เวอร์ชันเต็ม: [-- เตรียมตัวสอบ ภาค ข. วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบ อปท.เทศบาล อบต. อบจ. กทม. และท้องถิ่นต่างๆ -> เตรียมตัวสอบ ภาค ข. วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2010-09-19 07:13

เตรียมตัวสอบ ภาค ข. วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

แนวข้อสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต. อบจ.
วิชาความรู้ทั่วไปที่ใช้สอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต. อบจ.
ดาวน์โหลดที่    http://www.ziddu.com/download/14183758/testthai1.doc.html


สำหรับผู้ที่สอบผ่านภาค ก. ของ สถ. และต้องการเตรียมตัวสอบ ภาค ข. วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เมื่อมีประกาศสอบอย่างเป็นทางการ  

หากทนไม่ไหว ให้อ่าน กฎหมายฉบับเต็มไปก่อนล่วงหน้า  หัวข้อกฎหมายที่ใช้ในการเตรียมสอบภาค ข. มีดังต่อไปนี้

1. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ทุกตำแหน่งต้องสอบเหมือนกันหมด คือ
    1) รัฐธรรมนูญ 2550

    2) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

    3) พ.ร.บ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545

    4) พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

    5) พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

    6) พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

    7) ระเบียบงานสารบรรณสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

    8) ระเบียบรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2540

    9) พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  10) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

  11) พ.ร.บ. ว่าด้วยการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น

  12) พ.ร.บ. ว่าด้วยเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น

  13) พ.ร.บ. สภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

  14) พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

  15) พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขจนถึงปัจจุบัน

  16) พ.ร.บ. เมืองพัทยา2. กฎหมายและความรู้ในตำแหน่ง

    2.1) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 สำหรับผู้จบ ป.ตรี ด้านสังคมศาสตร์ทุกสาขา วิชาที่สอบ หลักบริหารและหลักการจัดการ

    2.2) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 สำหรับผู้จบ ป.ตรี ด้านสังคมศาสตร์ทุกสาขา วิชาที่สอบ

            - ระเบียบ มท ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

            - ความรู้ด้านแผน นโยบาย โครงการ รวมถึงการวิจัยทางสังคมศาสตร์

    2.3) นักพัฒนาชุมชน 3 สำหรับผู้จบ ป. ตรี ทุกสาขา   วิชาที่สอบ

            - หลักพัฒนาชุมชน

            - ความรู้ด้านการเข้าถึงประชาชนและการมีส่วนร่วม

    2.4) นักวิชาการศึกษา 3 รับผู้จบ ป.ตรีด้านการศึกษาและมีใบประกอบวิชาชีพครู วิชาที่สอบ

            - พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

            - พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ

            - วิชาการศึกษา

    2.5) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2 และ เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1

            - พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

            - พ.ร.บ. ภาษีป้าย

            - พ.ร.บ. ภาษีบำรุงท้องที่

            - พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์

            - ระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ อบต. และระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ อปท.

            - ระเบียบว่าด้วยการับเงิน เก็บรักษาเงิน ตรวจเงิน ของ อปท.

    2.6) เจ้าพนักงานพัสดุ 2 และเจ้าหน้าที่พัสดุ 1

            - ระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ อบต. และระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ อปท.

            - ระเบียบว่าด้วยการับเงิน เก็บรักษาเงิน ตรวจเงิน ของ อปท.

    2.7) เจ้าพนักงานธุรการ 2 และเจ้าหน้าที่ธุรการ 1

            - ระเบียบงานสารบรรณสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2526 แก้ไขจนถึงปัจจุบัน

            - การเขียนหนังสือราชการ

            - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

    2.8) นายช่างโยธา 2 และช่างโยธา 1

            - พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร

            - พ.ร.บ. ผังเมือง

            - พ.ร.บ. ขุดดินและถมดิน

            - พ.ร.บ. ระเบียบรักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง

            - พ.ร.บ. สาธารณสุข
   2.9) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 และเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1

            - ระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ อบต. และระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ อปท.

            - ระเบียบว่าด้วยการับเงิน เก็บรักษาเงิน ตรวจเงิน ของ อปท.

            - หลักบัญชีเบื้องต้น
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

admin 2012-07-16 01:33
ออกหนังสือเวียน เตรียมเปิดสอบใหญ่ทั่วประเทศ อบจ. เทศบาล อบต.ทั้งภาค ก และ/หรือ ภาค ข. เร็วๆ นี้

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมเปิดสอบใหญ่ทั่วประเทศ อบจ. เทศบาล อบต.ทั้งภาค ก และ/หรือ ภาค ข. เร็วๆ นี้

คาดว่าเปิดภายใน 2-3 เดือนนี้ครับ

ข่าวคืบหน้าอย่างไรทาง ชีทราม จะแจ้งให้ทราบต่อไปครับ

เตรียมอ่านหนังรอสอบได้เลยครับ !!  โดยเฉพาะภาค ก เปิดสอบแน่นอนครับ !!

เปิดดูรายละเอียด :  คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 369.16 KB )

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อปท. ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล

- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน

- แนวข้อสอบด้านการใช้ทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์และการแก้ไขปัญหา
ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ

- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
(เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
 
สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี 
เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  
decho.by@hotmail.com


admin 2012-07-16 01:33

แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดยโสธร 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลย 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัด-เชียงราย 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดแพร่ 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดตาก 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครนายก 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดอยุธยา 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดตราด 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดระยอง 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดชุมพร 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดระนอง 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงา 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรัง 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลาสั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.comเวอร์ชันเต็ม: [-- เตรียมตัวสอบ ภาค ข. วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.014133 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us