ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล

แชร์กระทู้นี้

การวัดความสามารถประเภทนี้ เป็นไปเพื่อดูว่าท่านมีความสามารถในการใช้เหตุผลเพียงใด ลักษณะของข้อสอบวัดความสามารถทางเหตุผล จะแบ่งออกเป็น กลุ่ม คือ
          1. อุปมาอุปไมย 2. จัดประเภท 3. สรุปความ
อุปมาอุปไมย
         เป็นการวัดความสามารถเชิงเปรียบเทียบ โดยอาจคำนึงถึงหน้าที่ หรือรูปร่างลักษณะ แต่ละข้อจะให้คำมา คำแรก ซึ่งมีความสัมพันธ์กันไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง และจะให้คำที่ มาด้วยซึ่งคำที่ นี้จะต้องสัมพันธ์กับตัวใดตัวหนึ่งในข้อ 1-5 ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างคำที่ และคำหนึ่งในข้อ 1-5 นี้ จะต้องมีความสัมพันธ์คล้ายกับความสัมพันธ์ของ 2คำแรกที่ให้มาดังตัวอย่าง
         ตัวอย่าง
นักร้อง : น้ำเสียง ดารา : ?
ก. บทบาท* ข. มารยาท ค. ความฉลาด ง. การแต่งกาย จ. ความประพฤติ
         จากตัวอย่างที่ให้มานี้ เราอ่านว่า ถ้า” นักร้อง สัมพันธ์ กับน้ำเสียง แล้วจะเหมือน ดาราสัมพันธ์กับอะไร
ในที่นี้เพราะนักร้องย่อมแสดงออกมาด้วยน้ำเสียง ในขณะ ดารา ย่อมแสดงออกมาด้วย บทบาท
แบบฝึกหัด
1. มะนาว : น้ำส้ม น้ำปลา : ?
ก. น้ำเกลือ* ข. น้ำตาล ค. มะดัน ง. มะกรูด จ. น้ำใจ
2. กระหาย : น้ำ หิว : ?
ก. ข้าว* ข. น้ำย่อย ค. ปวดท้อง ง. ถึงเวลา จ. พอทนได้
3. ทำลาย : ช่วยเหลือ ความเท็จ : ?
ก. หลอกลวง ข. ความจริง* ค. บาปกรรม ง. เสียสัตย์ จ. ผิดศีล
4. ปลา : น้ำ นก : ?
ก. ปีก ข. ขน ค. บิน ง. หนอน จ. อากาศ*
5. ควาย : โง่ เสือ : ?
ก. ดุ* ข. หิว ค. ไว ง. ลาย จ. อดโซ
6. งาน : เงิน ปริญญา : ?
ก. ซื้อ ข. อดทน ค. ศึกษา* ง. ประจบ จ.พยายาม
7. น้ำ : ไหล แดด : ?
ก. เงา ข. ฉาย ค. ส่อง* ง. ร้อน จ. ดวงอาทิตย์
8. บุหรี่ : มะเร็ง ความรัก : ?
ก. ยินดี ข.สนใจ ค. สำเร็จ ง. ตื่นเต้น จ. ผิดหวัง*
9. ขมักเขม้น : เฉื่อยชา ขยัน : ?
ก. มีทรัพย์ ข. อืดอาด ค. เกียจคร้าน* ง. สุรุ่ยสุ่ร่าย จ.เก็บหอมรอมริบ
10. ข้าว : รวง มะพร้าม : 
ก. ลูก ข. ผล ค. ซีก ง. เครือ จ. ทะลาย*
***** หมายเหตุ ตำตอบคือดอกจันข้างหลังข้อที่ถูกต้อง*****

จัดประเภท ไม่เข้าพวก
           แต่ละข้อจะให้คำมา คำ จากข้อ ก ข ค ง และ จ จากคำ คำจะมีอยู่ คำ ที่มีความหมายเป็นพวกเดียวกันหรือประเภทเดียวกัน แต่จะมีคำหนึ่งที่แตกต่างออกไป ไม่เข้าพวกกับคำอื่น ให้ท่านเลือกคำที่ไม่เข้าพวก” นี้เป็นคำตอบดังตัวอย่าง
ก. ทองคำ ข. ทองขาว ค. ทองม้วน ง. ทองแดง จ. ทองเหลือง
จากตัวอย่างนี้จะเห็นได้ว่า ทองคำ ทองขาว ทองแดง ทองเหลือง ล้วนเป็นโลหะ แต่ทองม้วนเป็นขนม ฉะนั้นคำในข้อ ค. จึงๆไม่เข้าพวกกับคนอื่น เราจึงเลือก ข้อ ค. เป็นคำตอบ
1. ก. โจโฉ * ข. ขุนแผน ค. พระราม ง. พระสังข์ จ. พระอภัยมณี
2. ก. เอื้ออารี ข. อุปถัมภ์ ค. ค้ำจุน ง. ยกย่อง* จ.อุปการะ
3. ก. วิ่งราว* ข.วิ่งแข่ง ค. วิ่งเร็ว ง. วิ่งช้า จ.วิ่งเปรี้ยว
4. ก. บีบ* ข. รัด ค. มัด ง. ผูก จ. ดึง
5. ก. กระติก* ข. กระจาด ค. กระบุง ง. กระด้ง จ. กระพ้อม
6. ก. กด ข. ทับ ค. ดึง* ง. อัด จ. บีบ
7. ก. วิหค ข. สกุณา ค. ปักษิณ ง.ทิชานกร จ. จตุบาท*
8. ก. น่ารัก ข. น่าชม ค. น่าเกลียด ง. น่าถนอม จ. น่าเอ็นดู
9. ก. ร่น ข. หด ค. ดึง ง. รุก* จ. ถอย
10. ก. คมขำ ข. งามเก๋ ค. นวยนาด* ง. หล่อเหลา จ. เพริศพริ้ง
***** หมายเหตุ ตำตอบคือดอกจันข้างหลังข้อที่ถูกต้อง*****

          อนุกรมคำ 
แต่ละข้อจะให้คำมา คำ จาก ก ข ค ง และ จ ซึ่งคำทั้ง คำนี้ จะเรียงลำดับในรูปใดรูปหนึ่งอาจจะเป็นขนาด รส เวลา ระดับความสูง ฯลฯ ให้ท่านพิจารณาคำที่ให้มาทั้ง คำนี้ว่าคำใหนเป็นตัวกลาง ของคำทั้งหมด เมื่อเลือกได้ข้อที่เป็นตัวกลางแล้ว ก็เลือกข้อนั้นเป็นคำตอบ ดังตัวอย่าง
ก. เถาะ ข. วอก ค. กุน ง. ชวด จ. มะแม
จากตัวอย่างนี้จะเห็นได้ว่าเป็นการให้ปีมาทั้ง คำ การนับปีเราเริ่มต้นที่ปีชวด เป็นอับดับแรก ต่อมาก็เป็น ปี ฉลู ขาล เถาะ ............เรื่อยไปจนถึงปีกุน เป็นปีสุดท้ายดังนั้นเมื่อเราเรียงคำที่ให้มานี้โดยเริ่มจากปีแรกที่เป็น ชวด เถาะ มะแม วอก กุน จะเห็นได้ว่ามะแมเป็นตัวกลาง ของคำที่ให้มา เราจึงเลือกข้อ จ เป็นคำตอบ

