ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แจกแนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แจกแนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

แชร์กระทู้นี้

แนวข้อสอบเกี่ยวกับ
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.๒๕๔๖และกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑.     พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖มีผลบังคับใช้เมื่อใด
            ก.  ๕  กรกฎาคม ๒๕๔๖
            ข.  ๖  กรกฎาคม ๒๕๔๖
            ค.  ๗  กรกฎาคม ๒๕๔๖
            ง.  ๘  กรกฎาคม ๒๕๔๖
๒.     ข้อใดไม่ใช้การจัดระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
            ก.  ระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง
            ข.  ระเบียบบริหารราชการในส่วนภูมิภาค
            ค.  ระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา
            ง.  ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐ ที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นนิติบุคคล
๓.       การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการต้องคำนึงถึงสิ่งใด
            ก.  คุณวุฒิ ประสบการณ์
            ข.  มาตรฐานวิชาชีพ
            ค.  ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณภาพของงาน
            ง.  ถูกทุกข้อ
๔.       ระเบียบบริหารราชการส่วนกลางประกอบด้วย
            ก.  สำนักงานปลัดกระทรวง
            ข.  สำนักงานปลัดทบวง
            ค.  ส่วนราชการที่มีหัวหน้าส่วนราชการ
            ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข้อ ค
๕.       หัวหน้าส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการในข้อใด
            ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
            ก.  สำนักรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง
            ข.  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
            ค.  สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
            ง.  ถูกทุกข้อ
๖.        ส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการในข้อใดไม่ได้มีฐานะเป็นนิติบุคคล
            และเป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
            ก.  สำนักงานรัฐมนตรี
            ข.  สำนักงานปลัดกระทรวง
            ค.  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
            ง.    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๗.       การเสนอนโยบาย แผนการศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานการศึกษาของสภาการศึกษา
            ให้เสนอต่อใคร
            ก.  นายกรัฐมนตรี
            ข.  คณะรัฐมนตรี
            ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
            ง.  ก.ค.ส.
๘.       ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
            ก.  พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐาน
                   และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
            ข.  การสนับสนุนทรัพยากร การติดตามตรวจสอบ
                   และประมวลผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
            ค.  เสนอแนะในการออกระเบียบ หลักเกณฑ์
                   และประกาศที่เกี่ยวกับการบริหารของสำนักงาน
            ง.  ถูกทุกข้อ
๙.        คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบไปด้วยกรรมการจากส่วนใดบ้าง
            ก.  ผู้แทนองค์กรเอกชน
            ข.  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
            ค.  ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
            ง.  ถูกทุกข้อ
๑๐.      ใครกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาของ
            องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก. ก.ค.ศ.
ข. กระทรวงศึกษาธิการ
ค. คณะรัฐมนตรี
ง. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๑.      คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาพิเศษในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่
            ก.  เป็นองค์กรส่งเสริมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับ
                   บุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจสติปัญญา อารมณ์ สังคม
                   การสื่อสาร การเรียนรู้
ข. เป็นองค์กรส่งเสริมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับ
บุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้
ค. เป็นองค์กรส่งเสริมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับ
บุคคลไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส
            ง.  ถูกทั้งสามข้อ
๑๒.    ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นที่การศึกษา
            ก.  มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข.  มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ

