เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  อบต. อบจ. เทศบาล --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบ อปท.เทศบาล อบต. อบจ. กทม. และท้องถิ่นต่างๆ -> แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  อบต. อบจ. เทศบาล [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-04-01 10:51

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  อบต. อบจ. เทศบาล

1. อำนาจอธิปไตยเป็นของใคร

ก. ประชาชนชาวไทย                                      ค. รัฐบาล

ข. ปวงชนชาวไทย                                           ง. ประเทศไทย

ตอบ   ก.ประชาชนชาวไทย

2. พรบ.กระจายอำนาจมีผลบังคับใช้เมื่อใด

ก. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย

ข. รัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

ค. ประกาศในราชกิจจานุเษกษา

ง. ประกาศในรัฐธรรมนูญ 

ตอบ   ค.ประกาศในราชกิจจานุเษกษา

3. ที่ปรึกษาผู้ว่าเรียกว่าอะไร

ก. คณะกรรมการจังหวัด                                 ค. ที่ปรึกษาจังหวัด

ข. คณะกรรมการประจำจังหวัดจังหวัด                       ง. ที่ปรึกษาผู้ว่า

ตอบ  ง. ที่ปรึกษาผู้ว่า

4. การเลื่อนขั้นเงินเดือน อบจ. ต้องได้รับมัติจากใคร

ก. คณะกรรมการข้าราชการ อบจ.                                ค.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ข. คณะกรรมการกลาง อบจ.                                         ง.สมาชิกสภา อบจ. 

ตอบ ค.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

5. การแต่งตั้ง ถอดถอน ใน อบจ.ต้องได้รับมัติจากใคร

ก. คณะกรรมการข้าราชการ อบจ.                                ค.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ข. คณะกรรมการกลาง อบจ. ง.สมาชิกสภา อบจ. 

ตอบ  ก. คณะกรรมการข้าราชการ อบจ.

6. ข้อใดไม่ใช่การบริหารในกระทรวง

ก. สำนักปลัดกระทรวง                                                   ค. สำนักนายก

ข. กรม                                                                                ง. กอง

ตอบ   ง. กอง

 

 

7. หนังสือเวียน คือ

ก. โครงสร้าง+ใจความเดียวกัน                                     ค.ซองแบบเดียวกัน

ข. ผู้รับที่เดียวกัน                                                              ง.ถูกทั้ง  ก  และ  ข

ตอบ   ง.ถูกทั้ง  ก  และ  ข

หนังสือเวียน คือ หนังสือที่มีถึงผู้รับเป็นจำนวนมาก มีใจความเดียวกัน ให้เพิ่มรหัสตัวพยัญชนะ  หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง ซึ่งกำหนดเป็นเลขที่หนังสือเวียนโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแต่เลข เรียงเป็นลำดับไปจนถึงสิ้นปีปฏิทิน

8. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภา มาจาก

ก. คัดเลือก                                                                         ค. เลือกตั้ง

ข. แต่งตั้ง                                                                           ง. สรรหา

ตอบ   ก. คัดเลือก               

9. คณะกรรมการ ก.พ.ร มีวาระกี่ปี

ก.  ปี                                                                                                ค. 4  ปี

ข. 3  ปี                                                                                                ง. 5 ปี

ตอบ   ค. 4  ปี

10. ข้อใดคือการใช้สิทธ์ในท้องถิ่น ของประชาชน

ก. ถอดถอนผู้แทนท้องถิ่น                               ค.ตรวจงบประมาณ

ข. เสนอร่างกฎหมาย                                        ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

11. นายอำเภอมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับ  นายก อบตอย่างไร 

ก. ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการของ อบต.                                 

ข. ยับยั้ง นายก อบต.      

ค. สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของ อบต. 

ง. เป็นผู้เสนอร่างข้อบัญญัติ อบต. ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

ตอบ    ข.ยับยั้ง นายก อบต.


1. GUI คือ  อะไร

ก. Graphic User  Interface :  การเขียนโปรแกรมโดยออกแบบให้มีส่วนในการติดต่อกับผู้ใช้

ข. Graphic User  Interface   :  การเขียนโปรแกรมโดยออกแบบโดยผู้ใช้

ค. Graphic User   International  :  การเขียนโปรแกรมโดยออกแบบให้มีส่วนในการติดต่อกับผู้ใช้

ง. Graphic User   International  :  :  การเขียนโปรแกรมโดยออกแบบโดยผู้ใช้

ตอบ  ก.  Graphic User  Interface :  การเขียนโปรแกรมโดยออกแบบให้มีส่วนในการติดต่อกับผู้ใช้

2. คีย์บร์อดมาตรฐานมีกี่ปุ่ม

ก. 101 ปุ่ม                                                          ค. 110  ปุ่ม