1. ก. จรวด ข. เกวียน ค. รถยนต์* ง. จักรยาน จ. เครื่องบิน
2. ก. บาน* ข. แย้ม ค. ล่วง ง. ผลิ จ. เหี่ยว
3. ก. พุธ ข. ศุกร์ ค. เสาร์ ง. อังคาร จ. พฤหัสบดี*
4. ก. ช้าง ข. แมว ค. ม้า ง.คน* จ. จิ้งหรีด
5. ก. เคี้ยว ข. ถ่าย ค. ย่อย ง. ป้อน จ.กลืน*
6. ก. ลูก ข. พ่อ* ค. ปู่ ง. ทวด จ. หลาน
7. ก.ไถ ข. นวด ค. เกี่ยว* ง. สี จ. หว่าน
8. ก. มีด ข. คมแฝก ค. ปืน* ง. จรวด จ.ระเบิด
9. ก. หิ่งห้อย ข. เทียนไข ค. ดวงจันทร์ ง. ดวงอาทิตย์ จ.ตะเกียง*
10. ก.รัฐ ข. โลก ค.ทวีป ง. ประเทศ จ. จักรวาล
***** หมายเหตุ ตำตอบคือดอกจันข้างหลังข้อที่ถูกต้อง****

ศัพท์สัมพันธ์
แต่ละข้อจะให้คำมา 3 คำ และจากคำทั้ง คำนี้ ให้ท่านหาคำตอบจากตัวเลือกที่กำหนดให้ในแต่ละข้อ ก ข ค ง และ เลือก จ ว่าตัวเลือกในข้อใดมีความสัมพันธ์กับคำทั้ง ที่กำหนดให้ ดังตัวอย่าง
กระสูบ ระแห ว่ากระสูบ
ก. กระสง ข. กระทุง ค. กระยาง ง. กระเสา จ. กระเต็น
จากตัวอย่างจะเห็นได้ กระสูบ กระแห กระดี่ ล้วนเป็นชื่อพันธ์ปลา เมื่อมาดูในตัวเลือกพบว่าคำที่เป็นชื่อพันธ์ปลาก็คือ กระสง ฉะนั้นคำในข้อ ก จึงสัมพันธ์กับคำที่กำหนดให้
แบบฝึกหัด
1. ไทย มาเลย์ สิงค์โปร์
ก. เวียดนาม ข. ลาว ค. พม่า ง. อินโดนีเซีย* จ. กัมพูชา
เหตุผล เพราะเป็นประเทศอาเซียนด้วยกัน
2. คมนาคม เกษตร สาธารณสุข
ก. การไฟฟ้านครหลวง ข. การทางพิเศษ ค. การรถไฟแห่งประเทศไทย
ง. องค์การเภสัชกรรม จ. การต่างประเทศ*
เหตุผลเพราะเป็น กระทรวงเหมือนกัน
3. ดินสอ ปากกา พู่กันจีน
ก. ชอล์ค* ข. ยางลบ ค. ยาลบหมึก ง. กระดานชนวน จ. น้ำหมึก
เหตุผลเพราะใช้เขียน
4. ถ้วย จาน ชาม 
ก. กระป๋อง ข. แก้ว ค.ขวด ง. กล่อง จ. ถุงพลาสติก
5. ชูชก อมิตดา มัทรี
ก. สีดา ข. เวสสันดร ค. อนิรุธ ง. รจนา จ. สมุทรโฆษ
6. โล่ ดั้ง ทุบทู
ก. เขน* ข. พลอง ค. กระบอง ง. ขวาน จ. ค้อน
เหตุผล เป็นเครื่องป้องกันอาวุธ
7. ไต้ ตะเกียง เทียน
ก. ธูป ข.น้ำมัน ค. ไฟฉาย ง. ไม้ขีด จ. ไฟฟ้า
8. สบง จีวร สังฆาฎิ
ก. ตาลปัตร ข. บาตร * ค. ย่าม ง.อาสนสงฆ์ จ. ผ้าอาบน้ำฝน
เหตุผล เพราะเป็นเครื่อง อัฏฐปริขาร
9. บรรยาย พรรณนา อุปมา
ก. เทศนา* ข. สนทนา ค. อุปลักษณ์ ง.ไตรยางค์ จ. วิเศษณ์
เหตุผล เพราะเป็นโวหาร
10. ตวัด วัด เหวี่ยง
ก. ปา ข. ขว้าง ค.โยน ง.สะบัด* จ. ปัด
***** หมายเหตุ ตำตอบคือดอกจันข้างหลังข้อที่ถูกต้อง****

การสรุปความ
เป็นการหาข้อสรุปโดยพิจารณาความที่กำหนดให้ ท่านต้องอ่านข้อความที่กำหนดให้แล้วพิจารณาว่
ควรสรุปอย่างไรจึงจะเหมาะสมถูกต้องตามหลักตรรกวิทยา หรือหลักแห่งเหตุผล
ข้อสอบจะถามโดยกำหนดประโยคหรือข้อความที่เป็นเงื่อนไขมาให้แล้วให้เลือกว่า ข้อสรุปตามตัวเลือก ก ข ค ง ข้อใดถูกต้อง ตัวอย่าง
1. ถ้าพายุพัดจัดแล้วจิวยี่จะออกปล้นค่ายโจโฉ วันนี้พายุพัดจัด
ก. วันนี้จิวยี่ไม่ออกมาปล้นค่ายโจโฉ ข. วันนี้จิวยี่ออกมาปล้นค่ายโจโฉ* 
ค. พรุ่งนี้ไม่มีพายุ ง. พรุ่งนี้จิวยี่ไม่ยกทัพออกมา
ข้อสังเกต เงื่อนไขของข้อความคือ พายุพัด หาตัวที่เกี่ยวพันกับ พายุพัด แล้วจะเกิดเหตุการณ์อะไร ข้อใหนอยู่ในเงื่อนไข คือข้อที่ถูกต้อง
แบบฝึกหัด
1. นักเรียนที่ตั้งใจเรียนทุกคนสอบได้คะแนนดี สมศรีสอบได้คะแนนดีดังนั้น
ก. สมศรีเรียนเก่ง ข. สมศรีตั้งใจเรียน
ค. สมศรีขยันเรียน ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้*
2. แดงมีเงินมากกว่าดำ แต่น้อยกว่าเอ้และโอ๋ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. แดงมีเงินมากที่สุด ข. ดำมีเงินน้อยที่สุด*
ค. อ็มีเงินมากกว่าเอ้ จ.ยังสรุปไม่ได้
3. ทหารเกณฑ์ทุกคนไว้ผมสั้น สุนทรไว้ผมสั้น ดังนั้น
ก. สุนทรเป็นทหารเกณฑ์ ข. สุนทรไม่ได้เข้ากองทหาร 
ค.สุนทรเป็นพ่อครัวในค่ายทหาร ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้*
4. ถ้าฝนตกถนนสายนี้จะลื่น วันนี้ฝนไม่ตก ดังนั้น
ก. วันนี้ถนนไม่ลื่น ข. วันนี้ถนนอาจลื่น 
ค. พรุ่งนี้ถนนอาจลื่น ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้*
5. การสูบบุหรี่ทำให้สุขภาพไม่ดี ปรีชาได้รับการยืนยันว่าสุขภาพดี ดังนั้น
ก. ปรีชาไม่สูบบุหรี่ ข. ปรีชาตรวจสุขภาพบ่อย
ค. ปรีชาไม่ชอบสูบบุหรี่ ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้*
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ทดสอบทางวิชาการเหตุผล    
1.1 อนุกรมตัวเลข