                   อย่างอื่น
ค.  มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ง. ข้อ ก และข้อ ข ถูก
๑๓.  การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นไปตามข้อใดต่อไปนี้
            ก.  ประกาศกระทรวง
            ข.  กฎกระทรวง
            ค.  ระเบียบกระทรวง
            ง.   ข้อบังคับกระทรวง
๑๔.     การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นไปตามข้อใดต่อไปนี้
            ก.  ประกาศกระทรวง
            ข.  ข้อบังคับกระทรวง
            ค.  ระเบียบคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
๑๕.     หน่วยงานในข้อใดมีฐานะเป็นนิติบุคคล
            ก.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
            ข.  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
            ค.  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเฉพาะที่เป็นโรงเรียน
            ง.   ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
๑๖.    ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
            ก.  กำกับ ดูแล จัดตั้ง ยุบรวม เลิกสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
            ข.  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา
            ค.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน
            ง.    ถูกทุกข้อ
๑๗.     ข้อใดไม่ได้เป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
            ก.  ผู้แทนองค์กรชุมชน
            ข.  ผู้แทนองค์กรเอกชน
            ค.  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
            ง.   ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๘.     ตำแหน่งของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
            ตามข้อใดถูกต้องที่สุด
ก. กรรมการ
ข. เลขานุการ
ค. กรรมการและเลขานุการ
ง. ไม่มีข้อถูก
๑๙.     ข้อใดต่อไปนี้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
            ก.  บริหารจัดการศึกษาและพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาให้
                  สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
                   คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
            ข.  พัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
                   สถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา
            ค.  รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
                   สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
            ง.   ถูกทุกข้อ
๒๐.    ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
            ก.  ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา
            ข.  ผู้แทนครู
            ค.  ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา
            ง.  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
๒๑.    หน่วยงานใดที่มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
            ก.  โรงเรียน
            ข.  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
            ค.  ศูนย์การเรียน
            ง.  ถูกทุกข้อ
๒๒.  อำนาจหน้าที่ในการอนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษาเป็นไปตามข้อใด
            ก.  ระเบียบที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
            ข.  ระเบียบที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษากำหนด
            ค.  ระเบียบที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
            ง.  ระเบียบที่คณะกระทรวงศึกษาธิการกำหนด
๒๓.   การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ
            มายังสถานศึกษาเป็นการกระจายอำนาจในด้านใด
ก. ด้านวิชาการ
ข. ด้านงบประมาณ
ค. ด้านบริหารบุคคล
ง. ถูกทุกข้อ
๒๔.   การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้สถานศึกษาเป็นไปตามหลักการใด
            ก.  มีความคล่องตัว
            ข.  มีความเป็นอิสระ
            ค.  การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
            ง.  ถูกทุกข้อ
๒๕.  โรงเรียนมีลักษณะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายใด
            ก.  กฎหมายมหาชน
            ข.  กฎหมายเอกชน
            ค.  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
            ง.   ถูกทุกข้อ
๒๖.    ข้อใดเป็นสิทธิและหน้าที่ของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล
            ก.  สิทธิและหน้าที่ที่จะดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
            ข.  สิทธิและหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติกำหนด
            ค.  สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
            ง.    ถูกทุกข้อ
๒๗.  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่ง
ก. สามารถทำนิติกรรมต่างๆได้ในทุกด้าน
ข. สามารถจัดหารายได้ของสถานศึกษาภายในของวัตถุประสงค์
ค. สามารถเป็นโจทย์และจำเลยในอรรถคดีต่างๆทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา
ง. อาจรับผิดในทางพางและรับผิดในทางอาญาภายใต้บทบัญญัติแพ่ง
      กฎหมายและภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์ของตน
๒๘.   การมอบอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
            ขั้นพื้นฐานให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาอยู่ภายใต้หลักการบริหารงานการศึกษาข้อใด
ก. หลักการให้สถานศึกษามีอำนาจทำนิติกรรมในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติแล้ว
ข. หลักเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบ
ค. หลักเกณฑ์การดำเนินการทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการศึกษา
ง. ถูกทุกข้อ
๒๙.  ผู้อำนวยการสถานศึกษาสามารถมอบอำนาจให้ข้าราชการในสถานศึกษาปฏิบัติราชการแทน
ได้หรือไม่อย่างไร
            ก.  ไม่สามารถมอบอำนาจได้
            ข.  ได้แต่ต้องเป็นการปฏิบัติราชการที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาจะพึงปฏิบัติ
                    หรือดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่ง หรือตามมติคณะรัฐมนตรี
            ค.  ได้ถ้ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่ง หรือตามมติคณะรัฐมนตรี
                    มิได้กำหนดการมาอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่นหรือมิได้ห้ามเรื่องมอบอำนาจไว้
            ง.   ข้อ ข และ ค ถูก
๓๐.     ผู้อำนวยการสถานศึกษาอาจมอบอำนาจให้ข้าราชการสถานศึกษาปฏิบัติราชการแทน
ได้โดยอาศัยระเบียบตามข้อใด
            ก.  ระเบียบที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษากำหนด
            ข.  ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
            ค.  ระเบียบที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
            ง.  ระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
๓๑.     ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการมอบอำนาจจากผู้อำนวยการสถานศึกษาให้ข้าราชการในสถานศึกษาปฏิบัติ
ราชการแทน
ก. สามารถมอบอำนาจด้วยวาจา
ข. การมอบอำนาจต้องเป็นหนังสือ
ค. ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้แทนนิติบุคคลคือโรงเรียนจึงไม่สามารถมอบอำนาจให้ผู้ใดได้
ง. มอบอำนาจด้วยวาจาหรือทำเป็นหนังสือก็ได้แล้วแต่กรณี
๓๒.   การมอบอำนาจให้ข้าราบการปฏิบัติราชการแทนข้อใดกล่าวผิด
            ก.  เมื่อมีการอำนาจโดยชอบผู้รับมอบอำนาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอำนาจนั้น
            ข.  ผู้รับมอบอำนาจจะมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นต่อไปก็ได้
            ค.  เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับมอบอำนาจจากรับมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
                  จะมอบอำนาจนั้นต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินก็ได้
            ง.   ไม่มีข้อใดกล่าวผิด
๓๓.    ในการมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติกราบการแทนต้องพิจารณา
            ถึงสิ่งใดตามข้อต่อไปนี้
ก. การอำนาจความสะดวกแก่ประชาชน
ข. ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ
ค. การกระจายการรับผิดชอบตามสภาพตำแหน่งของผู้รับมอบอำนาจ
ง. ถูกทุกข้อ
๓๔.    เมื่อได้มอบอำนาจแล้วผู้มอบอำนาจยังต้องมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติยกเว้นข้อใดต่อไปนี้
            ก.  กำกับติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจ
            ข.  แนะนำและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจ
            ค.  ยกเลิกการมอบอำนาจนั้น
            ง.  เป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติทั้ง ๓ ข้อ
๓๕.    จะมีการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษาได้ก็ต่อเมื่อเป็นไปตามข้อใดต่อไปนี้
            ก.  ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
            ข.  มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศึกษาแต่ผู้นั้นไม่อาจปฏิบัติราชการได้
            ค.  ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
            ง.  ข้อ ก และข้อ ข ถูก
๓๖.    การรักษาราชการแทนผู้อำนวยการศึกษาข้อใดกล่าวผิด
            ก.  ให้รองผู้อำนวยการสถานศึกษารักษาราชการแทน
            ข.  ถ้ามีรองผู้อำนวยการสถานศึกษารักษาหลายคน ให้ผู้อำนวยการสำนักงาน
                  เขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถานศึกษารักษาคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทน
ค. ถ้าไม่มีรองผู้อำนวยการสถานศึกษารักษาให้ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
                 คนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน
            ง.  ถ้าไม่มีรองผู้อำนวยการสถานศึกษารักษา ให้ผู้อำนวยการสำนักงาน
                 เขตพื้นที่การศึกษาแต่ตั้งข้าราชการในสถานศึกษาคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน
๓๗. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการแทนและการรักษาราชการแทน
ตามพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
          ก.  ผู้รักษาราชการแทนมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ที่ตนแทน
          ข.  กรณีผู้ดำรงตำแหน่งหรือผู้รักษาราชการแทนผู้ดำรงตำแหน่งนั้นได้
                  มอบหมายหรือมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนให้
                  ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบหมายหรือมอบอำนาจ
            ค.  การรักษาราชการแทนไม่ต้องทำเป็นหนังสือเพราะเป็นอำนาจตามกฎหมายกำหนด
            ง.  ถูกทุกข้อ
๓๘.    การแข่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
            ต้องเป็นไปตามแนวทางใดต่อไปนี้
ก. สอดคล้องกับภารกิจหลักและรองรับการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา
ข. มีความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ มีความยืดหยุ่นและพร้อมต่อการปรับเปลี่ยน
ค. มีกลไกการประสานงานอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
ง. ถูกทุกข้อ
๓๙.    การแบ่งส่วนราชการสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แบ่งอย่างไร
            ก.  ให้แบ่งเป็นกลุ่ม
            ข.  ให้แบ่งเป็นงาน
            ค.  ให้แบ่งเป็นศูนย์
            ง.  ถูกทุกข้อ
๔๐.     กลุ่มแบ่งส่วนราชการได้อีกอย่างไร
            ก.  อาจแบ่งเป็นกลุ่มงาน
            ข.  อาจแบ่งหน่วยงานทีเรียกช่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากลุ่มงานได้
            ค.  ไม่แบ่งส่วนราชการภายในกลุ่มก็ได้
            ง.  ถูกทุกข้อ
๔๑.     อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
            ต้องสอดคล้องกับแนวทางต่อนี้ยกเว้นข้อใด
ก. คำนึงถึงความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลต่อสัมฤทธิผลของคุณภาพการศึกษา
ระดับ และขนาดของสถานศึกษา       
ข. มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ ความคุ้มค่าลดขั้นตอนการบริหาร
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการ
ค. คำนึงถึงสังคมและสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ง. มีความเป็นเอกภาพในทางการบริหารจัดการ มีความยืดหยุ่น
๒.   การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
            ต้องได้รับความเห็นชอบจากใคร
ก. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข. สถานศึกษา
ค. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. ไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากใคร
๔๓.    การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
            ต้องเป็นไปตามระเบียบที่ผู้ใดกำหนด
ก. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ง. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔๔.    ใครเป็นผู้ส่วนราชการภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
            ก.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
            ข.  สถานศึกษานั้น
            ค.  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
            ง.  คณะกรรมกการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔๕.    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอาจรับผิดชอบปฏิบัติงานเฉพาะอย่าง
            แทนสานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เพราะสาเหตุใด
            ก.  สถานศึกษานั้นไม่ต้องการปฏิบัติงานเฉพาะอย่าง
            ข.  สถานศึกษานั้นไม่สามารถปฏิบัติงานเฉพาะอย่าง
            ค.  สถานศึกษานั้นไม่มีเฉพาะอย่างที่ต้องปฏิบัติ
            ง.  ถูกทุกข้อ
๔๖.    การปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
            ต้องคำตึงถึงหลักเกณฑ์ข้อใด
ก. สอดคล้องกับหลักการกระจายอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยกาศึกษาแห่งชาติ
ข. ความพร้อมในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ค. การสนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาให้พึ่งพาตนเองได้
ง. ถูกทุกข้อ

