ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไข พ.ศ.2548
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไข พ.ศ.2548

แชร์กระทู้นี้

ข้อสอบงานสารบรรณ  

1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ คำว่า "งานสารบรรณ" ในที่นี้หมายความว่าอย่างไร
ก.งานรับ-ส่งและเก็บรักษาหนังสือ              ข.งานร่าง-เขียนและพิมพ์หนังสือ
ค.งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร**       ง.งานที่เกี่ยวกับงานทะเบียนเอกสาร 
2.ระเบียบงานสารบรรณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเริ่มใช้บังคับตั้งแต่ เมื่อใด
ก.1 มิถุนายน 2516                            ข.1 มิถุนายน 2526**
ค.1 ตุลาคม 2526                              ง.1 ธันวาคม 2527 
3.หนังสือราชการคืออะไร
ก.เอกสารทุกชนิดที่พิมพ์ถูกต้องตามกฎหมาย      ข.เอกสารที่เป็นหลักฐานในทางราชการ**
ค.เอกสารที่มีไปถึงผู้ดำรงตำแหน่งในราชการ      ง.เอกสารที่ทางราชการเป็นเจ้าของ 
4.หนังสือที่มีไปมา ระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงบุคคลภายนอก จัดเป็นหนังสือประเภทใด
ก.หนังสือภายนอก**                              ข.หนังสือภายใน
ค.หนังสือประทับตรา                              ง.หนังสือประชาสัมพันธ์ 
5.ข้อใดต่อไปนี้อาจไม่มีในหนังสือราชการ
ก. เรื่อง                                            ข.วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือ 
ค.คำขึ้นต้นและคำลงท้าย                          ง.อ้างถึงและสิ่งที่ส่งมาด้วย**
6.หนังสือภายในเป็นหนังสืออย่างไร
ก.ติดต่อภายในกระทรวงเดียวกัน                 ข.ติดต่อภายในกรมเดียวกัน
ค.ติดต่อภายในจังหวัดเดียวกัน                    ง.ถูกทั้งข้อ ก. ข. และ ค. **
7.หนังสือภายนอกกับหนังสือภายในต่างกันในข้อใด
ก.แบบฟอร์ม**                                   ข.การเก็บหนังสือ 
ค.ผู้ส่งและผู้รับ                                    ง.การลงทะเบียนรับ-ส่ง 
8.หนังสือทีใช้ประทับตราใช้ในกรณีใดบ้าง
ก.ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม                    ข.การเตือนเรื่องที่ค้าง
ค.ส่งสิ่งของ เอกสาร สำเนา                        ง.ถูกทั้งข้อ ก. ข. และ ค. **
9.แถลงการณ์ เป็นหนังสือประเภทใด
ก.ประทับตรา                                      ข.สั่งการ 
ค.ประชาสัมพันธ์ **                                ง.เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้น 

