เวอร์ชันเต็ม: [-- ข้อสอบวิชา  การพัฒนาหลักสูตร --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ครู สพฐ. สพม. สอศ. กทม. ครูเทศบาล -> ข้อสอบวิชา  การพัฒนาหลักสูตร [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-07-14 20:42

ข้อสอบวิชา  การพัฒนาหลักสูตร

1.       ข้อใด คือคุณสมบัติที่สำคัญของหลักสูตร
ก.  มีความเป็นพลวัตปรับเปลี่ยนทางสังคม
ข.  มีความเป็นเอกภาพ  มีความเหมาะสมทุกสถานการณ์
ค.  เป็นข้อสรุปของนักวิชาการทุกสาขาแล้ว
ง.  สังคมจะเปลี่ยนแปลง  หลักสูตรสามารถคงอยู่ได้
ตอบข้อ
  ก.  มีความเป็นพลวัตปรับเปลี่ยนทางสังคม

2.        การพัฒนาหลักสูตร  ต้องดำเนินการตามข้อใด
ก.  กำหนดเป้าหมาย
ข.   เลือกกิจกรรมและวัสดุประกอบการเรียนการสอน
ค.  กำหนดระบบที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ  ง.  ถูกทุกข้อ


3.       ข้อใด  ไม่ต้องคำนึงถึงในหลักการพัฒนาหลักสูตร
ก.  ผู้เชี่ยวชาญมีความสามารถ
ข.  ความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง
ค.  สิ่งที่ผู้ดำเนินงานจะได้รับ
ง.  ฝึกอบรมครูประจำการ
ตอบข้อ 
ค.  สิ่งที่ผู้ดำเนินงานจะได้รับ

4.       การจัดทำหลักสูตร  ระดับประถมศึกษา  ในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  และคณิตศาสตร์  เป็นหน้าที่ของการพัฒนาหลักสูตรในข้อใด
ก.  หลักสูตรระดับชาติ
ข.  หลักสูตรระดับท้องถิ่น
ค.  หลักสูตรระดับห้องเรียน
ง.  หลักสูตรระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ตอบข้อ 
ก.  หลักสูตรระดับชาติ

5.       ข้อใด ไม่ใช่  หน้าที่รับชอบของ “ศูนย์หลักสูตร”
ก.  จัดทำเอกสารประกอบหลักสูตร
ข.  ปรับปรุงหลักสูตร
ค.  ฝึกอบรมในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
ง.  จัดทำคู่มือครู
ตอบข้อ  ค.  ฝึกอบรมในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

6.       ข้อใดคือ ประโยชน์  ที่เกิดจากการพัฒนาหลักสูตร  สำหรับครูผู้สอน
ก.  พัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องความเจริญของสังคมและของโลก
ข.  สามารถจัดการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์
ค.  ระบบการศึกษาก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ง.  ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีของสังคม
ตอบข้อ 
ข.  สามารถจัดการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์

7.       องค์ประกอบในการพัฒนาหลักสูตร  ไม่ควรคำนึงถึงข้อใด
กง  ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
ข.  ความต้องการของสังคม
ค.  สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ง.  การบริหารจัดการของสถานศึกษา
ตอบข้อ 
ง.  การบริหารจัดการของสถานศึกษา

8.       การดำเงินงานในการพัฒนาหลักสูตร  เริ่มต้นจากข้อใด
ก.  การเลือกและการจัดเนื้อหาวิชา
ข.  กำหนดจุดมุ่งหมาย
ค.  การนำเสนอสูตรไปใช้
ง.  การประเมินผลหลักสูตร
ตอบข้อ 
ข.  กำหนดจุดมุ่งหมาย

9.       ข้อใด ไม่ใช่  รายละเอียดของหลักสูตร
ก.  การบริหารหลักสูตร
ข.  การจัดแผนการเรียนการสอน
ค.  ศักยภาพและความถนัดของผู้เรียน
ง.  วิธีการสอนและคุณสมบัติผู้สอน
ตอบข้อ 
ค.  ศักยภาพและความถนัดของผู้เรียน

10.    การพัฒนาหลักสูตร  ให้มีคุณภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์  คือข้อใด
ก.  ผู้สอนพัฒนาคุณวุฒิของตนให้ทัดเทียมที่อื่น
ข.  ผู้เรียนและชุมชนสนใจแสวงหาสถานศึกษาที่ดี
ค.  ผู้บริหารสนใจพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพ
ง.  การประชุมปรึกษาร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ตอบข้อ 
ง.  การประชุมปรึกษาร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

11.    ข้อใด ไม่ใช่  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์
ก.  จุดมุ่งหมาย                                                                  ข.  จัดประสบการณ์
ค.  คุณสมบัติครู                                                                ง.  การประเมินครู
ตอบข้อ 
  ค.  คุณสมบัติครู

