ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมพัฒนาชุมชน
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมพัฒนาชุมชน

แชร์กระทู้นี้

 คลิกถูกใจ facebook. เพื่อรับแนวข้อสอบ และข่าวสารการสอบ กรมการพัฒนาชุมชน 


ถามตอบ

ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน  .. ๒๕๕๕๒๕๕๙

**********************

 

1. แผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
.. ๒๕๕๕๒๕๕๙ มีเป้าหมายสูงสุดภายใต้วิสัยทัศน์ใด

ตอบ  ชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง

2. กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
.. ๒๕๕๕-๒๕๕๙  มีอะไรบ้าง

ตอบ   สิ่งที่อยากเห็นในยุทธศาสตร์ พ.. ๕๕-๕๙

สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

เป็นรูปธรรมมากขึ้น

สาธารณะชนยอมรับ ประชาชนได้ประโยชน

ทุกยุทธศาสตร์มีงบประมาณสนับสนุนการทำงาน

แผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๑

วัดความสุขมวลรวมประชาชาติ

วางระบบการจัดสวัสดิการ

พัฒนาไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นโยบายรัฐบาล

การประกาศสงครามแก้ไขปัญหาความยากจน

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (OTOP)

การส่งเสริมกองทุน (กทบ./กองทุนพัฒนาสตรี)

เป้าหมายเพื่อให้เกิดความผาสุกของประชาชน

ปัญหาสังคมไทย ณ ปัจจุบัน

ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ในสังคม

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วโดยขาดภูมิคุ้มกัน

ขาดความปรองดองสมานฉันท

ปัญหายาเสพติด


3. กรมการพัฒนาชุมชนมีภารกิจและอำนาจหน้าที่อย่างไร

ตอบ  กรมการพัฒนาชุมชนมีภารกิจเกี่ยวกับ
การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ
โดยสนับสนุนให้มีการ จัดทำและใช้ประโยชนจากข้อมูลสารสนเทศ ศึกษา วิเคราะห์วิจัย จัดทำยุทธศาสตรชุมชน
ตลอดจนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชน เพื่อให้เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนโดยให้มีอำนาจหน้าที่
ดังนี้

. กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์
มาตรการ และแนวทางในการพัฒนาชุมชนระดับชาติ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการพัฒนาชุมชนได้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างความสามารถและความเข้มแข็งของชุมชน

. จัดทำและพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับประเมินความก้าวหน้าและมาตรฐานการพัฒนาของชุมชน

. พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การจัดการความรู้
การอาชีพ การออม และการบริหารจัดการเงินทุนของชุมชน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชน
ชุมชน ผู้นำชุมชน องค์การชุมชน และเครือข่ายองค์การชุมชน

. สนับสนุนและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศชุมชน
ส่งเสริมการใช้ประโยชนและการให้บริการข้อมูลสารสนเทศชุมชนเพื่อใช้ในการวางแผนบริหารการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
พัฒนา และสร้างองค์ความรู
$เพื่อใช้ในงานพัฒนาชุมชน และการจัดทำยุทธศาสตร์ชุมชน

. ฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน องค์การชุมชนและเครือข่ายองค์การชุมชนให้มีความรู้ทักษะ
ทัศนคติ และสมรรถนะในการทำงาน รวมทั้งให้ความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาชุมชนแก่หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม
หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

4. กรมการพัฒนาชุมชนมีพันธกิจอย่างไร

ตอบ . พัฒนาระบบและกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของชุมชน

. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริหารจัดการชุมชน

. ส่งเสริมการพัฒนาระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

. พัฒนาสมรรถนะองค์กรในการทำงานเชิงบูรณาการ

 5. ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
มีจำนวนเท่าใด 

ตอบ   5   ยุทธศาสตร์   15 
กลยุทธ์
    ประกอบด้วย

. สร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข

.๑ การแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ

.๒ เสริมสร้างความสุขมวลรวมชุมชนโดยพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

๒ เสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารงานชุมชน

.๑ บริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบทไทย

.๒ เพิ่มขีดความสามารถผู้นำองค์กร เครือข่าย

.๓ ขับเคลื่อนและบูรณาการแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ

.๔ ส่งเสริมการบริหารจัดการความรู้ของชุมชน

   ๓ ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค

.๑ พัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
และการตลาด

.๒ ส่งเสริมการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเผยแพร่สู่เวทีโลก

