เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบ อปท.เทศบาล อบต. อบจ. กทม. และท้องถิ่นต่างๆ -> แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-03-13 11:31

แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร

แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร


1. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.
2551
 ก. มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกระดับ ฯ
 ข. มุ่งพัฒนาคนไทยทุกคน ฯ
 ค. มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับ ฯ 
 ง. มุ่งพัฒนายกระดับการศึกษา ฯตอบข้อ ค. มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับ ฯ 2. หลักการ ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.
2551
มีกี่ข้อ

  ก. 3 ข้อ
 ข. 4 ข้อ
 ค. 5 ข้อ
 ง. ุ6 ข้อตอบข้อ ง. ุ6 ข้อ 3. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.
2551

 ก. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อเอกภาพของชาติ
ข.. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อเพื่อปวงชน
 ค. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างแน่นอนทั้งสาระการเรียนรู้
เวลาเรียน และการจัดการเรียนรู้

ง. เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยตอบข้อ ง. เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย4. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.
2551
มีจุดมุ่งหมายกี่ข้อ

 ก. 3 ข้อ
 ข. 4 ข้อ
ค. 5 ข้อ
 ง. 6 ข้อตอบข้อ ค. 5 ข้อ5. ข้อใด ไม่ใช่  จุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

ก. มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ข. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา
การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข (
correct
answer)
ค. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยและรักการออกกำลังกาย
ง. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมตอบข้อ ง.  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน มี
กี่สมรรถนะ


 ก.. 3 สมรรถนะ
 ข. 4 สมรรถนะ
ค. 5 สมรรถนะ
 ง. 6 สมรรถนะตอบข้อ ค. 5 สมรรถนะ7. ข้อใด ไม่ใช่ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2551  

ก.ความสามารถในการสื่อสาร
ข. คามสามารถในการคิด
ค. ความสามารถในการแก้ปัญหา
ง. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
จ. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ตอบข้อ จ. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์8. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.
2551
มีกี่ข้อ

ก. 4 ข้อ
ข. 6 ข้อ
ค. 8 ข้อ 
ง. 10 ข้อตอบข้อ ง. 109. ข้อใด ไม่ใช่
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2551

 ก.รักชาติ
 ข. ซื่อสัตย์สุจริต
 ค. มีวินัย
ง. ใฝ่เรียนรู้ตอบข้อ ก.รักชาติ10. ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.
2551
แบ่งการศึกษาออกเป็นกี่ระดับ

ก. 2 ระดับ
 ข. 3 ระดับ
 ค. 4 ระดับ
 ง. 5 ระดับตอบข้อ ง. 5 ระดับ11. ข้อใด คือระดับการศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2551

ก. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ข. การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาอุดมศึกษา
ค. ก่อนปริญญาตรี ปริญญาตรี
ง. ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายตอบข้อ ก. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 12. การศึกษา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2551 ระดับใดจัดการศึกษาเป็นตัวชี้วัดช่วงชั้น

 ก. ป.1 ถึง ป.6
ข. ป.1 ถึง ม.3
ค. ม.1 ถึง ม.3
 ง. ม.4 ถึง ม.6


 

ตอบข้อ ง. ม.ถึง ม.6


13. 2.3  ม.4-6/3 ตัวเลข 2 หมายถึงข้อใด

 ก. กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ 2 คณิตศาสตร์
 ข. สาระการเรียนรู้ที่ 2
 ค. มาตรฐานการเรียนรู้ที่ 2
 ง. ช่วงชั้นการเรียนรู้ที่ตอบข้อ ง. ช่วงชั้นการเรียนรู้ที่14. ข้อใด ไม่ใช่  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

ก. กิจกรรมแนะแนว
 ข. กิจกรรมนักเรียน
 ค. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
 ง.กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมตอบข้อ ง.กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม


15. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2551  การศึกษาระดับใดมุ่งเน้นทักษะพื้นฐานด้านการสื่อสาร
กระบวนการเรียนรู้ พื้นฐานความเป็นมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุล

ก. ก่อนประถมศึกษา
 ข. ประถมศึกษา
ค. มัธยมศึกษาตอนต้น
 ง. มัธยมศึกษาตอนปลายตอบข้อ ง. มัธยมศึกษาตอนปลาย