๔๗. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของงานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอาจรับผิดชอบปฏิบัติงาน
เฉพาะอย่างแทนสถานศึกษา
ก. งานเกี่ยวกับคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง
ข. งานเกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญา
ค. งานเกี่ยวกับการบริหารทั่วไป
ง. งานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
๔๘.   ข้อใดไม่ใช่ลักษณะงานด้านวิชาการที่สักงานเขตพื้นที่การศึกษาอาจรับผิดชอบ
            ปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนสถานศึกษา
ก. งานนิเทศการศึกษา
ข. งานเกี่ยวกับหลักสูตสถานศึกษา
ค. การจัดกระบวนการเรียนรู้
ง. การประเมินผลการเรียนรู้
๔๙.    เมื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเห็นขอบกับคำขอให้ปฏิบัติงานเฉพาะอย่าง
            แทนสถานศึกษาแล้วต้องดำเนินการอย่างไร
ก. ต้องปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนสถานศึกษาในทันที
ข. ให้ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ขอให้สำนักงานพื้นที่การศึกษาปฏิบัติราชการแทน
ค. กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะงานที่จะปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทน            
ง. ข้อ ข และ ข้อ ค ถูก
๕๐.   ระยะเวลาในการรับผิดชอบปฏิบัติงานแทนสถานศึกษาของสำนักงานเขต
          พื้นที่การศึกษามีระยะเวลาคราวละกี่ปี
            ก.  ๑  ปี
            ข.  ๒  ปี
            ค.  ๓  ปี
            ง.  ๔   ปี
๕๑.     ระยะเวลาในการรับผิดชอบปฏิบัติงานแทนสถานศึกษาของสำนักงานเขต
            พื้นที่การศึกษามีอำนาจดำเนินการตามข้อใดต่อไปนี้
ก. ส่งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปปฏิบัติงานให้แก่สถานศึกษานั้น
ข.  การปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนอาจดำเนินการในงานใดทั้งหมาด
หรือบางส่วนตามที่เห็นสมควร
ค. มอบหมายให้สถานศึกษาแห่งอื่นในเขตพื้นที่การศึกษานั้นหรือ
หน่วยงานอื่น หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ดำเนินการแทน
ง. ถูกทุกข้อ

