส่งหนังสือราชการได้ถูกต้อง
68.พระเจ้าแผ่นดินแต่งตัว ใช้ราชาศัพท์ว่าอย่างไร
ก.ทรงเครื่อง**             ข.แต่งพระองค์
ค.ทรงเครื่องใหญ่             ง.ทรงพระสุคนธ์
69.พระภิกษุ สามเณร ป่วยใช้คำว่าอย่างไร
ก.ไม่สบาย             ข.ประชวร
ค.อาพาธ**             ง.ทรงพระประชวร
70.ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ตรงกับคำสามัญว่าอย่างไร
ก.เดินทาง             ข.ฟังเทศน์
ค.ทำบุญ**             ง.ไปวัด
71.พระฉาย ตรงกับคำสามัญว่าอย่างไร
ก. พระรูป             ข.กระจกส่อง**
ค. หวี                 ง.ช้อนส้อม
72.นายกรัฐมนตรี ตาย คำที่ขีดเส้นใต้คำใดจึงจะถูกต้องตามราชาศัพท์
ก.ถึงแก่กรรม             ข.มรณกรรม
ค.อสัญกรรม **         ง.พิราลัย
73.อายุการเก็บหนังสือราชการโดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี
ก.5 ปี                 ข.10 ปี**
ค.15 ปี             ง.ไม่มีระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้
74.หนังสือที่ต้องสงวนเป็นความลักต้องปฏิบัติอย่างไร
ก.เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 15 ปี
ข.นำไปเก็บไว้ที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ
ค.ให้ปฏิบัติตามระเบียบสารบรรณโดยเคร่งครัด
ง.ให้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ**
75.การให้บุคคลภายนอกยืมหนังสือราชการไปดู หรือคัดลอก ต้องได้รับอนุญาตจากใครก่อน
ก.เจ้าหน้าที่เก็บ
ข.ประจำแผนก
ค.หัวหน้าแผนก
ง.หัวหน้ากองหรือผู้ได้รับมอบหมาย**
76.หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความสำคัญและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วให้เก็บไม่น้อยกว่ากี่ปี
ก.1 ปี**             ข.1 ปี 6 เดือน
ค.2 ปี                 ง.3 ปี
77.ผู้มีอำนาจอนุญาตให้ยืมหนังสือราชการระหว่างส่วนราชการจะต้องเป็นผู้อยู่ในตำแหน่งระดับใดขึ้นไป
ก.หัวหน้าแผน             ข.หัวหน้าฝ่าย
ค.หัวหน้ากอง**         ง.รองอธิบดี
78.ถ้าปรากฏว่าหนังสือราชการที่เก็บไปสูญหายไป จะต้องปฏิบัติอย่างไร
ก.ติดต่อเจ้าของเรื่องเดิมเพื่อหาสำเนามาแทน**
ข.เรียกตัวผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องที่หายมาสอบถาม
ค.ปล่อยไปเลยแต่ให้หมายเหตุว่าเรื่องหาย
ง.ผิดทั้ง ก. ข. และ ค.
79.การตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือให้ตั้งอย่างน้อยกี่คน
ก.2 คน             ข.3 คน**
ค.4 คน             ง.5 คน
80.ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการในตำแหน่งใด
ก.อธิบดี
ข.ตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งเทียบเท่าอธิบดี
ค.ปลัดกระทรวง
ง.ถูกทั้ง ก. ข. และ ค. แล้วแต่กรณี**
81.คณะกรรมการทำลายหนังสือจะต้องแต่งตั้งจากข้าราชการระดับใดขึ้นไป
ก.ระดับ 2             ข.ระดับ 3**
ค.ระดับ 4            ง.ระดับใดก็ได้
82.ผู้มีอำนาจอนุมัติการทำลายหนังสือราชการในส่วนภูมิภาคได้แก่ ผู้ใด
ก.ปลัดจังหวัด             ข.อธิบดี
ค.รองผู้ว่าราชการจังหวัด     ง.ผู้ว่าราชการจังหวัด**
83.ตราครุฑที่ใช้สำหรับเป็นแบบพิมพ์ในระเบียบงานสารบรรณขนาดใหญ่มีความสูงเท่าไร
ก.2.5 ซม.             ข.3.0 ซม.**
ค.3.5 ซม.             ง.4.0 ซม.
