ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : อยากได้แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาอังกฤษ
addmod ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 

อยากได้แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาอังกฤษ

แชร์กระทู้นี้

รบกวนท่านผู้รู้เรื่องแน

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
คำสั่ง จงเลือกคำตอบที่ถูกติองที่สุดเพียงข้อเดียว

1.Since his mother left , the little boy……………for fifteen minutes.

a. cried                                               b. has been cried

c. has cried                                        d. has been crying

คำตอบ d. Present Perfect Continuous Tense  [ S+ have, has +been+ V .ing  ] เพื่อแสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันแต่ค่อนข้างแน่นอนกว่าว่าจะดำเนินต่อไปในอนาคตโดยมักมีคำบอกเวลา  since /for 
2. …………..Roti a kind of Thai food ?

a. Has                                                 b. Have

c. Are                                                  d. Is

คำตอบd . สามารถใช้  [ is ,am ,are ] เป็น v. แท้ความหมาย “เป็น / อยู่ / คือ ”ในประโยค  Present Simple Tense โดนผันให้สอดคล้องกับประธาน และเมื่อทำเป็นประโยคคำถามประเภท Yes/ No Question จะวางคำเหล่านี้ไว้หน้าประโยค

3. I’m tried .I ………….to bed right now.

a. have gone                                      b. would go

c. am going                                        d. goes

คำตอบ c.  ใช้ Present Continuous Tense   [  S+ is, am, are +V.ing]  แสดงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ค่อนข้างแน่นอน โดยมักมีคำบอกเวลาแสดงอนาคต เช่น  tomorrow, soon, tonight, in one minute , in a few minute, next week

4. Her nose is ……………and………….

a. more pointed , more perfect       

b. pointed , perfect

c. pointed , more perfect                             

d.  more pointed , perfect

คำตอบ b.  คำคุณศัพท์ (adj. ) ที่มีความหมายสมบูรณ์ในตัวอยู่แล้วจะไม่มีการเปรียบเทียบ (ไม่มีการเติม –er , most )ได้แก่


Circular                 entire                      factual                    immoral                 perfect                   square

Dead                      equal                      false                        moral                     round                     true5. Dara is the oldest student …………….

a. than the one                                   b. in her class

c. among others                                d. between the four

n.1+be/linking v. +the+ adj. + est /most +adj. +in place/ in time


คำตอบ  b. การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ใยชั้นสูง เป็นการเปรียบเทียบระหว่างประธารกับกลุ่มคน สัตว์ สิ่งของ ในบริเวณหรือเวลาหนึ่ง โดยมีโครงสร้างดังนี้

6. On  the day of the accident , everybody …………..to go upcountry

a. would prepare                               b. was preparing

c. had been prepared                       d. preparing

ตอบ b. ใช้ Past  Continuous Tense [  S+Vtobe(was,were) +Ving]  บอเล่าเหคุการณ์หรือการกระทำที่กำลังดำเนินอยู่ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอดีต โดยมักมีคำบอกเวลา เช่น This time ,last night/week / month/year,st 11’o’clock last night ,this time yesterday

7. That sports car has stopped ,it …………..of gasoline.

a. has run out                         b. ran out

c. will run out                                      d. is running out

คำตอบa. ใช้ Presnt Perfect Tense [ S+ havs ,has +V3]  กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดลงไปแล้วแต่ยังคงเห็นผลการกระทำต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน since ,for, even ,never ,many ,several times ,so far ,how long 

8.  Daisies ……………..in the meadows in the country.

a. has grown                                      b. Grow

c. is growing                                      d. Grew

คำตอบ b. ใช้ Present Simple Tense  [ S+V (s, es.)]  แสดงข้อความที่เป็นจริงโดยธรรมชาติหรือทั่วๆไป ตลอดจนสุภาษิตละคำพังเพย

9. She thinks her mother ………….the gift I bought for her.

a. will  like                                           b. will  be  liked

c. will have  liked                               d. would  like

คำตอบ   d. ใช้ Past Simple  Tense  [S + V. 2 ]  เพื่อบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต โดยไม่จำกัดเวลา ซึ่งบางครั้งจะมีคำหรืออนุประโยคที่แสดงถึงเวลาในอดีตกำกับอยู่ด้วย

