เวอร์ชันเต็ม: [-- จำหน่าย CD-ROM  แผนการจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา ชุดสื่อ ไอที (CAI และ VCD)และ ประเภทรา --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> ดาวน์โหลดแผนการจักการเรียนรู้ ป.1 - ม.6 -> จำหน่าย CD-ROM  แผนการจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา ชุดสื่อ ไอที (CAI และ VCD)และ ประเภทรา [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-07-10 08:16

จำหน่าย CD-ROM  แผนการจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา ชุดสื่อ ไอที (CAI และ VCD)และ ประเภทรา

จำหน่าย CD-ROM  แผนการจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา ชุดสื่อ ไอที (CAI และ VCD)และ ประเภทรายงาน, วิจัย , ผลงานทางวิชาการ

สื่อ ไอที (CAI และ VCD)และ ประเภทรายงาน, วิจัย , ผลงานทางวิชาการ
นวตกรรมทางการศึกษา, ตัวอย่างรายงาน
จำหน่าย ขาย สื่อการเรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้
สั่งซื้อที่ http://www.dimonbook.com

แผนการจัดการเรียนรู้ระดับ  ชั้น ป.1
CD -ROM  สาระภาษาไทย  ป.1               (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระภาษาต่างประเทศ  ป.1         (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระคณิตศาสตร์  ป.1              (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระวิทยาศาสตร์  ป. 1            (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระสังคมศึกษา ป.1                (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระสุขศึกษา ป.1                  (แผน+CAI)
CD -ROM  สาระศิลปะ  ป.1                    (แผน+CAI)
CD -ROM  สาระการงานพื้นฐานอาชีพ ป.1      (แผน+วิจัย)
CD -ROM  สาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ป.1    (แผน)
CD -ROM  สาระคอมพิวเตอร์  ป.1             (แผน+CAI)
แผนการจัดการเรียนรู้ระดับ  ชั้น ป.2
CD -ROM  สาระภาษาไทย  ป.2 (พาที,วรรณคดี) (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระภาษาต่างประเทศ  ป.2         (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระคณิตศาสตร์  ป.2              (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระวิทยาศาสตร์  ป. 2            (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระสังคมศึกษา ป.2                (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระสุขศึกษา ป.2                  (แผน+CAI)
CD -ROM  สาระศิลปะ  ป.2                    (แผน+CAI)
CD -ROM  สาระการงานพื้นฐานอาชีพ ป.2      (แผน+วิจัย)
CD -ROM  สาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ป.2    (แผน)
CD -ROM  สาระคอมพิวเตอร์  ป.2             (แผน+CAI)
แผนการจัดการเรียนรู้ระดับ  ชั้น ป.3
CD -ROM  สาระภาษาไทย  ป.3 (พาที,วรรณคดี)  (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระภาษาต่างประเทศ  ป. 3          (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระคณิตศาสตร์  ป.3             (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระวิทยาศาสตร์  ป. 3            (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
รายการสินค้า
CD -ROM  สาระสังคมศึกษา ป. 3               (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระสุขศึกษา ป. 3                 (แผน+CAI)
CD -ROM  สาระศิลปะ  ป.3                    (แผน+CAI)
CD -ROM  สาระการงานพื้นฐานอาชีพ ป. 3    (แผน+วิจัย)
CD -ROM  สาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ป.3    (แผน)
CD -ROM  สาระคอมพิวเตอร์  ป.   3            (แผน+CAI)
