เวอร์ชันเต็ม: [-- พรบ. ตำรวจ 300ข้อ เน้นๆ โดนๆ --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบตำรวจ 2558 -> พรบ. ตำรวจ 300ข้อ เน้นๆ โดนๆ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

<<   1   2  >>  Pages: ( 2 total )

tankun 2011-05-19 13:16

พรบ. ตำรวจ 300ข้อ เน้นๆ โดนๆ


size="4">วิธีการดาวโหลด inkbucks

ดาวโหลดข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
[/url][url=http://5d665e0d.linkbucks.com/]http://5d665e0d.linkbucks.com
[/url][url=http://6c3fae34.linkbucks.com/]http://6c3fae34.linkbucks.com
ดาวโหลด กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2553
[/url][url=http://6d779210.linkbucks.com/]http://6d779210.linkbucks.com
ดาวโหลดข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
[/url][url=http://a8833b8f.linkbucks.com/]http://a8833b8f.linkbucks.com
[/url][url=http://3291edad.linkbucks.com/]http://3291edad.linkbucks.com
[/url][url=http://d28e7525.linkbucks.com/]http://d28e7525.linkbucks.com
ดาวโหลดกฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผล ฯ พ.ศ.2547
[/url][url=http://10a8ff06.linkbucks.com/]http://10a8ff06.linkbucks.com
ดาวโหลดพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2554
[/url][url=http://92e29417.linkbucks.com/]http://92e29417.linkbucks.com
ดาวโหลดข้อสอบวิชาภาษาไทย (อก2-4)
[/url][url=http://c6d6c93d.linkbucks.com/]http://c6d6c93d.linkbucks.com
[/url][url=http://5cfa3cc9.linkbucks.com/]http://5cfa3cc9.linkbucks.com
ดาวโหลดข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (อก.2-4)
[/url][url=http://fe628dd0.linkbucks.com/]http://fe628dd0.linkbucks.com
[/url][url=http://7e61f3a6.linkbucks.com/]http://7e61f3a6.linkbucks.com
ดาวโหลดข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ปป1-3)
[/url][url=http://5c96f9d3.linkbucks.com/]http://5c96f9d3.linkbucks.com
ดาวโหลดข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน (ปป1-3)
[/url][url=http://9172a531.linkbucks.com/]http://9172a531.linkbucks.com
[/url][url=http://956fd2b0.linkbucks.com/]http://956fd2b0.linkbucks.com
ดาวโหลดข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา (ปป1-3)
[/url][url=http://b90c5b86.linkbucks.com/]http://b90c5b86.linkbucks.com
ดาวโหลดเเนวข้อสอบรัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย 2550 (สส.5)
[/url][url=http://bee7b0ae.linkbucks.com/]http://bee7b0ae.linkbucks.com
ดาวโหลดแนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 (สส.5)
[url=http://740874b1.linkbucks.com[/url]][/url]http://740874b1.linkbucks.com