10. He had done his laundry before he…………TV.

a. watched                                         b. had been watched

c. watching                                         d. was watching

คำตอบ a. ใช้  Past Perfect tense [S+ had+V3 ]  คู่กับ Past Simple  Tense  [S + V. 2 ]  เพื่อแสดงถึงเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นไม่พร้อมกัน โดยใช้ Past Perfect  กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนและใช้ Past Simple    กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีหลัง ซึ่งมักจะมีคำเชื่อมบอกเวลาอยู่ด้วย

11. Somsri said she …………an appointment next week.

a. has cancelled                                b. was being cancelled

c. had cancelled                                d. would be cancelled

คำตอบ c. ใช้ Past Perfect tense [ S+ had+V3  ]  เพื่อบอกให้ทราบถึงคำพูดหรือความคิดต่อเหตุการณ์หนึ่งในอดีต

12. I will go to London next  week ………….the pilots of that airline ………..striking yet ?

a. Did, stop                                        b. Is, stopping

c. Does, stop                                     d.  Have, stopped

คำตอบ d. ใช้ Presnt Perfect Tense [S+ havs, has +V3 ]  แสดงเหตุการณ์ที่เกิดติดต่อกันในอดีตจนถึงปัจจุบัน แต่ไม่ได้แสดงเจตนาที่แน่นอน ว่าจะดำเนินต่อไปในอนาคตหรือไม่ มักมีคำบอกเวลา เช่น since, for , never, many , several times ,so far ,how long ….?  ,yet
13.  I called my friend ,but she ………….me.

a. did not hear                                   b. had not heard

c. was not hearing                             d. does not hear

คำตอบ  a. ใช้  did  ประกอบ v. แท้ ในประโยคคำถามและปฏิเสธ ที่เป็น Past Simple  Tense โดย v. แท้ จะอยู่ในรูปของ v. (ไม่ผัน)

14. The plane …………..When the bomb …………..

a.  had landed  ,had exploded                                

b.  Was landing  ,would  explode

c. Was landing  , explode                            

d. landed  ,was  exploding

คำตอบ  c. ใช้  Past  Continuous Tense (Progressive Tense) [S+V. to be (was, were) +V.ing]  คู่กับ Past Simple  Tense  [S + V. 2 ]  เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต โดยใช้ Past  Continuous  กับเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ และใช้ Past Simple  กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแทรกขึ้นมา ซึ่งมักมีคำจะเชื่อมบอกเวลาอยู่ด้วย

15. I………when my mother ………….me

คำตอบ b. คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 14

16.  The brush ………….his hand when he ………………..

คำตอบ c. คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 14

17. She……………flowers when she……………a tiger

คำตอบ d . คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 14 

18.  He…………his adviser next week.

a. saw                                                 b.  Is seeing

c.  Has been                                      d.  was seeing

คำตอบ b. คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 3

19. I …………my TV. I can’t go out now.

a. fixed                                                b. fix

c. am fixing                                         d.  was fixing

คำตอบ c. ใช้ Present Continuous Tense [  S+ is, am, are +V.ing ] กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่กำลังเกิดขึ้นอยู่มนขณะที่พูด โดยมักมีคำบอกเวลา เช่น now, right now , at this/ the moment

20.  I am bored. I ………..someone to replace me.

a. wanted                                           b. want

c. am wanting                                    d. will be wanted

คำตอบ b. ใช้ Present Simple Tense [S+V (s, es) ] แสดงความเป็นจริงในปัจจุบันและเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

21.  What ………….will happen to him ?

a. are you thinking                             b. did you think

c. has you thought                             d. do you think

คำตอบ  d. ใช้   do  ประกอบ  v. แท้ ในการสร้างประโยคคำถามและปฏิเสธที่เป็น  Present Simple Tense  โดยสอดคล้องกับ s. ส่วน v. แท้จะอยู่ในรูปของ  v.1 ไม่ผัน

22. There must be …………..students who did not come to class.

a. every                                               b. some

c. that                                                  d. each

คำตอบ  b. คำบอกจำนวนต่อไปนี้ใช้ขยายได้ทั้ง n. นับได้เอกพจน์และพหูพจน์ และ n. นับไม่ได้จึงต้องผัน v. ที่มันขยายได้แก่  a lot of , none of the , any of , the  any all , some , some of the คำจำนวนต่อไปนี้ใช้ขยาย n. นับได้เอกพจน์ และใช้ v. เอกพจน์ ได้แก่  a , an , each , every, another , this , that , one.