๕๒.   ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวเมื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่อายรับผิดชอบ
            ปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนสถานศึกษา
ก. ให้รายงานพร้อมแสดงเหตุผลที่ไม่อาจรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
              เฉพาะอย่างแทนได้
ข. การให้รายงานพร้อมแสดงเหตุผลที่ไม่อาจรับผิดชอบการปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้                            
ให้รายงานต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. จะต้องพิจารณาชวยเหลือการปฏิบัติงานของสถานศึกษาแห่งนั้นต่อไป
ง. ถูกทุกข้อ
๕๓.    การแบ่งส่วนราการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเริ่มแรกแบ่งเป็นกี่ส่วน
            ก.  ๙  ส่วน
            ข.  10  ส่วน
            ค.  11  ส่วน
            ง.  12  ส่วน
๕๔.    ส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรียกชื่อว่าอย่างไร
            ก.  กลุ่ม
            ข.  สำนัก
            ค.  กอง
            ง.  แผนก
๕๕.    ส่วนราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาข้อใดให้มีในระยะเริ่มแรก
            และให้ยุบเลิกภายใน ๓ ปี
ก. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ข. กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ค. กลุ่มนโยบายและแผน
ง. กลุ่มบริหารงานบุคคล
๕๖.    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอาจมีส่วนราชการสำหรับเขตพื้นที่การศึกษา
            มากกว่าที่กฎกระทรวงกำหนดได้แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากใคร
ก. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ข. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