พรบ. ตำรวจ 300ข้อ เน้นๆ โดนๆ

1. การแต่งตั้งยศตำรวจชั้นสัญญาบัตรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กำหนดใน กฎ ก.ตร. และให้ทำโดย.....ประกาศพระบรมราชโองการ
2. พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการพิเศษที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นต่ำของระดับ ส.4 และ ผ่านการประเมินแล้ว จะให้ผู้นั้นเป็นพนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่ากี่ปี.....3 ปี
3. ตามหลักเกณฑ์การบรรจุ การแต่งตั้งและการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจในตำแหน่งสารวัตร ต้องแต่งตั้งจากข้าราชการตำรวจตั้งแต่ยศใดขึ้นไป.....ยศร้อยตำรวจเอกขึ้นไปแต่ไม่สูงกว่าพันตำรวจโท
4. การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ดำรงตำแหน่งที่ต่ำกว่า ตำแหน่งเดิมจะกระทำได้ต่อเมื่อ.....ได้รับอนุมัติจาก ก.ตร. เป็นพิเศษเฉพาะราย
5. การเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษเกินสองขั้น ต้องได้รับความยินยอมจาก....ก.ตร.
6.หลักเกณฑ์ที่กำหนดในระเบียบ ก.ตร. ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ
- การรักษาระเบียบวินัย
-ปริมาณงานที่ได้ปฏิบัติมา
-คุณภาพของงานที่ได้ปฏิบัติมา
7.ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพตามภาวะเศรษฐกิจได้ตาม..
- หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในพระราชกฤษฏีกา
8.ข้าราชการตำรวจซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใดก็จะได้รับเงินเดือนขั้นต่ำในระดับนั้นๆ แต่อาจรับเงินเดือนสูงขึ้นกว่าที่กำหนดไว้โดยวิธี
- กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการได้รับเงินเดือนโดยตราเป็นพระราชกฤษฏีกา
9.กรรมการข้าราชการตำรวจจะเป็นกรรมการใน ก.ตร. ในขณะเดียวกันได้หรือไม่
- ไม่ได้ ยกเว้น นกยกรัฐมนตรี และ ผบ.ตร.
10.การบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจพระราชบัญญัตินี้ ให้ใครเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุแต่งตั้ง
- ให้ผู้บังคับบัญชาตามที่กำหนดในระเบียบ ก.ตร. เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุแต่งตั้ง
11.การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตั้งแต่ ผบช. ถึงจเราตำรวจและรอง ผบ.ตร. ให้ใครคัดเลือกแล้วเสนอใคร
-ผบ.ตร. คัดเลือก แล้วเสนอ ก.ตร.
12.การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ผู้กำกับการลงมาไม่สูงกว่าเดิมภายในกองบังคับการที่สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือในกองบังคับการที่มิได้สังกัดสำนักงานผุ้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
- ให้ผู้บังคับการเป็นผู้สั่งแต่งตั้ง
13.การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตำแหน่งรองผู้บัญชาการลงมาจากส่วนราชการหนึ่งในสังกัดสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกับกองบัญชาการที่มิได้สังกัดสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้ทำอย่างไร
-ให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บัญชาการที่เกี่ยวข้องทำความตกลงกัน
-ให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเสนอ ก.ตร. ให้ความเห็นชอบก่อน
-ให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง
14.กรณีที่เห็นว่าการใช้อำนาจในการแต่งตั้งตำแหน่งรองผู้บัญชาการไม่เป็นธรรมให้ทำอย่างไร
-ให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีอำนาจสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการลงมาได้ตามควรแก่กรณี
15.หากผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ...
-ไม่ให้ถือว่าผู้นั้นเคยเป็นข้าราชการตำรวจ แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
16.เกี่ยวกับการสั่งให้ข้าราชการตำรวจประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือส่วนราชการใด หรือสำรองราชการในส่วนราชการใด
-โดยให้พ้นจากตำแหน่งหน้าที่เดิมและโดยจะให้ขาดจากอัตราเงินเดือนในตำแหน่งเดิมหรือไม่ก็ได้
-ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้สั่งได้สำหรับตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฏ ก.ตร.
-ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสำหรับข้าราชการตำรวจทุกตำแหน่ง
17.เกี่ยวกับการรักษาราชการแทน
-ในกรณีที่ไม่มีการแต่งตั้งให้ข้าราชการตำรวจผู้ใดรักษาราชการแทนและมีผู้ดำรงตำแหน่งรองของตำแหน่งนั้น ให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองเป็นผู้รักษาราชการแทน
-ถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ และมีผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยของตำแหน่งดังกล่าว ให้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเป็นผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งนั้น
-ถ้าไม่มีทั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองหรือผู้ช่วย หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ก็ให้ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรผู้มีอาวุโสตามที่กำหนดในระเบียบ ก.ตร.ในส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นเป็นผู้รักษาราชการแทน
18.โทษทางวินัยตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มี 7 สถานได้แก่
- ภาคทัณฑ์
-ทัณฑกรรม
-กักยาม
-กักขัง
-ตัดเงินเดือน
-ปลดออก
-ไล่ออก
19.การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ ระดับ ส.6 ส.7 ส.8 จะต้องทำอย่างไร
-ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ตร.
20.อัตราเงินเดือน อัตราเงินประจำตำแหน่ง การให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งและการจ่ายเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการตำรวจ ให้เป็นไปตาม
-กฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
21.ในกรณีที่ตำแหน่งข้าราชการตำรวจในส่วนราชการหรือหน่วยงานใดในสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่างลงหรือผู้ดำรงตำแหน่งใดไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำหรับตำแหน่งใดบ้างที่สามารถสั่งให้ข้าราชการตำรวจซึ่งเห็นสมควรรักษาราชการแทนในตำแหน่งนั้น
-จเรตำรวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
22.ในกรณีที่ตำแหน่งข้าราชการตำรวจในส่วนราชการ หรือหน่วยงานใดในสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่างลง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งใดไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้ผุ้บัญชาการหรือตำแหน่งเทียบเท่าสำหรับตำแหน่งใดบ้าง ที่สามารถสั่งให้ข้าราชการตำรวจซึ่งเห็นสมควรรักษาราชการแทนในตำแหน่งนั้นได้
-ตำแหน่งตั้งแต่ผู้บังคับการพนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษหรือตำแหน่งเทียบเท่าลงมาในส่วนราชการนั้น
23.การให้ทำงานโยธา การให้อยู่ยาม นอกจากหน้าที่ประจำหรือการให้ทำงานสาธารณประโยชน์ ไม่ไม่เกินหกชั่วโมงต่อวัน หมายถึงโทษทางวินัยสถานใด......ทัณฑกรรม
24.เงินเดือน เงินอื่นที่จ่ายเป็นรายเดือน และเงินช่วยเหลืออย่างอื่น และการจ่ายเงินดังกล่าว ของผู้ถูกสั่งพักราชการและผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน .....ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น
25.ข้าราชการตำรวจผู้ใดประสงค์จะลงออก.....ให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง
26.ผู้บังคับบัญชาตำแหน่งใดที่การบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ....ผู้บัญชาการ
27.กฏ ก.ตร.ว่าด้วยการสอบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2547 มีผลใช้บังคับเมื่อใด
- วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
28.เมื่อมีการกล่าวหาหรือกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการตำรวจผู้ใดกระทำผิดวินัย หากผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาในเบื้องต้นแล้วไม่มีมูลหรือมีพยานหลักฐานฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงหรือมีมูลเพียงพอที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสอบสวนข้อเท็จจริง พงศ.2547 กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อใด
- ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจพิจารณาสั่งการไปภายในอำนาจโดยไม่ต้องสืบข้อเท็จจริง
29.กฏ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2547 ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายใด
-มติอนุกรรมการ ก.ตร.เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตำรวจ
30.กฏ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2547 ใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด
-วันที่ 17 กรกฏาคม พ.ศ. 2547
31.การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ
-ผู้ประเมิน หมายถึง ผู้บังคับบัญชาเหนือระดับขึ้นไป ซึ่งรับผิดชอบในการปกครอง บังคับบัญชา ดูแลสั่งการ ควบคุมการปฏิบัติราชการและความประพฤติของผู้รับการประเมิน
32.การดำเนินการของ ด.ต.หม่อง เมื่อเห็นว่าผลการประเมินของตนไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2647
-กรณีไม่มีคณะกรรมการประเมิน เข้าพบผู้ประเมิน เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติราชการ หรือขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการประเมินภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่รับทราบผลการประเมิน
33.กฏ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมฯ ออกโดยอาศัยอำนาจใด
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 279 และมาตรา 280
- พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 31(2) และ 77
- มติ ก.ตร.ในการประชุมครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม พ.ศ. 2551
34.เกี่ยวกับ กฎ.ก.ตร.
-ตาม กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมฯให้ถือว่าประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจท้ายกฎ ก.ตร. นี้ เป็นประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจตามมาตรา 279 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และเป็นจรรยาบรรณของตำรวจตามมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
35.กองบัญชาการศึกษา....ทำหน้าที่ส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของข้าราชการตำรวจ
36.หากจเรตำรวจพบว่าหน่วยงานตำรวจตำรวจหรือข้าราชการตำรวจใด ละเมิดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจ..ในกรณีใด..ที่จเรตำรวจแห่งชาติต้องรายงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และแจ้งผู้บังคับบัญชาในระดับกองบัญชาการหรือหน่วยงานเทียบเท่ากองบัญชาการสอบข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
- โดยพฤติการณ์ดังกล่าวอาจเกิดผลกระทบในทางเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงและเกียรติภูมิของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

