เวอร์ชันเต็ม: [-- สมัครงานกรมการจัดหางาน 212 อัตรา ถึงวันที่ 28 เมษายน 2558 --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แจ้งข่าวการรับสมัครสอบ -> สมัครงานกรมการจัดหางาน 212 อัตรา ถึงวันที่ 28 เมษายน 2558 [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-07-19 09:14

สมัครงานกรมการจัดหางาน 212 อัตรา ถึงวันที่ 28 เมษายน 2558

กรมการจัดหางาน รับสมัครคนหางาน ช่างเชื่อม ช่างประกอบ 212 อัตรา ถึงวันที่ 28 เมษายน 2558


กรมการจัดหางาน รับสมัครคนหางาน เพื่อไปทำงานในไต้หวันกับนายจ้างบริษัท Formosa Heavy Industries Corporation จำนวน ๒ ตำแหน่ง รวม ๒๑๒ คน คือ ตำแหน่งช่างเชื่อม จำนวน ๙๓ คน และตำแหน่งช่างประกอบ จำนวน ๑๑๙ คน สมัครฟรีตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในไต้หวันกับนายจ้างบริษัท Formosa Heavy Industries Corporation ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักร ท่อ และหม้อไอน้ำทนแรงดันสูงขนาดใหญ่ จำนวน ๒ ตำแหน่ง คือ 

ตำแหน่งช่างเชื่อม จำนวน ๙๓ คน
ตำแหน่งช่างประกอบ จำนวน ๑๑๙ คน 
รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๑๒ คน 
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๒๑,๕๐๐ เหรียญไต้หวัน หรือประมาณ ๒๒,๖๐๐ บาท
 

คุณสมบัติเบื้องต้น 
เป็นเพศชาย อายุ ๒๐-๔๕ ปี 
ช่าง เชื่อมต้องมีประสบการณ์เชื่อมท่อ หรือหม้อไอน้ำโลหะแรงดันสูง มีความสามารถด้านการเชื่อมระดับ ๓G ขึ้นไป สำหรับตำแหน่งช่างประกอบต้องมีประสบการณ์ในการประกอบท่อ หรือถังโลหะ ทนแรงดันสูง สามารถเขียน/อ่านแบบงานประกอบ รวมถึงตัดและประกอบโครงโลหะได้ ระยะเวลาการจ้าง ๑-๓ ปี คนหางานรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเที่ยวไปไต้หวัน ค่าที่พัก และค่าอาหารไม่เกิน ๒,๕๐๐ เหรียญไต้หวันต่อเดือน มีเงินรางวัลการทำงานตามระเบียบจะจ่ายเดือนละ ๒๐๐ เหรียญไต้หวัน และรางวัลความขยันในเทศกาลแห่เรือมังกร และไหว้พระจันทร์คนละประมาณ ๓๐๐-๕๐๐ เหรียญไต้หวัน คนหางานที่เดินทางไปทำงานกับนายจ้างครั้งแรก จะมีเงินรางวัลจำนวน ๙,๕๐๐ เหรียญไต้หวัน ซึ่งจะจ่ายให้ในเดือนถัดไป แต่หากยกเลิกสัญญาก่อนกำหนดจะต้องคืนเงินดังกล่าว โดยนายจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินเที่ยวกลับประเทศไทย เมื่อทำงานครบสัญญาจ้าง

   หลักฐานการสมัคร ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาขึ้นทะเบียนทหาร (สด.๘ สด.๙ หรือสด.๔๓) รูปถ่าย ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) คนหางานใดสนใจ สามารถสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑-๑๐ หรือสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ ๓ ชั้น ๑๐ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ

   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายจัดส่งไปทำงานไต้หวันและประเทศอื่นๆ กลุ่มงานการไปทำงานต่างประเทศโดยรัฐ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โทร. ๐ ๒๒๔๕ ๑๐๓๔ หรือ เว็บไซต์ [url]www.overseas.doe.go.th[/url] หรือ สายด่วนกรมการจัดหางาน ๑๖๙๔รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมการจัดหางาน ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางาน
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการจัดหางาน
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
-เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
ตำแหน่งช่างเชื่อม 
ตำแหน่งช่างประกอบ