จงพิจารณาตัวเลือกต่อไป แล้วใช้ตอบคำถามตั้งแต่ ข้อ 10 ถึง 13
ก.แถลงการณ์ 
ข.ข้อบังคับ
ค.คำสั่ง 
ง.ไม่ใช่ทั้ง ก. ข. และ ค.
10. บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดให้ใช้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมาย** ข
11. บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทำความเข้าใจในกิจการของทางราชการ หรือเหตุการณ์ หรือกรณีใดๆ ให้ทราบชัดเจน**ก
12. บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย** ค
13.บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบทั่วกัน** ง
14.หนังสือราชการที่มีคำว่า “ด่วนมาก” ผู้มีหน้าที่ดำเนินการจะต้องปฏิบัติอย่างไร
ก.ปฏิบัติตามกำหนดเวลา                           ข.ปฏิบัติโดยเร็วกว่าปกติ
ค.ปฏิบัติโดยเร็วกว่าปกติ**                         ง.ปฏิบัติโดยเร็วกว่าปกติ
15.วันเดือน ปี ที่ออกหนังสือในหนังสือประทับตรา ให้พิมพ์ไว้ตรงส่วนไหนในหนังสือ
ก.ใต้รูปครุฑ                                         ข.ได้ชื่อส่วนราชการที่ส่งหนังสือออก **
ค.ไม่มีการลงวัน เดือนปี ในหนังสือชนิดนี้          ง .ผิดทุกข้อ
16.หนังสือประทับตราจะมีความสมบูรณ์พร้อมที่จะส่งออกได้ จะต้อง…
ก.ประทับตราให้ถูกที่สุด                             ข.ระบุตัวผู้รับให้ชัดเจน 
ค.มีคำว่าหนังสือประทับตรา                          ง.มีผู้ลงชื่อกำกับตราที่ประทับตามระเบียบ**
17.รายงานการประชุมจัดอยู่ในหนังสือราชการชนิดใด
ก.หนังสือภายใน                     ข.หนังสือสั่งการ 
ค.หนังสือประชาสัมพันธ์             ง.หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ**
18.หนังสือประทับตรา ผู้ใดมีอำนาจในการลงชื่อกำกับ
ก.เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ขึ้นไป           ข.หัวหน้าแผนก
ค.หัวหน้าฝ่าย                          ง.หัวหน้ากองหรือผู้ได้รับมอบหมาย**
19.หนังสือราชการที่มีคำว่า "ด่วน"ผู้มีหน้าที่ดำเนินการจะต้องปฏิบัติอย่างไร
ก.ปฏิบัติเร็วที่สุด                      ข.ปฏิบัติโดยเร็ว
ค.ปฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าที่จะทำได้ ** ง.ปฏิบัติเร็วตามกำหนดเวลา
20.หนังสือต่อไปนี้ มีหนังสือประเภทใดที่ต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป
ก.หนังสือที่เกี่ยวกับความลับ          ข.หนังสือที่มีหลักฐานการโต้ตอบ
ค.หนังสือที่เกี่ยวกับสถิติหลักฐาน**   ง.หนังสือสำนวนการสอบสวน
21.ตั้งแต่ข้อ 22 ถึง 25 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจ่าหน้าซองหนังสือราชการ ให้พิจารณาว่าข้อความที่กล่าวในแต่ละข้อนั้น หากจะเขียนหรือพิมพ์ลงบนหน้าซองจะต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ตรงส่วน ใดของซอง โดยยึดคำตอบจากตัวเลือกต่อไปนี้
ก.ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ด้านบนซ้าย
ข.ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ตรงกลางด้านบน
ค.ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ด้านล่างซ้าย
ง.ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ตรงกลางซอง
22.เลขที่หนังสือออก ** ก
23.คำขึ้นต้น ชื่อผู้รับ ** ง
24.ชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ** ค
25.ด่วนมาก **
26.การเก็บหนังสือราชการปกติจะต้องเก็บรักษาไว้กี่ปี
ก.5 ปี                          ข.10 ปี** 
ค.15 ปี                         ง.20 ปี
27.ข้อความที่บันทึกในรายงานการประชุมมักเริ่มต้นด้วยอะไร
ก.ประธานกล่าวเปิดประชุม**             ข.บอกเรื่องที่จะประชุม
ค.การรับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน  ง.การอ่านรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
28.ข้อความสุดท้ายของรายงานการประชุมควรจะเป็นอะไร
ก.เวลาเลิกประชุม                       ข.ผู้จดรายงานการประชุม**
ค.ผู้ตรวจรายงานการประชุม            ง.วัน เดือน ปี และสถานที่ประชุม
29.หนังสือราชการที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ แบ่งเป็นกี่ประเภท
ก. 4                                     ข. 3** 
ค. 2                                     ง.ประเภทเดียว
30.ข้อใดอาจช่วยให้หนังสือราชการมีใจความแจ่มชัด
ก.การใช้ภาษาที่ง่าย สั้น แต่ได้ใจความดี  ข.การแยกแยะใจความออกเป็นข้อๆ หรือตอนๆ
ค.การเท้าความถึงเรื่องที่เคยติดต่อกันมา   ง.ถูกทั้ง ก. ข. และ ค.**
31.ข้อใดใน 4 ข้อต่อไปนี้ ให้ปฏิบัติเป็นรายการสุดท้ายในการรับหนังสือ
ก.ลงทะเบียนรับหนังสือ                  ข.ประทับตรารับหนังสือ
ค.เปิดผนึกซองและตรวจเอกสาร          ง.ส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการ**
32.การเสนอหนังสือคืออะไร
ก.การนำหนังสือไปส่งให้ผู้รับ                    ข.การส่งหนังสือออกจากส่วนราชการ
ค.การสรุปใจความสำคัญในหนังสือเสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ง.การนำหนังสือที่ดำเนินการชั้นเจ้าหน้าที่แล้วเสนอต่อผู้บังคับบัญชา**
33.ข้อใดไม่มีกำหนดไว้ในทะเบียนงานสารบรรณ
ก.ทะเบียนรับ                                       ข.ทะเบียนจ่าย**
ค.ทะเบียนส่ง                                        ง.ทะเบียนเก็บ
34.ซองหนังสือราชการมีกี่ขนาด
ก. 2                        ข. 3 
ค. 4**                    ง. 5
35.การเก็บหนังสือแบ่งออกเป็น 3 อย่าง ข้อใดไม่ใช่วิธีการเก็บหนังสือ 1 ใน 3 อย่างดังกล่าว
ก.การเก็บก่อนปฏิบัติ**                    ข.การเก็บระหว่างปฏิบัติ
ค.การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว              ง.การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
36.การเก็บหนังสือมีประโยชน์ต่อข้อใดมากที่สุด
ก.การค้นหา**                              ข.การตรวจสอบ
ค.การทำความสะอาดที่เก็บ                  ง.ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
37.หนังสือราชการประเภทใดอาจไม่ต้องทำสำเนาคู่ฉบับไว้ก็ได้
ก.หนังสือภายนอก                         ข.หนังสือภายใน
ค.หนังสือสั่งการ                            ง.หนังสือประทับตรา**
38.ข้อใดเรียงลำดับส่วนราชการจากใหญ่ไปหาเล็ก ได้ถูกต้อง
ก.กอง แผนก กรม กระทรวง     ข.แผนก กรม กอง กระทรวง
ค.กระทรวง กอง กรม แผนก     ง.กระทรวง กรม กอง แผนก**
39.การประทับตรารับหนังสือควรประทับตามที่ส่วนใดของหนังสือจึงจะถูกต้อง
ก.ที่มุมบนขวา**                  ข.ที่มุมบนซ้าย
ค.ที่มุมล่างซ้าย                     ง.ที่มุมล่างขวา
40.ข้อใดเรียงลำดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับหนังสือได้ถูกต้อง
ก.ลงทะเบียนรับ ประทับตรารับหนังสือ เปิดผนึกซองตรวจ
ข.ประทับตรารับหนังสือ ลงทะเบียนรับ เปิดผนึกซองตรวจ
ค.เปิดผนึก-ประทับตรารับ ลงทะเบียนรับ และตรวจ
ง.เปิดผนึก ตรวจ ประทับตรารับ ลงทะเบียนรับ**
41.การเปิดซองหนังสือราชการ ถ้ามีซองอีกชั้นหนึ่งอยู่ข้างใน แสดงว่าหนังสือนั้นต้องเป็นหนังสือประเภทใด
ก.หนังสือภายใน                         ข.หนังสือภายนอก
ค.หนังสือราชการด่วน                    ง.หนังสือราชการลับ**