.๓ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

   ๔ เสริมสร้างธรรมาภิบาลและความมั่นคงของทุนชุมชน

.๑ ส่งเสริมธรรมาภิบาลของกองทุนชุมชน

.๒ พัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคงสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค

 ๕เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

.๑ พัฒนาองค์กรที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรแห่งการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาชุมชน

.๒ บริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะองค์กร

.๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์

.๔ เสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร

6. เป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ที่ . สร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข  คืออะไร

ตอบ . ตอบสนองต่อนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจน

. ตอบสนองต่อนโยบายการสร้างความปรองดองของคนในชาติ

. ตอบสนองยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม

. ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน

7. เป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ที่
๒. เสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารงานชุมชน 
คืออะไร

ตอบ   ๑. ตอบสนองนโยบายขจัดสิ้นยาเสพติด

. ตอบสนองนโยบายพลังแผ่นดินสร้างความปรองดองของคนในชาติ

. ตอบสนองยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม

. ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน

8. เป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ที่
๓.ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  คืออะไร

ตอบ   ๑. ตอบสนองต่อนโยบายผลิตภัณฑ์ OTOP

. ตอบสนองต่อนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์

. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ

9. เป้าหมายประเด็นยุทธศาสตรที่
๔.เสริมสร้างธรรมาภิบาลและความมั่นคงของทุนชุมชน 
คืออะไร

ตอบ    ๑. ตอบสนองนโยบายกองทุนหมู่บ้านของรัฐบาล

. ตอบสนองต่อนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

. ตอบสนองต่อนโยบายการเสริมสร้างสวัสดิการชุมชน

. ตอบสนองนโยบายกองทุนร่วมทุนของจังหวัด

. ตอบสนองต่อนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์

. ตอบสนองยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ

10. เป้าหมายประเด็นยุทธศาสตรที่
๕  เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
คืออะไร

ตอบ  ๑. ตอบสนองนโยบายกำกับดูแลและองค์กรที่ดี

. ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย

. ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู2สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชนและแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
พ.ศ.
2555-2559  

1. ข้อใดคือเว็บไซด์ของกรมการพัฒนาชุมชน

ก. [url]www.cod.go.th[/url]                                                                        ค. [url]www.cod.co.th[/url]          


ข. [url]www.cdd.go.th[/url]                                                                        ง.[url]www.cdd.co.th[/url]

ตอบ   ข.  [url]www.cdd.go.th[/url]

2. กรมการพัฒนาชุมชนมีชื่อภาษาอังกฤษว่า


ก. Community  Develepment  Department                            ค.  Sustainable Develepment  Department

             ข. Community  Development  Department                            ง.  Sustainable Development   Department


ตอบ    ข. Community  Development   Department


3. กรมการพัฒนาชุมชนมีชื่อย่อว่า


ก. พช.                                                                                                                ค. ก.พ.ช.

             ข. กพช.                                                                                              ง. กกช.

ตอบ   ก. พช.                        


4. กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยราชการระดับใด


ก. กรม          ค. กระทรวง

            ข. กอง          ง.  ไม่มีข้อถูก

ตอบ   ก. กรม


5. กรมการพัฒนาชุมชนอยู่ในสังกัดกระทรวงใด


ก. กระทรวงยุติธรรม                                                                      


ข. กระทรวงสาธารณสุข


ค. กระทรวงมหาดไทย                                   


ง. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


ตอบ   ค. กระทรวงมหาดไทย


6. กรมกรมการพัฒนาชุมชนก่อตั้งขึ้นเมื่อใดก. วันที่ 1พฤศจิกายน  2504                                                         ค. วันที่ 1 ตุลาคม  2504


ข. วันที่ 1พฤศจิกายน  2505                                                         ง.วันที่ 1 ตุลาคม  2505

ตอบ   ง. วันที่ 1ตุลาคม  2505

7. ในวันที่ 1 ตุลาคม 2557คือวันที่กรมการพัฒนาชุมชนจะมีอายุครบรอบกี่ปี


ก.  50  ปี                                                                                            ค.  52  ปี

             ข. 40  ปี                                                                                              ง.  49  ปี

