เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบนิติกร 3 กรมปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ./เทศบาล/อบต.) --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบ อปท.เทศบาล อบต. อบจ. กทม. และท้องถิ่นต่างๆ -> แนวข้อสอบนิติกร 3 กรมปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ./เทศบาล/อบต.) [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-05-30 21:53

แนวข้อสอบนิติกร 3 กรมปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ./เทศบาล/อบต.)

แนวข้อสอบ

พรบ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545

 

1.        องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมายความว่า

            ก.    องค์การบริหารส่วนจังหวัด                                       ข.    องค์การบริหารส่วนตำบล

            ค.    กรุงเทพ เมืองพัทยา                                                    ง.    ถูกทุกข้อ

            ตอบ     ง.  ถูกทุกข้อ

                       
  มาตรา4  ในพระราชบัญญัตินี้

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายความว่า
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

2.        บุคคลใดรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

            ก.    รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย                                   ข.    อธิบดีกรมการปกครอง

            ค.    ประธานกรรมการการเลือกตั้ง                                 ง.    ผู้ว่าราชการจังหวัด

            ตอบ     ค.ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

                     
มาตรา5 
ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และให้มีอำนาจออกประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
หรือคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

3.        ในกรณีนี้
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นครบวาระให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ในกำหนดกี่วัน

            ก.    14 วัน                                                                            ข.    15 วัน

            ค.    30 วัน                                                                            ง.    45 วัน

            ตอบ     ง.45 วัน

                   
   มาตรา7 
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการเลือกตั้งภายในสี่สิบห้าวัน
นับแต่วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นดำรงตำแหน่งครบวาระ
หรือภายในหกสิบวัน  
นับแต่วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่ง
เพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ
เว้นแต่วาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภาท้องถิ่นจะเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อย     แปดสิบวัน
คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมีคำสั่งขยายหรือย่นระยะเวลาให้มีการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งได้ตามความจำเป็นเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษ
โดยต้องระบุเหตุผลการมีคำสั่งดังกล่าวด้วย ในการจัดให้มีการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการจัดการเลือกตั้ง

 

4.        บุคคลใดมีหน้าที่จัดทำบัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง

            ก.    ผู้อำนวยการทะเบียนกลางตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร

            ข.    กำนัน

            ค.    ผู้ใหญ่บ้าน

            ง.    ไม่มีข้อใดถูก

            ตอบ     ก.ผู้อำนวยการทะเบียนกลางตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร

                   
  มาตรา9 
ให้ผู้อำนวยการทะเบียนกลางตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร
มีหน้าที่จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง
จากทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ถูกต้องตามความจริง

5.        ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีรายได้ไม่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรเงินใดให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

            ก.    เงินช่วยเหลือ                                                               ข.    เงินจัดสรร

            ค.    เงินอุดหนุน                                                                  ง.    เงินพัฒนาท้องถิ่น

            ตอบ     ค.เงินอุดหนุน

                       
  มาตรา10
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั้งหมด
เว้นแต่ค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด

                            ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีรายได้ไม่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายใน        การเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง
ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่นนั้นตามความจำเป็น

6.        บุคคลใดมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ

            ก.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย                        ข.    ปลัดกระทรวงมหาดไทย

            ค.    ผู้ว่าราชการจังหวัด                                                      ง.    ไม่มีข้อใดถูก

            ตอบ     ข.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

          
    มาตรา15 วรรคสอง

                     
  มาตรา15  เพื่อประโยชน์ในการแบ่งเขตเลือกตั้งตามมาตรา 14
ให้ผู้อำนวยการทะเบียนกลางตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร มีหน้าที่แจ้งรายละเอียดของจำนวนราษฎรเป็น   รายจังหวัด รายอำเภอ รายเทศบาล
รายองค์การบริหารส่วนตำบล รายตำบล และรายหมู่บ้าน    ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบภายในยี่สิบวัน
นับแต่วันที่ผู้อำนวยการทะเบียนกลางประกาศจำนวนราษฎรทั้งประเทศ

                            ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด
เขตอำเภอ เขตเทศบาล เขตองค์การบริหาร  
ส่วนตำบล เขตตำบล หรือเขตหมู่บ้าน
ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

7.        จากข้อข้างต้น
การแจ้งดังกล่าวต้องแจ้งภายในกำหนดระยะเวลาใด

            ก.    7 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง                        ข.    15 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

            ค.    30 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง                     ง.    45 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