๕๗.    นอกจากการแบ่งส่วนราชการในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาเป็นกลุ่มคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาจเสนอให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นอย่างไรได้อีก
ก. แบ่งเป็นศูนย์
ข. แบ่งเป็นหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากลุ่ม
ค. ไม่สามารถแบ่งส่วนราชการเป็นอย่างอื่นนอกจากกลุ่มได้อีก
ง. ข้อ ก และ ข ถูก
๕๘. แต่ละเขตพื้นที่การศึกษามีคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาจำนวนกี่คน
          ก.  ๑๒ หรือ  ๑๕
            ข.  ๑๕ หรือ  ๑๗
            ค.  ๑๘ หรือ  ๒๐
            ง.  ๒๑ หรือ  ๒๓
๕๙.    องค์ประกอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาข้อใดที่มีจำนวน๑ คน
            ก.  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน
            ข.  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรเอกชน
            ค.  กรรมการที่เป็นผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู
            ง.   ถูกทุกข้อ
๖๐.     กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามีจำนวยกี่คน
            ก.  ๑   คน
            ข.  ๒  คน
            ค.  ๓  คน
            ง.  ๔   คน
๖๑.     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม
ในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามีจำนวนกี่คน
            ก.  ๔   คน
            ข.  ๕  คน
            ค.  ๖  คน
            ง.  ๗   คน
๖๒.    ใครทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
            ก.  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
            ข.  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
            ค.  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
            ง.  หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ


๖๓.    ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเลือกมาจากองค์ประกอบใด
            ก.  กรรมการที่เป็นผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา
            ข.  กรรมการที่เป็นตัวแทนองค์กรชุมชน
            ค.  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
            ง.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๖๔.    ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
            ก.  มีสัญชาติไทย
            ข.  ไม่เป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
            ค.  ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
            ง. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
๖๕.    นอกจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษาอื่นมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
            ก.  ๑  ปี
            ข.  ๒  ปี
            ค.  ๓  ปี
            ง.  ๔   ปี
๖๖.     นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระประธานกรรมการและกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
            ยกเว้นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะพ้นจากตำแหน่งได้ด้วยเหตุอื่นใดอีก
ก. ตาย
ข. ลาออก
ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่
ง. ถูกทุกข้อ
๖๗.    ในกรณีประธานกรรมการหรือกรรมการเขตพื้นที่การศึกษายกเว้น
            ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ
            ให้เนินการสรรหา เลือกแต่งตั้งแทนภายในกี่วันนับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากตำแหน่ง
            ก.  ๔๕    วัน
            ข.  ๖๐     วัน
            ค.  ๙๐     วัน
            ง.  ๑๒๐  วัน
๖๘.   การดำเนินการสรรหา เลือกแต่งตั้งกรรมการแทนตามข้อ ๖๗ อาจไม่ต้องดำเนินการ
            ก็ได้หารระยะเวลาของกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงกี่วัน
            ก.  ๙๐     วัน
            ข.  ๑๒๐  วัน
            ค.  ๑๘๐  วัน
            ง.  ๒๐๐  วัน
๖๙.     ในกรณีประธานกรรมการหรือกรรมการเขตพื้นที่การศึกษายกเว้นผู้อำนวยการ
            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้ดำเนินการสรรหาเลือก
            แต่งตั้งใหม่ภายในกี่วันนับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากตำแหน่ง
            ก.  ๔๕   วัน
            ข.  ๖๐    วัน
            ค.  ๙๐    วัน
            ง.  ๑๒๐  วัน
๗๐.     ใครเป็นผู้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติ
            หรือสรรหาประธานกรรมการและกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. เลขาธิการสำนักงาน ก.ค.ศ.
ง. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๗๑.     โรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกินสามร้อยคนให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้กี่คน
            ก.  ๙     คน
            ข.  ๑๐   คน
            ค.  ๑๑   คน
            ง.  ๑๒   คน
๗๒.   โรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกินสามร้อยคนขึ้นไปให้มีคณะกรรมการสถานศึกษา
            ขั้นพื้นฐานได้กี่คน
            ก.  ๙     คน
            ข.  ๑๐   คน
            ค.  ๑๑   คน
            ง.  ๑๒   คน


๗๓.    กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาในคณะกรรมการสถานศึกษา
         ขั้นพื้นฐานที่มีนักเรียนไม่เกินสามร้อยคน มีจำนวนกี่คน
ก. ๑ รูปหรือ ๑ คน
ข. ๒ รูปหรือ ๒ คน
ค. ๓ รูปหรือ ๓ คน
ง. ไม่ต้องมี
๗๔.    กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาในคณะกรรมการสถานศึกษา
            ขั้นพื้นฐานที่มีนักเรียนเกินกว่าสามร้อยคนมีจำนวนกี่คน
          ก.  ๑ รูปหรือ ๑ คน
ข.   ๒รูปหรือ ๒ คน
ค.   ๓รูปหรือ ๓ คน
ง.  ไม่ต้องมี
๗๕.    ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับคุณสมบัติของประธานและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
            ก.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
            ข.  ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
            ค.  มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์
            ง.  ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษ
                  สำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๗๖.    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีนักเรียนไม่เกินสามร้อยคน
            มีจำนวนกี่คน
            ก.  ๑   คน
            ข.  ๒  คน
            ค.  ๓  คน
            ง.  ๔   คน
๗๗.    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีนักเรียนไม่เกินสามร้อยคน
            มีจำนวนกี่คน
ก.  ๔   คน
            ข.  ๕  คน
            ค.  ๖   คน
          ง.  ๗   คน