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล (คณิตศาสตร์)

- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- การสอบสัมภาษณ์

ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ

แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

- แนวข้อสอบหลักธรรมมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน

- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการ กทม.และบุคลากร กทม. พ.ศ. 2554

- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ

- แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546

- การประกันคุณภาพการศึกษา

- แนวข้อสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา

- แนวข้อสอบนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

หลักการจัดการศึกษา


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


cofficaice 2011-03-13 23:47
แนวข้อสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต. อบจ.
วิชาความรู้ทั่วไปที่ใช้สอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต. อบจ.
ดาวน์โหลดที่    http://www.ziddu.com/download/14183758/testthai1.doc.html

admin 2011-03-17 22:48
ประกาศ รับสมัครบุตคลเข้าเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2556 3/2556 และ4/2556 รวม 13 ตำแหน่ง 74 อัตรา <รับออนไลน์> ครั้งที่ 2 (6-26 ก.ย.56) ครั้งที่ 3 (12 ก.ย.-2 ต.ค.56) ครั้งที่ 4 (20 ก.ย.-10 ต.ค.56)

กรุงเทพมหานคร (กทม) ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2556 3/2556 และ4/2556 รวม 13 ตำแหน่ง 74 อัตรา <รับออนไลน์> ครั้งที่ 2 (6-26 ก.ย.56) ครั้งที่ 3 (12 ก.ย.-2 ต.ค.56) ครั้งที่ 4 (20 ก.ย.-10 ต.ค.56)

 
กทมเปิดสอบรับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
ครั้งที่ 2/2556 รับสมัคร 6 - 26 กันยายน 2556 
ครั้งที่ 3/2556 รับสมัคร 12 กันยายน - 2 ตุลาคม 2556 
และครั้งที่ 4/2556 รับสมัคร 20 กันยายน - 10 ตุลาคม 2556
รวม 74 ตำแหน่ง
 
สมัครได้ที่ : [url]www.bangkok.go.th/exam[/url]

สอบ กทม ปี 2556

ตําแหน่งที่จะรับสมัครสอบแข่งขัน
 
ระดับปฏิบัติงาน จํานวน      ๓     ตําแหน่ง
ประกอบด้วยตําแหน่งประเภททั่วไปและ
ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ   จํานวน    ๑๐    ตําแหน่ง
 
รวมตําแหน่งว่าง      จํานวน   ๗๔    ตําแหน่ง
 
๑. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ กําหนดการรับสมัครสอบ ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระหว่างวันที่ ๖ – ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖
 
ประกอบด้วยตําแหน่งต่อไปนี้
 ๑.๑ เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ                                               ๑ ตําแหน่ง
 ๑.๒ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ    ๑๘ ตําแหน่ง
 
๒. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ กําหนดการรับสมัครสอบ ตําแหน่งประเภททั่วไปและ
ตําแหน่งประเภทวิชาการ
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน – ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
 
ประกอบด้วยตําแหน่งต่อไปนี้
 ๒.๑ เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน                         จํานวน   ๒   ตําแหน่ง
 ๒.๒ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน       จํานวน   ๕   ตําแหน่ง
 ๒.๓ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน                           จํานวน   ๔   ตําแหน่ง
 ๒.๔ วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ                              จํานวน   ๒   ตําแหน่ง
 
๓. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ กำหนดการรับสมัครสอบ ตําแหน่งประเภทวิชาการ
ระหว่างวันที่ ๒๐ กันยายน – ๑๐ ตุลาคม ๕๕๖
 
ประกอบด้วยตําแหน่งต่อไปนี้
 ๓.๑ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ       จำนวน  ๔    ตําแหน่ง
 ๓.๒ นักจิตวิทยาปฏิบัติการ                                     จํานวน  ๑    ตําแหน่ง
 ๓.๓ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ                                จํานวน  ๑    ตําแหน่ง
 ๓.๔ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ                             จํานวน  ๒๐  ตําแหน่ง
 ๓.๕ นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ                    จํานวน   ๒   ตําแหน่ง
 ๓.๖ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ                           จํานวน  ๑๐  ตําแหน่ง
 ๓.๗ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ                        จํานวน  ๔    ตำแหน่ง

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


decho 2013-09-18 09:38
111111111111


เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.083918 second(s),query:3 Gzip enabled

You can contact us