แผนการจัดการเรียนรู้ระดับ  ชั้น ป.4
CD -ROM  สาระภาษาไทย  ป.4                (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระภาษาไทย  ป.4   ภาษาพาที    (แผน+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระภาษาไทย  ป.4  วรรณคดีลำนำ (แผน+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระภาษาต่างประเทศ  ป.4         (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระคณิตศาสตร์  ป.4              (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระวิทยาศาสตร์  ป. 4            (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระสังคมศึกษา ป. 4              (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระสุขศึกษา ป. 4                 (แผน+CAI)
CD -ROM  สาระศิลปะ  ป.4                    (แผน+CAI)
CD -ROM  สาระการงานพื้นฐานอาชีพ ป. 4    (แผน+วิจัย)
CD -ROM  สาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ป..4    (แผน)
CD -ROM  สาระคอมพิวเตอร์  ป. 4            (แผน+CAI)
แผนการจัดการเรียนรู้ระดับ  ชั้น ป.5
CD -ROM  สาระภาษาไทย  ป.5 (พาที,วรรณคดี) (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระภาษาต่างประเทศ  ป. 5        (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระคณิตศาสตร์  ป.5             (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระวิทยาศาสตร์  ป. 5            (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระสังคมศึกษา ป. 5              (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระสุขศึกษา ป. 5                 (แผน+CAI)
CD -ROM  สาระศิลปะ  ป.5                   (แผน+CAI)
CD -ROM  สาระการงานพื้นฐานอาชีพ ป. 5   (แผน+วิจัย)
CD -ROM  สาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ป.5    (แผน)
CD -ROM  สาระคอมพิวเตอร์  ป.   5            (แผน+CAI)
แผนการจัดการเรียนรู้ระดับ  ชั้น ป.6
CD -ROM  สาระภาษาไทย  ป.6 (พาที,วรรณคดี)  (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระภาษาต่างประเทศ  ป. 6          (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
รายการสินค้า
CD -ROM  สาระคณิตศาสตร์  ป.6             (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระวิทยาศาสตร์  ป. 6            (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระวิทยาศาสตร์  ป. 6    ( 5  E )
CD -ROM  สาระสังคมศึกษา ป. 6              (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระสุขศึกษา ป. 6                 (แผน+CAI)
CD -ROM  สาระศิลปะ  ป.6                   (แผน+CAI)
CD -ROM  สาระการงานพื้นฐานอาชีพ ป. 6    (แผน+วิจัย)
CD -ROM  สาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ป.6    (แผน)
CD -ROM  สาระคอมพิวเตอร์  ป.   6            (แผน+CAI)
แผนการจัดการเรียนรู้ระดับ  ชั้น ม.1
CD -ROM  สาระภาษาไทย ม.1               (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระภาษาไทย ม.1   (วรรณคดีวิจักษ์ + วิธิธภาษา ) (แผน+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระภาษาต่างประเทศ  ม.1        (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระคณิตศาสตร์  ม.1              (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระวิทยาศาสตร์ ม.1               (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระวิทยาศาสตร์  ม.1   ( เน้น เก่ง ดี มี ความสุข )
CD -ROM  สาระสังคมศึกษา  ม.1               (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระสุขศึกษา  ม.1                  (แผน+CAI)
CD -ROM  สาระศิลปะ  ม.1                     (แผน+CAI)