ตอบ   ค. 52 ปี     

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบเก่า กรมการพัฒนาชุมชน************************

1. ขั้นตอนของการพัฒนาชุมชนประกอบด้วยอะไรบ้าง

ก. การศึกษาชุมชน การให้การศึกษาแก่ชุมชน                                                                             


ข. การให้การศึกษาแก่ชุมชน   การวางแผน / โครงการ


ค. การดำเนินงานตามแผนและโครงการ   การติดตามประเมินผล 


ง. การศึกษาชุมชน การให้การศึกษาแก่ชุมชน การวางแผน / โครงการ การดำเนินงานตามแผนและโครงการการติดตามประเมินผล 

ตอบ   ง.การศึกษาชุมชน การให้การศึกษาแก่ชุมชน การวางแผน / โครงการ การดำเนินงานตามแผนและโครงการการติดตามประเมินผล

2. การแก้ปัญหาของชุมชนใช้วิธีใด


ก. อิทธิบาท  4                                                         ค. พรมวิหาร  4

       ข. อริยสัจ 4                                                              ง. อุเบกขา

ตอบ   ข.อริยสัจ 4


3. ประเทศไทยมีกี่อำเภอ


ก.   870  อำเภอ                                                        ค. 878  อำเภอ


ข.   875  อำเภอ                                                       ง. 880  อำเภอ


ตอบ   ค. 878  อำเภอ


4. คำว่ามืดก็จุดเทียน หมายความว่าอย่างไรก. มีทางที่จะแก้ปัญหาเสมอ  


ข. การแก้ปัญหาก็เปรียบเหมือนการจุดเทียนในที่มืด


ค. ต้องหาวิธีแก้ปัญหาถึงแม้ว่าจะมองไม่เห็นหนทาง


ง. ไม่มีปัญหาให้แก้เพราะมืดมากมองไม่เห็นทาง


ตอบ  ก. มีทางที่จะแก้ปัญหาเสมอ 

5. สัญลักษณ์กระต่ายที่เฉลิมพระเกียรติฯ

ในหลวง หมายถึงอะไร


ก.  ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ


ข.  ความสามัคคี


ค. ความมั่งคงของประเทศ


ง. ความเป็นอันหนึ่งเดียวกันของชาวไทย

ตอบ   ก. ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ

6. สมาชิกสภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเริ่มตั้งแต่วันใด


ก. วันเลือกตั้ง                                                            ค. วันประกาศผลการเลือกตั้ง


ข. วันรับสมัคร                                                         ง. ไม่มีข้อถูก

ตอบ   ก. วันเลือกตั้ง

7. ผู้อำนวยการ IMF ที่เป็นผู้หญิงคนแรกและคนล่าสุดมาจากประเทศใด

ก. ฝรั่งเศส                                                              ค. สหรัฐอเมริกา
ข. 
อังกฤษ                                                              ง.  เยอรมัน

ตอบ  ก. ฝรั่งเศส         

8. ต้นไม้ประจำชาติของไทยคือข้อใด

ก. สุพรรณิการ์                                                          ค.ประดู่ป่า

       ข. จันทน์หอม                                                           ง.ราชพฤกษ์

ตอบ  ง. ราชพฤกษ์

9. คำว่าระเบิดจากข้างใน หมายถึงอะไร

ก.  การนำเอาความเจริญจากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชนและหมู่บ้าน 

ข.  การสร้างความเข้มแข็งให้คนและครอบครัวในชุมชนที่เข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาก่อน

แล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก


ค.  การพัฒนาชุมชนไปพร้อมๆกับการสร้างความเข้มแข็งให้คนและครอบครัวในชุมชน

ง. การพัฒนาสังคมภายนอกก่อนแล้วจึงพัฒนาคน


ตอบ   ข.  การสร้างความเข้มแข็งให้คนและครอบครัวในชุมชนที่เข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาก่อน
แล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก

10. กรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจเกี่ยวกับข้อใด

ก. การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของประชาชน


ข. การมีส่วนร่วมของประชาชน


ค. ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ


ง. ถูกทุกข้อ


ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ


ภารกิจใหม่ของกรมฯ มี 5
ประการ คือ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน,
ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มั่นคง, สนับสนุนจัดทำและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ, ศึกษา
วิเคราะห์ วิจัย จัดทำยุทธศาสตร์ชุมชน
, และ สุดท้าย
ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชน

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบ

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 
..๒๕๔๔*************************

 

1. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดกี่วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา


ก. 90  วัน                                                                   ข.120  วัน

      ค.   180 วัน                                                                 ง.60  วัน

ตอบ  ข. 120 วัน

ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

2. ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม                  ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม                  ง.  นายกรัฐมนตรี
ตอบ  ง.นายกรัฐมนตรี

3. ข้อมูลข่าวสารลับหมายความว่า
ก. 
ข้อมูลข่าวสารลับที่มีคำสั่งไม่ให้เปิดเผ
ข. 
ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ
ค. 
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับเอกชนที่อยู่ในความครอบครองของรัฐ
ง. 
ถูกเฉพาะข้อก และ  ข

ตอบ  ง. ถูกเฉพาะข้อ  ก และ ข


ข้อมูลข่าวสารลับหมายความว่า ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา
๑๔ หรือมาตรา ๑๕ ที่มีคำสั่งไม่ให้เปิดเผยและอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐหรือที่เกี่ยวกับเอกชน ซึ่งมีการกำหนดให้มีชั้นความลับเป็น
ชั้นลับ ชั้นลับมาก หรือชั้นลับที่สุด ตามระเบียบนี้โดยคำนึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและประโยชน์แห่งรัฐประกอบกัน


4. ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารของลับ


ก.  หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งมิให้เปิดเผย     
ข.  การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการคลังของประเทศ
ค.  การรายงานของนักวิชาการ
ง.  การรายงานของแพทย์


ตอบ   ค.การรายงานของนักวิชาการ


5. ประโยชน์แห่งรัฐคือข้อใด
ก.  การดำเนินการของรัฐที่เกี่ยวกับประโยชน์ของประชาชน
ข.  การดำเนินการจัดตั้งโรงงานผลิตภัณฑ์รถยนต์ของบริษัทเอกชน
ค.  การดำเนินงานของรัฐที่เกี่ยวกับพลังงาน
ง.  ถูกหมดทุกข้อ ทั้งข้อ ก, ข และ ค


ตอบ   ง.ถูกหมดทุกข้อทั้งข้อ ก, ข และ ค

6. ใครไม่ใช่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ


ก.  รัฐมนตรีว่การกระทรวงกลาโหม                 ข.  ปลัดกระทรวงกลาโหม
ค.  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด                            ง.  สมุหราชองครักษ์


ตอบ   ก.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม


หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหมายความว่า

                 () หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล สำหรับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมให้หมายความรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมกรมราชองครักษ์กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก กองทัพเรือและกองทัพอากาศ

() ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับราชการส่วนภูมิภาค


() ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายกเทศมนตรีประธานสภาตำบล ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล นายกเมืองพัทยา
หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน แล้วแต่กรณี สำหรับราชการส่วนท้องถิ่น


() ผู้บริหารกิจการของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
สำหรับงานของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

 

 คลิกถูกใจ facebook. เพื่อรับแนวข้อสอบ และข่าวสารการสอบ กรมการพัฒนาชุมชน 


  แนวข้อสอบ สารบรรณ พ.ศ. 2526  ชุดที่ 1

 

1.        ข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่อยู่ในแบบหนังสือภายใน

            ก.    อ้างถึง                                                                            ข.    สิ่งที่ส่งมาด้วย

            ค.    คำลงท้าย                                                                       ง.    ทุกข้อไม่อยู่ในแบบ

            ตอบ   ง.

2.        โดยปกติถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกรมขึ้นไป
ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องในระดับใด

            ก.    กองและแผนก                                                             ข.    กรมและแผนก

            ค.    กรมและหน่วยงาน                                                     ง.    กรมและกอง

            ตอบ   ง.

3.        ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับต่ำกว่ากรมลงมาให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องเพียงระดับใด

            ก.    กอง                                                                                ข.    กรม

            ค.    แผนก                                                                             ง.    กระทรวง

            ตอบ   ก.

4.        ข้อใดต่อไปนี้เป็นหนังสือที่อยู่ในส่วนที่
2 ของงานสารบรรณฯ

            ก.    หนังสือภายนอก                                                        

            ข.    หนังสือภายใน

            ค.    หนังสือราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก

            ง.    ถูกทั้งข้อ ข. และ ค.