การแก้ปัญหาโจทย์อนุกรมและตัวเลข

1) อนุกรมตัวเลขชุดเดียวกันที่เกิดจากการบวก และตัวเลขบวกเป็นเลขคงที่

     เช่น โจทย์ 4   9   14  19...โดยตัวเลขบวกคือ 5 ตลอด ซึ่งตัวต่อไปคือเลข 25

2) เกิดจากการบวก และตัวบวกเป็นค่าที่เพิ่มขึ้นแบบเป็นสัดส่วนกัน

     เช่น โจทย์ 20 23 28 35 44...โดยตัวบวกเป็น 3,5,7,9 และ 11 เป็น 55

3) เกิดจาการลบ และตัวลบเป็นเลขสัดส่วนกัน
     เช่น โจทย์ 45 40 33 24 13... โดยตัวเลขที่ลบคือ 5,7,9,11 และ 13 เป็น 0

4) เกิดจากการคูณ และตัวคูณเป็นตัวคงที่ เช่นคูณด้วย 3 ตลอด
     เช่น โจทย์ 1 3 9 27 81 ฉะนั้นตัวต่อไปจะได้ 243
5) เกิดจากการหาร และตัวการเป็นเลขเรียงอันดับ ที่ลดลงครั้งละครึ่ง

     เช่น ....160 40 20 20...หารด้วย 4,2,1 และ 5 เป็น 40

6) เกิดจากเลขเรียงอันดับที่ยกกำลังสอง และเลขยกกำลังเป็นสัดส่วนกัน

       เช่น โจทย์ 16 36 64 100... ซึ่งเกิดจาก   4 ยกกำลัง 2 , 6 ยกกำลัง 2 ,  8 ยกกำลัง 2  
      ,10 ยกกำลัง 2   ,  12 ยกกำลัง 2 เป็น 196

7) เกิดจากตัวเลขสัดส่วนยกกำลังสาม และเป็นตัวเลขเรียงอันดับเพิ่มขึ้น
                                                                
      เช่น โจทย์ 8 64 216 512 ... ซึ่งเกิดจาก     2 ยกกำลัง 3 , 4 ยกกำลัง 3 ,  6 ยกกำลัง 3
      ,  8 ยกกำลัง 3  และ 10 ยกกำลัง 3 เป็น 1,000

8) เกิดจาการอนุกรมตัวเลข 2 ชุด ที่เรียงซ้อนกันอยู่ เช่น โจทย์ 3 7 5 9 7 11 9 ..ซึ่งชุดแรก

     มี 3 5 7 9 และชุดที่ สองคือ 7 9 11 13 โดยคำตอบอยู่ในชุดที่ 2 คือ 13

9) กรณีเกิดจากเลขอนุกรม 3 ชุด โดยทั้งสามชุดวางไว้สลับกัน

     โจทย์ 4 4 4 9 8 6 16 12 8 25 16 ...ซึ่งแต่ละชุดมีดังต่อไปนี้
     - ชุดแรก 4 9 16 25
     - ชุดสอง 4 8 12 16
     - ชุดสาม 4 6 8 ..?.. โดยคำตอบเป็น 10

10) กรณีอนุกรมตัวเลขอยู่ในรูปตาราง และในตารางนั้นจะมีช่องว่างให้หาตัวเลขมาใส่

     โจทย ์    
2
3
6
7
1
?
5
8

     วิธีคิด โดยการนับจาก 1 ถึง 8 เช่นนับจากล่างข้นบนไปขวา แล้วลงล่างสลับกันไปซึ่ง
ได้คำตอบคือ 4

1.2 คณิตศาสตร ์(สัดส่วน)


     โจทย์เกี่ยวกับร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ ให้แทน 1 % เป็น 0.01 เมื่อต้องการหาค่าร้อยละ
ก็ใช้ 1% คูณไปเลย

1.3 อุปมาอุปมัย

     อุปมาอุปมัย หมายถึง การเปรียบเทียบ ข้อสอบลักษณะนี้เป็นข้อสอบด้านการวิเคราะห์
หาเหตุผล ข้อสอบมักจะแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ
    แบบที่ 1. เอเซีย : ปากีสถาน  ; ? : ?

                   ก.ญี่ปุ่น : เกาหลี ข. ไทย : บางกอก   ค. เยอรมัน : อิตาลี       ง. อเมริกา : แคนาดา
                
      คำตอบคือข้อ ง.

     แบบที่ 2. ? กิน ; น้ำ : ?

                   ก. อาหาร : เคี้ยว  ข. ข้าว : กระหาย ค. ผักสด : ดื่ม    ง. เนื้อ : รับประทาน
                  
       คำตอบคือข้อ ค.เพราะคำว่ากินใช้กับผลไม้ได้ ส่วนน้ำนั้นก็ใช้กับ ดื่ม

     แบบที่ 3. พรรค : สมาชิก ; เมฆ : ?

                   ก.ฝน     ข.ละอองน้ำ   ค.น้ำค้าง   ง.แม่น้ำ

      คำตอบคือข้อ ข.เพราะต่อจากเมฆคือละอองน้ำ

      *****สำหรับการแก้ปัญหาอุปมาอุปมัยนั้นต้องดูที่ข้อความข้างต้นซึ่งมีทั้งความ
     สัมพันธ์จากเล็กไปหาใหญ่และจากใหญ่ไปหาเล็ก หรือในกลุ่มเดียวกัน หรือใน
     กลุ่มที่ตรงข้ามกัน เมื่อหาข้อสิ้นสุดไม่ได้   ก็ควรเลือกข้อที่ใก้ลเคียงหรือผิดน้อย
     ที่สุด เป็นคำตอบ

1.4 เงื่อนไขทางภาษาหรือกาารสรุปความ


     ข้อสอบประเภทนี้ควรทำหลังสุดเพราะมักจะให้โจทย์ที่ให้คำตอบเลือกที่ วก วน
     ไปมาทำให้งงได้

     หลักการคิด

     1. ถ้าเงื่อนไขกล่าวไว้เช่นไร เมื่อพิจารณาข้อสรุปแล้ว ถ้าข้อสรุปตรงกับเงื่อนไขที่ให้มา      ก็ตอบว่าจริงหรือถูกต้องตามเงื่อนไข