ข. 111 ปุ่ม                                                          ง. 100   ปุ่ม

ตอบ  ก.  101 ปุ่ม

3. ข้อใดสามารถประชุมทางไกลได้

ก. ระบบ Video  Conference

ข. ระบบ  Video  Links

ค. ระบบ Video  on  demand

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ก.  ระบบ Video  Conferene

4. ข้อใดคือ นามสกุล PowerPoint

ก. . ppt                                                               ค. .pxt

ข. .pjt                                                                  ง. .pppt

ตอบ  ก.  . ppt

5. ข้อใดคือโปรแกรมด้านกราฟฟิค

ก. Paint                                                              ค. Vista

ข. Office                                                            ง.  Software

ตอบ  ก.  Paint

6. ข้อใดคือโปรแกรมใดใช้พัฒนาเว็บไซค์

ก.  XP Software                                             ค.  Windows XP Software

ข. DreamWeaver                                             ง.   Windows Software

ตอบ  ข.  DreamWeaver

7. ข้อใดมีหน้าที่ประมวลผลกลาง

ก. CPU                                                               ค. PCU

ข. Keyboard                                                      ง.  Monitor

ตอบ   ก.  CPU

8. เว็บหน้าแรกเรียกว่าอะไร

ก. Web  board                                                  ค.  home page

ข. Window page                                              ง.  win page

ตอบ  ค.  home page

9. ใครมีหน้าที่ดูแลเว็บไซค์

ก. min                                                                 ค.  President

ข. Jailer                                                              ง.  Admin

ตอบ  ง.  Admin

10. ต้องการส่งข้อมูลไปเก็บไว้อีกเครื่องหนึ่ง โดยมีการบริการพื้นที่ ต้องผ่านระบบใด

ก. FTP                                                                ค.  TPF

ข. FPT                                                                ง.  TFP

ตอบ  ก.  FTP


รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ รวบรวมข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบได้ จากสนามจริง


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


admin 2012-07-20 12:40
1.    อำนาจอธิปไตยเป็นของใคร
ก.    ประชาชนชาวไทย            ค. รัฐบาล
ข.    ปวงชนชาวไทย            ง. ประเทศไทย
ตอบ   ก.ประชาชนชาวไทย
2.    พรบ.กระจายอำนาจมีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก.    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย
ข.    รัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
ค.    ประกาศในราชกิจจานุเษกษา
ง.    ประกาศในรัฐธรรมนูญ 
ตอบ   ค.ประกาศในราชกิจจานุเษกษา
3.    ที่ปรึกษาผู้ว่าเรียกว่าอะไร
ก.    คณะกรรมการจังหวัด            ค. ที่ปรึกษาจังหวัด
ข.    คณะกรรมการประจำจังหวัดจังหวัด        ง. ที่ปรึกษาผู้ว่า
ตอบ  ง. ที่ปรึกษาผู้ว่า
4.    การเลื่อนขั้นเงินเดือน อบจ. ต้องได้รับมัติจากใคร
ก.    คณะกรรมการข้าราชการ อบจ.        ค.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข.    คณะกรรมการกลาง อบจ.            ง.สมาชิกสภา อบจ.
ตอบ  ค.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
5.    การแต่งตั้ง ถอดถอน ใน อบจ.ต้องได้รับมัติจากใคร
ก.    คณะกรรมการข้าราชการ อบจ.        ค.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข.    คณะกรรมการกลาง อบจ.            ง.สมาชิกสภา อบจ.
ตอบ  ก. คณะกรรมการข้าราชการ อบจ.
6.    ข้อใดไม่ใช่การบริหารในกระทรวง
ก.    สำนักปลัดกระทรวง                ค. สำนักนายก
ข.    กรม                    ง. กอง
ตอบ   ง. กอง
7.    หนังสือเวียน คือ
ก.    โครงสร้าง+ใจความเดียวกัน            ค.ซองแบบเดียวกัน
ข.    ผู้รับที่เดียวกัน                ง.ถูกทั้ง  ก  และ  ข
ตอบ   ง.ถูกทั้ง  ก  และ  ข
หนังสือเวียน คือ หนังสือที่มีถึงผู้รับเป็นจำนวนมาก มีใจความเดียวกัน ให้เพิ่มรหัสตัวพยัญชนะ ว หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง ซึ่งกำหนดเป็นเลขที่หนังสือเวียนโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแต่เลข 1 เรียงเป็นลำดับไปจนถึงสิ้นปีปฏิทิน
8.    คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภา มาจาก
ก.    คัดเลือก                    ค. เลือกตั้ง
ข.    แต่งตั้ง                    ง. สรรหา
ตอบ   ก. คัดเลือก   
9.    คณะกรรมการ ก.พ.ร มีวาระกี่ปี
ก.    2  ปี                        ค. 4  ปี
ข.    3  ปี                        ง. 5 ปี
ตอบ   ค. 4  ปี
10.    ข้อใดคือการใช้สิทธ์ในท้องถิ่น ของประชาชน
ก.    ถอดถอนผู้แทนท้องถิ่น            ค.ตรวจงบประมาณ
ข.    เสนอร่างกฎหมาย                ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