http://www.sorbtid.com

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


nongnu_me 2011-05-19 17:21
ข้อ 1.      สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการมีฐานะนิติบุคคลอยู่ในสังกัดใด
                      ก. สำนักนายกรัฐมนตรี                                              
                      ข.  กระทรวงมหาดไทย
                      ค.  เป็นองค์กรอิสระ                 
                      ง.  เป็นส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวง หรือทบวง
ข้อ 2       การแบ่งส่วนราชการในสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกเป็นกองบัญชาการ  ให้ตราเป็นอะไร
ก. รัฐธรรมนูญ                                                             
ข.  พระราชกฤษฎีกา
ค.  พระราชกำหนด                                                      
      ง.  กฎกระทรวง
ข้อ 3       การเลือกกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ  ตามมาตรา 30(2) (ข)  โดยใคร
ก. ผู้กำกับการ พนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ หรือตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้เลือก
ข. พันตำรวจเอก หรือเทียบเท่าขึ้นไป
ค. กรรมการข้าราชการตำรวจโดยตำแหน่ง และผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการข้าราชการตำรวจ
ง. ได้รับการสรรหาโดยกรรมการโดยตำแหน่ง
ข้อ 4       บุคคลตามข้อใดไม่เป็นกรรมการข้าราชการโดยตำแหน่ง
ก. นายกรัฐมนตรี                                                        
ข.  จเรตำรวจ
ค.  เลขาธิการ ก.พ.                                                        
ง.  ไม่มีข้อถูก
ข้อ 5       ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
ก. กำหนดชั้นยศที่ควรบรรจุแต่งตั้งและอัตราเงินเดือนที่ควรได้รับสำหรับวุฒิปริญญาหรือ
          ประกาศนียบัตรต่างๆ
ข. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้
ค. พิจารณาอนุมัติแก้ไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวันเดือนปีเกิดและการควบคุมเกษียณอายุของ
          ข้าราชการตำรวจ
ง. พิจารณาดำเนินการคัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อดำเนินการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ

ข้อ 6       ข้อใดถูกต้อง
ก. ถ้าผู้ซึ่งมียศตำรวจเป็นหญิงให้เติมคำว่า “หญิง หรือ ญ.” ท้ายยศตำรวจนั้นด้วย
ข. การแต่งตั้งยศตำรวจชั้นสัญญาบัตรเป็นกรณีพิเศษอาจกระทำได้โดยประกาศพระบรมราชโองการ
ค. ตั้งแต่ว่าที่ยศพลตำรวจตรีขึ้นไปให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้แต่งตั้ง
ง. การถอดหรือการออกจากยศตำรวจชั้นสัญญาบัตรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด
          ในกฎ  ก.ตร. และให้ทำโดยประกาศพระบรมราชโอการ
ข้อ 7       ข้อใดไม่ใช่ตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามกฎก.ตร. ว่าด้วยการกำหนดชื่อตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นและการเทียบตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นกับตำแหน่งข้าราชการตำรวจพ.ศ. 2547
ก. จเรตำรวจแห่งชาติ                                                 
ข.  รองจเรตำรวจแห่งชาติ
ค.  จเรตำรวจ                                                                  
ง.  รองจเรตำรวจ
ข้อ 8       ข้อเท็จจริงในการประชุมและองค์ประชุมของ ก.ตร.  ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
ก. การประชุม ก.ตร.ต้องมีกรรมการข้าราชการตำรวจประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวน
          กรรมการข้าราชการตำรวจทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม
ข. กรรมการข้าราชการตำรวจไม่น้อยกว่า6 คน  สามารถร้องขอให้เลิกประชุมได้
ค. กรณีกรรมการข้าราชการตำรวจไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการข้าราชการ
          ตำรวจที่มาประชุมเลือก กรรมการข้าราชการตำรวจคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
ง. กรณีเลขานุการ ก.ตร.  ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการข้าราชการตำรวจที่มา
          ประชุมเลือกกรรมการข้าราชการตำรวจคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่เลขานุการก.ตร.
ข้อ 9       การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้แต่งตั้งจากข้าราชการตำรวจยศใด
ก. พ.ต.อ.                                                                       
ข.  พ.ต.ท.  หรือ พ.ต.อ.
ค.  พ.ต.อ.  ซึ่งรับอัตราเงินเดือน (พ.ต.อ.)พิเศษ      
ง.  พ.ต.อ.  หรือ พล.ต.ต.
ข้อ 10     ผู้มีอำนาจแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งรองผู้บังคับการลงมา  ในกองบัญชาการที่มิได้สังกัดสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  คือข้อใด
ก. นายกรัฐมนตรี                                                        
ข. ผู้บัญชาการโดยข้อเสนอแนะของผู้บังคับการ
ค.  ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ                     
ง.  ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยความเห็นชอบของ ก.ตร.