     2. ถ้าข้อสรุปเมื่อพิจารณาแล้วไม่ตรงับเงื่อนไขที่ให้ไว้ให้ตอบว่าผิด หรือไม่ตรงกับเงื่อน
    ไขที่ให้ไว้

     3. ถ้าพิจารณาข้อสรุปแล้วเงื่อนไขไม่ได้กล่าวว่าไว้ คือเป็นเรื่องที่เหนือจากข้อ 1 และก็ให้
ตอบว่าไม่แน่ชัด กล่าวคือไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นจริงหรือไม่จริง ซึ่งอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้

   1.5 เงื่อนไขทางสัญลักษณ์


     = หมายถึง เท่ากับ
     # หมายถึงไม่เท่ากับ
     > หมายถึง มากว่า
     \> หมายถึงไม่มาากกว่า ซึ่งอาจหมายถึงเท่ากับ หรือ น้อยกว่าก็ได้
     < หมายถึง น้อยกว่า
     <\ หมายถึงไม่น้อยกว่า ซึ่งอาจหมายถึง เท่ากับ หรือมากกว่าก็ได้
     \< หมายถึงน้อยกว่าหรือ เท่ากับ
     >/ หมายถึง มากกว่าหรือเท่ากับ

     หลักในการตอบคำถาม


    ตอบข้อ 1 ถ้าข้อสรุปทั้งสองถูกต้อง หรือเป็นจริงตามเงื่อนไข
    ตอบข้อ 2 ถ้าข้อสรุปทั้งสองผิด หรือไม่เป้นจริงตามเงื่อนไข
    ตอบข้อ 3 ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่สามารถสรุปได้แน่ชัด ว่าถูหรือผิดตามเงื่อนไข
    ตอบข้อ 4 ถ้าข้สรุปทั้งสองมีข้สรุปใดสรุปหนึ่ง ที่เป็นจริงหรือไม่เป็นจริง หรือไม่แน่ชัด     โดยไม่ซ้ำกับอีกข้อสรุปหนึ่ง

     1.6 ความสามารถทางด้านภาษา


     เป็นการวัดความสามารถทางภาษาหรือการสรุปข้อความ จากบทความนี้      เป็นการวัดความสามารถทางด้านกการอ่านเพื่อจับใจความ สรุปความและ
     ตีความจากข้อความต่างๆที่โจทย์ให้มา

  

     1.ชื่อเรื่องคืออะไร
     2.จุดมุ่งหมายในการเขียนบทประพันธ์คืออะไร
     3.ผู้เขียนมีความประสงค์อย่างไรในการนำเสนอบทความนี้
     4.ประเด็นสำคัญของข้อความนี้อยู่ในตอนใด
     5.ประโยคที่ว่า "..............."มีความหมายอะไร
     6.บทความดังกล่าวท่านคิดว่ามีสาเหตุสำคัญอย่างไร
     7.ข้อสรุปใดต่อไปนี้ ข้อใดที่ตรงกับประเด็นสำคัญของบทความนี้
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบ
ความรู้ความสามารถทางด้านตัวเลข (Number)
*********************
1.    27, 32, 39, 48, 59, ..................
ก.    69    ข. 67
ค.    70    ง.    72
ตอบ ง. 72 เป็นอนุกรมแบบธรรมดา
วิธีคิด 27 32 39 48 59 (72)
+ 5 + 7 + 9 + 11 + 13
2.    108 43 100 39 92 ...............
ก.    84 ข. 35
ค. 86    ง. 72
ตอบ ข. 35 เป็นอนุกรมเว้นระยะ แบบตัวเว้นตัว
วิธีคิด
108 43 100 39 92 (35)
3.    45, 33 , 22, 12, 3, ..................
ก.    1    ข. - 3
ค.    - 4    ง.    - 5
ตอบ ง. - 5 เป็นอนุกรม 2 ชั้น
วิธีคิด 45 33 22 12 3 (- 5)