42.หนังสือประทับตราต่างกับหนังสือภายนอกและหนังสือภายในในแง่ใ ด
ก.คำขึ้นต้น                               ข.คำลงท้าย
ค.การลงชื่อ                               ง.ทั้ง ก. ข. และ ค.**
43.ตราที่ใช้ประทับในหนังสือประทับตราตามระเบียบงานสารบรรณกำหนดให้ใช้หมึกสีอะไร
ก.แดง**                                  ข.ดำ 
ค.น้ำเงิน                                   ง.เขียว
44.”ประกาศ ณ วันที่………” ใช้กับหนังสือสั่งการชนิดใด
ก.คำสั่ง                                   ข.ระเบียบ 
ค.ข้อบังคับ                                ง.ถูกทั้ง ข.และ ค.**
45.ข้าราชการที่มีตำแหน่งยศทหารหรือตำรวจ ต้องพิมพ์ยศลงหน้าชื่อในวงเล็กใต้ลายเซ็นหรือไม่
ก.ไม่ต้องพิมพ์ยศ                               ข.พิมพ์ยศลงไปด้วย**
ค.พิมพ์หรือไม่พิมพ์ก็ได้                        ง.ไม่มีคำตอบถูก
46.การเขียนหนังสือราชการถึงพระภิกษุ-สามเณร ทั่วไป ใช้คำขึ้นต้นอย่างไร
ก.เรียน                                          ข.กราบเรียน 
ค.ถึง                                             ง.นมัสการ**
47.โทรศัพท์ โทรเลข หรือวิทยุใช้ในกรณีใด
ก.เรื่องเร่งด่วน                         ข.เรื่องเกี่ยวกับความลับราชการ
ค.เรื่องเกี่ยวกับการเงิน                 ง.เรื่องที่สั่งด้วยหนังสือไม่ทัน**
48.ทำไมจึงต้องมีระเบียบงานสารบรรณ
ก.เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีระเบียบเป็นหลักปฏิบัติ**
ข.เพื่อความสะดวกแก่ผู้บังคับบัญชาในการควบคุมงาน
ค.เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนรู้เรื่องระเบียบงานสารบรรณ
ง.เพื่อให้ข้าราชการร่างและรับส่งหนังสือราชการได้ถูกต้อง
49.พระเจ้าแผ่นดินแต่งตัว ใช้ราชาศัพท์ว่าอย่างไร
ก.ทรงเครื่อง**                  ข.แต่งพระองค์
ค.ทรงเครื่องใหญ่               ง.ทรงพระสุคนธ์
50.พระภิกษุ สามเณร ป่วยใช้คำว่าอย่างไร
ก.ไม่สบาย                     ข.ประชวร 
ค.อาพาธ**                     ง.ทรงพระประชวร