            ตอบ   ข.

5.        หนังสือรับรองเป็นเรื่องสำคัญที่ออกให้แก่บุคคลให้ติดรูปถ่ายของผู้ที่ได้รับการรับรอง
มีขนาดเท่าไร

            ก.    2 ´ 3 ซ.ม. ข.    4
´ 6 ซ.ม.

            ค.    5 ´ 9 ซ.ม. ง.    6
´ 9 ซ.ม.

            ตอบ   ข.

6.        หนังสือเวียนคือหนังสือที่มาถึงผู้รับจำนวนมากมีข้อความอย่างเดียวกันให้เพิ่มเติมรหัสพยัญชนะตัว
ว ไว้ที่ใด

            ก.    มุมของด้านขวา                                                           ข.    หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง

            ค.    บริเวณใดก็ได้ ขอให้ผู้รับเห็นชัดเจน                      ง.    หลังเลขทะเบียนหนังสือส่ง

            ตอบ   ข.

7.        มท.
เป็นรหัสพยัญชนะประจำกระทรวงที่มีหน้าที่หลักในเรื่องใด

            ก.    ดูแลความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

            ข.    ป้องกันการรุกรานจากต่างประเทศ

            ค.    การคมนาคมทั้งทางบก-เรือ และอากาศ

            ง.    การแพทย์-พยาบาล และสุขภาพอนามัยของประชาชน

            ตอบ   ก.

8.        กห.
เป็นรหัสตัวพยัญชนะประจำกระทรวงที่มีหน้าที่หลักในเรื่องใด

            ก.    ป้องกันการรุกรานจากต่างประเทศ

            ข.    ให้การศึกษาแก่ประชาชนในชาติระดับอุดมศึกษา

            ค.    ให้ความเป็นธรรมและยุติธรรม

            ง.    การแพทย์-พยาบาล และสุขภาพอนามัยของประชาชน

            ตอบ   ก.

9.        รย.
เป็นรหัสพยัญชนะประจำจังหวัดซึ่งอยู่ทางภาคไหนของประเทศไทย

            ก.    ภาคเหนือ                                                                      ข.    ภาคกลาง

            ค.    ภาคตะวันออก                                                             ง.    ภาคใต้

            ตอบ   ค.

10.      ภก.
เป็นรหัสพยัญชนะประจำจังหวัดซึ่งอยู่ทางไหนของประเทศไทย

            ก.    ภาคเหนือ                                                                      ข.    ภาคกลาง

            ค.    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                                          ง.    ภาคใต้

            ตอบ   ง.

11.      ชม.
เป็นรหัสพยัญชนะประจำจังหวัดซึ่งอยู่ทางไหนของประเทศไทย

            ก.    ภาคเหนือ                                                                      ข.    ภาคกลาง

            ค.    ภาคใต้                                                                            ง.    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

            ตอบ   ก.

12.      หนังสือราชการถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร
ใช้คำขึ้นต้นว่าอย่างไร       

            ก.    ถึง                                                                                   ข.    เรียน

            ค.    กราบเรียน                                                                     ง.    ขึ้นต้นตามข้อใดก็ได้

            ตอบ   ค.

 13.      หนังสือราชการถึงสมเด็จพระสังฆราชเจ้า
ใช้คำขึ้นต้นว่าอย่างไร

            ก.    ทูล                                                                                  ข.    กราบทูล

            ค.    นมัสการ                                                                        ง.    ขอประทานกราบทูล

            ตอบ   ง.

14.      หนังสือราชการถึงบุคคลธรรมดาใช้สรรพนามอย่างไร

            ก.    ข้าพเจ้า                                                                          ข.    กระผม ผม

            ค.    ดิฉัน ท่าน                                                                     ง.    ถูกทุกข้อ

            ตอบ   ง.

15.      หนังสือที่ใช้สำหรับยืนยันข้อความในเรื่องที่ได้สนทนา
คือหนังสือชนิดใด

            ก.    บันทึก (Memorandum)                                             ข.    บันทึกช่วยจำ (Aide Memories)

            ค.    หนังสือกลาง (Note Verbal)                                    ง.    ไม่มีข้อใดถูก 

            ตอบ   ข.