ไม่เกิน 220 คน


admin 2013-01-15 18:16
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

1. อำนาจอธิปไตยเป็นของใคร
ก. ประชาชนชาวไทย                                      ค. รัฐบาล
ข. ปวงชนชาวไทย                                           ง.ประเทศไทย
ตอบ   ก.ประชาชนชาวไทย
2. พรบ.กระจายอำนาจมีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย
ข. รัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
ค. ประกาศในราชกิจจานุเษกษา
ง. ประกาศในรัฐธรรมนูญ 
ตอบ   ค.ประกาศในราชกิจจานุเษกษา
3. ที่ปรึกษาผู้ว่าเรียกว่าอะไร
ก. คณะกรรมการจังหวัด                                 ค. ที่ปรึกษาจังหวัด
ข. คณะกรรมการประจำจังหวัดจังหวัด                       ง. ที่ปรึกษาผู้ว่า
ตอบ  ง.ที่ปรึกษาผู้ว่า
4. การเลื่อนขั้นเงินเดือน อบจ.ต้องได้รับมัติจากใคร
ก. คณะกรรมการข้าราชการ อบจ.                                ค.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข. คณะกรรมการกลาง อบจ.                                         ง.สมาชิกสภา อบจ.
ตอบ ค.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
5. การแต่งตั้งถอดถอน ใน อบจ.ต้องได้รับมัติจากใคร
ก. คณะกรรมการข้าราชการอบจ.                                ค.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข. คณะกรรมการกลางอบจ. ง.สมาชิกสภา อบจ.
ตอบ  ก. คณะกรรมการข้าราชการอบจ.
6. ข้อใดไม่ใช่การบริหารในกระทรวง
ก. สำนักปลัดกระทรวง                                                   ค. สำนักนายก
ข. กรม                                                                                ง.กอง
ตอบ   ง. กอง


7. หนังสือเวียนคือ
ก. โครงสร้าง+ใจความเดียวกัน                                     ค.ซองแบบเดียวกัน
ข. ผู้รับที่เดียวกัน                                                              ง.ถูกทั้ง  ก  และ  ข
ตอบ  ง.ถูกทั้ง  ก  และ  ข
หนังสือเวียน คือหนังสือที่มีถึงผู้รับเป็นจำนวนมาก มีใจความเดียวกัน ให้เพิ่มรหัสตัวพยัญชนะ หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่งซึ่งกำหนดเป็นเลขที่หนังสือเวียนโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแต่เลข 1 เรียงเป็นลำดับไปจนถึงสิ้นปีปฏิทิน
8. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามาจาก
ก. คัดเลือก                                                                         ค.เลือกตั้ง
ข. แต่งตั้ง                                                                           ง.สรรหา
ตอบ   ก. คัดเลือก               
9. คณะกรรมการก.พ.ร มีวาระกี่ปี
ก. 2  ปี                                                                                                ค. 4  ปี
ข. 3  ปี                                                                                                ง. 5 ปี
ตอบ   ค. 4 ปี
10. ข้อใดคือการใช้สิทธ์ในท้องถิ่นของประชาชน
ก. ถอดถอนผู้แทนท้องถิ่น                              ค.ตรวจงบประมาณ
ข. เสนอร่างกฎหมาย                                       ง.ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ
11. นายอำเภอมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับ  นายก อบต. อย่างไร
ก. ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการของ อบต.                                
ข. ยับยั้ง นายก อบต.      
ค. สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของ อบต.                                              
ง. เป็นผู้เสนอร่างข้อบัญญัติ อบต. ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ตอบ    ข.ยับยั้งนายก อบต.

admin 2013-01-15 18:16
0000000

01012529 2013-02-08 12:54
ขอบคุณค่ะ

decho 2013-11-24 15:54
1111111111

decho 2013-11-24 15:55
111111111111

melodyhelen 2016-03-13 03:12
Since I saw the inside label of the Coach Cheapest Bags handbag bought by my friend in USA was printed "Made in China", I have found that not only Coach, but many great luxury brands have settled their factories overseas to China. However, the aim of the fact they prints the words "Made in Italy" on goods is to raise up their price, which is much higher than the price they really value. And for the majority of the designers, including Coach, have their handbags made in China, and complete the finishing touches in the designer countries of good reputation, usually Italy.


เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  อบต. อบจ. เทศบาล --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.030084 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us