เวอร์ชันเต็ม: [-- คู่มือสอบบุคลากรทางการศึกษา สพฐ. ตำแหน่งพนักงานธุรการปฎิบัติงาน --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> จำหน่ายเอกสารติวสอบงานราชการ -> คู่มือสอบบุคลากรทางการศึกษา สพฐ. ตำแหน่งพนักงานธุรการปฎิบัติงาน [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-08-11 08:39

คู่มือสอบบุคลากรทางการศึกษา สพฐ. ตำแหน่งพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

แนวข้อสอบบุคลากรทางการศึกษา สพฐ. 2554  ที่กำลังเปิดสอบ

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย พรบ.รบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และที่เกี่ยวข้อง 

1. ข้อใด คือหลักการของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.. 2547

. ให้มีกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

. ให้มีกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

. ให้มีกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

. ให้เป็นกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการครู และบุคลากรทาง

การศึกษา 

2. เหตุผลสำคัญที่ต้องตราพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.. 2547

. มาตรา 54 หมวด 7 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.. 2542 กำหนดให้

บัญญัติขึ้น 

. เพื่อให้มีระบบข้าราชการครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาขึ้นมาใหม่

. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลขององค์กรกลาง

เดียวกัน 

. เพื่อกระจายอำนาจการบริหารงานบุคคลสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.. 2547 มีผลบังคับใช้เมื่อใด

. 23 พฤศจิกายน 2547

. 23 ธันวาคม 2547

. 24 พฤศจิกายน 2547

. 24 ธันวาคม 2547

4. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.. 2547 ส่งผลให้ยกเลิกกฎหมาย

ฉบับใด 

. พระราชบัญญัติคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ พ.. 2523 และแก้ไขเพิ่มเติม

. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูพ.. 2523 และแก้ไขเพิ่มเติม

. พระราชบัญญัติครู พ.. 2488 และแก้ไขเพิ่มเติม

. ถูกทุกข้อ

5. ข้อใด ไม่ใช่บุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา พ.. 2547

. ครู

. ผู้บริหารสถานศึกษา

. ผู้บริหารการศึกษา

. ผู้สนับสนุนการศึกษาทำหน้าที่บริการ

6. ข้อใด ไม่ใช่หน่วยงานทางการศึกษาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทาง

การศึกษา พ. . 2547

. สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐ

. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

. สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน

. หน่วยงานตามที่ ก...กำหนด

7. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เรียกชื่อย่อว่า ก..ศ ซึ่ง

มีทั้งหมด 21 คน มีใครเป็นรองประธานกรรมการ

. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

. เลขาธิการ ก..

. ผู้ที่คณะกรรมการเลือก
8. เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการก... มีจำนวนเท่าใด
            
. 2 คน
           
. ไม่เกิน 2 คน
           
. 3 คน
           
. ไม่เกิน 3 คน
9. กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก... ซึ่งมีจำนวน 7 คน กลุ่มใดที่มีจำนวนแตกต่างไปจากพวก
           
. ผู้แทน ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา
           
. ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
           
. ผู้แทนข้าราชการครู
           
. ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น
10. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก...ซึ่ง ครม.แต่งตั้งจำนวน 7 คน ไม่ได้แต่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในด้านใด
           
. ด้านการศึกษา ด้านการศึกษาพิเศษ หรือด้านกฎหมาย
           
. ด้านการบริการจัดการภาครัฐ ด้านการบริหารองค์กร หรือการบริหารงานบุคคล
           
. ด้านบริหารธุรกิจ หรือด้านเศรษฐศาสตร์
           
. ด้านรัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง

11. กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นใน ก... ต้องมีคุณสมบัติด้านวุฒิการศึกษาและ

ประสบการณ์ตามข้อใด 

                . ไม่กำหนดคุณวุฒิแต่มีประสบการณ์ด้านสนับสนุนการศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี

. คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีและมีประสบการณ์ด้านสนับสนุนไม่น้อยกว่า 5 ปี

. คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีและมีประสบการณ์ ด้านสนับสนุนการศึกษาไม่น้อย

กว่า 15 ปี

. คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาและ มีประสบการณ์สนับสนุนการศึกษาไม่น้อย

กว่า 15 ปี

12. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก...

มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี และเป็นได้กี่วาระ 

. คราวละ 3 ปี/เป็นได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน

. คราวละ 3 ปี/เป็นติดต่อกันกี่วาระก็ได้

. คราวละ 4 ปี/เป็นได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน

. คราวละ 4 ปี/เป็นติดต่อกันกี่วาระก็ได้

13. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาใน ก...

. พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

. ขาดคุณสมบัติหรือพ้นจากการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

. ตาย หรือ ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ

. ถอดถอนโดยคณะรัฐมนตรีตามมติ ก...ด้วยคะแนนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน

กรรมการ 

14. การแต่งตั้ง อ.... วิสามัญ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาในเรื่องใดของ ก... ที่กำหนดเงื่อนไขให้

ตั้งจากกรรมการ ก... ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอย่างน้อยสองคน และคณะกรรมการ ก...ซึ่งเป็นผู้แทน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนอนุกรรมการทั้งหมด 

. การสรรหา บรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ

. การพิจารณาวินิจฉัยตีความปัญหาที่เกิดจากการใช้บังคับกฎหมาย

. การดำเนินการเรื่องวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์

. ถูกทุกข้อ

15. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้แทนผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาแตกต่างจากกรรมการ

ซึ่งเป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นคณะกรรมการใน 

... ด้านใด

. ด้านการมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและไม่เคยถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบประกอบ

วิชาชีพ 

. ด้านประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่

. ด้านเป็นผู้ได้รับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย์ ยุติธรรม

. ด้านการไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณและการประกอบอาชีพ

16. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของ ก...

. เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่นายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการผลิตและการบริหาร

บุคคล 

. กำหนดนโยบายวางแผน กำหนดเกณฑ์อัตรากำลัง

. เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่ ครม.เกี่ยวกับการปรับปรุงค่าครองชีพสวัสดิการและ

ประโยชน์เกื้อกูล 

. ออกกฎ ก... ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการบริหารงาน

บุคคล

17. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของ ก...

. พัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรฐานการบริหารบุคคล พิทักษ์ระบบคุณธรรม

. กำหนดวิธีการเงื่อนไขการจ้างเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลรวมทั้งกำหนดค่าตอบแทน

. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาเสริมสร้างขวัญกำลังใจ สวัสดิการ สิทธิประโยชน์

. เสนอแต่งตั้ง อ.... เขตพื้นที่การศึกษาต่อรัฐมนตรี

18. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของ ก...

. กำหนดมาตรฐาน พิจารณาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การออกจาก

ราชการ 

. กำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการบริหารงานบุคคล

. รายงานต่อรัฐมนตรีกรณีส่วนราชการอ.... เขตฯ คณะกรรมการไม่ปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัตินี้ 

. รับรองคุณวุฒิผู้ได้รับปริญญาประกาศนียบัตรทางการศึกษา

19. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของ ก...

. ส่งเสริมสนับสนุน ประสานงานและให้คำปรึกษา แนะนำการบริหารงานบุคคล

แก่เขตพื้นที่การศึกษา 

. กำหนดค่าธรรมเนียมต่างๆที่ต้องดำเนินการตาม พระราชบัญญัตินี้

. จัดทำทะเบียนประวัติและควบคุมการเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

20. สำนักงาน ก...มีฐานะเป็นกรมอยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อบุคคลใด

. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

. นายกรัฐมนตรี

. ปลัดกระทรวง

. คณะรัฐมนตรี

21. ข้อใดไม่ไช่อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ก...

. พัฒนาข้อมูลและจัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

. กำกับติดตามตรวจสอบการปฏิบัติของหน่วยงานทางการศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา

. จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

. พัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรฐานการบริหารบุคคล พิทักษ์ระบบคุณธรรม

22. ใครเป็นประธาน อ....เขตพื้นที่การศึกษา

. ผู้ที่ ก...แต่งตั้ง

. ผู้ที่เป็นตัวแทน ก...

. ผู้ที่ได้รับการเลือกจากอนุกรรมการ

. กรรมการโดยตำแหน่งคนใดคนหนึ่ง

23. องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการใน อ....เขตพื้นที่การศึกษาคือข้อใด

. ประธาน อนุกรรมการโดยตำแหน่งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

. อนุกรรมการโดยตำแหน่ง อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการ

ครูฯ 

. ประธาน อนุกรรมการโดยตำแหน่งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูฯ

. ประธาน อนุกรรมการโดยตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูฯ

24. อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.... ต้องมีบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษานั้นจำนวนเท่าใด

. 1 คน

. อย่างน้อย 1 คน

. 2 คน

. อย่างน้อย 2 คน

25. อนุกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.... ได้มาโดยวิธีใด

. การคัดเลือก

. การสรรหา

. การเลือกตั้ง

. วิธีการอื่น ตามที่ ก..ศ กำหนด

26. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ อ.... เขตพื้นที่การศึกษา

. อนุกรรมการเมื่อรวมกับประธานแล้วมีจำนวน 9 คน

. อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้จากผู้มีความรู้สามารถและประสบการณ์ด้านการศึกษา

และด้านอื่น 

. อนุกรรมการผู้แทนครูและบุคลากรทางการศึกษามีได้ไม่เกิน 1 คน

. ผู้ที่จัดให้มีการได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคือผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

27. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของ อ.... เขตพื้นที่ฯ

. ให้ความเห็นชอบการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

. ให้ความเห็นชอบการพิจารณาความดีความชอบของครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด

เขตพื้นที่การศึกษา 

. จัดทำและพัฒนามาตรฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

. ให้ความเห็นชอบการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาที่ไม่ใช่อำนาจหน้าที่

สถานศึกษา 

28. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

. เป็นผู้บริหารราชการและเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในเขตพื้นที่การศึกษา

