เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบ (ภาค ก.) ก.พ. 2558 -> แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-05-18 07:19

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

1. ข้อใด 
หมายถึงลูกจ้าง

ก. ครูอัตราจ้างในโรงเรียน                                            ข.

ค.   พนักงานบริษัท                                                          ง.ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ 

ลูกจ้าง หมายถึงลูกจ้างทุกประเภท
ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างทดลองงาน ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอน


ลูกจ้างที่ทำงานไม่เต็มเวลา ลูกจ้างสัญญาพิเศษ และรวมถึงลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับงานบ้านด้วย

2. กฎกระทรวงได้กำหนดเวลาทำงานของลูกจ้างไม่เกินกี่ชั่วโมงต่อวัน

ก. 7 ชั่วโมง                                                                     ข.  8 ชั่วโมง

ค.   6 ชั่วโมง                                                                     ง.   9 ชั่วโมง

ตอบ  ข. 8  ชั่วโมง

3. กฎกระทรวงได้กำหนดเวลาทำงานเมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้นสัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกินกี่ชั่วโมง

ก. 40 ชั่วโมง                                                                  ข.  42  ชั่วโมง

ค.   48 ชั่วโมง                                                                  ง.   50 ชั่วโมง

ตอบ   ค.  48  ชั่วโมง                        

4. ในกรณีงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างกฎกระทรวงได้กำหนดเวลาทำงานปกติวันหนึ่งต้องไม่เกินกี่ชั่วโมง

ก. 7 ชั่วโมง                                                                     ข.  8 ชั่วโมง

ค.   6 ชั่วโมง                                                                     ง.   9 ชั่วโมง

ตอบ   ก. 7 ชั่วโมง             

5. จากข้อ 51 เมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้น  กฏกระทรวงกำหนดเวลาทำงานสัปดาห์หนึ่งไม่เกินกี่ชั่วโมง

ก. 40 ชั่วโมง                                                                  ข.  42  ชั่วโมง

ค.   48 ชั่วโมง                                                                  ง.   50 ชั่วโมง

ตอบ  ข. 42  ชั่วโมง

6. ข้อใดเป็นงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง

ก. งานเชื่อมโลหะ                                                          ข.งานที่เกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี

ค.   งานผลิตสารเคมีอันตราย                                         ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ  

งานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง
ได้แก่

(๑) งานที่ต้องทำใต้ดิน ใต้น้ำ ในถ้ำ ในอุโมงค์ หรือในที่อับอากาศ
(๒) งานที่เกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี
(๓) งานเชื่อมโลหะ
(๔) งานขนส่งวัตถุอันตราย
(๕) งานผลิตสารเคมีอันตราย
(๖) งานที่ต้องทำด้วยเครื่องมือหรือเครื่องจักรซึ่งผู้ทำได้รับความสั่นสะเทือนอันอาจเป็นอันตราย
(๗)งานที่ต้องทำเกี่ยวกับความร้อนจัดหรือความเย็นจัดอันอาจเป็นอันตราย

7. กฎหมายคุ้มครองแรงงานห้ามมิให้นายจ้างจ้างเด็กอายุต่ำกว่าเท่าใดเป็นลูกจ้าง

ก. 15  ปี                                                            ข.  18  ปี

ค.   13  ปี                                                            ง.   20  ปี

ตอบ  ก. 15 ปี     

8. กฎหมายคุ้มครองแรงงานห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่ากี่ปีทำงานล่วงเวลาหรือทำงานในวันหยุด

ก. 20  ปี                                                            ข.  25  ปี

ค.   22  ปี                                                            ง.  18  ปี

ตอบ  ง.  18  ปี

9. กฎหมายคุ้มครองแรงงานห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่า  18  ปี
ทำงานในสถานที่ใด

ก. โรงฆ่าสัตว์                                                  ข. สถานที่เล่นการพนัน

ค.   สถานที่เต้นรำ รำวง หรือรองเง็ง            ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

มาตรา ๕๐ ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปีทำงานในสถานที่ดังต่อไปนี้
(๑) โรงฆ่าสัตว์
(๒) สถานที่เล่นการพนัน
(๓) สถานที่เต้นรำ รำวง หรือรองเง็ง
(๔) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น้ำชา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่ายและบริการ
โดยมีผู้บำเรอสำหรับปรนนิบัติลูกค้า หรือโดยมีที่สำหรับพักผ่อนหลับนอน
หรือมีบริการนวดให้แก่ลูกค้า

