เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบครูวิทยาศาสตร์  แนวข้อสอบครูวิชาเอกสังคม แนวข้อสอบครูวิชาเอกพลศึกษา --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ครู สพฐ. สพม. สอศ. กทม. ครูเทศบาล -> แนวข้อสอบครูวิทยาศาสตร์  แนวข้อสอบครูวิชาเอกสังคม แนวข้อสอบครูวิชาเอกพลศึกษา [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-04-17 09:18

แนวข้อสอบครูวิทยาศาสตร์  แนวข้อสอบครูวิชาเอกสังคม แนวข้อสอบครูวิชาเอกพลศึกษา

ลิงค์ แนวข้อสอบครู วิชาเอกต่าง

สรุปแนวข้อสอบครู
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=4C901DF059X1XT6MJ5UWRNI8FVVMS

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ 100 ข้อ
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=4C901DF062P46R5VR89L1IRHXCEDF

แนวข้อสอบวิชาเอกสังคม 100 ข้อ.
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=4C901E53CM2OR647Z4H7XA8YWWQ9F

แนวข้อสอบวิชาเอกภาษาอังกฤษ 100 ข้อ.
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=4C901E53CA53FL3R144VJRU2CLRBL

แนวข้อสอบวิชาเอกภาษาไทย 100 ข้อ.
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=4C901E53CDV9A72RF[6FP5Q65AS9M

แนวข้อสอบวิชาเอกพลศึกษา
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=4C901E53CS11ECJ4IZJX7MJ[D4M5B

วิชาการศึกษา ชุดที่ 1
http://www.ziddu.com/download/9538484/180-90.pdf.html

วิชาชีพครู ชุดที่ 2
http://www.ziddu.com/download/9538515/2143-147.pdf.html

วิชาเอกวิทย์ ชุด 1
http://www.ziddu.com/download/9538538/1263-271.pdf.html


แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาความรอบรู้ (เตรียมสอบ 2554)

1. นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลข้อใดกล่าวผิด?
ก.  การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจ
ข.  การรักษาและเพิ่มรายได้ของประชาชน
ค.  การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน
ง.  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

2.  นโยบายระยะการบริหารราชการ  3 ปี ข้อใดกล่าวผิด

ก.  ความมั่นคงของรัฐ,  เศรษฐกิจ
ข.  สังคม  และคุณภาพชีวิต  การสร้างความสมานฉันท์
ค.  ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,วิทยาศาสตร์และวิจัย
ง.  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. นโยบายในการจัดการศึกษาของ  รมว.กระทรวงศึกษา ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ก. เรียนฟรี 15  ปี อย่างมีคุณภาพ
ข. การสร้างแหล่งเรียนรู้ราคาถูก
ค. การพัฒนาครู TEACHER  CHANNEL
ง. ส่งเสริมองค์ความรู้และเน้น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์   คอมพิวเตอร์

4. ข้อใดไม่ใช่นโยบายเรียนฟรี 15 ปี ของ สพฐ?

ก.  ค่าหนังสือเรียน
ข.  ค่าอุปกรณ์การเรียน
ค.  ค่าเครื่องแบบนักเรียน
ง.   ค่าเล่าเรียน

5. กิจกรรมข้อใดเกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด?

ก.  Democracy
ข.  Decency
ค.  Drug-free
ง.  Decentenzation

6. ข้อใดหมายถึงวิสัยทัศน์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

ก.    คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
ข.    พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่
ค.    พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่
ง.     พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่

7. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ก.      นักเรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัดของตนเอง
ข.      นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน
ค.      ครูไม่ต้องเหนื่อยในการสอนเพราะมีคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ง.       ช่วยครูสรุปหลักการ เนื้อหา สาระของบทเรียนและทบทวนได้ตามความต้องการ

8. สิ่งใดใช้เพื่อเป็นความรู้ฐานข้อมูลเครือข่าย

ก.      เวิล์ดไวด์เว็บ
ข.      กระดานข่าว
ค.      ไอซีคิว
ง.       อีเมลย์

9. หนังสือต่างๆ ที่จัดเก็บอยู่ในรูปซีดีรอม และเรียกอ่านด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายถึงข้อใด

ก.     อิเล็กทรอนิกส์บุ๊ค
ข.     มัลติมีเดีย
ค.      อีเมล์
ง.      เวิล์ดไวด์เว็บ

10. พระราชพิธีที่เชื่อกันว่าเป็นการต้อนรับพระอิศวรและพระนารายณ์ลงมาเยี่ยมโลก คือข้อใด

ก.     พระราชพิธีตรียัมปวาย
ข.     พระราชพิธีเกศากันต์
ค.     พระราชพิธีสงกรานต์
ง.      พระราชพิธีสารท

