ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : พระราชบัญญัติ สำนักส่งกำลังบำรุง
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

พระราชบัญญัติ สำนักส่งกำลังบำรุง

แชร์กระทู้นี้

พระราชบัญญัติ
  
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550
พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดทางวินัยของข้าราชการตำรวจซึ่งไปปฎิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่มิใช่
ส่วนราชการ
 
พระราชบัญญัติประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
  
คำสั่ง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
  
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2546
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการปรับปรุงราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถ
ส่งคืนตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2548-2550
 
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการอนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายอาญา 
พ.ศ.2546 และพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ.2542 พ.ศ.2546
 
 
  
พระราชกฤษฎีกา
  
พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552
พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2548
พระราชกฤษฎีกาโอนกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทยไปจัดตั้งเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
พ.ศ.2541
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2550
พระราชกฤษฎีกา เบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
พระราชกฤษฎีกา กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 
พ.ศ.2549
พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2548
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2548
  
 ระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดี และไม่เกี่ยวกับคดี
  
ระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 22 เรื่องการแต่งเครื่องแบบ (หนังสือสั่งการเรื่อง
การแต่งกายเข้า-ออก บริเวณ ตร.)
 
  
 ระเบียบ ข้อบังคับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  
ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 1
ความประพฤติและระเบียบวินัยพ.ศ.2555
 
ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54 
งานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 การใช้คำย่อในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 
ระเบียบสำนักงานตำราจแห่งชาติว่าด้วยการกำหนดลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจในการรักษาราชการแทน พ.ศ.2550
 
ระเบียบสำนักงานตำราจแห่งชาติ ว่าด้วยการถอดยศตำรวจ พ.ศ.2547
ระเบียบสำนักงานตำราจแห่งชาติ ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2548
  
 กฎกระทรวง
  
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552
 
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551
 
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
 
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการ หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 
  
 กฎ ก.ตร. / ระเบียบ ก.ตร.
  
ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ สำหรับตำแหน่งพนักงานสอบสวน พ.ศ. 2553
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551
ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการตำรวจมีวินัยและป้องกัน มิให้
ข้าราชการตำรวจกระทำผิดวินัย พ.ศ.2549
 
ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยการกำหนดลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจในการรักษาราชการแทน 
พ.ศ.2550
 
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
 
กฎก.ตร.ว่าด้วยการกำหนดชื่อตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นและการเทียบตำแหน่ง
ราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่น กับตำแหน่งข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
 
กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับ สารวัตร 
ถึงจเรตำรวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2549
 
  
เกี่ยวกับพัสดุ
  
คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2552
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2545
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2542
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2538
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2531
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2529
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2528
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2528
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2527
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2526
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่2) พ.ศ.2523
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2521
แก้คำผิด ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2521
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่12) พ.ศ.2510
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2503
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2502
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ.2502
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2501
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2499
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2499
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2498
  
เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการ 
(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2544
 
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2547
  
ประกาศ , คำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  
คำสั่ง ตร.ที่ 132/2553 เรื่อง การใช้เครื่องหมายจำพวกและเครื่องหมายสังกัดประกอบเครื่องแบบ
  
ระเบียบ ก.ต.ช.
  
ระเบียบ ก.ต.ช.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของผู้บัญชาการ ในฐานะเป็นอธิบดี หรือตัวแทน
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2551(ฉบับที่ 2
)
ระเบียบ ก.ต.ช.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของผู้บัญชาการ ในฐานะเป็นอธิบดี หรือตัวแทน
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2551
 
แนวทางการปฏิบัติประกอบระเบียบ ก.ต.ช.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของผู้บัญชาการ
ในฐานะเป็นอธิบดี หรือแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2551
 
  
อื่นๆ
  
ระเบียบสำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ พ.ศ.2554 
หนังสือกระทรวงการคลัง เรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษาที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ (9 มี.ค. 2547)
 
หนังสือกระทรวงการคลัง เรื่องการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกัน (24 ธ.ค.2546)
หนังสือกระทรวงการคลัง เรื่องการเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ ( 12 ธ.ค.2546)
หนังสือกระทรวงการคลัง เรื่องการเบิกจายเงินค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ( 20 ก.พ.2547)
ประกาศกระทรวงการคลังเรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้
เบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ 
อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ
 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550
หนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่องการเป็นผู้ไม่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลตามกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
 
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2547
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2542
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ.2545
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องหลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก พ.ศ.2545
 
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องหลักเกณฑ์การจัดหาพัสดุ โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Auction)
 
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการกำหนดแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์สำหรับการดำเนินการ
จัดหาพัสดุในรูปแบบการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้