เวอร์ชันเต็ม: [-- คู่มือสอบองค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการ กระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> จำหน่ายเอกสารติวสอบงานราชการ -> คู่มือสอบองค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการ กระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-08-11 00:55

คู่มือสอบองค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการ กระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ

หน่วยงานอิสระ/และส่วนราชการมีฐานะเป็นกรมไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง

สำนักราชเลขาธิการ  
สำนักพระราชวัง
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ราชบัณฑิตยสถาน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลยุติธรรม
ศาลปกครอง
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ตลาดหลักทรัพย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สภากาชาดไทย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ)
 

     สำนักนายกรัฐมนตรี   http://www.thaigov.go.th/

Office  of  the  Prime Minister :  
Domain name :    Thaigov.go.th

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
สำนักงบประมาณ
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

รัฐวิสาหกิจ
องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

     กระทรวงกลาโหม  http://www.mod.go.th/ 
     กระทรวงการคลัง  http://www.mof.go.th/

Ministry of Finance :  
Domain Name : mof.go.th


สำนักงานรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กรมธนารักษ์
กรมบัญชีกลาง
กรมศุลกากร
กรมสรรพสามิต
กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สำนักงานเศรษฐกิจการคลังรัฐวิสาหกิจ
ธนาคารออมสิน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
       
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติ (REIC)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
องค์การสุรา
โรงงานไพ่
โรงงานยาสูบ
หน่วยงานในกำกับ / หน่วยงานอิสระ /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย SME's
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.)
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.)
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด
บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ)
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข)
 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส)
 
สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ กับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด  BAM (บสก)

     กระทรวงการต่างประเทศ  http://www.mfa.go.th/

Ministry  of  Foreign Affairs  :  
Domain Name : mofa.go.th

สำนักงานรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดกระทรวง การต่างประเทศ
กรมการกงสุล
กรมพิธีการฑูต
กรมยุโรป
กรมวิเทศสหการ
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
กรมสารนิเทศ
กรมองค์การระหว่างประเทศ
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
กรมอาเซียน
กรมเอเซียตะวันออก
กรมเอเซียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ

 หน่วยงานด้านเศรษฐกิจ ของทีมประเทศไทย กรุงโตเกียว
    Thai CEO Tokyo, Japan:
[url]www.thaiceotokyo.jp/thai/[/url]

สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำ สปป.ลาว
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ออสเตรเลีย
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบรัสเซลส์, เบลเยี่ยม, คณะทูตถาวรไทยประจำสหภาพยุโรป
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงออตตาวา, แคนาดา
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์, แคนาดา
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ, กัมพูชา
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงซานติเอโก, ชิลี
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง, จีน
สถานกงสุลใหญ่ ณ ฮ่องกง, จีน
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้, จีน
สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย, ไทเป ไต้หวัน
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน, เยอรมนี
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบูดาเปสท์, ฮังการี
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงนิวเดลฮี, อินเดีย
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเตหะราน, อิหร่าน
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว, ญี่ปุ่น
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา, ญี่ปุ่น
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโซล, เกาหลี
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเฮก, เนเทอร์แลนด์
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวลลิงตัน, นิวซีแลนด์
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอิสลามาบัด, ปากีสถาน
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครการาจี, ปากีสถาน
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ สิงคโปร์
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงริยาร์ด, ซาอุดิอาระเบีย
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเจดดาห์, ซาอุดิอาระเบีย
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน, สหราชอาณาจักร
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโคเปนเฮเกน, เดนมาร์ก
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี, สหรัฐอเมริกา
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส, สหรัฐอเมริกา
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก, สหรัฐอเมริกา
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ค, สหรัฐอเมริกา
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวียนนา, ออสเตรีย
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย, เวียดนาม
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์, เวียดนาม
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอาบูดาบี, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครดูไบ, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมะนิลา, สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

     กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  http://www.mots.go.th/
     กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   [url]www.m-society.go.th[/url]

Ministry of Social Development and Human Security :
Domain Name : m-society.go.th

สำนักงานรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดกระทรวง
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอาย
รัฐวิสาหกิจ
การเคหะแห่งชาติ
สำนักงานธนานุเคราะห์
/องค์กรมหาชน
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
     กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   [url]www.moac.go.th[/url] 

Ministry of Agriculture and Cooperatives  :  
Domain Name : moac.go.th


สำนักงานรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาต
กรมชลประทาน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมประมง
กรมปศุสัตว์
กรมป่าไม้
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รัฐวิสาหกิจ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
องค์การสวนยาง
องค์การสะพานปลา
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
บริษัท ไม้อัดไทย จำกัด
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก)