            ตอบ     ก.7 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

                       
   มาตรา15 วรรคสอง

    มาตรา15  เพื่อประโยชน์ในการแบ่งเขตเลือกตั้งตามมาตรา 14
ให้ผู้อำนวยการทะเบียนกลางตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
มีหน้าที่แจ้งรายละเอียดของจำนวนราษฎรเป็น  
รายจังหวัด รายอำเภอ รายเทศบาล รายองค์การบริหารส่วนตำบล รายตำบล
และรายหมู่บ้าน   
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบภายในยี่สิบวัน
นับแต่วันที่ผู้อำนวยการทะเบียนกลางประกาศจำนวนราษฎรทั้งประเทศ

                            ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด
เขตอำเภอ เขตเทศบาล เขตองค์การบริหาร  
ส่วนตำบล เขตตำบล หรือเขตหมู่บ้าน
ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

8.        ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องกระทำการกำหนดเขตเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ากี่วัน

            ก.    15 วัน                                                                            ข.    20 วัน

            ค.    30 วัน                                                                            ง.    45 วัน

            ตอบ     ข.20 วัน 

                     
มาตรา17
ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด  หน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งที่จะพึงมี
ในแต่ละเขตเลือกตั้ง

                            การกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง
ให้กระทำก่อนวันเลือกตั้ง    
ไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน โดยให้ทำเป็นประกาศปิดไว้ ณ
ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นและสถานที่อื่นที่เห็นสมควร
รวมทั้งให้จัดทำแผนที่สังเขปแสดงเขตของหน่วยเลือกตั้งและ       ที่เลือกตั้งไว้ด้วย

                            การเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้งหรือที่เลือกตั้ง
ให้กระทำได้โดยประกาศก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉิน
จะประกาศเปลี่ยนแปลงก่อนวันเลือกตั้ง  
น้อยกว่าสิบวันก็ได้ และให้นำความในวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม

9.        ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้งหรือทำเลเลือกตั้งให้ประกาศก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ากี่วัน

            ก.    10 วัน                                                                            ข.    15 วัน

            ค.    20 วัน                                                                            ง.    30 วัน

            ตอบ     ค.20 วัน 

                     
   มาตรา17 วรรค 3

    มาตรา17
ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด  หน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งที่จะพึงมี
ในแต่ละเขตเลือกตั้ง

                            การกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง
ให้กระทำก่อนวันเลือกตั้ง      
ไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน โดยให้ทำเป็นประกาศปิดไว้ ณ
ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นและสถานที่อื่นที่เห็นสมควร
รวมทั้งให้จัดทำแผนที่สังเขปแสดงเขตของหน่วยเลือกตั้งและ       ที่เลือกตั้งไว้ด้วย

                            การเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้งหรือที่เลือกตั้ง
ให้กระทำได้โดยประกาศก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉิน
จะประกาศเปลี่ยนแปลงก่อนวันเลือกตั้ง    
น้อยกว่าสิบวันก็ได้ และให้นำความในวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม

10.      การกำหนดหน่วยเลือกตั้งให้คำนึงถึงความสะดวกในการเดินทางและหลักเกณฑ์
ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง

            ก.    ให้ถือเกณฑ์จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งละ
500 คน

            ข.    ให้ถือเกณฑ์จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งละ
800 คน

            ค.    ให้ถือเกณฑ์จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งละ
1000 คน

            ง.    ให้ถือเกณฑ์จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งละ
1200 คน

            ตอบ     ข. 
ให้ถือเกณฑ์จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งละ 800 คน

                            มาตรา
   มาตรา18  วรรคสอง

    มาตรา18  การกำหนดหน่วยเลือกตั้งตามมาตรา 17
ให้คำนึงถึงความสะดวกในการเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งของราษฎร
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
                            (2)  ให้ถือเกณฑ์จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งละแปดร้อยคนเป็นประมาณ     แต่ถ้าเห็นว่าไม่เป็นการสะดวก
หรือไม่ปลอดภัยในการไปลงคะแนนเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
จะกำหนดหน่วยเลือกตั้งเพิ่มขึ้น
โดยให้มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งน้อยกว่าจำนวนดังกล่าวก็ได้


คู่มือเตรียมสอบ ภาค ข ตำแหน่งนิติกร3 พนักงานส่วนท้องถิ่น
รายละเอียดในไฟล์ E-book และหนังสือ ประกอบด้วย  
 
 
 

- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- แนวข้อสอบ พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไข 2550
- แนวข้อสอบ พรบ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น 2542
- แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
- แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- แนวข้อสอบท้องถิ่น อบต. เทศบาล อบจ.ที่ ม.ราม ออกให้  ใช้สอบทั่วประเทศ
- พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


navyman34 2011-05-30 22:55
ตำแหน่งนิติกร   3 
             1  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน 
   2  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
  3  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
   4  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                      พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
   5  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
   6  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
  7  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526 
   8  พระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 
   9  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539  และกฏกระทรวง  ( พ.ศ. 2540) 
                      ออกตามความในพระราชบัญญัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
   10  ประมวลกฎหมายอาญา 
             11  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
   12  พระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 
   13  ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
                       จนถึงปัจจุบัน 
   14  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
   15  พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
   16  พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
                        พ.ศ. 2542 
   17  สถานการณ์โลกปัจจุบัน ( เศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง )
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

admin 2013-01-12 20:14

1.         องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมายความว่า            ก.    องค์การบริหารส่วนจังหวัด                                       ข.    องค์การบริหารส่วนตำบล            ค.    กรุงเทพ เมืองพัทยา                                                    ง.     ถูกทุกข้อ            ตอบ     ง.  ถูกทุกข้อ

 

   มาตรา4  ในพระราชบัญญัตินี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายความว่า
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง2.         บุคคลใดรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้            ก.    รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย                                    ข.    อธิบดีกรมการปกครอง            ค.    ประธานกรรมการการเลือกตั้ง                                  ง.     ผู้ว่าราชการจังหวัด            ตอบ     ค.  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

 

           มาตรา5  ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และให้มีอำนาจออกประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
หรือคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้3.         ในกรณีนี้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นครบวาระให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ในกำหนดกี่วัน            ก.    14 วัน                                                                             ข.    15 วัน

            ค.    30 วัน                                                                             ง.     45 วัน

            ตอบ     ง.  45 วัน

 

                มาตรา7 
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการเลือกตั้งภายในสี่สิบห้าวัน
นับแต่วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นดำรงตำแหน่งครบวาระ
หรือภายในหกสิบวัน   นับแต่วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่ง เพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ
เว้นแต่วาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภาท้องถิ่นจะเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อย     แปดสิบวัน
คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมีคำสั่งขยายหรือย่นระยะเวลาให้มีการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งได้ตามความจำเป็นเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษ
โดยต้องระบุเหตุผลการมีคำสั่งดังกล่าวด้วย ในการจัดให้มีการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการจัดการเลือกตั้ง


4.         บุคคลใดมีหน้าที่จัดทำบัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง            ก.    ผู้อำนวยการทะเบียนกลางตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร


            ข.    กำนัน


            ค.    ผู้ใหญ่บ้าน


            ง.     ไม่มีข้อใดถูก


            ตอบ     ก. 
ผู้อำนวยการทะเบียนกลางตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร

 

        มาตรา9 
ให้ผู้อำนวยการทะเบียนกลางตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร มีหน้าที่จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง
จากทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ถูกต้องตามความจริง

5.         ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มีรายได้ไม่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรเงินใดให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            ก.    เงินช่วยเหลือ                                                               ข.    เงินจัดสรร


            ค.    เงินอุดหนุน                                                                  ง.     เงินพัฒนาท้องถิ่น


            ตอบ     ค. 
เงินอุดหนุน

 

        มาตรา10
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั้งหมด
เว้นแต่ค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด                            ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีรายได้ไม่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายใน        การเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง
ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่นนั้นตามความจำเป็น6.         บุคคลใดมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ            ก.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย                         ข.    ปลัดกระทรวงมหาดไทย


            ค.    ผู้ว่าราชการจังหวัด                                                      ง.     ไม่มีข้อใดถูก


            ตอบ     ข. 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

 

  มาตรา15 วรรคสอง

 

  มาตรา15  เพื่อประโยชน์ในการแบ่งเขตเลือกตั้งตามมาตรา 14
ให้ผู้อำนวยการทะเบียนกลางตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
มีหน้าที่แจ้งรายละเอียดของจำนวนราษฎรเป็น  
รายจังหวัด รายอำเภอ รายเทศบาล รายองค์การบริหารส่วนตำบล รายตำบล
และรายหมู่บ้าน    ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบภายในยี่สิบวัน
นับแต่วันที่ผู้อำนวยการทะเบียนกลางประกาศจำนวนราษฎรทั้งประเทศ                            ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด
เขตอำเภอ เขตเทศบาล เขตองค์การบริหาร  
ส่วนตำบล เขตตำบล หรือเขตหมู่บ้าน
ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง7.         จากข้อข้างต้น
การแจ้งดังกล่าวต้องแจ้งภายในกำหนดระยะเวลาใด            ก.    7 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง                         ข.    15 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง


            ค.    30 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง                      ง.     45 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง            ตอบ     ก.  7 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

 

  มาตรา15 วรรคสอง

 

  มาตรา15  เพื่อประโยชน์ในการแบ่งเขตเลือกตั้งตามมาตรา 14
ให้ผู้อำนวยการทะเบียนกลางตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
มีหน้าที่แจ้งรายละเอียดของจำนวนราษฎรเป็น  
รายจังหวัด รายอำเภอ รายเทศบาล รายองค์การบริหารส่วนตำบล รายตำบล
และรายหมู่บ้าน   
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบภายในยี่สิบวัน
นับแต่วันที่ผู้อำนวยการทะเบียนกลางประกาศจำนวนราษฎรทั้งประเทศ                            ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด
เขตอำเภอ เขตเทศบาล เขตองค์การบริหาร  
ส่วนตำบล เขตตำบล หรือเขตหมู่บ้าน ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง8.         ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องกระทำการกำหนดเขตเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ากี่วัน            ก.    15 วัน                                                                             ข.    20 วัน


            ค.    30 วัน                                                                             ง.     45 วัน


            ตอบ     ข. 
20 วัน                      
             มาตรา17
ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด  หน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งที่จะพึงมี
ในแต่ละเขตเลือกตั้ง                            การกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง
ให้กระทำก่อนวันเลือกตั้ง       ไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน โดยให้ทำเป็นประกาศปิดไว้
ณ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นและสถานที่อื่นที่เห็นสมควร
รวมทั้งให้จัดทำแผนที่สังเขปแสดงเขตของหน่วยเลือกตั้งและ       ที่เลือกตั้งไว้ด้วย                            การเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้งหรือที่เลือกตั้ง
ให้กระทำได้โดยประกาศก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉิน
จะประกาศเปลี่ยนแปลงก่อนวันเลือกตั้ง    
น้อยกว่าสิบวันก็ได้ และให้นำความในวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม


9.         ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้งหรือทำเลเลือกตั้งให้ประกาศก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ากี่วัน            ก.    10 วัน                                                                             ข.    15 วัน


            ค.    20 วัน                                                                             ง.     30 วัน

            ตอบ     ค.  20 วัน 
 

   มาตรา17 วรรค 3

 

   มาตรา17
ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด  หน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งที่จะพึงมี
ในแต่ละเขตเลือกตั้ง                            การกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง
ให้กระทำก่อนวันเลือกตั้ง      
ไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน โดยให้ทำเป็นประกาศปิดไว้ ณ
ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นและสถานที่อื่นที่เห็นสมควร
รวมทั้งให้จัดทำแผนที่สังเขปแสดงเขตของหน่วยเลือกตั้งและ       ที่เลือกตั้งไว้ด้วย                            การเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้งหรือที่เลือกตั้ง
ให้กระทำได้โดยประกาศก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉิน
จะประกาศเปลี่ยนแปลงก่อนวันเลือกตั้ง    
น้อยกว่าสิบวันก็ได้ และให้นำความในวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม10.      การกำหนดหน่วยเลือกตั้งให้คำนึงถึงความสะดวกในการเดินทางและหลักเกณฑ์
ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง            ก.    ให้ถือเกณฑ์จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งละ
500 คน


            ข.    ให้ถือเกณฑ์จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งละ
800 คน


            ค.    ให้ถือเกณฑ์จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งละ
1000 คน


            ง.     ให้ถือเกณฑ์จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งละ
1200 คน

            ตอบ     ข. 

ให้ถือเกณฑ์จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งละ 800 คน

 

  มาตรา18  วรรคสอง

 

  มาตรา18  การกำหนดหน่วยเลือกตั้งตามมาตรา 17
ให้คำนึงถึงความสะดวกในการเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งของราษฎร
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้                                                (2) 
ให้ถือเกณฑ์จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งละแปดร้อยคนเป็นประมาณ     แต่ถ้าเห็นว่าไม่เป็นการสะดวก
หรือไม่ปลอดภัยในการไปลงคะแนนเลือกตั้งของผู้มีสิทธิ

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

admin 2013-01-20 10:04
ผผผผผผผผผผผ

decho 2013-11-05 08:18
111111111111111


เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบนิติกร 3 กรมปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ./เทศบาล/อบต.) --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.023534 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us