16.      หนังสือราชการภาษาอังกฤษที่ลงชื่อ
คือหนังสือตามข้อใด

            ก.    หนังสือราชการที่เป็นพิธี (First Person Formal Note)

            ข.    หนังสือราชการที่ไม่เป็นแบบพิธี (First Person Informal Note)

            ค.    หนังสือกลาง (Third Person Note หรือ Note Verbal)

            ง.    ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

            ตอบ   ง.

17.      งานสารบรรณ
คือข้อใดต่อไปนี้                                      

            ก.    งานที่ว่าด้วยหนังสือ                                                   ข.    งานที่ว่าด้วยการเก็บหลักฐาน

            ค.    งานที่ว่าด้วยการรับส่งหนังสือ                                 ง.    งานที่หน่วยงานราชการจำเป็นต้องมีขึ้น

            ตอบ   ก.

18.      หนังสือราชการมี

            ก.    4 ชนิด                                                                           ข.    5 ชนิด

            ค.    6 ชนิด                                                                           ง.    7 ชนิด

            ตอบ   ค.

19.      การจดบันทึกหรือรายงานการประชุม
จะกระทำได้กี่วิธี

            ก.    4 ชนิด                                                                           ข.    5 ชนิด

            ค.    6 ชนิด                                                                           ง.    7 ชนิด

            ตอบ   ข.

 20.      หนังสือราชการ
คือ

            ก.    หนังสือสั่งราชการ                                                      ข.    หนังสือที่ประทับตราแทนชื่อ

            ค.    เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ                           ง.    หนังสือที่ลง วัน เวลา ตามแบบสากล

            ตอบ   ค.

21.      หนังสือราชการที่มีความสำคัญสูงสุด
เป็นหนังสือราชการประเภทใด

            ก.    ลับ                                                                                  ข.    ปกติ

            ค.    ลับที่สุด                                                                          ง.    ลับมาก

            ตอบ   ค.

22.      เมื่อได้ส่งข้อความทางโทรศัพท์
โทรเลข หรือวิทยุแล้ว      

            ก.    ไม่ต้องส่งหนังสือนั้นตามไป

            ข.    ต้องส่งหนังสือนั้นตามไปเพื่อเป็นหลักฐานยืนยัน

            ค.    ถือว่าโทรศัพท์ โทรเลข หรือวิทยุ
นั้นเป็นหลักฐานยืนยัน

            ง.    ไม่มีข้อใดถูก

            ตอบ   ข.

23.      หนังสือราชการที่จำเป็นจะต้องแจ้งให้ผู้รับทราบด่วน
ข้อใดไม่ถูกต้อง

            ก.    โทรศัพท์                                                                       ข.    โทรเลข

            ค.    วิทยุสื่อสาร                                                                   ง.    วิทยุโทรทัศน์

            ตอบ   ง.

24.      เกี่ยวกับการพิมพ์
วัน เดือน พ.ศ. ถ้าเป็นวันที่ 31 กรกฎาคม 2511 ให้พิมพ์ว่า

            ก.    5 ม.ค. 44                                                                      ข.    วันที่ 5 มกราคม 44

            ค.    31 กรกฎาคม 2511                                                     ง.    วันที่ 5 เดือนมกราคม พุทธศักราช 2544

            ตอบ   ค.

25.      ใครเป็นผู้วางระเบียบงานสารบรรณ

            ก.    กระทรวงมหาดไทย                                                    ข.    คณะรัฐมนตรี

            ค.    สำนักนายกรัฐมนตรี                                                  ง.    กระทรวงศึกษาธิการ

            ตอบ   ข.

26.      ข้อใดมีความสัมพันธ์กับงานสารบรรณมากที่สุด        

            ก.    งานการเงิน                                                                  ข.    งานเกี่ยวกับการจัดสำนักงาน

            ค.    งานธุรการและผลิตเอกสาร                                      ง.    งานเกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร

            ตอบ   ง.

 27.      ส่วนราชการ 
ตามระเบียบงานสารบรรณหมายความว่าอย่างไร

            ก.    คณะกรรมการ                                                              ข.    ทบวง

            ค.    กระทรวง                                                                      ง.    ถูกทุกข้อ

            ตอบ   ง.