     กระทรวงคมนาคม   [url]www.mot.go.th[/url]

Ministry of Transportation  :
Domain Name : mot.go.th


สำนักงานรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
กรมการขนส่งทางบก
กรมการขนส่งทางอากาศ
กรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร

รัฐวิสาหกิจ
องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
บรษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด
บริษัท ขนส่ง จำกัด
บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
การรถไฟแห่งประเทศไทย
สถาบันการบินพลเรือน

     กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    [url]www.mnre.go.th[/url] 

Ministry of Natural Resources and Environment  :
Domain Name : mnre.go.th


สำนักงานรัฐมนตรี
 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 กรมควบคุมมลพิษ
 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 กรมทรัพยากรธรณี
 กรมทรัพยากรน้ำ
 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรัฐวิสาหกิจ
 องค์การสวนสัตว์
 องค์การพฤกษศาสตร์
 องค์การจัดการน้ำเสีย  

     กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    [url]www.mict.go.th/[/url]

Ministry of Information and Communication Technology   :
Domain Name : mict.go.th


 สำนักงานรัฐมนตรี 
 สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 กรมอุตุนิยมวิทยา  
สำนักงานสถิติแห่งชาติ   รัฐวิสาหกิจ/หน่วงงานในสังกัด
 
 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  
 บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  

     กระทรวงพลังงาน    http://www.m-energy.go.th/

Ministry of Energy  :
Domain Name : m-energy.go.th


สำนักงานรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กรมธุรกิจพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
สำนักนโยบายและแผนพลังงานรัฐวิสาหกิจ/
องค์การมหาชน
บริษัท กฟผ. จำกัด (มหาชน)
 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน

     กระทรวงพาณิชย์    http://www.moc.go.th/

Ministry of Commerce  :
Domain Name : moc.go.th

สำนักงานรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดกระทรวง
กรมการค้าต่างประเทศ
กรมการค้าภายใน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมส่งเสริมการส่งออกรัฐวิสาหกิจ / องค์การมหาชน
องค์การคลังสินค้า
หน่วยงานอิสระ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (ก.ส.ล.)
ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (ต.ส.ล)

     กระทรวงมหาดไทย  http://www.moi.go.th/  

Ministry of Interior  :
Domain Name : moi.go.th


สำนักงานรัฐมนตร
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมที่ดิน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ / องค์การมหาชน
การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การประปานครหลวง
การประปาส่วนภูมิภาค
องค์การตลาด
กรุงเทพมหานคร

     กระทรวงยุติธรรม  http://www.moj.go.th/ 

Ministry of Justice :
Domain Name : moj.go.th


 สำนักงานรัฐมนตร
 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
สำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

องค์กรอิสระ
เนติบัณฑิตยสภา
สภาทนายความ
สถาบันอนุญาโตตุลาการ

     กระทรวงแรงงาน   http://www.mol.go.th/

Ministry of Labour :
Domain Name : mol.go.th


สำนักงานรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม     กระทรวงวัฒนธรรม   http://www.m-culture.go.th/

Ministry of Culture  :
Domain Name : m-culture.go.th

สำนักงานรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดกระทรวง
กรมการศาสนา
กรมศิลปากร
กรมส่งเสริมวัฒนาธรรม
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยองค์การมหาชน
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  [url]www.most.go.th[/url]

Ministry of Science and Technology :
Domain Name : most.go.th


สำนักงานรัฐมนตร
สำนักงานปลัดกระทรวง
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

รัฐวิสาหกิจ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
หน่วยงานในกำกับ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ศูนย์ปฎิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ
องค์การมหาชน
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
    กระทรวงศึกษาธิการ  http://www.moe.go.th/

Ministry of Education :
Domain Name : moe.go.th

สำนักงานรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

องค์การมหาชน
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา
องค์กรในกำกับ
คุรุสภา
สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแห่งชาติ
สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัย / สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ

     กระทรวงสาธารณสุข   http://www.moph.go.th/

Ministry of Public Health  :
Domain Name : moph.go.th


 สำนักงานรัฐมนตรี
 สำนักงานปลัดกระทรวง
กรมการแพทย์
 กรมควบคุมโรค
 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 กรมสุขภาพจิต
 กรมอนามัย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

รัฐวิสาหกิจ
 องค์การเภสัชกรรม
องค์การมหาชน
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

     กระทรวงอุตสาหกรรม   http://www.industry.go.th/
Ministry of Industry   :  
Domain Name : m-industry.go.th


สำนักงานรัฐมนตตรี
สำนักงานปลัดกระทรวง
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
หน่วยงานขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

