เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้ --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ครู สพฐ. สพม. สอศ. กทม. ครูเทศบาล -> แนวข้อสอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2010-09-15 02:12

แนวข้อสอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้

1. การจัดการเรียนรู้ คือ ข้อใด
ก. การเรียนรู้ต้องยืดผู้เรียนเป็นสำคัญ
ข. การเรียนรู้ตามสภาพจริง
ค. เน้นการปฏิบัติ และผลผลิต
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ ง. ถูกทุกข้อ


2. ข้อใดไม่ใช่ องค์ประกอบการเรียนรู้ตามสภาพจริงที่ควรได้รับการประเมินผล
ก. กระบวนการ ข. เจตคติและค่านิยม
ค. การปฏิบัติกิจกรรม ง. เกิดความรู้และชิ้นงาน
ตอบข้อ ข. เจตคติและค่านิยม


3. ข้อใดไม่ใช่ ลักษณะของการเรียนรู้
ก. การเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต
ข. การเรียนรู้ตามปกติวิสัย
ค. การเรียนรู้ในระดับโรงเรียน
ง. การเรียนรู้นอกระบบ
ตอบข้อ ก. การเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต


4. การเรียนรู้เกิดจาก อาการความหิวกระหาย จัดอยู่ในข้อใด
ก. การเรียนรู้จากแรงขับ
ข. การเรียนรู้จากสิ่งเร้า
ค. การเรียนรู้จากอาการตอบสนอง
ง. การเรียนรู้จากสิ่งเสริมแรง
ตอบข้อ  ก. การเรียนรู้จากแรงขับ


5. พฤติกรรมที่แสดงออกเมื่อได้รับการกระตุ้นเป็นผลให้เกิดการแสดงออกทางกาย เกิดจากข้อใด
ก. แรงขับ ข. อาการตอบสนอง
ค. ส่งเสริมแรง ง. สิ่งเร้า
ตอบข้อ ข. อาการตอบสนอง


6. นักเรียนที่มีความอยากรู้อยากเห็นน้อย จะปฏิบัติได้ก็ต่อเมื่อมีผู้แทนแนะนำ และออกคำสั่งเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้แบบใด
ก. แบบการแข่งขัน ข. แบบร่วมมือ
ค. แบบมีส่วนร่วม ง. แบบพึ่งพา
ตอบข้อ ง. แบบพึ่งพา

7. ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน ตามแนวคิดของ แคทเทอร์รีน เจสเตอร์
ก. แบบการเรียนรู้จากการมองเห็น
ข. แบบการเรียนรู้จากการฟังและการใช้คำพูด
ค. แบบการเรียนรู้จากการจดบันทึก
ง. แบบการเรียนรู้จากการสนทนาโต้ตอบ
ตอบข้อ ค. แบบการเรียนรู้จากการจดบันทึก

8. การเรียนขับรถยนต์ ควรได้รับการจัดแบบการเรียนรู้ ในข้อใด
ก. แบบการเรียนรู้จากการมองเห็น
ข. แบบการเรียนรู้จากการลงมือทำ
ค. แบบการเรียนรู้จากการสนทนาโต้ตอบ
ง. แบบการเรียนรู้จากการลงมือทำ
ตอบข้อ
 ข. แบบการเรียนรู้จากการลงมือทำ

9. เมื่อได้ยินเสียงพูด ได้เห็นภาพปรากฏเป็นการเรียนรู้ในขั้นใด
ก. ขั้นที่ 
1 การนำเสนอสิ่งเร้า
ข. ขั้นที่ 
2 การรับรู้สิ่งเร้า
ค. การแปลความหมาย
ง. การตอบสนองสิ่งเร้า
ตอบข้อ ข. ขั้นที่ 
2 การรับรู้สิ่งเร้า

10. การเรียนรู้ทางตาหรือการเห็น สามารถเรียนรู้ได้ประมาณเท่าใด
ก. ประมาณร้อยละ 
75
ข. ประมาณร้อยละ 60
ค. ประมาณร้อยละ 
85
ง. ประมาณร้อยละ 
90
ตอบข้อ ก. ประมาณร้อยละ 75

11. ความรู้ คือ  สารสนเทศที่ผ่านกระบวนการคิดเปรียบเทียบ เชื่อมโยงกับความรู้อื่นจนเกิดเป็นความเข้าใจและนำไปใช้ประโยชน์ในการสรุปและตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ โดยไม่จำกัดช่วงเวลา เป็นคำกล่าวของใคร ?

. Hideo Yamazaki . Trapp

. Newman , Brian . Ryoko Toyama

ตอบข้อ ก. Hideo Yamazaki

12. ปิรามิลำดับของความรู้ ข้อใดเรียงลำดับจากล่างถึงยอดได้ถูกต้อง ?

. สารสนเทศ ข้อมูล ความรู้ ปัญญา . ข้อมูล สารสนเทศ ปัญญา ความรู้

. ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ ปัญญา . สารสนเทศ ข้อมูล ปัญญา ความรู้

ตอบข้อ ค. ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ ปัญญา

13. ข้อมูลที่ได้มีการประมวลผล เรียบเรียงและแปรความหมาย คือ ?

. Information . Data

. Knowledge . Management

ตอบข้อ ก. Information

14. ข้อใดเป็นความรู้แบบนามธรรม ?

. ทักษะในการงาน . งานฝีมือ

. การคิดวิเคราะห์ . ถูกทุกข้อ

ตอบข้อ ง. ทักษะในการงาน งานฝีมือ การคิดวิเคราะห์

15. ข้อใดคือแนวปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ?

. สร้างรูปแบบให้มีการติดต่อ สื่อสารที่รวดเร็ว 

. ระดมสมองในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถให้ผู้ปฏิบัติงาน

. สร้างวัฒนธรรมในการค้นหาความรู้มาพัฒนาองค์กร

ตอบข้อ ค. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถให้ผู้ปฏิบัติงาน

ดาวโหลดแนวข้อสอบ 9 มาตรฐานวิชาชีพครู

มาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู 

http://f7668cb6.linkbucks.com


มาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร

http://12fefdfe.linkbucks.com


 มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้

http://2496903f.linkbucks.com


มาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู
http://f0d855fd.linkbucks.com

มาตรฐานที่5 การวัดและการประเมินผล

http://e173554d.linkbucks.com 


มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน

http://325da531.linkbucks.com


มาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา

http://591753c3.linkbucks.com


มาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

http://0946eef5.linkbucks.com


มาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู

http://b42e316a.linkbucks.com


วิธีการดาวโหลดไฟล์จาก  inkbucks


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


admin 2012-07-10 11:39
0000


เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้ --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.018419 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us