11. ประเพณีในวันเพ็ญเดือนสองของชาวล้านนา หมายถึงข้อใด

ก.     ประเพณียี่เป็ง
ข.     ประเพณีสงกรานต์
ค.     วันลอยกระทง
ง.      ประเพณีตักบาตรดอกไม้

12. “เมตตา”   หมายถึงข้อใด

ก.     ความสงสาร
ข.     ความรัก ความปรารถนาดี
ค.     ความเบิกบานยินดี
ง.      ความวางใจเป็นกลาง

13. รูปแบบการพัฒนาตามแนวพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้แก่ข้อใด


     ก. ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
     ข. ฝายแม้ว
     ค. แก้มลิง
     ง. แกล้งดิน

14. เป้าหมายปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเมื่อสิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติฉบับที่ 10
     ก. 8 ปี
     ข. 9 ปี
     ค. 10 ปี
     ง. 11 ปี

15. การคาดการณ์อายุเฉลี่ยของคนไทยเมื่อสิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 กี่ปี
     ก. 65 ปี
     ข. 70 ปี
     ค. 75 ปี
     ง. 80 ปี


16. “ศตวรรษใหม่แห่งเอเชีย” หมายถึงประเทศใด
     ก. ลาว – กัมพูชา
     ข. พม่า – เวียดนาม
     ค. จีน – ญี่ปุ่น
     ง. จีน – อินเดีย

17. พื้นฐานของปรัชญา“เศรษฐกิจพอเพียง”  คือข้อใด

ก.ความพอมี  พอกิน  พอใช้
ข.ความพอประมาณ
ค.ความ มีเหตุผล
ง. ความเพียร  มีสติ  ปัญญาและความรอบคอบ

18. ข้อใดกล่าวผิด

ก. การศึกษา  หมายความว่า  กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงาม
ข. การประกันคุณภาพภายใน”หมายความว่า  การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจาก ภายใน
ค.มาตรฐานการศึกษา   หมายความว่า  ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ  คุณภาพ  ที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่ต้องการ
ง. ครู  หมายความว่า  บุคลากรวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอน และการวิจัย

19. ข้อใดคือความมุ่งหมาย ของการจัดการศึกษา

ก.      เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์
ข.      เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
ค.     เพื่อเป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน
ง.      เพื่อ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

20. รูปแบบการศึกษาที่กำหนดจุดมุ่งหมาย  วิธีการศึกษา  หลักสูตร  ระยะเวลาของการศึกษา  การวัดและประเมินผล  ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาที่แน่นอน หมายถึงข้อใด

ก.      การศึกษาในระบบ
ข.      การศึกษานอกระบบ
ค.      การศึกษาตามอัธยาศัย
ง.      การศึกษาขั้นพื้นฐาน

21. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการศึกษาภาคบังคับ

ก.  อายุอย่างเข้าปีที่  6  จนถึงย่างเข้าปีที่  17
ข.  อายุย่างเข้าปีที่  7  จนถึงย่างเข้าปีที่  16
ค.  อายุย่างเข้าปีที่  6  จนถึงย่างเข้าปีที่  16
ง.  อายุย่างเข้าปีที่  7  จนถึงย่างเข้าปีที่  15

22. แนวทางการจัดการศึกษา ตาม พรบ.การศึกษา พ.ศ. 2542  คือข้อใด

ก.     ยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  ถือว่าเป็นผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด
ข.     เน้นความสำคัญทั้งความรู้  คุณธรรม   กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการ
ค.     จัดกระบวนการเรียนรู้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน
ง.      ถูกทุกข้อ

23. กพฐ.  หมายถึงข้อใด ?

ก.  คณะกรรมการสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข.  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค.  กรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง.  กรรมการกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

24. พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  มีผลบังคับใช้เมื่อใด

ก. 11  มิถุนายน  2546
ข. 12  มิถุนายน  2546
ค. 13  มิถุนายน  2546
ง. 14  มิถุนายน  2546

25. ต่อไปนี้บุคคลในข้อใดต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ก. วิทยากรพิเศษ           
ข. ผู้ที่ทำหน้าที่การสอนเป็นครั้งคราว
ค. ครู  สรช.                             
ง. ผู้บริหารสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เปิดสอน  ตำกว่าระดับปริญญา

26. หากพบครูปฏิบัติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครูดำเนินการข้อใดไม่ถูกต้อง

ก. ทำเป็นหนังสือกล่าวหายื่นต่อคุรุสภา
ข. ยื่นเรื่องกล่าวหาภายในหนึ่งปีนับจากวันที่รับทราบการกระทำผิด
ค. ถ้าครูปรับปรุงพฤติกรรกมดีขึ้นก็ยื่นถอนเรื่องการกล่าวหาเพื่อระงับการดำเนินการ
ง. เลขาคุรุสภาเสนอเรื่องต่อกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

27. การพักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสามารถทำได้ตามข้อใด

ก. 1  ปี
ข. 3  ปี
ค. 5  ปี
ง. ไม่เกิน  5  ปี

28. ข้อใดไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ก. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษา
ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
ง. เลขา  กพฐ.