รัฐวิสาหกิจ

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันเครือข่าย

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
สถาบันไทย-เยอรมัน
สถาบันอาหาร
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส
สถาบันยานยนต์
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

หน่วยงานที่ดูแลร่วมกับกระทรวงการคลัง

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
กองทุนรวมเพื่อร่วมลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
หน่วยงานในกำกับ
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

หหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการและรัฐวิสาหกิจทั่วประเทศ

สอบถามได้ที่  085-0127724

แนวข้อสอบเข้ารับราชการ แนวข้อสอบเข้ารับราชการ และพนักงาน อบต. แนวข้อสอบ กพ. ความรู้ความสามารถทั่วไป
ดาวโหลดข้อสอบ อบต ครู ทหาร ตำรวจ ข้อสอบรับราชการ
แนวข้อสอบเด็ด ๆ สำหรับเข้ารับราชการและพนักงาน กพ. ภาค กและภาค ข อบต. อบจ. เทศบาล กทม.ครูผู้ช่วย ครู กทม. และพนักงานราชการ   ดาวโหลดฟรีที่มีแนวข้อสอบมากมายให้โหลดไปอ่านอย่างเต็มทีเลย ขอให้โชคดีสอบได้ทุกคน
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์
นักวิชาการสหกรณ์
แนวข้อสอบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน   
แนวข้อสอบกรมป่าไม้   
แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค
แนวข้อสอบกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด   
แนวข้อสอบกรมทางหลวงชนบท   
แนวข้อสอบกรมประมง   
แนวข้อสอบพนักงานราชการทั่วไปกรมวิชาการเกษตร   
ข้อสอบกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
แนวข้อสอบกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
แนวข้อสอบกรมทางหลวง   
แนวข้อสอบการไฟฟ้า 
แนวข้อสอบกรมสุขภาพจิต 
1 แนวข้อสอบนักโบราณคดีปฏิบัติการ
2 แนวข้อสอบภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ
3 แนวข้อสอบบรรณารักษ์ปฏิบัติการ
4 แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ 
5 แนวข้อสอบนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านช่างศิลปะไทย) 
6 แนวข้อสอบนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านภาษาและวรรณกรรม) 
7 แนวข้อสอบนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านประวัติศาสตร์) 
8 แนวข้อสอบนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวรรณคดีไทย) 
แนวข้อสอบศาลยุติธรรมบรรณารักษ์ 3
แนวข้อสอบศาลยุติธรรมเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์3
แนวข้อสอบกรมโยธาธิการและผังเมืองวิศวกรโยธาปฎิบัติการ 3
แนวข้อสอบการเคหะแห่งชาตินักพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบสนง.กกต.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท

ส่งทางอีเมล์เป็นไฟล์เอกสารสามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  
ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท 
สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ decho.by@hotmail.com


admin 2013-02-13 07:32
หางานราชการ หน่วยงานราชการ องค์กรของรัฐ

งานราชการ กรมธนารักษ์
งานราชการ ราชมงคลล้านนา
งานราชการ สำนักงานตำรวจ
งานราชการ กรุงเทพมหานคร
งานราชการ สำนักงานอาชีวศึกษา
งานราชการ กระทรวงสาธณสุข
งานราชการ ศาลยุติธรรม
งานราชการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
งานราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร
งานราชการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
งานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
งานราชการ กรมส่งเสริมการส่งออก
งานราชการ ราชการ
งานราชการ ศูนย์ปฎิบัติการงานสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม สสส.
งานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
งานราชการ กรมการแพทย์
งานราชการ กรมการแพทย์ จริง
งานราชการ ไปรษณีย์
งานราชการ กรมการขนส่ง
งานราชการ กระทรวงแรงงาน
งานราชการ กรมราชทัณฑ์
งานราชการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
งานราชการ ศาลปกครอง
งานราชการ กรมพัฒนาที่ดิน
งานราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
งานราชการ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
งานราชการ กรมวิชาการเกษตร
งานราชการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
งานราชการ กรมการค้าต่างประเทศ
งานราชการ การไฟฟ้านครหลวง
งานราชการ กรมสรรพสามิต
งานราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
งานราชการ กรมวิชาการเกษตร
งานราชการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
งานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สำนักบริหารบุคคล
งานราชการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
งานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
งานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
งานราชการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
งานราชการ กรมควบคุมโรค
งานราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
งานราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
งานราชการ cat telecom
งานราชการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

admin 2013-06-23 12:55
กกกกกกกก


เวอร์ชันเต็ม: [-- คู่มือสอบองค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการ กระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.231383 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us