12.    ข้อมด ไม่ใช่  แหล่งข้อมูลในการกำหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
ก.  สังคม                                                                            ข.  ผู้เรียน
ค.  ผู้เชี่ยวชาญ                                                                  ง.  ครูผู้สอน
ตอบข้อ 
ง.  ครูผู้สอน

13.    เกณฑ์ในการพิจารณา  เลือกประสบการณ์การเรียนรู้  ที่ไทเลอร์ไม่ได้กำหนดไว้ คือ ข้อใด
ก.  ครูพึงพอใจในการจัดประสบการณ์
ข.  ผู้เรียนพึงพอใจในการจัดประสบการณ์
ค.  ผู้เรียนมีโอกาสฝึกและเรียนรู้
ง.  ประสบการณ์ทุกด้านเน้น  ตอบสนองจุดประสงค์
ตอบข้อ
  ก.  ครูพึงพอใจในการจัดประสบการณ์

14.    ข้อใด ไม่ใช่  ความสัมพันธ์ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบแนวตั้งและแนวนอนของไทเลอร์
ก.  ความต่อเนื่อง                                                              ข.  ประสบการณ์
ค.  การจัดช่วงลำดับ                                                        ง.  บูรณาการ
ตอบข้อ  
ข.  ประสบการณ์

15.    การวัดและวิเคราะห์สถานการณ์  ที่ทำให้เกิดพฤติกรรมเหล่านั้นตรงกับข้อใด
ก.  การกำหนดจุดมุ่งหมาย
ข.  การเลือกกิจกรรม
ค.  การจัดประสบการณ์
ง.  การประเมินผล
ตอบข้อ 
ง.  การประเมินผล

16.    ข้อใด ไม่ใช่  เกณฑ์การพิจารณาเครื่องมือที่ใช้วัดผลหลักสูตร
ก.  ความเป็นปรนัย                                                          ข.  ความเป็นอัตนัย
ค.  ความเชื่อมัน                                                                ง.  ความเที่ยงตรง
ตอบข้อ 
ข.  ความเป็นอัตนัย                                         

17.    ข้อใดคือ แนวความคิดของฮิลดา ทาบา  ที่มีต่อการพัฒนาหลักสูตรต่างจาก ไทเลอร์
ก.  การดำหนดจุดมุ่งหมาย
ข.  การเลือกและจัดประสบการณ์
ค.  ครูควรมีส่วนร่วม
ง.  การประเมินผล
ตอบข้อ 
ค.  ครูควรมีส่วนร่วม

18.    ผู้ที่ได้รับแนวคิดของไทเลอร์  และทาบา  แล้วนำมาปรับขยายการพัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน คือข้อใด
ก.  เซเลอร์  และอเล็กซานเดอร์                                    ข.  ฟ็อกซ์
ค.  กู๊ดแล็ด  และ ริชเทอร์                                               ง.  ริชเทอร์
ตอบข้อ 
ก.  เซเลอร์  และอเล็กซานเดอร์

19.    การที่สามารถบอกว่า  หลักสูตรบรรลุตามเป้าหมาย  หรือจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้หรือไม่  ทราบได้จากข้อใด
ก.  กำหนดขอบเจต                                                          ข.  การออกแบบหลักสูตร
ค.  การใช้หลักสูตร                                                         ง.  การประเมินผล
ตอบข้อ 
ง.  การประเมินผล

20.    ข้อใด ไม่ใช่ ข้อคำนึงถึงในการออกแบบหลักสูตร
ก.  เลือกประสบการณ์ที่เหมาะสม
ข.  การจัดเนื้อหาสาระ
ค.  ความพร้อมของสถานศึกษา
ง.  ความต้องการของผู้เรียนและสังคม
ตอบข้อ 
ค.  ความพร้อมของสถานศึกษา

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับ


http://www.ziddu.com/download/14438333/p1.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร
http://www.ziddu.com/download/14438339/p2.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้

http://www.ziddu.com/download/14438341/p3.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู
http://www.ziddu.com/download/14438351/p4.doc.html


แนวข้อสอบมาตรฐานที่5 การวัดและการประเมินผล
http://www.ziddu.com/download/14438363/p5.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน
http://www.ziddu.com/download/14438382/p6.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา
http://www.ziddu.com/download/14438384/p7.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
http://www.ziddu.com/download/14438398/p8.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู
http://www.ziddu.com/download/14438403/p9.doc.html

ขอบคุณข้อมูลจาก   http://www.testthai1.com


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.comเวอร์ชันเต็ม: [-- ข้อสอบวิชา  การพัฒนาหลักสูตร --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.016481 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us