เวอร์ชันเต็ม: [-- ข้อสอบ+รวมสูตรคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนมัธยมและผู้ที่สอบ Admission --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แจกข้อสอบ o-net a-net pat gat สอบเข้ามหาวิทยาลัย -> ข้อสอบ+รวมสูตรคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนมัธยมและผู้ที่สอบ Admission [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2010-09-16 12:58

ข้อสอบ+รวมสูตรคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนมัธยมและผู้ที่สอบ Admission

เป็นหนังสือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ แบบ ไฟล์ .PDF จำนวนทั้งสิ้น "648" หน้า !!!

Math E-Book ประกอบด้วย สิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. เนื้อหาตามหลักสูตรใหม่ ม.ปลาย ครบทุกหัวข้อ (อย่างกระชับที่สุด)
2. เนื้อหาที่ควรทำความเข้าใจเพิ่มเติม พร้อมตัวอย่างโจทย์ปัญหา
3. โจทย์แบบฝึกหัดที่เรียงลำดับจากง่ายไปยาก พร้อมเฉลยคำตอบ
4. โจทย์ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์1 ครบทุกฉบับ (ต.ค.41 ถึง มี.ค.4
5. วิเคราะห์ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์1 แยกตามหัวข้อในบทเรียน
6. สถิติคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์1 แบ่งตามช่วงคะแนน
7. โจทย์ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย พื้นฐานวิศวะฯ ปี 32-48 (เฉพาะข้อคณิตศาสตร์)
8. เฉลยวิธีคิดทุกเรื่อง ทุกข้อด้วยลายมือเขียน แยกเป็นอีกไฟล์ให้ดาวน์โหลด
9. รายละเอียดล่าสุดเกี่ยวกับการสอบแอดมิสชั่นส์ ก.พ.49

หมายเหตุ : เฉลยวิธีคิด โจทย์แบบฝึกหัดและข้อสอบครบทุกข้อ สามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ที่เว็บของ Math E-Book ครับ ..


1. เนื้อหา : ครบทุกหัวข้อตามหลักสูตรใหม่ ม.ปลาย อย่างกระชับที่สุด
+ เนื้อหาที่ควรทำความเข้าใจเพิ่มเติม และตัวอย่างโจทย์
+ ข้อสังเกต, จุดที่ผิดบ่อย, ข้อควรระวัง, ดรรชนีค้นคำ
+ เรื่องแถม 9 เรื่อง ในหน้าว่างหน้าสุดท้ายของ 9 บท

2. แบบฝึกหัด : เรียงลำดับจากง่ายไปยาก
+ เฉลยคำตอบ และเฉลยวิธีคิด อยู่ตอนท้ายของแต่ละบท

3. ข้อสอบเอ็นท์ฯ : โจทย์และเฉลยวิชาคณิตศาสตร์1 (ต.ค.41 ถึง มี.ค.4
+ วิเคราะห์ข้อสอบแยกตามหัวข้อในบทเรียน
+ สถิติช่วงคะแนนย้อนหลัง (ต.ค.41 ถึง มี.ค.4
+ รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแอดมิสชั่นส์ ก.พ.49
+ โจทย์ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย พื้นฐานวิศวะฯ ปี 32-48 (เฉพาะข้อคณิตศาสตร์)
4. ภาคผนวก : สรุปเนื้อหาทุกบทแบบเข้มข้น (41 หน้า)
+ โจทย์สำหรับทดสอบตนเอง (Pre-Ent) วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 3 ชุด ...

--------------------------------------------------------------------------------

Math E-Book Release 2.0 : มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ ...

1. เปลี่ยนฟอนต์และจัดรูปแบบเอกสารใหม่ทั้งหมด
2. จัดพิมพ์เฉลยวิธีคิดแทรกลงท้ายบทและท้ายข้อสอบ
3. รวบเนื้อหาเป็น 17 บท และเน้นแบบฝึกหัดย่อยชัดเจน

+ เซต - ระบบจำนวนจริง - ตรรกศาสตร์ - เรขาคณิตวิเคราะห์
+ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน - กำหนดการเชิงเส้น
+ ฟังก์ชันตรีโกณมิติ - ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
+ เมตริกซ์ - เวกเตอร์ - จำนวนเชิงซ้อน - ทฤษฎีกราฟ
+ ลำดับและอนุกรม - ลิมิตและความต่อเนื่อง
+ อนุพันธ์และการอินทิเกรต - ความน่าจะเป็น - สถิติ

4. เพิ่มเรื่องแถมที่น่ารู้ 9 เรื่อง ในหน้าสุดท้ายของ 9 บท

+ ถ้าไม่มีเครื่องคำนวณ จะหาค่ารากที่สองได้อย่างไร
+ มองตรรกศาสตร์ให้เป็นการคำนวณ จากพื้นฐานของดิจิตัล
+ หลักในการหาโดเมนและเรนจ์ของฟังก์ชัน FOG
+ จำเป็นต้องตรวจคำตอบของสมการ (หรืออสมการ) เมื่อใดบ้าง
+ สิ่งที่ไม่ต้องรู้ก็ได้ : ลำดับการคิดค้นเนื้อหาคณิตศาสตร์
+ ใช้จำนวนเชิงซ้อนช่วยคำนวณเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
+ การคำนวณลิมิตในรูปแบบยังไม่กำหนด ด้วยกฎของโลปีตาล
+ เทคนิคการอินทิเกรตโดยเปลี่ยนตัวแปร
+ เรื่องของการนับจำนวนความสัมพันธ์ จำนวนฟังก์ชัน
5. เพิ่มรายละเอียดในสารบัญ และเพิ่มดรรชนีสำหรับค้นคำ
6. แก้ไขจุดที่ผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ
7. ตีพิมพ์เป็นเล่มจัดจำหน่ายโดยสำนักพิมพ์ Science Center ภายในตุลาคมนี้ ! ..