(๕) สถานที่อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงมาตรา ๕๑

10. คำว่า "เด็ก"ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ หมายถึงข้อใด

ก. บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์

ข. บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์

ค. บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

ง. บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์


ตอบ   ค. บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

แนวข้อสอบกฎหมายประกันสังคม

- ความรู้เรื่องแรงงาน กฎหมายคุ้มครองแรงงาน

- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

- สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ _สูตรและเทคนิคการจำ

แนวข้อสอบ พรบ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘

- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ

- แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงาน

- การสอบสัมภาษณ์

- ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


decho 2013-09-21 02:09

แนวข้อสอบกฎหมายคุ้มครองแรงงาน*************************


1. กฎหมายคุ้มครองแรงงานที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน

คือกฎหมายใด


ก. พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานพ.ศ.๒๕๕๔


ข. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านพ.ศ.๒๕๕๓

       ค. พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘และพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓
       ง. 
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

ตอบ   ง. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑2. ข้อใด ไม่ใช่ลักษณะสำคัญของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน


ก. เป็นกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 


ข. เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน


ค. เป็นกฎหมายกึ่งมหาชนกึ่งเอกชนคือเป็นกฎหมายที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและนายจ้าง

       ง. เป็นกฎหมายทางสังคม 

ตอบ   ค. เป็นกฎหมายกึ่งมหาชนกึ่งเอกชนคือเป็นกฎหมายที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและนายจ้าง

3. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  มีกี่ฉบับ

ก. 2  ฉบับ ค. 4  ฉบับ

       ข. 3  ฉบับ ง. 5ฉบับ

ตอบ   ค. 4  ฉบับ   ได้แก่

 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

       พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑


พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๕๓

4. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541 มีผลบังคับใช้เมื่อใด

ก. 18 สิงหาคม 2541                                               ค. 20  สิงหาคม 2541

      ข. 19 สิงหาคม 2541                                               ง. 21  สิงหาคม 2541

ตอบ   ข. 19สิงหาคม 2541

5. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541ไม่ใช้บังคับแก่ใคร

ก. นายจ้างลูกจ้างในราชการส่วนภูมิภาค         


ข. นายจ้างลูกจ้างในราชการส่วนท้องถิ่น


ค. นายจ้างลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์


ง. ถูกทุกข้อ

  ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

6. นายจ้างมีกี่ประเภท

        ก.  3 ประเภท                                                            ค.  5  ประเภท
       ข. 
4 ประเภท                                                             ง.  6   ประเภท
ตอบ   ข.
4 ประเภท
7. 
 ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล  คือนายจ้างประเภทใด

ก. นายจ้างตัวจริง                                                      ค. นายจ้างรับถือ 

       ข. นายจ้างรับมอบ                                                   ง.นายจ้างตัวแทน

ตอบ  ง. นายจ้างตัวแทน


8. ผู้ซึ่งได้รับมอบให้ทำงานแทนนายจ้างตัวจริงหรือนายจ้างตัวแทน คือนายจ้างประเภทใด


ก. นายจ้างตัวจริง                                                      ค. นายจ้างรับถือ 

       ข. นายจ้างรับมอบ                                                   ง.นายจ้างตัวแทน

ตอบ   ข. นายจ้างรับมอบ 

9. บุคคลที่ตกลงรับลูกจ้างเข้าทำงานโดยจ่ายค่าจ้างให้ คือนายจ้างประเภทใด

ก. นายจ้างตัวจริง                                                      ค. นายจ้างรับถือ 

       ข. นายจ้างรับมอบ                                                   ง.นายจ้างตัวแทน

ตอบ   ก. นายจ้างตัวจริง


10. ผู้ประกอบการที่มีกิจการจ้างเหมาค่าแรงซึ่งถือว่าเป็นทั้งนายจ้างของลูกจ้างตนเองและนายจ้างของลูกจ้างซึ่งมารับเหมาค่าแรงในกิจการของตนด้วย  คือนายจ้างประเภทใด


ก. นายจ้างตัวจริง                                                      ค. นายจ้างรับถือ 

       ข. นายจ้างรับมอบ                                                   ง.นายจ้างตัวแทน

ตอบ    ค. นายจ้างรับถือ


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.comdecho 2013-10-02 08:57
11111111111


เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.042010 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us