51.ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ตรงกับคำสามัญว่าอย่างไร
ก.เดินทาง                      ข.ฟังเทศน์ 
ค.ทำบุญ**                     ง.ไปวัด
52.พระฉาย ตรงกับคำสามัญว่าอย่างไร
ก. พระรูป                       ข.กระจกส่อง** 
ค.หวี                             ง.ช้อนส้อม
53.นายกรัฐมนตรี ตาย คำที่ขีดเส้นใต้คำใดจึงจะถูกต้องตามราชาศัพท์
ก.ถึงแก่กรรม                      ข.มรณกรรม
ค.อสัญกรรม **                    ง.พิราลัย
54.หนังสือที่ต้องสงวนเป็นความลับต้องปฏิบัติอย่างไร
ก.เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 15 ปี 
ข.นำไปเก็บไว้ที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ
ค.ให้ปฏิบัติตามระเบียบสารบรรณโดยเคร่งครัด
ง.ให้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ**
55.การให้บุคคลภายนอกยืมหนังสือราชการไปดู หรือคัดลอก ต้องได้รับอนุญาตจากใครก่อน
ก.เจ้าหน้าที่เก็บ                       ข.ประจำแผนก
ค.หัวหน้าแผนก                       ง.หัวหน้ากองหรือผู้ได้รับมอบหมาย**
56.หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความสำคัญและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วให้เก็บไม่น้อยกว่ากี่ปี
ก.1 ปี**                             ข.1 ปี 6 เดือน
ค.2 ปี                                ง.3 ปี
57.การตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือให้ตั้งอย่างน้อยกี่คน
ก. 2 คน                              ข. 3 คน** 
ค. 4 คน                               ง. 5 คน
58.ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการในตำแหน่งใด
ก.อธิบดี                              ข.ตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งเทียบเท่าอธิบดี
ค.ปลัดกระทรวง                       ง.ถูกทั้ง ก. ข. และ ค. แล้วแต่กรณี**
59.ผู้มีอำนาจอนุมัติการทำลายหนังสือราชการในส่วนภูมิภาคได้แก่ ผู้ใด
ก.ปลัดจังหวัด                           ข.อธิบดี
ค.รองผู้ว่าราชการจังหวัด                ง.ผู้ว่าราชการจังหวัด**

60.ตราครุฑที่ใช้สำหรับเป็นแบบพิมพ์ในระเบียบงานสารบรรณขนาดใหญ่ มีความสูงเท่าไร
ก.2.5 ซม.                               ข.3.0 ซม.** 
ค.3.5 ซม.                                ง.4.0 ซม.
61.ขนาดตราครุฑที่ใช้ประทับแทนการลงชื่อต้องเป็นวงกลม 2 วงซ้อนกัน มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงนอกและวงในเท่าไร
ก. 3.5 ซม. และ 2.5 ซม.               ข. 4.0 ซม. และ 3.0 ซม.
ค. 4.5 ซม. และ 3.5 ซม.**             จ.ขนาดพอเหมาะเท่าไรก็ได้
62.ตราครุฑมาตรฐานที่ใช้ในระเบียบงานสารบรรณ 2526 มีกี่ขนาด
ก. 2 ขนาด**                              ข. 3 ขนาด 
ค. 4 ขนาด                                 ง. 5 ขนาด
63.การยืมหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน ผู้มายืมและขอรับหนังสือต้องเป็นข้าราชการที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการในตำแหน่งใดขึ้นไป 
ก.หัวหน้าแผนก**                        ข.หัวหน้าฝ่าย 
ค.หัวหน้ากอง                             ง.รองอธิบดี
64.หนังสือราชการประเภทใดที่ต้องเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานทางราช การตลอดไป
ก.หนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์              ข.หนังสือเกี่ยวกับสถิติ หลักฐาน
ค.หนังสือที่ต้องใช้สำหรับการศึกษาค้นคว้า   ง.ถูกทั้ง ก. ข. และ ค.**
65.การเขียนหนังสือราชการที่มีคำลงท้ายว่า “ขอแสดงความนับถือ” เป็นหนังสือที่มีไปถึงใคร
ก.อธิบดี                                           ข.ปลัดกระทรวง
ค.นักวิชาการ ชำนาญการ                        ง.ถูกหมดทุกข้อ**
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้