84.ขนาดตราครุฑที่ใช้ประทับแทนการลงชื่อต้องเป็นวงกลม 2 วงซ้อนกัน มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงนอกและวงในเท่าไร
ก. 3.5 ซม. และ 2.5 ซม.         ข. 4.0 ซม. และ 3.0 ซม.
ค. 4.5 ซม. และ 3.5 ซม.**     ง.ขนาดพอเหมาะเท่าไรก็ได้
85.ตราครุฑมาตรฐานที่ใช้ในระเบียบงานสารบรรณ 2526 มีกี่ขนาด
ก.2 ขนาด**             ข.3 ขนาด
ค.4 ขนาด                 ง.5 ขนาด
86.การยืมหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน ผู้มายืมและขอรับหนังสือต้องเป็นข้าราชการที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการในตำแหน่งใดขึ้นไป
ก.หัวหน้าแผนก**             ข.หัวหน้าฝ่าย
ค.หัวหน้ากอง                 ง.รองอธิบดี
87.การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จแล้วของกระทรวงต่างๆ ตามปกติเป็นหน้าที่ของใคร
ก.แผนกสารบรรณของแต่ละกรม
ข.แผนกเก็บกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวง
ค.ฝากเก็บที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
ง.ถูกทั้ง ก. ข. และ ค.**
88.การยืมหนังสือราชการระหว่างส่วนราชการ ผู้มีอำนาจในการดำเนินการยืมจะต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการตำแหน่งระดับใดขึ้นไป
ก.หัวหน้าแผนก                 ข.หัวหน้าฝ่าย
ค.หัวหน้ากอง**                 ง.รองอธิบดี
89.หนังสือราชการประเภทใดที่ต้องเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานทางราชการตลอดไป
ก.หนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ข.หนังสือเกี่ยวกับสถิติ หลักฐาน
ค.หนังสือที่ต้องใช้สำหรับการศึกษาค้นคว้า
ง.ถูกทั้ง ก. ข. และ ค.**
90.การเขียนหนังสือราชการที่มีคำลงท้ายว่า “ขอแสดงความนับถือ” เป็นหนังสือที่มีไปถึงใคร
ก.อธิบดี                 ข.ปลัดกระทรวง
ค.ข้าราชการระดับ 5             ง.ถูกหมดทุกข้อ**
เพิ่มเติมแนวข้อสอบ ระเบียบงานสารบรรณ  พ.ศ. ๒๕๔๘
๑. ข้อใดเกี่ยวข้องกับระเบียบงานสารบรรณ  พ.ศ. ๒๕๔๘  มากที่สุด ?
    ก.   ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
    ข.   การมุ่งผลสัมฤทธิ์ คุ้มค่า และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
    ค.   ความรวดเร็วในการปฏิบัติงานและลดความซ้ำซ้อน
    ง.   ถูกทุกข้อ***
๒. ข้อใดคือความหมายของ “อิเล็กทรอนิกส์” ตามระเบียบนี้ ?
    ก. อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกประเภท
ข. การประยุกต์ใช้ทางอิเล็กตรอน คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า***
ค. ระบบคลื่นความถี่
ง. การโทรคมนาคมผ่านระบบ Internet
๓. “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์”  หมายถึงข้อใด ?
ก ระบบการจัดทำเอกสารด้วยคอมพิวเตอร์
ข ระบบการบริหารเอกสารด้วยคอมพิวเตอร์
ค ระบบการรับส่งข้อมูลหรือหนังสือ ผ่านระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์***
ง ระบบที่เกี่ยวข้องกับ WWW.
๔.ข้อใดหมายถึง  “หนังสืออื่น” ตามระเบียบนี้ ?
ก. แผ่นซีดี ชนิดอ่านอย่างเดียว
ข. แผ่นดิจิตอลอเนกประสงค์
ค. ฮาร์ดดิสก์
ง. ถูกทุกข้อ***
๕. ข้อใดกล่าวผิด ?
ก. ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ต้องส่งเป็นเอกสารยกเว้นเรื่องที่ต้องการยืนยัน
ข. ผู้ส่งต้องตรวจสอบผลการส่งทุกครั้งเพื่อยืนยันว่าหนังสือได้ถึงผู้รับแล้ว
ค. การแจ้งทางโทรศัพท์เมื่อแจ้งแล้วให้ถือว่าการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ไม่ต้องทำเอกสารอื่นใดเพิ่มเติม***
ง.การรับ-ส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีการลงทะเบียนทุกครั้ง
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลยในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้