๗๘.    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องไม่เป็นกรมการสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาเกินกว่า
            กี่แห่งขั้นไปในเวลาเดียวกัน
ก. ๒  แห่ง
ข. ๓  แห่ง
ค. ๔  แห่ง
ง. ๕  แห่ง
๗๙.    ประธานกรรการในคณะกรรการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมาจากกรรมการส่วนใด
            ก.  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน       
            ข.  กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นที่
            ค.  กรรมการผู้แทนทรงคุณวุฒิ
            ง.  กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๘๐.     ใครเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
            ก.  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
            ข.  ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
            ค.  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
            ง.  ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
๘๑.   ประธานกรรมการและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยกเว้นผู้อำนวยการศึกษา
            จะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
            ก.  ๒   ปี
            ข.  ๓   ปี
            ค.  ๔   ปี
            ง.  ๕   ปี
๘๒.   ประธานกรรมการและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยกเว้นผู้อำนวยการศึกษา
            จะดำรงตำแหน่งเกินกว่ากี่วาระไม่ได้
ก. ๔  วาระ
ข. ๓  วาระ
ค. ๒  วาระ
ง. ๑  วาระ


๘๓.    ในกรณีประธานกรรมการและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยกเว้นผู้อำนวยการ
            สถานศึกษาพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระต้องดำเนินการสรรหาเลือก และแต่งตั้งแทน
            ภายในกี่วัน
            ก.  ๓๐   วัน
            ข.  ๖๐    วัน
            ค.  ๙๐    วัน
            ง.  ๑๒๐  วัน
๘๔.    ในกรณีประธานกรรมการและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยกเว้นผู้อำนวยการ
            สถานศึกษาพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระต้องดำเนินการสรรหาเลือก และแต่งตั้งแทน
            ก็ได้ถ้าวาระของกรรมการที่เหลืออยู่มีไม่ถึงกี่วัน
            ก.  ๙๐       วัน
            ข.  ๑๒๐    วัน
            ค.  ๑๘๐    วัน
            ง.  ๒๔๐   วัน
๘๕.    ในกรณีประธานกรรมการและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยกเว้นผู้อำนวยการ
            สถานศึกษาพ้นจากตำแหน่งตามวาระต้องดำเนินการสรรหาใหม่กี่วัน
            ก.  สรรหาใหม่ภายใน ๓๐ วันก่อนวันครบวาระ
            ข.  สรรหาใหม่ภายใน ๔๕ วันก่อนวันครบวาระ
            ค.  สรรหาใหม่ภายใน ๖๐  วันก่อนวันครบวาระ
            ง.  สรรหาใหม่ภายใน ๙๐   วันก่อนวันครบวาระ
๘๖.    คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจำนวนกรรมการไม่เกินกี่คน
ก.  ๒๕   คน
            ข.  ๒๖    คน
            ค.  ๒๗   คน
          ง.  ๒๘    คน             
๘๗.    กรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีกี่คน
ก.   ๘  คน
            ข.  ๙   คน
            ค.  ๑๐ คน
          ง.  ๑๑  คน


๘๘.    ข้อใดไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีกี่คน
            ก.   เลขาธิการสภาการศึกษา
            ข.  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
            ค.  ผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา
            ง.  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
๘๙.   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีไม่เกินกี่คน
ก.  ๑๐  คน
            ข.  ๑๑  คน
            ค.  ๑๒ คน
          ง.  ๑๓  คน
๙๐.     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นพระภิกษาซึ่งมหาเถรสมาคม
            เสนอมีจำนวนกี่รูป
ก. ๑  รูป
ข. ๒  รูป
ค. ๓  รูป
ง. ๔  รูป
๙๑.     ในกรณีประธานกรรมการหรือกรรมการสนคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยกเว้นกรรมการ
            โดยตำแหน่งและเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ
            ให้ดำเนินการสรรหาเลือกและแต่งตั้งแทนภายในกี่วัน
            ก.  ๓๐   วัน
            ข.  ๔๕  วัน
            ค.  ๖๐   วัน
            ง.  ๙๐   วัน
๙๒.    ในกรณีประธานกรรมการหรือกรรมการสนคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยกเว้นกรรมการ
            โดยตำแหน่งและเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ
            ให้ดำเนินการสรรหากรรมการชุดใหม่ภายในกี่วัน
            ก.  ๓๐   วัน
            ข.  ๖๐    วัน
            ค.  ๙๐    วัน
            ง.  ๑๒๐  วัน