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
 
 สาขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี 
เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.com


decho 2013-10-01 23:21
111111111111

decho 2013-10-01 23:28
แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการจัดหางาน

1.    ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกรมการจัดหางาน
ก.    http://www.sso.go.th                ค. http:// www.doe.go.th
ข.    http://www.mol.go.th            ง. http:// www.fisheries.go.th
ตอบ   ค. http:// www.doe.go.th
2.    กรมการจัดหางาน มีชื่อย่อว่าอะไร
ก.    กจ.                        ค. กง.
ข.    กกจ.                    ง. กจง.
ตอบ    ข.กกจ.
3.    อธิบดีกรมการจัดหางานคนปัจจุบันคือใคร
ก.    นายสมหวัง    พิมลบุตร            ค. นายสุรจิตต์     อินทรชิต
ข.    นางสมหญิง เปี่ยมสมบูรณ์            ง. นายประวิทย์   เคียงผล
ตอบ   ง. นายประวิทย์   เคียงผล
4.    ปัจจุบันรองอธิบดีกรมการจัดหางานมีกี่คน
ก.    1  คน                    ค. 3  คน
ข.    2  คน                    ง. 4  คน
ตอบ    ค. 3  คน   ได้แก่
1.    นายสุเมธ   มโหสถ         รองอธิบดี
2.    นายวินัย    ลู่วิโรจน์        รองอธิบดี
3.    นางสินี      จงจิตต์        รองอธิบดี
5.    กรมการจัดหางานก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ใด
ก.    พ.ศ. 2536                    ค. พ.ศ. 2456
ข.    พ.ศ. 2476                    ง. พ.ศ. 2478
ตอบ   ก. พ.ศ. 2536
6.    ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษกรมการจัดหางาน
ก.    Department of  Labour  Protection and Welfare
ข.    Department of  Fisheries
ค.    Depatment of Employment
ง.    Department of   Fish
ตอบ     ค. Depatment of Employment
7.    ข้อใดคือ  e-mail  ของกรมการจัดหางาน
ก.    info@labour.mail.go.th            ค. osh1@labour.mail.go.th
ข.    it@dof.in.th                    ง. PR11@doe.go.th
ตอบ     ง. PR11@doe.go.th
8.    กรมการจัดหางานตั้งอยู่ที่เขตใดของกรุงเทพมหานคร
ก.    มีนบุรี                    ค. ดอนเมือง
ข.    ลาดพร้าว                    ง. บางนา
ตอบ   ค. ดอนเมือง
9.    ข้อใดคือค่านิยมของกรมการจัดหางาน
ก.    มีคุณธรรม มุ่งมั่นบริการ ทำงานเป็นทีม มุ่งผลสัมฤทธิ์                
ข.    มีความซื่อสัตย์ ทำงานเป็นทีม มุ่งผลสัมฤทธิ์
ค.    มีความฉลาด  มีคุณธรรม มุ่งมั่นบริการ                    
ง.    มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่นบริการ ทำงานเป็นทีม
ตอบ     ก. มีคุณธรรม มุ่งมั่นบริการ ทำงานเป็นทีม มุ่งผลสัมฤทธิ์
10.    ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมการจัดหางาน
ก.    เป็นองค์กรหลักที่มีประสิทธิภาพมุ่งสู่การเป็นผู้นำ ส่งเสริมการมีงานทำ เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน
ข.    เป็นองค์กรหลักที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการมีงานทำ คุ้มครองคนหางาน และให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานที่ทันสมัย
ค.    เป็นองค์กรหลักมุ่งมั่นให้บริการด้านการส่งเสริมการมีงานทำ  มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และมีความเป็นมืออาชีพ
ง.    เป็นองค์กรหลักก้าวสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ อย่างสมดุล มั่นคงยั่งยืน และมีธรรมาภิบาล
ตอบ    ข. เป็นองค์กรหลักที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการมีงานทำ คุ้มครองคนหางาน และ

decho 2013-10-16 16:21
1111111111111

decho 2015-04-26 06:29
1111111111111

decho 2015-05-04 18:51
11111

decho 2015-05-29 23:29
11111111111


เวอร์ชันเต็ม: [-- สมัครงานกรมการจัดหางาน 212 อัตรา ถึงวันที่ 28 เมษายน 2558 --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.043889 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us