- 12 - 11 - 10 - 9 - 8
+ 1 + 1 + 1 + 1
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ส่วนที่ 1 วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์ และสรุปเหตุผล
คำชี้แจง  พิจารณาความสัมพันธ์ของตัวเลขที่กำหนดให้แล้วหาตัวเลขที่หายไป (ข้อ 1 - ข้อ 2)
ข้อ 1.    ถ้า        8  *  7  =  71
                          7  *  6  =  55
             ดังนั้น    5  *  4  =  ?
             ก. 19                  ข. 23                  ค. 25                  ง. 27                  จ. 29
ข้อ 2.                  72  *  6  =  ?
               ถ้า      62  *  5  =  32
                          52  *  4  =  22
             ก. 36                  ข. 40                  ค. 42                  ง. 44                  จ. 46  
คำชี้แจง  พิจารณาตัวเลขและตัวอักษรที่กำหนดให้แล้วตอบคำถาม (ข้อ 3 - ข้อ 4)
ข้อ 3.    ข้อใดถูกต้อง ?
                          44,1Aa
                                       x
                               1B
                     7C5,D84
             ก. A x C  =  56                             ข. B + D  =  10                            ค. B มีค่ามากที่สุด
             ง. C มีค่าน้อยที่สุด                         จ. A + B + C + D  =  28
ข้อ 4.    ข้อใดไม่ถูกต้อง ?
                          2A )4B,344
                               1,8C6
             ก. A x B  =  12                             ข. A + B + C = 8                           ค. (A x B) + C  = 12
             ง. A มีค่ามากที่สุด                         จ. C มีค่าน้อยที่สุด
คำชี้แจง  พิจารณาอนุกรมที่กำหนดให้แล้วเลือกตอบโดยยึดหลักดังนี้ (ข้อ 5 - ข้อ 6)
             ตอบ  ก.  ถ้าอนุกรมถูกต้องทั้งหมด
             ตอบ  ข.  ถ้าอนุกรมผิดทั้งหมด
             ตอบ  ค.  ถ้าอนุกรมถูกต้อง  3  ชุด  ผิด  1  ชุด  
             ตอบ  ง.  ถ้าอนุกรมถูกต้อง  2  ชุด  ผิด  2  ชุด  
             ตอบ  จ.  ถ้าอนุกรมถูกต้อง  1  ชุด  ผิด  3  ชุด  
ข้อ 5.    1. 960  192   48   16   8
             2. 50   59   49   40   48
             3. 198   228   271   327   396
             4.       1   4   20
ข้อ 6.    1. 7   13   27   51   87
             2. 36   25   61  86  148
             3.  2    6    12   20  30
             4. 70   56   42  28   14      
คำชี้แจง  พิจารณาข้อความที่กำหนดให้แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด (ข้อ 7 - ข้อ 9)
ข้อ 7.    สมชายมีพี่ชายและน้องชายอีกรวม 3 คน  เขาทุกคนมีเสื้อคนละ  3 ตัว  ถ้าเขาจะแลกเปลี่ยนเสื้อ
             กันใส่โดยไม่นับเสื้อของตนเองแล้ว จะมีวิธีใส่เสื้อทั้งหมดกี่วิธี?
             ก. 9 วิธี               ข. 12 วิธี           ค. 16 วิธี                           ง. 28 วิธี              จ. 36 วิธี
ข้อ 8.    ถ้า ก.  มีรายได้ปีหนึ่ง  60,000  บาท  แต่ละปีจะมีรายได้เพิ่มขึ้น  5% ส่วน ข. มีรายได้ปีหนึ่ง
             50,000 บาท  แต่ละปีจะมีรายได้เพิ่มขึ้น  10% ดังนั้นอีกกี่ปีทั้งสองจะมีรายได้เท่ากัน?
             ก. 2 ปี                 ข. 3 ปี                 ค. 4 ปี                              ง. 5 ปี                 จ. 6 ปี
ข้อ 9.    ถ้า  A  :  B  =  3  :  4  และ  B  :  C  =  5  :  6   จงหา  A  :  B  :  C  มีค่าเท่าไร?
             ก. 15 :  20  :  24                           ข. 20  :  25  :  24                         ค. 20  :  24  :  25
             ง. 25 :  24  :  20                                       จ. 24  :  20  :  15
คำชี้แจง  พิจารณาเลือกข้อที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับสิ่งที่กำหนดให้มากที ่สุด (ข้อ 10 - ข้อ 11)
ข้อ 10.  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
             สังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ............  
             ก. สำนักงานสถิติแห่งชาติ              ข. สำนักงานพลังงานแห่งชาติ      ค. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
             ง. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร   จ. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ข้อ 11.  กว้าง  x  ยาว      ด้าน  x  ด้าน   1/2 x ฐาน x สูง ....................
             ก. ยาว  x  สูง                                ข. พื้นที่ฐาน x สูง                           ค. ด้าน  x  ด้าน  x  ด้าน
             ง. กว้าง x ยาว x สูง                      จ. 1/3 x สูง x พื้นที่ฐาน
คำชี้แจง  คำถามในแต่ละข้อจะกำหนดข้อมูลมาให้สองข้อ  ให้พิจารณาว่าข้อมูลนั้นเพียงพอหรือไม่ที่จะต้อง
               คำถามนั้นๆ โดยใช้หลักการตอบดังนี้ (ข้อ 12 - ข้อ 15)
             ตอบ  ก.  ถ้าใช้ข้อมูลทั้งสองข้อแล้วยังไม่เพียงพอในการตอบคำถาม
             ตอบ  ข.  ถ้าต้องใช้ข้อมูลทั้งสองข้อประกอบกันจึงจะสามารถตอบคำถามได้
             ตอบ ค.  ถ้าใช้ข้อมูลเพียงพอข้อใดข้อหนึ่งก็เพียงพอที่จะตอบคำถามได้
             ตอบ ง.  ถ้าใช้ข้อมูล  (1) เท่านั้นก็เพียงพอต่อการตอบคำถาม แต่ข้อมูล (2) ข้อเดียวไม่สามารถ
                          ตอบคำถามได้  
             ตอบ จ.  ถ้าใช้ข้อมูล (2) เท่านั้นก็เพียงพอต่อการตอบคำถาม  แต่ข้อมูล (4) ข้อเดียวไม่สามารถ
                          ตอบคำถามได้
ข้อ 12.  มานะ  มานี  และมนตรี  เป็นพี่น้องกัน  ใครเป็นลูกคนกลาง?
             ก. อายุของมานะและมานีรวมกันจะเป็น 2 เท่าของอายุมนตรี
             ข. 5 ปีก่อน มานะมีอายุเป็น 2 เท่าของมนตรี
ข้อ 13.  มีแสตมป์ 5 ดวง ราคาดวงละ 1, 4, 5, 8, 9 บาท อย่างละ 1 ดวง  แสตมป์ดวงที่ 3 ราคาเท่าใด?
             ก. แสตมป์ดวงที่ 2 รวมกับแสตมป์ดวงที่ 5 มีราคาเท่ากับแสตมป์ดวงที่ 1
             ข. แสตมป์ดวงที่ 2 รวมกับแสตมป์ดวงที่ 1  มีราคาเท่ากับแสตมป์ดวงที่ 4 รวมกับแสตมป์ดวงที่ 5
ข้อ 14   X มีค่าเท่ากับเท่าไร?
             ก.   =  
             ข.   =  5  +  X
ข้อ 15.  เดือนนี้คือเดือนอะไร ?
             ก.  เดือนที่แล้วมี  30  วัน
             ข.  เดือนต่อไปมี  31  วัน
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
คำชี้แจง   พิจารณาเงื่อนไขที่กำหนดให้แล้วเลือกตอบโดยใช้หลักเกณฑ์การตอบด ังต่อไปนี้ (ข้อ 21- ข้อ 24)
              ตอบ ก.  ถ้าข้อสรุปทั้งสองเป็นจริง
              ตอบ ข.  ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่เป็นจริง
              ตอบ ค.  ถ้าข้อสรุปหนึ่งเป็นจริงอีกข้อสรุปหนึ่งไม่เป็นจริง
              ตอบ ง.   ถ้าข้อสรุปหนึ่งเป็นจริงอีกข้อสรุปหนึ่งอาจเป็นจริงหรือไม่ก็ได ้
              ตอบ จ.   ถ้าข้อสรุปหนึ่งไม่เป็นจริงอีกข้อสรุปหนึ่งอาจเป็นจริงหรือไม่ก ็ได้
สัญลักษณ์
              =           หมายถึง  เท่ากับ                            ¹         หมายถึง  ไม่เท่ากับ อาจมากกว่าหรือน้อยกว่า
               >         หมายถึง  มากกว่า                           >         หมายถึง  ไม่มากกว่า ซึ่งอาจเท่ากันหรือน้อยกว่า
              <          หมายถึง  น้อยกว่า                          <         หมายถึง  ไม่น้อยกว่า ซึ่งอาจเท่ากันหรือมากกว่า
              ³         หมายถึง  มากกว่าหรือเท่ากับ        £         หมายถึง  น้อยกว่าหรือเท่ากับ
เงื่อนไข  ถ้า    <  2B  =  (C + D) ³   =  F   และ
                     B2  <      =  2Y  >                       (อักษรทุกตัวมีค่าเป็นจำนวนเต็มบวก)
ข้อ 21.  ข้อสรุปที่ 1         B   +  F  >  
              ข้อสรุปที่ 2         F   <   B  
ข้อ 22.  ข้อสรุปที่ 1         X  ¹  E
              ข้อสรุปที่ 2         C  +  F   <  4B  
ข้อ 23.  ข้อสรุปที่ 1           <  2D
              ข้อสรุปที่ 2         3B  >  A
ข้อ 24.  ข้อสรุปที่ 1           <  3E
              ข้อสรุปที่ 2         2Y  >  