๙๓.     ส่วนราชการใดในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารการเงิน
            บัญชี พัสดุและสินทรัพย์
ก. กลุ่มอำนวยการ
ข. กลุ่มบริหารงานบุคคล
ค. กลุ่มนโยบายและแผนงาน
ง. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๙๔.     ส่วนราชการใดในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
            เลขานุการอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษา
ก.   กลุ่มอำนวยการ
ข.   กลุ่มบริหารงานบุคคล
ค.   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ง.   กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
๙๕.     ส่วนราชการใดในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดตั้งยุบ รวม
            หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก.  กลุ่มอำนวยการ
ข.   กลุ่มนโยบายและแผนงาน
ค.  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ง.   กลุ่มบริหารงานบุคคล
๙๖.     ส่วนราชการใดในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ก.  กลุ่มอำนวยการ
ข.   กลุ่มนโยบายและแผนงาน
ค.   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ง.    กลุ่มบริหารงานบุคคล
๙๗.    ส่วนราชการใดในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีหน้าที่หน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากร
            เพื่อการศึกษา
ก. กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ข. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ค. กลุ่มนโยบายและแผนงาน
ง. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๙๘.     ส่วนราชการใดในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีหน้าที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
            ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ก. กลุ่มบริหารงานบุคคล
ข. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ค. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ง. กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

๙๙.     ส่วนราชการใดในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีหน้าที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการประสานส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษามีความเข็มแข้งทั้งด้านวิชาการงบประมาณบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป
ก. กลุ่มอำนวยการ
ข. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ค. กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ง. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
๑๐๐. ส่วนราชการใดในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีหน้าที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
          ก.  กลุ่มอำนวยการ
          ข.  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ค.  กลุ่มบริหารงานบุคคล   
ง.   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๑๐๑.   ข้อใดกล่าวถูกเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
            ก. สถานศึกษามีอำนาจปกครอง ดูแล บำรุง รักษาใช้และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศ
                 ให้แก่สถานศึกษา
ข. การจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ที่มีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
            ค. ในกิจการทั่วไปของสถานศึกษาที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกให้ผู้อำนวยการศึกษาเป็นผู้แทนของ
                   นิติบุคคลสถานศึกษา
            ง.  ถูกทุกข้อ
๑๐๒.  เมื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ที่มีผู้อุทิศ
            ให้แล้วต้องรายงานให้ผู้ใดทราบ
ก. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ง. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๐๓.ในกรณีที่จะต้องมีการจดทะเบียนสิทธิ ขึ้นทะเบียนหรือดำเนินการทางทะเบียนใด ๆเกี่ยวกับทรัพย์สินที่มี
            ผู้บริจาคให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลสามารถดำเนินการทางทะเบียนได้ในนามใคร
ก. ในนามผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. ในนามนิติบุคคลสถานศึกษา
ค. ในนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. ไม่สามารถดำเนินการทางทะเบียนได้เพราะเป็นเรื่องของที่ราชพัสดุ

๑๐๔.ในกรณีนิติบุคคลสถานศึกษาถูกฟ้องคดีแล้วได้รายงานให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
            ทราบหลังจากทราบแล้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องดำเนินการอย่างไร
ก. แต่งตั้งให้นิติกรดำเนินการทางคดี
ข. แต่งตั้งทนายความเพื่อดำเนินการทางคดี
ค. รายงานพนักงานอัยการเพื่อให้ความช่วยเหลือในการดำเนินคดี
ง. รายงานให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ
เพื่อดำเนินการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินคดี
๑๐๕. ข้อใดกล่าวถูกต้องในกรณีนิติบุคคลสถานศึกษาจะเป็นโจทก์ฟ้องคดีในนามของตน
            ก.  ให้กระทำได้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้สถานศึกษา
            ข.  จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
            ค.  จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
            ง.  ถูกทุกข้อ
๑๐๖.สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการงบประมาณในส่วนของที่ตั้งไว้สำหรับ
            สถานศึกษาตามที่ได้รับการกำหนดวงเงินยกเว้นงบประมาณในหมวดใด
ก. หมวดค่าตอบแทน
ข. หมวดค่าใช้สอย
ค. หมวดเงินเดือน
ง. หมวดงบกลาง
๑๐๗.ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้สถานศึกษา
            ก.  ให้สถานศึกษารับบริจาคตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับ
                    เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ
            ข.  ให้สถานศึกษารับบริจาคตามหลักเกณฑ์ที่เลขาธิการคณะกรรมการ
                    การศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
ค. สถานศึกษาเป็นนิติบุคคลสามารถรับบริจาคได้โดยอิสระ
ง. ข้อ ก และ ข้อ ข ถูก
๑๐๘.  การบริหารจัดการเกี่ยวกับการเงินและบัญชีของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบใด
            ก.  ระเบียบที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
            ข.  ระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
            ค.  ระเบียบที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษากำหนด
            ง.  ระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด

๑๐๙. ข้อใดกล่าวถูกต้องเมื่อสถานได้รับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศไห้แก่สถานศึกษา
            ก.  จัดทำบัญชีแสดงรายการรับจ่ายเงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศไว้เป็นหลักฐาน
            ข.  สรุปรายการบัญชีรายงานให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
                   ทราบทุกสิ้นปีงบประมาณ
ค. ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดให้มีการตรวจสอบความถูกต้อง
ของบัญชีทรัพย์สินแล้วรายงานให้เลขาธิการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ
            ง.  ถูกทุกข้อ
๑๑๐.   ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
            ก.  การบริหารบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
                  ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
            ข.  เมื่อมีประกาศยุบ รวม เลิก สถานศึกษาให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
                   จัดให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินและชำระบัญชีรวมทั้ง ดำเนินการโอน
                  หรือจำหน่ายทรัพย์สินที่ยังคงเหลืออยู่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
                   คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
            ค.  การบริหารจัดการเกี่ยวกับการเงินและบัญชีของสถานศึกษาให้เป็นไป
                  ตามระเบียบที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
ง. ถูกทุกข้อ

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เฉลยแนวข้อสอบที่เกี่ยวกับ
พ.ร.บ.  ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

    ๑.     ค       ๒.      ข      ๓.     ง                    ๔.      ง       ๕.       ง
                               ๖.     ก       ๗.      ข      ๘.     ง                    ๙.       ง       ๑๐.     ข
    ๑๑.   ง      ๑๒.     ง      ๑๓.   ก       ๑๔.   ค       ๑๕.    ค
                               ๑๖.   ง      ๑๗.     ค       ๑๘.   ค       ๑๙.    ง       ๒๐.    ก
    ๒๑.  ก       ๒๒.   ก       ๒๓.  ง       ๒๔.  ง      ๒๕.    ง
                               ๒๖.  ง       ๒๗.   ก       ๒๘.  ง       ๒๙.   ง       ๓๐.    ก
                               ๓๑.   ข       ๓๒.   ข       ๓๓.   ง       ๓๔.   ค       ๓๕.   ง
            ๓๖.   ค       ๓๗.    ง       ๓๘.   ง         ๓๙.   ก       ๔๐.    ง
            ๔๑.   ค       ๔๒.   ก        ๔๓.   ค       ๔๔.   ข       ๔๕.   ข
            ๔๖.   ง       ๔๗.   ค        ๔๘.   ก       ๔๙.    ง       ๕๐.    ข
            ๕๑.   ง       ๕๒.   ง       ๕๓.   ข       ๕๔.   ข        ๕๕.  ข      
    ๕๖.   ข       ๕๗.   ง       ๕๘.   ข       ๕๙.   ง        ๖๐.    ข
    ๖๑.    ค       ๖๒.    ก       ๖๓.    ง       ๖๔.    ข        ๖๕.   ข
                               ๖๖.    ง       ๖๗.    ค       ๖๘.    ค       ๖๙.    ข        ๗๐.   ข
           ๗๑.   ก       ๗๒.   ง       ๗๓.    ก       ๗๔.   ข       ๗๕.   ค
           ๗๖.   ก       ๗๗.   ง       ๗๘.    ข       ๗๙.   ค       ๘๐.    ก
           ๘๑.    ค       ๘๒.   ค       ๘๓.    ค       ๘๔.   ค       ๘๕.    ง
           ๘๖.   ค       ๘๗๐. ข       ๘๘.    ค       ๘๙.   ง       ๙๐.     ก
           ๙๑.    ค       ๙๒.    ข       ๙๓.     ก       ๙๔.   ข       ๙๕.    ข
           ๙๖.    ข       ๙๗.    ง       ๙๘.     ก       ๙๙.   ค       ๑๐๐.  ก
          ๑๐๑.   ง      ๑๐๒.  ข      ๑๐๓.   ข      ๑๐๔.  ง      ๑๐๕.   ง
          ๑๐๖.   ค      ๑๐๗.   ง      ๑๐๘.   ก      ๑๐๙.   ง      ๑๑๐.   ง
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้