เวอร์ชันเต็ม: [-- ข้อสอบพนักงานราชการ ที่ต้องสอบ --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> ขอข้อสอบ-แจกข้อสอบ-สอบถามแนวข้อสอบที่กำลังเปิดสอบ -> ข้อสอบพนักงานราชการ ที่ต้องสอบ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

rattana25 2011-04-25 07:59

ข้อสอบพนักงานราชการ ที่ต้องสอบ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547
1.       การจัดทำกรอบพนักงานราชการสามารถขอเพิ่มมากกว่ามติ ครม. ครั้ง. แรกได้หรือไม่
ตอบ  สามารถดำเนินการได้ ในกรณีที่ส่วนราชการมีความจำเป็นเร่งด่วน ตามนโยบายหรือมติคณะรัฐมนตรี


2.      
กรอบอัตราพนักงานราชการทีลูกจ้างประจำถือครองอยู่สามารถนำไปของบประมาณมาจ้างพนักงานราชการได้หรือไม่
ตอบ  ไม่ได้  จนกว่าลูกจ้างประจำนั้นจะเกษียณ  ตาย  หรือลาออก


3.      
อัตราตามภารกิจเร่งด่วน  จะมีวิธีขอ
ตอบ  ต้องเสนอ คพร. พิจารณาอนุมัติก่อน


4.       ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ในกรณีลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุ ซึ่งส่วนราชการไม่ได้จ้างเหมาเอกชน
  สามารถรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ได้หรือไม่
ตอบ  ไม่ได้ เนื่องจากจ้างพนักงานราชการจะไม่รวมลักษณะงานจ้างเหมา

5.       อัตรากำลังพนักงานราชการที่ส่วนราชการใช้ในปัจจุบันจะขอปรับปรุงในส่วนของการกำหนดจำนวนอัตรากำลังได้หรือไม่ กระทำได้เมื่อ

ตอบ  กรณีมีเหตุผลความจำเป็นเพื่อปฏิบัติงานเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี

6.       การกำหนดเลขทีต่ำแหน่งของพนักงานราชการทำได้หรือไม่

ตอบ  ส่วนราชการสามารถกำหนดได้เอง เนื่องจากเป็นการบริหารงานบุคคลภายในพนักงานราชการทั่วไปหากอายุเกิน 60 ปี จะต่อสัญญาจ้างได้หรือไม่ ใช้กฎหมายฉบับใด
ตอบ  อาจต่อสัญญาได้ โดยส่วนราชการอาจกำหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับอายุขัน สูงของพนักงานราชการในการสรรหาและเลือกสรรได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานซึ่งกำหนดตามประกาศฯ เรื่องการกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ และการจ้างพนักงานราชการที่อายุเกิน 60 ปี จะต้องเป็นกรณีทีไม่อาจสามารถหาได้จากในส่วนราชการ และต้องมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในงานนั้น ๆ ในระดับสูง

7.       ส่วนราชการหากทำได้จะจ้างได้หลังจากที่ข้าราชการผู้นั้นเกษียณอายุไปแล้วทันที หรือต้องเว้นระยะเวลากี่ปี

ตอบ  จ้างได้ไม่เกิน 1 ปี (ตามมติคณะรัฐมนตรี)

8.       ลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินรายรับสถานพยาบาลกองทัพเรือที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า

ตอบ  ไม่น้อยกว่า 10 ปี

9.       พนักงานราชการ  หมายถึง

ตอบ   
บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนฯโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน


10.      ระเบียบ/กฎหมาย

ตอบ 
ขึ้นกับคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน


11.    ลักษณะงาน

ตอบ  ภารกิจหลัก - ภารกิจรอง - ภารกิจสนับสนุน Technical / งานช่วยอำนวการ มีการใช้อำนาจตามกฎหมายกำหนด

12.   
ประเภทการจ้าง
ตอบ  ตลอดชีวิต (อายุเกษียณ)


13.    ค่าตอบแทน

ตอบ  บัญชีเงินเดือน   บัญชีเงินประจำตำแหน่ง   บริหาร   เชี่ยวชาญเฉพาะ  วิชาชีพเฉพาะ   เงินเพิ่ม


14.    สิทธิประโยชน์

ตอบ 
ที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ - ค่ารักษาพยาบาล - การศึกษาบุตร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนนอกเวลา ค่าเช่าบ้าน
         ที่ไม่เป็นตัวเงิน ได้แก่ การลา เครื่องราชอิสริยาภรณ์
          บำเหน็จ บำนาญ


15.    การเลื่อนเงินเดือน

ตอบ  ปีละ 2 ครั้ง   เลื่อนขั้น 0.5  ขั้น 1 ขั้น 1.5 ขั้น

16.    คุณสมบัติบางประการ

ตอบ  • สัญชาติไทย
         • อายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปี ไม่เกิน ๖๐ ปี(ตำแหน่งทั่วไปปกติ)

17.    วันเวลาทำ งาน

ตอบ  ตามระเบียบสำ นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.
2535

18.    ในกรปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารประชาชนหรือติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน
   อะไรเป็นสิ่งสำคัญที่ส่วนราชการควรกำหนดและประกาศให้ประชาชนทราบ     
ตอบ  ระยะเวลาแล้วเสร็จของแต่ละงาน 

19.    ผู้ใดมีหน้าที่ตรวจสอบ ว่างานเสร็จตามเวลาที่กำหนดหรือไม่

ตอบ  ก. ผู้บังคับบัญชา

20.   
การจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ต้องจัดตามระบบเดียวกับหน่วยงานใด
ตอบ  ระบบเดียวกับที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและกานสื่อสารwiros 2011-05-04 21:58
เยี่ยม

t-virus 2011-05-30 12:05
ขอบคุณ

jailporpar2 2011-05-30 12:20
ขอบคุณค่ะ

tunooedum 2011-06-03 12:07
สุดยอด

tunooedum 2011-06-03 12:47
อืม
ไม่เห็นอารัยเลย

jaxky 2011-06-05 01:03
ขอบใจ

neung_2008 2011-06-10 16:36
ขอบคุณเจ้า


lovemymind 2011-06-12 00:57
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

benze0709 2011-06-12 16:13

bowiiz 2011-06-24 19:34
*-*

aaa10120 2011-07-19 23:43
ขอบคุณมากๆๆนะค่ะ

moomuay 2011-08-01 20:07
ขอบคุณค่ะ

newseres 2011-08-02 16:00
*--*

nalak 2011-08-03 21:57
ขอเฉลยด้วยคะ ultraman.ked@gmail.com

bunkimiku 2011-08-05 14:37
thank you

nongsugus 2011-08-09 16:48
ขอบคุณมากเลยค่ะ

panaya 2011-08-29 15:43
เยี่ยม

other 2012-03-19 13:24
ขอบคุณครับ

nikita 2012-03-22 08:56
ขอบพระคุณอย่างยิ่งคะ

chuntana 2012-06-13 09:25
ขอบคุณค่ะ


เวอร์ชันเต็ม: [-- ข้อสอบพนักงานราชการ ที่ต้องสอบ --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.014972 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us