คำชี้แจง  พิจารณาว่าคำคู่ใดมีความสัมพันธ์กันในลักษณะเดียวกับคำคู่แรก (ข้อ 25 - ข้อ 28)
ข้อ 25   เหล็ก  :  โลหะ ® ?  :   ?
              ก. มีด  :  ดาบ                                ข. แม่น้ำ  :  ทะเล                           ค. สร้อย  :  ทองคำ
              ง. มะพร้าว  : กะทิ                          จ. ทองหยอด :  ของหวาน
ข้อ 26.  น้ำเดือด : เย็น ® ?  :   ?
              ก. น้ำเชื่อม  :  หวาน                      ข. น้ำครำ  :  สกปรก                      ค. น้ำตก  :  ใส
              ค. น้ำอ้อย  :  จืด               จ. น้ำอบ  :  หอม
ข้อ 27.  แจกัน  :  ดอกไม้ ® ?  :   ?
              ก. ถ้ำ  :  เสือ                                  ข. แก้ว  :  น้ำ                                 ค. แม่น้ำ  :  ปลา
              ง. ทะเลทราย  :  อูฐ                      จ. อาหาร  :  วิตามิน
ข้อ 28.  สังหาริมทรัพย์  :  อสังหาริมทรัพย์ ® ?  :   ?
              ก. บ้าน  :  รถเก๋ง               ข. ที่ดิน  :  ต้นมะม่วง                    ค. ม้า  :  เรือยนต์
              ง. แพ  :  โรงรถ                               จ. ตู้เย็น : โต๊ะบินเลียด
คำชี้แจง  พิจารณาเลือกข้อที่อยู่ในลำดับที่  3 (ข้อ 29 - ข้อ 30)
ข้อ 29.  ก. ยุโรป                                           ข. แอฟริกา                                    ค. อเมริกาใต้
              ง. ออสเตรเลีย                                จ. อเมริกาเหนือ
ข้อ 30.  ก. นายควง  อภัยวงศ์                    ข. นายสัญญา  ธรรมศักดิ์              ค. พระยาพหลพลยุทธเสนา
              ง. ม.ร.ว.เสนีย์  ปราโมช                 จ. จอมพล  ป.  พิบูลสงคราม
คำชี้แจง  พิจารณาว่าข้อใดแตกต่างไปจากข้ออื่น
ข้อ 31.  ก. การบูร                                         ข. สังกะสี                                        ค. กำมะถัน
              ง. ไอโอดีน                                       จ. ไนโตรเจน
ข้อ 32.  ก. สภาเขต                                       ข. สภา รสช.                                  ค. สภาจังหวัด
              ง. สภาผู้แทนราษฎร                      จ. สภากรุงเทพมหานคร
คำชี้แจง  พิจารณาข้อความที่กำหนดให้แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด (ข้อ 33-ข้อ 34)
ข้อ 33.  แก้ว  กล้วย  และกอ  มีอายุรวมกัน 30 ปี อีก  4 ปี ข้างหน้า แก้วจะมีอายุ 13 ปี  กล้วยมีอายุเป็น 2
              เท่า ของแก้ว สรุปได้ว่าอย่างไร      
              ก. กอมีอายุน้อยที่สุด                     ข. แก้วมีอายุมากที่สุด                    ค. กล้วยมีอายุมากกว่าแก้ว 2 ปี
              ง. กอกับแก้วมีอายุเท่ากับ 2 เท่าของกล้วย                                            จ. สรุปแน่นอนไม่ได้
ข้อ 34.  ตู่อ้างว่าคนไม่ได้เป็นพ่อของตาและเต่า ตาอ้างว่าเป็นลูกของตุ๊และเป็นน้องของเต่า เต่าอ้างว่าเป็นลูก
              ของตู่ และไม่ได้เป็นน้องของตา ตุ๊อ้างว่าทั้งตาและเต่าเป็นลูกของตน  สรุปได้ว่าอย่างไร
              ก. ตู่ให้การเท็จ                  ข. ตุ๊ ให้การเท็จ                 ค. ตาให้การเท็จ
              ง. เต่าให้การเท็จ               จ. สรุปแน่นอนไม่ได้
คำชี้แจง  อ่านข้อความและเหตุการณ์ที่กำหนดให้ในข้อ 35-37 แล้วพิจารณาว่าเหตุการณ์ทั้งสองสอดคล้องกับ
              หลักในข้อความหรือไม่ แล้วเลือกตอบโดยยึดหลักเกณฑ์การตอบ ดังนี้
              ตอบ ก.  ถ้าเหตุการณ์ทั้งสองสอดคล้องกับหลักในข้อความ
              ตอบ ข.  ถ้าเหตุการณ์ทั้งสองไม่สอดคล้องกับหลักในข้อความ
              ตอบ ค.  ถ้าเหตุการณ์ 1 สอดคล้อง  แต่เหตุการณ์ 2 ไม่สอดคล้องกับหลักในข้อความ
              ตอบ ง.  ถ้าเหตุการณ์ 2 สอดคล้อง แต่เหตุการณ์ 1 ไม่สอดคล้องกับหลักในข้อความ
              ตอบ จ.   ถ้าเหตุการณ์ทั้งสองไม่สามารถสรุปได้ว่าสอดคล้องหรือไม่สอดคล้อ งกับหลักในข้อความ
ข้อ 35.  ข้อความ  ภาษีทางตรง คือ  ภาษีที่ผู้เสียภาษีตามกฎหมายไม่สามารถผลักภาระไปยังบุคคลอื่นได ้เป็น                    ภาษีที่ผู้เสียภาษีต้องรับภาระเองโดยตรง ได้แก่ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล
              ก.  เหตุการณ์ที่ 1   บุคคลผู้มีเงินได้ทุกคนต้องยื่นรายการเกี่ยวกับรายได้ในปีภาษีท ี่ผ่านมาเพื่อเสียภาษี
              ข.  เหตุการณ์ที่ 2   ผู้ส่งออกสินแร่โลหะทุกชนิดนอกจากมังกานีสต้องเสียภาษีในอัตราท ี่กำหนด
ข้อ 36.  ข้อความ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของกระทรวง                     โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเป็นผู้สั่งและปฏิบัติราชการตาม ที่ได้รับมอบหมาย
              ก. เหตุการณ์ที่ 1 ม.ร.ว. ปรีดียาธร  เทวกุล  ไปเยือนประเทศโปแลนด์ และฮังการี เพื่อเจรจาการค้า
              ข. เหตุการณ์ที่ 2 นายสุธี  สิงห์เสน่ห์  ไม่ยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินดั๊น้ต่างประเทศให้โฮปเวลล์
