ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

แชร์กระทู้นี้

สรุปพระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ.
25421. พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
-  จำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล

2. พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติประกอบกับ


มาตาตร35 และมาตรา 453. ห้ามมิให้ผู้ใดนอกจากสหกรณ์และสันนิบาลสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ใช้คำว่า

สหกรณ์  เป็นชื่อหรือส่วนหนึ่งของชื่อในทางธุรกิจ

4. คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติประกอบด้วย


-  รัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นรอง


5. ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศประเภทละ
- หนึ่งคน


6. คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับประเทศหนึ่งคนเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง
และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวนเท่าใด
-  ไม่เกินห้าคนเป็นกรรมการ

7. กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งคราวละ


-  สองปี

8. ใครเป็นนายทะเบียนสหกรณ์


-  ปลัดดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์9. ผู้ตรวจการสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่

ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด เมื่อตรวจสอบแล้ว

ให้เสนอรายงานการตรวจสอบต่อนายทะเบียนสหกรณ์


10. ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ
ให้นายทะเบียนสหกรณ์ตั้งคณะกรรมการชั่วคราว มีอำนาจหน้าที่และสิทธิเช่นเดียวกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
และให้อยู่ในตำแหน่งไม่เกิน
- หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่แต่งตั้ง


11. ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้กรรมการบางคนพ้นจากตำแหน่ง
-  ให้คณะกรรมการส่วนที่เหลือเรียกประชุมใหญ่เลือกตั้งผู้เป็นกรรมการแทนภายในเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่กรรมการพ้นจากตำแหน่ง


12. มีส่วนได้เสียอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติได้ภายใน
-  สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่ง


13. กองทุนพัฒนาสหกรณ์ขึ้นในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรียกโดยย่อว่า
- กพส.


14. กองทุนพัฒนาสหกรณ์ขึ้นในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จัดตั้งเพื่อ
-  เป็นทุนส่งเสริมกิจการของสหกรณ์ ประกอบด้วยเงินและทรัพย์สินตามมาตรา
28

15. กรมส่งเสริมสหกรณ์มอบหมายใครเป็นกรรมการและเลขานุการ


รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์


16. สหกรณ์จะตั้งขึ้นได้โดยการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้
และต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกโดยวิธีช่วยตนเองและ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์
และต้อง


17. ผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ที่จะขอจัดตั้งขึ้น
ต้องประชุมกันเพื่อคัดเลือกผู้ที่มาประชุมให้เป็นคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์จำนวนไม่น้อยกว่า
-  สิบคน


18. สหกรณ์ที่ได้จดทะเบียนแล้วมีฐานะเป็น
- นิติบุคคล


19. คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์มีสิทธิยื่นคำอุทธรณ์คำสั่งไม่รับจดทะเบียนต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติโดยยื่นคำอุทธรณ์ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายใน
-  หกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง


20. ในกรณีที่มีผู้ขอเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ภายหลังวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนสหกรณ์
ให้ถือว่า

เป็นสมาชิกเมื่อได้ชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว


21. ผู้จัดตั้งสหกรณ์นัดสมาชิกมาประชุมกันเป็นการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายใน
-  เก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียนสหกรณ์ เพื่อตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และมอบหมายการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์

22. ชื่อสหกรณ์ ซึ่งต้องมีคำว่า


-  
จำกัดอยู่ท้ายชื่อ


23. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ จะกระทำได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมใหญ่
และต้องนำข้อบังคับที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมไปจดทะเบียนต่อ

นายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์ได้จดทะเบียนแล้วให้มีผลใช้บังคับได้


24. มีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการอื่นอีก
-  ไม่เกินสิบสี่คนซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก


25. คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ
-  สองปีนับแต่วันเลือกตั้ง

26. กรรมการดำเนินการสหกรณ์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้

แต่ต้องไม่เกิน
-  สองวาระติดต่อกัน


27. คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่สามัญปีละหนึ่งครั้งภายใน

หนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์นั้น


28. การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุม

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน

29. ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถ้าสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก

แล้วแต่กรณี มาประชุมไม่ครบองค์ประชุมให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายใน

สิบสี่วันนับแต่วันที่นัดประชุมใหญ่ครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังนี้


30. ในการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ ให้จัดสรรเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่า
- ร้อยละสิบ


 แนวข้อสอบแนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์และสรุปพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542

ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ+แนวข้อสอบ

ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการ

- แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ

แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550

แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม

- แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551

- แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล

- แนวข้อสอบความสาสารถด้านการใช้ภาษา

เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานสหกรณ์จ. นครพนม 

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานสหกรณ์จ. สกลนคร 

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานสหกรณ์จ.
มุกดาหาร
 

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานสหกรณ์จ.
อุบลราชธานี
 

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานสหกรณ์จ.
หนองคาย
 

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานสหกรณ์จ.
อำนาจเจริญ
 

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานสหกรณ์จ.
หนองบัวลำภู
 

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานสหกรณ์จ.
ศรีสะเกษ
 

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานสหกรณ์จ.
อุดรธานี
 

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานสหกรณ์จ.
ยโสธร
 

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานสหกรณ์จ.
เลย
 

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานสหกรณ์จ.
กาฬสินธุ์
 

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานสหกรณ์จ.
ร้อยเอ็ด
 

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานสหกรณ์จ.
มหาสารคาม
 

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานสหกรณ์จ.
สุรินทร์
 

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานสหกรณ์จ.
ขอนแก่น
 

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานสหกรณ์จ.
บุรีรัมย์
 

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานสหกรณ์จ.
เพชรบูรณ์
 

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานสหกรณ์จ.
ชัยภูมิ
 

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานสหกรณ์จ.
นครราชสีมา
 แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานสหกรณ์จ.
เชียงใหม่
 

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานสหกรณ์จ.
-เชียงราย
 

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานสหกรณ์จ.
แม่ฮ่องสอน
 

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานสหกรณ์จ.
พะเยา
 

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานสหกรณ์จ.
ลำพูน
 

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานสหกรณ์จ.
น่าน
 

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานสหกรณ์จ.
ลำปาง
 

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานสหกรณ์จ.
แพร่
 

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานสหกรณ์จ.
อุตรดิตถ์
 

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานสหกรณ์จ.
ตาก
 

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานสหกรณ์จ.
พิษณุโลก
 

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานสหกรณ์จ.
กำแพงเพชร
 

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานสหกรณ์จ.
พิจิตร
 

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานสหกรณ์จ.
นครสวรรค์
 

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานสหกรณ์จ.
อุทัยธานี
 

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานสหกรณ์จ.
ชัยนาท
 

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานสหกรณ์จ.
ลพบุรี
 

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานสหกรณ์จ.
สิงห์บุรี
 

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานสหกรณ์จ.
ปราจีนบุรี
 

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานสหกรณ์จ.
สระบุรี
 

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานสหกรณ์จ.
นครนายก
 

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานสหกรณ์จ.
อ่างทอง
 

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานสหกรณ์จ.
ราชบุรี
 

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานสหกรณ์จ.
สุพรรณบุรี
 

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานสหกรณ์จ.
อยุธยา
 

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานสหกรณ์จ.
สมุทรสงคราม
 

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานสหกรณ์จ.
สมุทรสาคร
 

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานสหกรณ์จ.
สระแก้ว
 

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานสหกรณ์จ.
ตราด
 

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานสหกรณ์จ.
จันทบุรี
 

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานสหกรณ์จ.
ระยอง
 

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานสหกรณ์จ.
ชลบุรี
 

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานสหกรณ์จ.
ฉะเชิงเทรา
 

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานสหกรณ์จ.
เพชรบุรี
 

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานสหกรณ์จ.
ชุมพร
 

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานสหกรณ์จ.
ระนอง
 

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานสหกรณ์จ.
สุราษฎร์ธานี
 

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานสหกรณ์จ.
นครศรีธรรมราช
 

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานสหกรณ์จ.
พังงา
 

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานสหกรณ์จ.
กระบี่
 

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานสหกรณ์จ.
ตรัง
 

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานสหกรณ์จ.
พัทลุง
 

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานสหกรณ์จ.
ภูเก็ต
 

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานสหกรณ์จ.
สงขลา


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้