เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบ อบจ.นครสวรรค์ (พนักงานสัญญาจ้าง) ที่กำลังเปิดสอบ --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบ อปท.เทศบาล อบต. อบจ. กทม. และท้องถิ่นต่างๆ -> แนวข้อสอบ อบจ.นครสวรรค์ (พนักงานสัญญาจ้าง) ที่กำลังเปิดสอบ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-08-25 02:36

แนวข้อสอบ อบจ.นครสวรรค์ (พนักงานสัญญาจ้าง) ที่กำลังเปิดสอบ

แนวข้อสอบ
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.
2540

และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ.
2540  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด

ก. 
31 มกราคม  2540                                              ข.  31 มีนาคม  2540

ค.  31  พฤษภา  2540                                              ง.  31 ตุลาคม  2540

ตอบ  ข้อ ง. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 31 ตุลาคม  2540

2. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ.
2540  ให้ใช้บังคับเมื่อใด

ก.
ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข. ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ค.  ตั้งแต่  90 วันนับถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ง.  ตั้งแต่
180    วันนับถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ตอบ  ข. ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


           
มาตรา 
พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
3. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ.
2540  ให้ยกเลิกกฎหมายใด

ก.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด
พ.ศ. 2498
ข. ประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  93 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2515
ค. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด  (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2523
ง.  ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ
มาตรา  3 ให้ยกเลิก


1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ.2498

2)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด
(ฉบับที่
2)  พ.ศ. 2499

3)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด
(ฉบับที่
3)  พ.ศ. 2499

4)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด
(ฉบับที่
4)  พ.ศ. 2506

5)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด
(ฉบับที่
5)  พ.ศ. 2509

6)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด
(ฉบับที่
6)  พ.ศ. 2510

7)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด
(ฉบับที่
7)  พ.ศ. 2511

8)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด
(ฉบับที่
8)  พ.ศ. 2511

9)  ประกาศคณะปฎิวัติ  ฉบับที่ 
93  ลงวันที่ 28
กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2515

10)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด
(ฉบับที่
9)  พ.ศ. 2521

11)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด
(ฉบับที่
10)  พ.ศ. 2523

4. คำว่า ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น 
ตามความหมายในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.
2540  หมายความว่า

ก.  เทศบาล  สุขาภิบาล

ข.  องค์การบริหารส่วนตำบล  เมืองพัทยา 
กรุงเทพมหานคร

ค.  ราชการส่วนท้องตำบล  เมืองพัทยา 
กรุงเทพมหานคร

ง.  ถูกทุกข้อ


ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

           “ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น หมายความว่า 
เทศบาล 
สุขาภิบาลองค์การบริหารส่วนตำบล 
เมืองพัทยา  กรุงเทพมหานคร และราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น  นอกจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด


5. บุคคลใดรักษาการแทนตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ.
2540

ก.  รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย

ข.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ค.  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ตอบ  ก. รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย
      
   มาตรา  6 ให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้แล้วให้มีอำนาจออกกฎกระทรวง  ประกาศ  และระเบียบเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้


6. ผู้รักษาการแทนตามพระราชบัญญัติบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ.
2540  มีอำนาจออกกฎหมายฉบับใด

ก.  กฎกระทรวง                                                       ข.  ประกาศ

ค.  ระเบียบ                                                                ง.  ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ


                 กฎกระทรวง  ประกาศ 
และระเบียบนั้น  เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้


7. ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสภาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
11. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการปฏิญาณตนของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามข้อใดต่อไปนี้

ก.  จะต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น

ข. 
จะต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นจากตำแหน่งคณะผู้บริหารท้องถิ่น

ค.  จะต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง  เลขานุการหรือที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น

ง.  ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

               
มาตรา 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
             
ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้อมห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว  จะต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  รองผู้บริหารท้องถิ่น  เลขานุการหรือที่ปรึกษาท้องถิ่น 
เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง


8. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง 
เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด


ก.  จังหวัดใดมีราษฎร
ไม่เกิน 
500,000 คน 
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ 
24 คน

ข.  จังหวัดใดมีราษฎร เกิน
500,000 แต่ไม่เกิน  1,000,000  คน  ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้  30 คน

ค.  จังหวัดใดมีราษฎรเกิน
1,000,000
คน  แต่ไม่เกิน 1,500,000
คน 
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ 
36 
คน

ง.  ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. 
ถูกทุกข้อ

            
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้ถือเกณฑ์จำนวน

ราษฎรแต่ละจังหวัดตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง  จังหวัดใดมีราษฎรไม่เกินห้าแสนคน 
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ ยี่สิบสี่คน จังหวัดใดมีราษฎร
เกินห้าแสนคน แต่ไม่เกินหนึ่งล้านคน 
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สามสิบคน
จังหวัดใดมีราษฎรเกิน

หนึ่งล้านคน  แต่ไม่เกินหนึ่งล้าน

ห้าแสนคน 
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สามสิบหกคน  จังหวัดใดมีราษฎรเกินหนึ่งล้านห้าแสนคน  แต่ไม่เกินสองล้านคน 
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สี่สิบสองคน  จังหวัดใดมีราษฎรเกินสองล้านคนขึ้นไป  ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สี่สิบแปดคน


9. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีกำหนดคราวละกี่ปีนับจากวันเลือกตั้ง