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.comqee 2011-05-25 09:40
good 2

kaen2003 2011-05-25 10:45
ขอบคุณคับ

sarapeeja 2011-05-25 14:14
ขอบคุณค่ะ

สากล 2011-05-26 16:15
ขอบคุณคับ

สากล 2011-05-26 16:18
ซื้อเอาหรือคับนึกว่าให้โหลดฟรี

phanphan 2011-05-30 19:36
ดีดีดี

marzoomai 2011-05-30 23:11
ดีครับ

marzoomai 2011-05-30 23:12
ดีครับ

napaporn30 2011-06-03 16:43
ขอบคุณค่ะ

รสนา 2011-06-04 10:29
ขอบคุณค่ะ

yupars 2011-06-06 22:31
ขอบคุณค่ะ

jiebkeng 2011-06-07 00:13
ขอบคุณคร้าบ

eakaphop 2011-06-10 13:14
ขอบคุณครับ

eakaphop 2011-06-10 13:15
ขอบคุณครับ

sureeporn_pc 2011-06-10 16:11
ขอบคุณคะ

conun2011 2011-06-19 18:20
ขอบคุณคับsangpray 2011-06-27 07:38
ขอบคุณครับ

andacee7 2011-07-11 14:39
ขอบคุณครับ

boa 2011-07-12 15:46
ขอบคุณนะคะ

vcsvcs 2011-07-14 13:49
ขอบคุณครับ

orawan753 2011-07-16 10:23
ขอบคุณ

tuum 2011-07-18 14:23
thanksssssssssssssssssssssssssssss

oishi 2011-07-20 18:48
ok

suraswadee 2011-07-21 00:28
ขอบคุณมากค่ะ

tanawat215 2011-07-23 15:27
thank

coffeepoy 2011-08-05 09:45
ขอบคุณมากครับ

oady118 2011-08-09 13:53
ขอบคุณมากๆครับพี่

vilaipanla 2011-08-11 09:23
ขอบคุณ

barbiegreen 2011-08-14 16:27
ขอบคุณค่ะ

sabsab_sab 2011-09-01 15:04
dddddddddd

101896 2011-09-03 23:03

chatakeaw 2011-09-07 23:44
ขอบคุณค่ะ     

onc 2011-09-10 11:26
ขอบคุณมากค่ะ

amino_ok 2011-09-13 09:33
ขอบคุณมากค่ะ

3928 2011-09-13 14:14
ค่ะ

groove.rider 2011-09-26 16:05
thankkkkkk  klub

pikunkeaw 2011-11-25 12:42
ขอบคุงจร้าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา

ckp1000 2011-12-08 15:44
ขอบคุณ

andacee7 2011-12-19 20:33
ขอบคุณครับ

0yupadee0 2011-12-19 22:07
takk

champpiya 2011-12-23 22:12
ขอบใจจ้า

aid2517 2011-12-26 07:19
ยอดเยี่ยมครับ

boon2523 2011-12-27 12:08
ขอบคุณคับ

perg46 2012-01-03 15:33
คุนคาบ

perg46 2012-01-03 15:51
คุนคาบ

champpiya 2012-01-03 19:45
ขอบใจจ้า

yaowanit 2012-01-07 09:08
ขอคุณค้า

manopstt 2012-02-04 17:48
ขอบคุณมากมากครับเวอร์ชันเต็ม: [-- พรบ. ตำรวจ 300ข้อ เน้นๆ โดนๆ --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.138855 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us