. รับผิดชอบการปฏิบัติราชการที่เป็นอำนาจหน้าที่ของอ.... เขตพื้นที่การศึกษา

. เสนอแนะการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

. จัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

29. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

. จัดทำแผนและส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

. พิจารณาความดีความชอบของผู้บริหาร ร..ข้าราชการ และลูกจ้างประจำในสังกัดสำนัก

งานเขตพื้นที่การศึกษา 

. จัดทำมาตรฐานคุณภาพงาน กำหนดภาระงานขั้นต่ำและเกณฑ์ประเมินผลงาน

ข้าราชการ 

. จัดทำรายงานการบริหารงานบุคคลเสนอต่อ อ.... เขตพื้นที่การศึกษา

30. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา 

. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา

. กำหนดความต้องการอัตรากำลังและตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

. เสนอความคิดเห็นการบริหารงานบุคคลต่อผู้บริหารสถานศึกษา

. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ อ.... เขตพื้นที่การศึกษาและตามที่ ก...มอบหมาย

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในสถานศึกษา 

1.  ข้อใดคือเวลาทำงานของสถานศึกษา ? 

                ก. ๐๘.๐๐- ๑๖.๐๐  น.                               ข. ๐๘.๓๐ ๑๖.๐๐ น. 

                ค. ๐๘.๐๐ ๑๖.๓๐ น.                              ง. ๐๘.๓๐ ๑๖.๓๐ น. 

2.  ข้อใดกล่าวผิด  ? 

                ก. เวลาหยุดกลางวันของสถานศึกษา คือ ๑๒.๐๐ ๑๓.๐๐ น. 

                ข. วันหยุดราชการเต็มวันของสถานศึกษา คือวันเสาร์ วันอาทิตย์ 

                ค. หลักสูตรกำหนดเวลาเลิกเรียนถึง ๑๕.๐๐ น. และถือว่าเป็นเวลาเลิกงานของครู 

                ง. สถานศึกษาต้องทำงานสัปดาห์ละ ๓๕  ชั่วโมง 

3.  ข้อใดถือว่าเป็นวันทำงานปกติของสถานศึกษา ? 

                ก. วันที่ทำการสอนชดเชย                 ข. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 

                ค. วันปิดภาคเรียนแต่ราชการจำเป็น               ง. ถูกทุกข้อ 

4.  ข้อใดคือวันเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ? 

                ก. วันที่ ๑  พฤษภาคม                               ข. วันที่ ๑๕ พฤษภาคม 

                ค.วันที่ ๑๖  พฤษภาคม                              ง. วันที่ ๑๗ พฤษภาคม 

5.  ผู้บังคับบัญชาของพนักงานธุรการโรงเรียนคือใคร ? 

                ก. ครูธุรการเดิม                                     ข. ครูทุกคน 

                ค. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา            ง. ผู้อำนวยการโรงเรียน 

6. ข้อใดเป็นครุภัณฑ์ ? 

                ก. เครื่องตัดหญ้าราคา ๔,๕๐๐  บาท 

                ข. โทรศัพท์มือถือราคา ๓,๕๐๐  บาท 

                ค. โทรสาร  ราคา ๖,๕๐๐  บาท 

                ง. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ราคา ๗,๕๐๐  บาท 

7. โรงเรียนได้รับงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐  บาท จะจัดซื้อโดยวิธีใด ? 

                ก. ตกลงราคา                                       ข. สอบราคา 

                ค. ประกวดราคา                                     ง. พิเศษ 

8. การจัดซื้อจัดจ้างแบบ Electronic  ข้อใดถูกต้อง 

                ก. ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป 

                ข. ๕๐๐,๐๐๐  บาทขึ้นไป 

                ค. ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาทขึ้นไป 

                ง.  ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาทขึ้นไป 

9. GFMIS  หมายถึงข้อใด ? 

                ก. โครงการควบคุมการเบิกจ่ายเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

                ข. โครงการประกวดราคาด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ 

                ค. โครงการรายงานทางการเงินของรัฐบาลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

                ง. โครงการปรับเปลี่ยนการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

10. พัสดุ  หมายถึงข้อใด ? 

                ก. การบริหารและการจัดการเกี่ยวกับพัสดุ 

                ข. การสนองความต้องการของหน่วยงาน 

                ค. วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

                ง.วิธีดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน และ พนักงานธุรการปฎิบัติการ สพฐ.

ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail 

 

ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่า สิบเล่มและรุ่นพี่ที่สอบได้

รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย

ความรู้ความสามารถทั่วไป

- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป  ความสามารถด้านคิดคำนวน ความสามารถด้านเหตุผล

- แนวข้อสอบวิชาภาไทย  การใช้ภาษา  ความเข้าใจภาษา

ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

- รวมแนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ

- รวมแนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล

- รวมแนวข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

- แนวข้อสอบแต่ละตำแหน่งที่ใช้สอบ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป

ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน

นักทรัพยากรบุคคล

นิติกร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิชาการศึกษา

สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่  [decho.by@hotmail.com

ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสารกรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ

เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย 

บิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี decho pragay ออมทรัพย์

โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  โทร 085-0127724

 

 เวอร์ชันเต็ม: [-- คู่มือสอบบุคลากรทางการศึกษา สพฐ. ตำแหน่งพนักงานธุรการปฎิบัติงาน --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.026759 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us