29. ข้อใดกล่าวผิด

ก. ครูหมายความว่าบุคคลที่ประกอบวิชาชีพหลักด้านการศึกษาการเรียนการสอน
ข. ผู้บริหารสถานศึกษาหมายความว่าบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาภายในเขตพื้นที่
ค. บุคลากรอื่นทางการศึกษาหมายความว่าศึกษานิเทศก์
ง. หน่วยงานทางการศึกษาหมายความว่า สถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่กำกับสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

30. บุคคลในข้อใดพิจารณาพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ก. คุรุสภา         
ข. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ค. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ง. สำนักงานเลขาธิการมาตรฐานวิชาชีพ

 อีกชุดค่ะ

1. การประเมินเพื่อให้รู้จุดเด่น จุดด้อย จุดที่ต้องปรับปรุง เป็นข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนา สอดคล้องกับการประเมินในข้อใด
ก. การวัดและประเมินผลย่อย (Formative Assessment)
ข. การประเมินสรุปผลการเรียนรู้ (Summative Assessment)
ค. การประเมินระดับสถานศึกษา
ง. ถูกทุกข้อ
2. การประเมินเพื่อเก็บคะแนนของหน่วยการเรียนรู้ เป็นการตรวจสอบว่าผู้เรียนมีผลอันเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่
ก. การประเมินระดับชั้นเรียน
ข. การประเมินสรุปผลการเรียนรู้ (Summative Assessment)
ค. การประเมินระดับสถานศึกษา
ง. ถูกทุกข้อ
3. ใครเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ก. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข. สถานศึกษา
ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. กรรมการสถานศึกษา
4. ใครเป็นผู้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษาและระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ก. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข. สถานศึกษา
ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. กรรมการสถานศึกษา
5. การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร 51 กำหนดเกณฑ์การตัดสินเป็นกี่ระดับ
ก. 2
ข. 3
ค. 4
ง. 5
6. การเทียบโอนผลการเรียน ให้ดำเนินการในรูปของคระกรรมการเทียบโอน จำนวนกี่คน
ก. 2 คน
ข. ไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่ควรเกิน 5 คน
ค. 6-7 คน
ง. ตามความเหมะสมของขนาดสถานศึกษา
7. การเทียบโอน วิชาที่เทียบโอนควรมีจุดประสงค์เนื้อหาที่สอดคล้องกันไม่น้อยกว่า ร้อยละเท่าใด
ก. 50 ข. 60 ค. 70 ง. 80
8. เป็นการประเมินก่อนเริ่มเรียน เพื่อต้องการข้อมูลที่แสดงความพร้อม ความสนใจ ระดับความรู้และทักษะพื้นฐาน
ก. การประเมินเพื่อจัดวางตำแหน่ง
ข. การประเมินวินิจฉัย
ค. การประเมินผลย่อย
ง. การประเมินสรุปผลการเรียนรู้
9. เป็นการเก็บข้อมูล เพื่อค้นหาว่าผู้เรียนรู้อะไรมาบ้างเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียน สิ่งที่รู้มาก่อนถูกต้องหรือไม่
ก. การประเมินเพื่อจัดวางตำแหน่ง
ข. การประเมินวินิจฉัย
ค. การประเมินผลย่อย
ง. การประเมินสรุปผลการเรียนรู้
10. เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามตัวชี้วัด
ก. การประเมินเพื่อจัดวางตำแหน่ง
ข. การประเมินวินิจฉัย
ค. การประเมินผลย่อย
ง. การประเมินสรุปผลการเรียนรู้

เฉลย
1.ก
2.ก
3.ข
4.ง
5.ค(ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน)
6.ข
7.ข
8.ก
9.ข
10.ง


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2555   ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 

ประกอบด้วย
- แนวข้อสอบความรอบรู้และความสามารถทั่วไป   100  ข้ออธิบายละเอียด
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 300 ข้อ ข้ออธิบายละเอียด
- แนวข้อสอบความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
- แนวข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งวิชาเอก  (เลือกเอกที่จะสอบ)

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


bry 2011-04-22 12:56
sss

pichitchai 2011-08-26 19:13
ขอบคุณมากมายครับๆๆๆๆๆ

pichitchai 2012-04-16 20:44
ขอบคุณครับ


เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบครูวิทยาศาสตร์  แนวข้อสอบครูวิชาเอกสังคม แนวข้อสอบครูวิชาเอกพลศึกษา --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.016289 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us