23.  The candle ……………Can somebody put it out ?

a. was burning                                   b. burnt

c. had burnt                                        d. is burning

คำตอบ d . คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 19 

24. I bought her …………………………..

a. a pair of black leather beautiful shoes                           

b. a pair of  beautiful  black  leather shoes

c. a pair of  leather shoes black  beautiful                         

d. a pair shoes  of black  beautiful  leather

คำตอบ  b. การเรียงลำดับ adj. มีดังนี้

คำนำหน้านาม n.                   ลำดับที่                  จำนวน                    ลักษณะ /คุณภาพ                              ขนาด                     ที่มาเชื้อชาติ                           n. ขยาย adj. ที่มาจาก n.                        n. หลัก

รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   499 บาท
 
ถ้าจะส่งทางไปรษณีย์ ราคา 999 ประกอบด้วย VCD ติวความรู้ความสามารถทั่วไป 3 แผ่น

DVD การเตรียมตัวสอบและติว พรบ.การศึกษา 2 แผ่น
 + เน้นเจาะข้อสอบมากกว่า 3000 ข้อ พร้อมเฉลย อธิบายที่มาของคำตอบอย่างละเอียดทุกข้อ
ประกอบด้วย เนื้อหาแนวข้อสอบที่จะออก คุ้มค่าติวสอบได้ด้วยตัวเองที่บ้าน

 + วิชาความสามารถทั่วไป (100 คะแนน)
 + วิชาภาษาไทย (100 คะแนน)

เนื้อหาในไฟล์ประกอบด้วย 
ภาค ก จะมี 4 วิชา
1. ความรอบรู้ (มีตัวอย่างข้อสอบที่เคยออกจริง)
2. ความรู้ความสามารถทั่วไป

 + แนวข้อสอบอนุกรม
 + แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป
 + แนวข้อสอบวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง
 + แนวข้อสอบอุปมา-อุปไมย
 + แนวข้อสอบตรรกศาสตร์
 + แนวข้อสอบเงื่อนไขภาษา
 + แนวข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์
 + แนวข้อสอบการเขียนประโยค
 + แนวข้อสอบเติมคำในช่องว่าง
 + แนวข้อสอบการเรียงลำดับ
 + แนวข้อสอบความเข้าใจภาษา
 + แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
 + แนวข้อสอบแบบมิติสัมพันธภาพ

3. วิชาการศึกษา (มีแนวข้อสอบให้ฝึกทำจำนวนมาก)
4. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สามารถเลือกแนวข้อสอบวิชาเอกที่จะสอบได้)


ภาค ข
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู (มีแนวข้อสอบให้ฝึกทำจำนวนมาก)
- สัมภาษณ์ (มีตัวอย่างคำถามจากสนามสอบจริง)
ดาวน์โหลดข้อสอบที่  http://www.testthai1.com

สนใจสั่งซื้อมาที่   
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย บิ๊กซีขอนแก่น decho pragay  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  085-0127724

ข้อสอบเก่าครูผู้ช่วย,ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ,สอบครูชำนาญการ

decho.by@hotmail.com


รวบรวมโดย... รุ่นพี่คนที่สอบได้อันดับต้นๆ


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

-
choktawee ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ตอบกลับโพสของ (addmod)
เตรียมสอบเอกภาษาอังกฤษเหมือนกันครับ ติวด้วยกันได้นะครับ msn : mankindsecret@hotmail.com

มีอะไรมาแชร์กันได้นะครับ
yoyomagic ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอแอดด้วยคนนะคะ msn :  yoyomagic9@hotmail.com อยากสอบครูเอกภาษาอังกฤษ แต่ไม่รู้จะได้ไหม
forgetjung ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
เตรียมสอบเอกภาษาอังกฤษเหมือนกันค่ะ
boyzone27 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
very  good  ดีมากๆครับ

yanawarut ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
สอบเหมือนกันครับ อยากได้แนวข้อสอบ  yanawarut_15@hotmail.con
numpu359 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
แฟนจะสอบครับขอด้วยคน numpujung@hotmail.com
addmod12 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ตอบกลับโพส 1 โพสของ (choktawee)
เคยซื่อหนังสือของ  อ.จีระ  งอกศิลป์   ไป แต่ก็ไม่ออกอะ  แล้วแต่เขตพื้นที่   งงงงงงงงงงง     
karnjanaaree ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
หนูขอรับข้อสอบด้วยนะคะ k.ksong@hotmail.com
aree38 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอด้วยนะคะkapom12333@hotmail.com
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้