ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการข่าว สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการข่าว สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

แชร์กระทู้นี้

แนวข้อสอบ

ระเบียบว่าด้วยรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ปีพ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554

 

1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ปัจจุบันใช้ฉบับที่เท่าไร พ.ศ.อะไร

        ก. ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2552                                      ข. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552

        ค. ฉบับที่  1 พ.ศ. 2554                                     ง. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554

ตอบ  ข้อ ง.

2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดกี่วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

                ก. 60  วัน                                                              ข. 90 วัน

                ค. 120 วัน                                                             ง. 180 วัน

ตอบ  ข้อ ข.

3. ก่อนจะใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ให้ยกเลิกระเบียบใด

1. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517

2.  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2519

3. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2522

4. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2535

ตอบ ข้อ ก.

4. มาตราการและการดำเนินการที่กำหนดขึ้นเพื่อพิทักษ์รักษาและคุ้มครองป้องกันสิ่ที่เนความลับของราชการ ตลอดจนหน่วยงานของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐ และทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ให้พ้นจากการรั่วไหลของการจารกรรม เป็นความหมายข้อใด            

                ก. สิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ                              ข. การักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

                ค. ประมวลความลับ                                                           ง. การป้องกันรั่วไหล

ตอบ ข้อ ข.

5. เหตุผลใดจึงยกเลิกฉบับเก่ามาใช้ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552   ก. เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการเมืองและเศรษฐกิจในปัจจุบัน

                ข. ต้องการให้คนยากจนมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกันในปัจจุบัน

                ค. มีบัญญัติหลายประการไม่เหมาะสมและรายละเอียดกำหนดไว้เกินความจำเป็น

ง.ในปัจจุบันมีเหตุก่อการร้ายมากมาย กฎหมายที่บัญญัติไว้ไม่รัดกุมพอ

ตอบ ข้อ ค.

6. สิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ คือ ข้อใด ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552             

                ก. ข้อมูลข่าวสาร  บริภัณฑ์    ยุทธภัณฑ์                      

ข. ข้อมูลข่าวสาร  บริภัณฑ์    ยุทธภัณฑ์  ที่สงวน

                ค. ข้อมูลข่าวสาร  บริภัณฑ์    ยุทธภัณฑ์  ที่สงวน  การรหัส   

ง. ข้อมูลข่าวสาร  บริภัณฑ์    ยุทธภัณฑ์  ที่สงวน   การรหัส   ประมวลลับ

ตอบ ข้อ ง.

7. ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ เป็นความหมายในข้อใด ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552

                ก. ข้อมูลข่าวสาร                                 ข. ประมวลลับ

                ค. ยุทธภัณฑ์                                        4  ที่สงวน

ตอบ  ข้อ ก.

8. ข้อใดไม่ได้หมายถึง บริภัณฑ์ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552

        ก. เครื่องจักร                                        ข. สิ่งอุปกรณ์

        ค. วัสดุใช้ไป                                        ง. เครื่องกล

ตอบ ข้อ ค.

9. ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ข้อใด หมายความว่า สิ่งของทั้งหลายที่ใช้ประจำกาย หรือประจำหน่วยกำลังถืออาวุธของทางราชการ และสิ่งอื่นใดที่ กรช.ประกาศกำหนด

                ก. ข้อมูลข่าวสาร                                 ข. ประมวลลับ

                ค. ยุทธภัณฑ์                                        4  การรหัส

ตอบ  ข้อ ค.


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าพนักงานการข่าว  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

ถาม-ตอบ เกี่ยวกับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไทย

การอ่านจับใจความ (Reading Comprehension)

- หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar

- สรุป ข่าวเด่น สถานการณ์ปัจจุบัน ข่าวไทย และทั่วโลก  ปี 2557

แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและสังคม ปี 2557

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552

- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3 ระเบียบว่าด้วยรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  ราคา 679 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย 
สาขาบิ๊กซีขอนแก่น   ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.com

รูปภาพ: เจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน-สำนักข่าวกรองแห่งชาติ (Large).jpg
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้