CD -ROM  สาระการงานพื้นฐานอาชีพ  ม.1      (แผน+วิจัย)
CD -ROM  สาระกิจกรรมแนะแนว  ม.1          (แผน)
CD -ROM  สาระคอมพิวเตอร์  ม.1              (แผน+CAI)
CD -ROM  สระ เทเบิลเทนนิส  ม.1             (แผน)
แผนการจัดการเรียนรู้ระดับ  ชั้น ม.2
CD -ROM  สาระภาษาไทย ม.2                 (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระภาษาต่างประเทศ  ม.2          (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระคณิตศาสตร์  ม.2               (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระวิทยาศาสตร์ ม.2                (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระสังคมศึกษา  ม.2                (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระสุขศึกษา  ม.2                   (แผน+CAI)
CD -ROM  สาระศิลปะ  ม.2                      (แผน+CAI)
CD -ROM  สาระการงานพื้นฐานอาชีพ  ม.2      (แผน+วิจัย)
CD -ROM  สาระกิจกรรมแนะแนว  ม.2         (แผน)
รายการสินค้า
CD -ROM  สาระคอมพิวเตอร์  ม.2              (แผน+CAI)
แผนการจัดการเรียนรู้ระดับ  ชั้น ม.3
CD -ROM  สาระภาษาไทย ม.3                 (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระภาษาต่างประเทศ  ม.3          (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระคณิตศาสตร์  ม.3               (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระวิทยาศาสตร์ ม.3                (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระสังคมศึกษา  ม.3                (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระสุขศึกษา  ม.3                  (แผน+CAI)
CD -ROM  สาระศิลปะ  ม.3                     (แผน+CAI)
CD -ROM  สาระการงานพื้นฐานอาชีพ  ม.3      (แผน+วิจัย)
CD -ROM  สาระคอมพิวเตอร์  ม.3              (แผน+CAI)
CD -ROM  เซปักตะกร้อ  1, 2  (ช่วงชั้นที่ 3 )  ม. 1 - 3
แผนการจัดการเรียนรู้ระดับ  ชั้น ม.4
CD -ROM  สาระคณิตศาสตร์  (2 ภาคเรียน )  ม.4
CD -ROM  สาระสุขศึกษา ( 2 ภาคเรียน )   ม.4
CD -ROM  สาระ ฟิสิกส์ ( เพิ่มเติม)  ( 2  ภาค)   ม.4
CD -ROM  สาระ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ฟิสิกส์ ) ม.4-6
CD -ROM  สาระภาษาไทย (2 ภาค )   ม.
CD -ROM  สาระภาษาไทย (2 ภาค )   ม.4   ( 41101, 41102  )   ( เน้นเก่ง ดี มีสุข )
CD -ROM  สาระภาษาต่างประเทศ  ม.4
CD -ROM  สาระพระพุทธศาสนา ม.4
CD -ROM  สาระชีววิทยา  ม.4
CD -ROM  สาระเคมี ม.4
CD -ROM  สาระการงานพื้นฐานอาชีพ ( 2 ภาค )   ม.4
CD -ROM  สาระ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ   ม.4-6
CD -ROM  สาระสังคมศึกษา  (2 ภาค)   ม.4
CD -ROM  ฟุตบอล ม.1 - 3
CD -ROM  ฟุตบอล ม.4 - 6
แผนการจัดการเรียนรู้ระดับ  ชั้น ม.5
CD -ROM  สาระคณิตศาสตร์  (2 ภาค)   ม.5
CD -ROM  สาระสุขศึกษา ( 2 ภาค )   ม.
CD -ROM  สาระพระพุทธศาสนา  ม.5
CD -ROM  สาระชีววิทยา  ม.5
รายการสินค้า
CD -ROM  สาระฟิสิกส์พื้นฐานและเพิ่มเติม    ม.5
CD -ROM  สาระ  เคมี  ม.5
CD -ROM  สาระการงานพื้นฐานฯ   ( 2 ภาค )   ม.5
CD -ROM  สาระสังคมศึกษา  ( 2 ภาค )   ม.5
CD -ROM  ภาษาต่างประเทศ   ม.5
CD -ROM  สาระ  ภาษาไทย ม.5
CD -ROM  สาระคณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม )  ม.5
แผนการจัดการเรียนรู้ระดับ  ชั้น ม.6
CD -ROM  สาระคณิตศาสตร์  ( 2 ภาค )   ม.6
CD -ROM  สาระภาษาไทย  ( 2 ภาค )  ม.6   
CD -ROM  สาระภาษาไทย  ( 2 ภาค )  ม.6  ( ชุดวรรณคดีวิจักษ์, ชุดภาษาเพื่อพัฒนาการคิด )
CD -ROM  สาระภาษาต่างประเทศ ( 2 ภาค )   ม.6
CD -ROM  สาระฟิสิกส์พื้นฐานและเพิ่มเติม   ม.
CD -ROM  สาระสุขศึกษา  ( 2 ภาค )  ม.