ข้อ 37.  ข้อความ  อุปสงค์หมายถึง  จำนวนสินค้า  หรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่งที่ผู้บริโภคต้องการซื้อภายใน                      ระยะเวลาหนึ่ง ณ ระดับราคาต่างๆ กันของสินค้าชนิดนั้นเอง หรือของสินค้าชนิดอื่น หรือระดับรายได้                     ต่างๆ กันของผู้บริโภค
              ก. เหตุการณ์ที่ 1  น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ราคาจำหน่ายในประเทศกิโลกรัมละ  13 บาท
              ข. เหตุการณ์ที่ 2  ทางราชการมีนโยบายจำกัดปริมาณการปลูกและพื้นที่ปลูกอ้อย
คำชี้แจง  พิจารณาเนื้อความในข้อ 38-41 ว่าเกี่ยวกับลักษณะใด จากตัวเลือก ก-จ  ดังนี้
              ก. ข้อความนั้นเป็นการกล่าวถึงสาเหตุของการทดลอง
              ข. ข้อความนั้นเป็นการกล่าวถึงวิธีการทดลอง
              ค. ข้อความนั้นเป็นการกล่าวถึงผลของการทดลอง
              ง. ข้อความนั้นเป็นการสรุปผลของการทดลอง
              จ. ข้อความนั้นเป็นการอนุมานผลการทดลองให้กว้างออกไป
ข้อ 38.  ประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันจะผลักกันและกัน  คือลบผลักลบ  บวกผลักบวก  และประจุไฟฟ้าต่างชนิด
              จะดึงดูดกันและกัน คือลบดูดกับบวก
ข้อ 39.  ถ้าหวีหรือแปรงผลที่แห้งมากอย่างแรงๆ  ในวันอากาศแห้ง  ผมจะมีประจุไฟฟ้าเหมือนกันและอาจ
              จะดึงเอาขี้ฝุ่น  หรือเศษผมเข้าไปติดในหวีได้
ข้อ 40.  ฉีกกระดาษให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ  นำหวีพลาสติกไปถูกับผ้าแรงๆ สักครู่แล้วจึงนำหวีนั้นไปวางใกล้ๆ
              กับกองเศษกระดาษที่ฉีกไว้
ข้อ 41.  อีเล็กตรอนจากอะตอมในผ้าจะไปติดอยู่ที่หวี ทำให้หวีมีประจุไฟฟ้าลบและสร้างสนามไฟฟ้าขึ้นทำให้                    เกิดประจุไฟฟ้าต่างชนิดขึ้นทีริมเศษกระดาษเมื่อนำหวีเข้าใกล้จึ งมีอาการดึงดูดเข้าหากัน คือเศษ                       กระดาษจะขยับเข้าไปติดหวี
คำชี้แจง  อ่านเนื้อความที่กำหนดให้แล้วพิจารณาข้อความในข้อ 42 - ข้อ 46  แล้วเลือกตอบโดยยึดหลักเกณฑ์
                 การตอบ ดังนี้
              ตอบ ก.  ถ้าข้อความนั้นเป็นจริงตามเนื้อความ
              ตอบ ข.  ถ้าข้อความนั้นไม่เป็นจริงตามเนื้อความ
              ตอบ ค.  ถ้าข้อความนั้นสามารถอนุมานได้ว่าเป็นจริงตามเนื้อความ
              ตอบ ง.   ถ้าข้อความนั้นมีกล่าวในเนื้อความแต่ไม่สามารถอนุมานได้ว่าเป็น จริงหรือไม่
              ตอบ จ.  ถ้าข้อความนั้นไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อความแต่อย่างใด
              ปัจจุบันไทยส่งกล้วยออกไปจำหน่ายต่างประเทศประมาณ 83% ของมูลค่าส่งออกรวม ส่วนอีกประเภทหนึ่งคือกล้วยแปรรูปส่งออกประมาณ 17% ของมูลค่าส่งออกรวมทั้งหมด  โดยกล้วยสดที่ส่งออกส่วนใหญ่เป็นกล้วยไข่ ซึ่งในปี  2533  มีมูลค่าการส่งออก 18.5 ล้านบาท  เพิ่มจากปี 2532  ถึง  110%  โดยการส่งออกกล้วยไข่ได้ขยายตัวกว้างขึ้นจากตลาดเอเซียไปสู่ตลา ดยุโรป ตลาดส่งออกที่สำคัญได้แก่ ฮ่องกง เยอรมนี  และเดนมาร์ค
              ส่วนกล้วยที่มีการส่งออกเป็นอันดับ  2 คือ  กล้วยหอม  โดยในปี 2533  มีมูลค่าการส่งออก 338,928 บาท  ลดลงจากปี 2532  ซึ่งมีมูลค่า 434,412 บาท  เนื่องจากตลาดเจอกับคู่แข่งสำคัญ คือฟิลิปินส์ ซึ่งมีกล้วยเปลือกหนา  เก็บได้นานในขณะที่กล้วยหอมไทยเปลือกบางดำเร็ว หากสามารถพัฒนาปรับปรุงในจุดนี้ได้ จะช่วยให้กล้วยหอมไทยครองตลาดได้ในอนาคต
              สำหรับกล้วยแปรรูปนั้น ส่งออกในรูปกล้วยเคลือบน้ำตาล กล้วยบรรจุกระป๋อง กล้วยอบแห้งมูลค่าส่งออกทั้ง  3 ชนิด รวมกันเฉลี่ยประมาณปีละ 10-15 ล้านบาท  โดยตลาดส่งออกสำคัญ คืออเมริกา เยอรมนี และออสเตรเลีย
ข้อ 42.  ปี  2532  ไทยส่งออกกล้วยไข่เป็นมูลค่าประมาณ 15 ล้านบาท
ข้อ 43.   คนไทยนิยมบริโภคกล้วยน้อยลงจึงต้องส่งไปจำหน่ายต่างประเทศมากขึ ้น
ข้อ 44.   เยอรมนีเป็นตลาดต่างประเทศที่รับซื้อกล้วยสดและกล้วยแปรรูปจากไ ทย
ข้อ 45.  ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า   ไทยเราจะสามารถพัฒนาปรับปรุงคุณภาพกล้วยหอมไทยให้ดีกว่าฟิลิปปิ นส์
ข้อ 46.  ไทยส่งออกกล้วยสดและกล้วยแปรรูปไปยังประเทศต่างๆ ทั้งในทวีปเอเซีย  อเมริกา ยุโรป และ
              ออสเตรเลีย
ข้อ 49.  ประเทศใดมิใช่ประเทศโลกเสรี?
              ก. จีน                  ข. ไทย                 ค. ญี่ปุ่น              ง. ฟิลิปปินส์       จ. มาเลเซีย
ข้อ 50.  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับคำว่า “จินตนาการใหม่”?
              ก. การเปิดประตูการค้า                                              ข. การเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจ
              ค. การประกาศใช้รัฐธรรมนูญ                                   ง. การลงทุนค้าขายกับต่างประเทศ
              จ. การดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบเปิด
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
การวิเคราะห์สรุปเหตุผลจากเงื่อนไขภาษา ลักษณะข้อสอบประกอบด้วยเงื่นไขภาษาหรือข้อมูลที่กำหนดให้ และข้อสรุปเป็นคู่ๆ จากเงื่อนไขนั้น เงื่อนไขภาษาหรือข้อมูลที่กำหนดให้จัดเป็นข้อความยาวๆ ที่โจทย์กำหนดให้มาตีความหมายโดยอาศัยหลักเหตุผล เป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ โดยอาจไม่เกี่ยวข้องกับความเป็นจริงในโลกแต่อย่างใด

