เวอร์ชันเต็ม: [-- สมัครงาน เปิดสอบ กรมการจัดหางาน (14-18 ต.ค.56) --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แจ้งข่าวการรับสมัครสอบ -> สมัครงาน เปิดสอบ กรมการจัดหางาน (14-18 ต.ค.56) [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-07-19 09:14

สมัครงาน เปิดสอบ กรมการจัดหางาน (14-18 ต.ค.56)

ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักสถิติ และ นักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาการแนะแนว) (14-18 ต.ค.56)
 
ชื่อตำแหน่ง :  นักสถิติ
อัตราเงินเดือน :  15,960 บาท
ประเภท :  บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :  2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :  ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปฏิบัติงานทางวิชาการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ แปลข้อมูล นำเสนอ จัดทำรายงานสถิติ กำหนดรูปแบบและข้อถาม การวิเคราะห์ ประมวลผลและจัดทำโครงการสถิติ สำรวจ รวบรวมหลักฐานเพื่อจัดทำแผนที่สถิติ ให้บริการสถิติ เผยแพร่ และสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้สถิติและแหล่งข้อมูลสถิติ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย และมีสมรรถนะความสามารถในการทำงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การบริการที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ เสียสละ สามารถทำงานเป็นทีม มีความรู้ในเรื่องกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา/วิชาเอกคณิตศาสตร์และสถิติ สถิติ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์และสถิติ การวิจัยดำเนินงาน
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
1. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ๒. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
 
ชื่อตำแหน่ง :  นักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาการแนะแนว)
อัตราเงินเดือน :  15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :  ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา/วิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษา จิตวิทยาการแนะแนว จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว จิตวิทยา จิตวิทยาสังคม จิตวิทยาการให้บริการแนะแนว จิตวิทยาชุมชน จิตวิทยาองค์การและการแนะแนว จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว-การวัดผลการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว-การศึกษานอกระบบ จิตวิทยาและการแนะแนว-บรรณารักษ์ศาสตร์ จิตวิทยาการบริการปรึกษาและแนะแนว จิตวิทยาคลินิกและชุมชน จิตวิทยาพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศสและจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว การแนะแนว จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมและบันทึกข้อมูลบุคคลที่ต้องการมีงานทำ การทดสอบด้านจิตวิทยาเพื่อประเมินความสนใจ แนวถนัด ความสามารถ และบุคลิกภาพ ซึ่งจะเป็นข้อมูลประกอบในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาและการประกอบอาชีพ การศึกษารวบรวมข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน และข้อมูลอาชีพ ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจ เพื่อใช้เป็นฐานความรู้ในการให้บริการคำปรึกษาแนะแนวแก่ผู้มารับบริการ การบริการแนะแนวอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา คนหางานเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มในด้านข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ข้อมูลอาชีพในระบบ ข้อมูลแหล่งฝึกอาชีพ แหล่งเงินทุน และตำแหน่งงานว่างในตลาดแรงงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความสนใจ และค่านิยมของบุคคล ตลอดจนการให้คำปรึกษาแนะนำแก่กลุ่มเป้าหมายเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มต่างๆเกี่ยวกับปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคมและปัญหาทางอารมณ์ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาของตนเอง รวมทั้งการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และติดตามผลดำเนินงาน เพื่อประเมินทางเทคนิคที่ใช้ในการให้คำปรึกษาแนะนำ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
1. ความร้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) 2. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์
 
เปิดรับสมัคร :  วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2556
เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 1.28 MB )

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมการจัดหางาน ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางาน

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการจัดหางาน

- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547


เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
นักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาการแนะแนว)
นักสถิติ

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
 
 สาขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี 
เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.com


decho 2013-10-01 23:21
111111111111

decho 2013-10-01 23:28
แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการจัดหางาน

1.    ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกรมการจัดหางาน
ก.    http://www.sso.go.th                ค. http:// www.doe.go.th
ข.    http://www.mol.go.th            ง. http:// www.fisheries.go.th
ตอบ   ค. http:// www.doe.go.th
2.    กรมการจัดหางาน มีชื่อย่อว่าอะไร
ก.    กจ.                        ค. กง.
ข.    กกจ.                    ง. กจง.
ตอบ    ข.กกจ.
3.    อธิบดีกรมการจัดหางานคนปัจจุบันคือใคร
ก.    นายสมหวัง    พิมลบุตร            ค. นายสุรจิตต์     อินทรชิต
ข.    นางสมหญิง เปี่ยมสมบูรณ์            ง. นายประวิทย์   เคียงผล
ตอบ   ง. นายประวิทย์   เคียงผล
4.    ปัจจุบันรองอธิบดีกรมการจัดหางานมีกี่คน
ก.    1  คน                    ค. 3  คน
ข.    2  คน                    ง. 4  คน
ตอบ    ค. 3  คน   ได้แก่
1.    นายสุเมธ   มโหสถ         รองอธิบดี
2.    นายวินัย    ลู่วิโรจน์        รองอธิบดี
3.    นางสินี      จงจิตต์        รองอธิบดี
5.    กรมการจัดหางานก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ใด
ก.    พ.ศ. 2536                    ค. พ.ศ. 2456
ข.    พ.ศ. 2476                    ง. พ.ศ. 2478
ตอบ   ก. พ.ศ. 2536
6.    ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษกรมการจัดหางาน
ก.    Department of  Labour  Protection and Welfare
ข.    Department of  Fisheries
ค.    Depatment of Employment
ง.    Department of   Fish
ตอบ     ค. Depatment of Employment
7.    ข้อใดคือ  e-mail  ของกรมการจัดหางาน
ก.    info@labour.mail.go.th            ค. osh1@labour.mail.go.th
ข.    it@dof.in.th                    ง. PR11@doe.go.th
ตอบ     ง. PR11@doe.go.th
8.    กรมการจัดหางานตั้งอยู่ที่เขตใดของกรุงเทพมหานคร
ก.    มีนบุรี                    ค. ดอนเมือง
ข.    ลาดพร้าว                    ง. บางนา
ตอบ   ค. ดอนเมือง
9.    ข้อใดคือค่านิยมของกรมการจัดหางาน
ก.    มีคุณธรรม มุ่งมั่นบริการ ทำงานเป็นทีม มุ่งผลสัมฤทธิ์                
ข.    มีความซื่อสัตย์ ทำงานเป็นทีม มุ่งผลสัมฤทธิ์
ค.    มีความฉลาด  มีคุณธรรม มุ่งมั่นบริการ                    
ง.    มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่นบริการ ทำงานเป็นทีม
ตอบ     ก. มีคุณธรรม มุ่งมั่นบริการ ทำงานเป็นทีม มุ่งผลสัมฤทธิ์
10.    ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมการจัดหางาน
ก.    เป็นองค์กรหลักที่มีประสิทธิภาพมุ่งสู่การเป็นผู้นำ ส่งเสริมการมีงานทำ เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน
ข.    เป็นองค์กรหลักที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการมีงานทำ คุ้มครองคนหางาน และให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานที่ทันสมัย
ค.    เป็นองค์กรหลักมุ่งมั่นให้บริการด้านการส่งเสริมการมีงานทำ  มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และมีความเป็นมืออาชีพ
ง.    เป็นองค์กรหลักก้าวสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ อย่างสมดุล มั่นคงยั่งยืน และมีธรรมาภิบาล
ตอบ    ข. เป็นองค์กรหลักที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการมีงานทำ คุ้มครองคนหางาน และ

decho 2013-10-16 16:21
1111111111111


เวอร์ชันเต็ม: [-- สมัครงาน เปิดสอบ กรมการจัดหางาน (14-18 ต.ค.56) --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.011340 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us