ก.
2                                                                             ข.  3

ค.  4                                                                            ง.  5

ตอบ  ค.  4

          
มาตรา  10 
อายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีกำหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง


10. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ก.  ขาดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดติดต่อกันโดยไม่มีสาเหตุ

ข.  ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด

ค. 
ราษฎรมีสิทธิเลือกในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีจำนวนไม่น้อยกว่า 
3 ใน 4 ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียงลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอน

ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

             
มาตรา  11   สมาชิกภาพของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดย่อมสิ้นสุดลง  เมื่อ

            1) 
ถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

           
2)  ตาย

           
3)  ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

           
4)  ขาดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร

         
 5)  เป็นผู้มีส่วนได้เสียว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นเป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระทำให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น  หรือที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นกระทำ

         
6)   ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 
วรรคสอง

         
7)   สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง 
โดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณา  และมติดังกล่าวต้องคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่มีอยู่ 
ทั้งนี้ให้สมาชิกสภาพสิ้นสุดนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติ

          
8)  ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง  เห็นว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดใดไม่สมควรดำรงตำแหน่งต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น


ก่อนเข้ารับหน้าที่

ก. 
จะรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ข.  จะซื่อสัตย์สุจริต

ค.  ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชน

ง.  ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. 
ถูกทุกข้อ

           
มาตรา  12 
ก่อนเข้ารับหน้าที่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่า  จะรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  จะซื่อสัตย์สุจริต  และปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชน


12. ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนึ่งคนและให้มีรองประธานจำนวนกี่คน

ก. 
คน                                                                    ข. 
คน

ค. 
คน                                                                    ง. 
คน

ตอบ  ข.  คน

           
มาตรา  17 
ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลือกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนหนึ่งและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสองคน        


13. นอกจากประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและรองประธานจะพ้นจากตำแหน่ง 
เมื่อครบอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ข้อใดต่อไปนี้เป็นเหตุที่ทำให้ประธานและรองประธานสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากตำแหน่ง

ก.  ลาออก 
โดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด

ข. 
สิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ค.  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติให้พ้นจากตำแหน่งโดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสีย

ง.  ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. 
ถูกทุกข้อ

            
มาตรา  18  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

             นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวรรคหนึ่ง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

          
1)  ลาออก
โดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด

          
2)  สิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์องค์การบริหารส่วนจังหวัด

        
3)   รัฐมนตรีสั่งให้พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา  79

        4)  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง 
โดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด  โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณา 
และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
ทั้งนี้ให้พ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติ

               ในกรณีตามวรรคสอง  ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับเลือกใหม่อยู่ในตำแหน่งตามวาระของผึ่งตนแทน

               ผู้ซึ่งรัฐมนตรีสั่งให้พ้นจากตำแหน่งตาม 
(3) 
จะดำรงตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอีกไม่ได้ตลอดอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด14. ในกรณีที่ตำแหน่งประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่วนจังหวัดว่างลง
เพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุหรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ให้มีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างภายในกำหนดกี่วัน

ก. 
15  วัน                                                                  ข.  30 
วัน

ค. 
45  วัน                                                                  ง.  50 
วัน

ตอบ  ก.  15  วัน

             
มาตรา  19  เมื่อตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองประธานสภาสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  แล้วแต่กรณี 
แทนตำแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลงในกรณีที่ประธานและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งสองคนไม่อยู่ในที่ประชุมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร
ก.  เลือกการประชุม
ข.  เลือกกันขึ้นเองเป็นประธานในที่ประชุมสำหรับการประชุมคราวนั้น
ค.
ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คนที่มีอาวุโสที่สุดดำรงตำแหน่งประธานทำหน้าที่แทน
ง.  ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ   ข.
เลือกกันขึ้นเองเป็นประธานในที่ประชุมสำหรับการประชุมคราวนั้น

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2540
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไข 2550
พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2536
แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.comadmin 2013-02-13 16:58
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รวม 17 ตำแหน่ง 84 อัตรา (21-30 ม.ค.56)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รวม 17 ตำแหน่ง 84 อัตรา (21-30 ม.ค.56)

 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 14 ตำแหน่ง 39 อัตรา
 
    สำหรับตำแหน่งที่มีคุณวุฒิ
 
        ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
        ผู้ช่วยนักวิชาการพัฒนาท่องเที่ยว 1 อัตรา
        ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 1 อัตรา
        ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
        ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 9 อัตรา
        ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา
        ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 อัตรา
        ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 7 อัตรา
        ผู้ช่วยช่างโยธา 1 อัตรา 
 
    ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ
 
        พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 8 อัตรา
        พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 1 อัตรา
        พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา
        พนักงานขับรถยนต์ 4 อัตรา 
 
พนักงานจ้างทั่วไป 3 ตำแหน่ง 45 อัตรา
 
        พี่เลี้ยง 1 อัตรา
        คนสวน 1 อัตรา
        คนงาน 43 อัตรา 
 
 
เอกสารแนบท้ายภาคผนวกชื่อตำแหน่ง และหน้าที่แต่ละตำแหน่งที่รับสมัคร

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 63.76 KB )


เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบ อบจ.นครสวรรค์ (พนักงานสัญญาจ้าง) ที่กำลังเปิดสอบ --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.038528 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us