ตัวย่างข้อสอบ

1.มีนักท่องเที่ยว 5 ชาติ คือ จีน สิงค์โปร์ เกาหลี คูเวต และมาเลเซีย มาเที่ยวเมืองไทย แต่ละคนต้องการไปชมสถานที่ต่างๆซึ่งไม่ซ้ำกัน

2.สถานที่ที่นักท่องเที่ยวแต่ละคนต้องการไปคือ วัดเบญจมบิตร ตลาดน้ำวัดไทร วัดพระแก้ว ศาลหลักเมือง และพิพิธภัณฑ์ แต่ปรากฎว่ามีนักท่องเที่ยว 4 คน หลงไปที่อื่น คือ ตลาดน้ำตลิ่งชัน วัดอรุณราชวราราม วักโพธิ์ และวัดสุทัศน์

3.มีนักท่องเที่ยวที่ต้องการไปตลาดน้ำวัดไทร ไปถามจากนักศึกษา จึงหลงทางไปตลาดน้ำตลิ่งชัน

4.มีนักท่องเที่ยวอยู่คนหนึ่งไม่ได้ถามทางใครและไม่หลงทางไปใหน

5.ชาวคูเวต ต้องการไปชมหินอ่อนเบญจมบพิตร

6.ชาวสิงคโปร์ ไปถามทางจากคนแต่งชุดสีกากีแล้วหลงทางไปวัดโพธิ์

7.คนจีน ไม่ต้องการไปพิพิธภัณฑ์และหลงทางไปวัดอรุณราชวราราม

8.ชาวมาเลเซีย ไปถามทางจากพระจึงหลงทางไปที่อื่นทั้งๆ ที่จะไปศาลหลักเมือง

9.คนที่หลงทางไปตลาดน้ำตลิ่งชันคือชาวเกาหลี

10.มีนักท่องเที่ยวคนหนึ่งที่ถามทางจากกระเป๋ารถเมล์

ข้อสรุปที่ได้

ก. ข้อสรุปที่ 1 ชาวจีนไปถามทางจากกระเป๋ารถเมล์
ข้อสรุปที่ 2 ชาวสิงค์โปร์ถามทางจากตำรวจ

ข. ข้อสรุปที่ 1 ชาวคูเวตหลงทางไปวัดสุทัศน์
ข้อสรุปที่ 2 ชาวมาเลเซียไม่ได้หลงทาง

ค. ข้อสรุปที่ 1 นักศึกษาบอกทางคนเกาหลี
ข้อสรุปที่ 2 ชาวจีนต้องการไปเที่ยววัดพระแก้ว

ง. ข้อสรุปที่ 1 คนที่หลงทางไปวัดสุทัศน์คือคนอยากไปวัดเบญจมบพิตร
ข้อสรุปที่ 2 ชาวเกาหลีต้องการไปเที่ยวตลาดน้ำมากกว่าเที่ยววัด

จ. ข้อสรุปที่ 1 คนที่ต้องการไปพิพิธภัณฑ์กลับหลงไปเที่ยวที่วัดโพธิ์
ข้อสรุปที่ 2 กระเป๋ารถเมล์ช่วยบอกทางให้กับคนที่ต้องการไปวัดเบญจมบิตร

จากข้อสรุปดังกล่าวจงหาคำตอบดังต่อไปนี้

1. ข้อสรุปที่ 1 ผิด และข้อสรุปที่ 2 สรุปไม่ได้
2. ข้อสรุปที่ 1 ถูก และข้อสรุปที่ 2 สรุปไม่ได้
3. ข้อสรุปที่ 1 ถูก และข้อสรุปที่ 2 ถูก
4. ข้อสรุปที่ 1 ถูก และข้อสรุปที่ 2 ผิด
5. ข้อสรุปที่ 1 ผิด และข้อสรุปที่ 2 ผิด

วิธีคิด

1.ดูตัวแปรที่เกี่ยวข้องในเงื่อนไข ได้แก่ชาติ สถานที่ท่องเที่ยว คนบอกทาง แล้วนำมาทำตาราง

2.พิจารณาเงื่อนไขที่สามารถนำข้อมูลมาใส่ในตารางแต่ละเงื่อนไขจนครบทุกตารางเช่น

จีน สิงค์โปร์ เกาหลี คูเวต มาเลเซีย
สถานที่ วัดพระแก้ว พิพิธภัณฑ์ ตลาดน้ำวัดไทร วัดเบญฯ ศาลหลักเมือง
หลงไป วัดอรุณฯ วัดโพธิ์ ตลาดน้ำตลิ่งชัน - วัดสุทัศน์
ถาม กระเป๋ารถเมล์ ชุดสีกากี นักศึกษา - พระ

เมื่อได้ช่องในตารางครบถ้วนแล้ว จึงย้อนกลับมาพิจารณาที่ข้อสรุปในแต่ละข้อ ดังนี้

ก.ข้อสรุปที่ 1 ชาวจีนไปถามทางจากกระเป๋ารถเมล์ (/)
ข้อสรุปที่ 2 ชาวสิงค์โปร์ถามทางจากตำรวจ (สรุปไม่ได้)

ข. ข้อสรุปที่ 1 ชาวคูเวตหลงทางไปวัดสุทัศน์ (x)
ข้อสรุปที่ 2 ชาวมาเลเซียไม่ได้หลงทาง (x)

ค. ข้อสรุปที่ 1 นักศึกษาบอกทางคนเกาหลี (/)
ข้อสรุปที่ 2 ชาวจีนต้องการไปเที่ยววัดพระแก้ว (/)

ง. ข้อสรุปที่ 1 คนที่หลงทางไปวัดสุทัศน์คือคนอยากไปวัดเบญจมบพิตร (x)
ข้อสรุปที่ 2 ชาวเกาหลีต้องการไปเที่ยวตลาดน้ำมากกว่าเที่ยววัด (สรุปไม่ได้)

จ. ข้อสรุปที่ 1 คนที่ต้องการไปพิพิธภัณฑ์กลับหลงไปเที่ยวที่วัดโพธิ์ (/)
ข้อสรุปที่ 2 กระเป๋ารถเมล์ช่วยบอกทางให้กับคนที่ต้องการไปวัดเบญจมบิตร (x)

จากข้อสรุปดังกล่าวได้คำตอบดังต่อไปนี้

1. ข้อสรุปที่ 1 ผิด และข้อสรุปที่ 2 สรุปไม่ได้ คำตอบคือข้อ ง
2. ข้อสรุปที่ 1 ถูก และข้อสรุปที่ 2 สรุปไม่ได้ คำตอบคือข้อ ก
3. ข้อสรุปที่ 1 ถูก และข้อสรุปที่ 2 ถูก คำตอบคือข้อ ค
4. ข้อสรุปที่ 1 ถูก และข้อสรุปที่ 2 ผิด คำตอบคือข้อ จ
5. ข้อสรุปที่ 1 ผิด และข้อสรุปที่ 2 ผิด คำตอบคือข้อ ข

บทสรุป การจะวิเคราะห์ข้อมูลจะต้องอ่านรายละเอียดของโจทย์ แล้วแยกสิ่งที่เกี่ยวข้องตามหัวข้อที่โจทย์ให้มาพยายามอ่านโจทย์ให้เข้าใจไม่ว่าจะมารูปแบบใหนรับรองว่าท่านจะทำข้อสอบได้ง่ายขึ้น สู้ๆจ้า
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้