28.      หนังสือที่ติดต่อระหว่างกระทรวง
หรือส่วนราชการต่างกระทรวง หรือส่วนราชการถึงบุคคลภายนอก เรียกว่า หนังสือประเภทใด

            ก.    หนังสือประทับตรา                                                    ข.    หนังสือภายใน

            ค.    หนังสือภายนอก                                                         ง.    หนังสือประชาสัมพันธ์

            ตอบ   ค.

29.      ข้อใดเรียกว่า หนังสือภายใน

            ก.    เป็นหนังสือที่ติดต่อภายในกรมเดียวกัน                 ข.    เป็นหนังสือที่ติดต่อในจังหวัดเดียวกัน

            ค.    เป็นหนังสือที่ติดต่อภายในกระทรวงเดียวกัน       ง.    ถูกทุกข้อ

            ตอบ   ง.

30.      อำนาจของผู้ทำหนังสือราชการลับมากคือข้อใด

            ก.    ข้าราชการตั้งแต่หัวหน้าคณะทูต ผบ.ตร.

            ข.    ข้าราชการตำแหน่งหัวหน้ากองหรือเทียบเท่า

            ค.    ข้าราชการตำแหน่งหัวหน้าแผนกหรือเทียบเท่า

            ง.    หัวหน้าส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อหน่วยนั้นๆ

            ตอบ   ข.

31.      ข้อใดต่อไปนี้อาจไม่มีในหนังสือราชการ

            ก.    เรื่อง                                                                               ข.    วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือ

            ค.    คำขึ้นต้นและคำลงท้าย                                              ง.    อ้างถึงและสิ่งที่ส่งมาด้วย

            ตอบ   ง.

32.      หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ
หรือส่วนราชการมีถึงบุคคลภายนอกจัดเป็นหนังสือประเภทใด

            ก.    หนังสือภายนอก                                                         ข.    หนังสือภายใน

            ค.    หนังสือประทับตรา                                                    ง.    หนังสือประชาสัมพันธ์

            ตอบ   ก.

 33.      ลักษณะในข้อใดที่เหมาะสมสำหรับผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ

            ก.    มีความรู้ภาษาไทย                                                       ข.    มีความสุขุม ละเอียด และรอบคอบ

            ค.    ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง                        ง.    ถูกทั้ง ก. ข. และ ค. ประกอบกัน

            ตอบ   ง.

34.      งานสารบรรณมีประโยชน์ต่อราชการอย่างไร

            ก.    ทำให้งานสะดวก รวดเร็ว                                          ข.    ประหยัดแรงงานและเวลา

            ค.    ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูง                  ง.    ถูกทุกข้อ

            ตอบ   ง.

35.      หนังสือที่ผู้กำกับการมีไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดต้องใช้คำลงท้าย

            ก.    ขอแสดงความนับถือ                                                  ข.    ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

            ค.    ขอแสดงความนับถืออย่างสูง                                    ง.    ด้วยความเคารพอย่างสูง

            ตอบ   ค.

36.      คำขึ้นต้นคำว่า
กราบเรียน ผู้รับได้แก่

            ก.    นายกรัฐมนตรี                                                             ข.    ประธานองคมนตรี

            ค.    ประธานสภาผู้แทนราษฎร                                        ง.    ถูกหมดทุกข้อ

            ตอบ   ง.

37.      หนังสือประทับตรา  ใช้กระดาษอะไร

            ก.    กระดาษอัดสำเนา                                                        ข.    กระดาษตราครุฑ

            ค.    กระดาษบันทึกข้อความ                                             ง.    ถูกทุกข้อ

            ตอบ   ข.

38.      หนังสือที่มีไปมาระหว่างกระทรวง
คือ

            ก.    หนังสือสั่งการ                                                             ข.    หนังสือราชการ

            ค.    หนังสือภายนอก                                                         ง.    หนังสือจากหน่วยนอก

            ตอบ   ค.

39.      กรณีตัวบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งจริง
ได้มีการแต่งตั้งมอบหมายงานให้บุคคลอื่น ต้องใช้คำลงท้ายในหนังสือราชการว่า

            ก.    ทำการแทน                                                                   ข.    รักษาการในตำแหน่ง

            ค.    สั่งราชการแทน                                                           ง.    รักษาราชการแทน

            ตอบ   ง.