--------------------------------------------------------------------------------

Math E-Book Release 1.8 : สำหรับในเวอร์ชั่นนี้ มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้ครับ ..

1. เพิ่มบทเรียนตามหลักสูตรใหม่ 3 เรื่อง (การให้เหตุผล, เวกเตอร์ในสามมิติ, ทฤษฎีกราฟ)
2. เพิ่มเติมเนื้อหาและตัวอย่าง หลายบทเรียน
3. ยกเลิกบทเรียนที่เป็นหลักสูตรเก่า (เลขดัชนี)
4. แก้ไขจุดผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ เช่นพิมพ์เฉลยผิด
5. เพิ่มเนื้อหา, โจทย์ทดสอบ และแก้ไขจุดที่พิมพ์ผิดในฉบับเข้มข้น

หมายเหตุ : ฉบับเข้มข้นจะไม่รวมอยู่ใน Release ปกติ
(จัดส่งทางอี-เมล์ ถึงผู้ที่ให้คำแนะนำ และผู้ที่ต้องการใช้เท่านั้น)

6. เพิ่มโจทย์เอ็นท์คณิตศาสตร์ 1, เฉลยวิธีคิด, ช่วงคะแนน มี.ค.48
7. ยกเลิกโจทย์จากโครงการ "เอ็นทรานซ์ลอยฟ้า 2002"
8. เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแอดมิสชั่นส์ ก.พ.49
9. เพิ่มชื่อบทเรียนที่เลขหน้า ท้ายกระดาษ
10. เปลี่ยนบุ๊คมาร์ค (รายชื่อบท) ในไฟล์ pdf เป็นภาษาไทย
11. ลดขนาดไฟล์เฉลยวิธีคิด แต่ให้ความคมชัดมากขึ้น

หมายเหตุ : เฉลยวิธีคิด โจทย์แบบฝึกหัดและข้อสอบครบทุกข้อ
สามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ที่เว็บของ Math E-Book ครับ
Math E-Book Release 1.7 : มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ ...

1. เพิ่ม Math E-Book ฉบับเข้มข้น (สรุปเนื้อหาและโจทย์เตรียมเอ็นท์ฯ สำหรับน้องๆ)
2. เพิ่มโจทย์เอ็นทรานซ์พื้นฐานวิศวะฯ และเฉลยวิธีคิด ต.ค.47
3. แก้ไขเฉลยวิธีคิด เรื่องฟังก์ชัน ต.ค.45 และลอการิทึม มี.ค.46
4. แก้ไขจุดที่พิมพ์ผิดในเรื่อง ฟังก์ชัน, กำหนดการเชิงเส้น, ลิมิต, วิธีจัดหมู่
5. ระบุที่มาของโจทย์แบบฝึกหัด (จากข้อสอบเอ็นท์ฯ) ครบถ้วน ...

--------------------------------------------------------------------------------

Version 1.6 (Release) : มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ ...

1. เพิ่มโจทย์เอ็นทรานซ์คณิตศาสตร์ 1 และเฉลยวิธีคิด ต.ค.47
2. เพิ่มสถิติคะแนนสอบคณิตศาสตร์ 1 ต.ค.47
3. แก้ไขเฉลยวิธีคิด เรื่องความน่าจะเป็น ฉบับ มี.ค.44 และ มี.ค.46
4. แก้ไขข้อผิดพลาดที่ได้รับแจ้งจากผู้อ่าน

Download
http://hide-link.890m.com/getlink.php?id=403

surasak 2010-09-30 10:56
อยากได้ทำไงดีครับ

aspire 2010-11-05 22:19
ดาวน์โหลดยังไงครับ ใครรู้ช่วยแนะนำหน่อยนะครับ

rose 2010-12-20 13:30
อยากได้ด้วยเหมือนกัน ถ้าได้แล้วแบ่งด้วยนะคะ

jaruwan 2011-02-23 01:31
โหลดอย่างไรคะ

nittaya 2011-03-05 13:28
อยากได้ข้อสอบพร้อมเฉลยค่ะ

parksonsu 2011-07-16 15:48
โหลดยังไงครับ ช่วยส่งมให้หน่อยได้ไหม tik-_-msn@hotmail.com

nongsang 2012-01-05 12:08
โหลดยังงัยคะ


เวอร์ชันเต็ม: [-- ข้อสอบ+รวมสูตรคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนมัธยมและผู้ที่สอบ Admission --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.030946 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us