CD -ROM  สาระสังคมศึกษา  ( 2 ภาค )  ม.
CD -ROM  สาระพระพุทธศาสนา  ม.6
CD -ROM  สาระชีววิทยา  ม.6
CD -ROM  สาระเคมี  ม.6
CD -ROM  กิจกรรมแนะแนว  ม.6
CD -ROM  สาระการงานพื้นฐานฯ ( 2 ภาค )   ม.
ชุดสื่อใบงาน  ใบความรู้  แบบฝึกระดับอนุบาล-ป.6
CD - ROM  สื่อใบงาน  ใบความรู้อนุบาล  1-2
CD - ROM  สื่อใบงาน  ใบความรู้ภาษาไทย ป.1   
CD - ROM  สื่อใบงาน  ใบความรู้ภาษาต่างประเทศ  ป.1
CD - ROM  สื่อใบงาน  ใบความรู้คณิตศาสตร์  ป.1
CD - ROM  สื่อใบงาน  ใบความรู้วิทยาศาสตร์  ป.1
CD - ROM  สื่อใบงาน  ใบความรู้คณิตศาสตร์  ป.2  (2 ภาคเรียน)
CD - ROM  สื่อใบงาน  ใบความรู้ภาษาไทย ป.3
CD - ROM  สื่อใบงาน  ใบความรู้คณิตศาสตร์  ป.3
CD - ROM  สื่อใบงาน  ใบความรู้ภาษาไทย   ป.4
CD - ROM  สื่อใบงาน  ใบความรู้ภาษาต่างประเทศ  ป.4
CD - ROM  สื่อใบงาน  ใบความรู้คณิตศาสตร์  ป.4
CD - ROM  สื่อใบงาน  ใบความรู้การงานอาชีพ  ป.4
รายการสินค้า
CD - ROM  สื่อใบงาน  ใบความรู้การงานอาชีพ  ป.6
CD - ROM  สื่อใบงาน  ใบความรู้วิทยาศาสตร์  ม.3
ชุดสื่อ   ไอที  (CAI และ VCD)
CAI  ก.  ไก่ขับขาน
VCD  ก. ไก่ขับขาน
CAI  ABC  มหาสนุก
VCD ABC  มหาสนุก
CAI   ตัวเลขหรรษา
CAI  ซ่อมเสริมการอ่านภาษาไทย  อ่าน เรียน เขียน เก่ง ชุดที่ 1
CAI  ซ่อมเสริมการอ่านภาษาไทย  อ่าน เรียน เขียน เก่ง ชุดที่ 2
CAI  ซ่อมเสริมการอ่านภาษาไทย  อ่าน เรียน เขียน เก่ง ชุดที่ 3
CAI  ซ่อมเสริมการอ่านภาษาไทย  อ่าน เรียน เขียน เก่ง ชุดที่ 4
CAI  ซ่อมเสริมการอ่านภาษาไทย  อ่าน เรียน เขียน เก่ง ชุดที่ 5
VCD  ซ่อมเสริมการอ่านภาษาไทย  อ่าน เรียน เขียน เก่ง ชุดที่ 1
VCD  ใบงานคณิตศาสตร์  ป.1  ชุดที่ 2
VCD  ภาษาไทย  ป.1  ชุดที่1
VCD  สังคมศึกษา  ป.1
VCD  สังคมศึกษา  ป.2
VCD  สังคมศึกษา  ป.3
VCD   ภาษาต่างประเทศ  ป.1  ชุดที่ 1
VCD   คณิตศาสตร์  ป.4  ชุดที่ 1
VCD   คณิตศาสตร์  ป.4  ชุดที่ 2
VCD   ภาษาต่างประเทศ  ป.4  ชุดที่  1
VCD   ศิลป  ป.5เวอร์ชันเต็ม: [-- จำหน่าย CD-ROM  แผนการจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา ชุดสื่อ ไอที (CAI และ VCD)และ ประเภทรา --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.033899 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us