40.      ระเบียบงานสารบรรณของสำนักนายกรัฐมนตรี
จากฉบับที่ พ.ศ. 2526 แล้ว มีประกาศเพิ่มเติมเมื่อไรอีก

            ก.    มีนาคม 2534                                                               ข.    เมษายน 2533

            ค.    กุมภาพันธ์ 2533                                                         ง.    มกราคม 2532

            ตอบ   ค.

41.      การเขียนวันที่ในหนังสือภายใน
ข้อใดถูกต้อง

            ก.    11 ก.ค. 41                                                                    ข.    10 ก.ค. 2541

            ค.    14 กุมภาพันธ์ 2545                                                   ง.    วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2541

            ตอบ   ค.

42.      หนังสือภายในถึงบุคคลธรรมดา
ใช้คำขึ้นต้นว่าอย่างไร

            ก.    เรียน                                                                               ข.    กราบเรียน

            ค.    กราบทูล                                                                        ง.    ถูกทุกข้อ

            ตอบ   ก.

43.      แถลงการณ์
เป็นหนังสือประเภทใด

            ก.    ภายนอก                                                                        ข.    ประทับตรา

            ค.    ประชาสัมพันธ์                                                            ง.    หนังสือสั่งการ

            ตอบ   ค.

44.      ข้อใดกล่าวถึงแถลงการณ์ได้ถูกต้อง

            ก.    บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทำความเข้าใจในกิจกรรมของทางราชการ

            ข.    ใช้กระดาษตราครุฑ

            ค.    ถูกทั้ง ก. และ ข.

            ง.    ผิดทุกข้อ

            ตอบ   ค.

45.      บรรดาข้อความทั้งหลายที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ได้วางไว้เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจำ

            เรียกว่า

            ก.    ข้อบังคับ                                                                        ข.    ระเบียบ

            ค.    คำสั่ง                                                                              ง.    กฎกระทรวง

            ตอบ   ข.

46.      บรรดาข้อความทั้งหลายที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบโดยทั่วไปเรียกว่าอะไร

            ก.    แถลงการณ์                                                                   ข.    ระเบียบ

            ค.    ประชาสัมพันธ์                                                            ง.    ประกาศ

            ตอบ   ง.

 47.      บรรดาข้อความทั้งหลายที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบทั่วไป
เรียกว่าอะไร

            ก.    ข่าว                                                                                 ข.    คำสั่ง

            ค.    แถลงการณ์                                                                   ง.    ประกาศ

            ตอบ  ก.

48.      ถ้าเป็นเรื่องที่ย่อ
เป็นหนังสือราชการ มีหลักดังนี้

            ก.    จดหมายของ
ในโอกาส ลงวันที่                       ข.    จดหมายของ
เรื่อง ลงวันที่

            ค.    จดหมายของ
แก่ ลงวันที่                                    ง.    จดหมายของ ถึง ลงวันที่

            ตอบ   ข.

49.      หนังสือราชการภายนอก
คือข้อใด

            ก.    หนังสือที่เป็นหลักฐานทางราชการ

            ข.    หนังสือราชการหรือเอกสารทางราชการ

            ค.    หนังสือที่มีไปมาระหว่างกระทรวงหรือส่วนราชการ

            ง.    หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชารกระทรวงเดียวกัน

            ตอบ   ค.

50.      หนังสือราชการภายใน
หมายถึงข้อใด

            ก.    หนังสือที่เป็นหลักฐานทางราชการ

            ข.    หนังสือราชการหรือเอกสารทางราชการ

            ค.    หนังสือที่มีไปมาระหว่างกระทรวงหรือส่วนราชการ

            ง.    หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการกระทรวงเดียวกัน

            ตอบ   ง.

 
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

กรมการพัฒนาชุมชนเปิดสอบบรรจุ 2 ตำแหน่ง 25 อัตรา 
สมัครทางเน็ต 8-31 ก.ค. 57 ตลอด 24 ชม.คลิกถูกใจ facebook. เพื่อรับแนวข้อสอบ และข่าวสารการสอบ กรมการพัฒนาชุมชนจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมพัฒนาชุมชน

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน

ถาม-ตอบ ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 55-59

แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน‏และแผนพัฒนา พ.ศ.2555-2559

สรุป + แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

- แนวข้อสอบกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544

แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2552 

- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

- สรุปสาระสำคัญ+แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11

- แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้