เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. พร้อมเฉลย  ใหม่ล่าสุด --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบ ธกส. และนายธนาคารอื่นๆ -> แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. พร้อมเฉลย  ใหม่ล่าสุด [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

phitsamai108 2011-08-31 09:04

แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. พร้อมเฉลย  ใหม่ล่าสุด

แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. ที่กำลังเปิดสอบล่าสุด


สรุป – เก็งแนวข้อสอบ –เฉลย

1. ธนาคาร ธ.ก.ส.จัดตั้งขึ้น เมื่อใด

ก. พ.ศ. 2473                    ข. พ.ศ. 2499

ค. พ.ศ. 2502                  ง. พ.ศ. 2509

ตอบ     . พ.ศ. 2509 เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังในสมัยนั้น

2. พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการสหกรณ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อใด

 ก. พุทธศักราช 2475          ข. พุทธศักราช 2490

   ค. พุทธศักราช 2502         ง. พุทธศักราช 2486

ตอบ     พุทธศักราช 2486

3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสังกัดกระทรวงใด

ก. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   

ข. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค.  กระทรวงการคลัง

ง. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตอบ     ค.  กระทรวงการคลัง

4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนปัจจุบันคือใคร

ก.  บุญทรง เตริยาภิรมย์                      ข. ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล 

ค.  อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม                               ง.  กิตรัตน์ ณ ระนอง

ตอบ     ข. ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เริ่มดำรงตำแหน่ง  9 สิงหาคม พ.ศ.2555

5. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คนปัจจุบัน คือใคร

ก. นายยุคล ลิ้มแหลมทอง                    ข. ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ

ค. ธีระ วงศ์สมุทร                         ง. พรศักดิ์ เจริญประเสริฐ 

ตอบ     ก.นายยุคล ลิ้มแหลมทอง  


6. ผู้จัดการใหญ่ ของ ธ.ก.ส. คนปัจจุบัน คือใคร

            ก. นาย
เอ็นนู ซื่อสุวรรณ                         ข. นาง
พูนสุข มุสิกลัด

            ค. นาย
สมชัย อ่ำพันธ์                      ง. นาย
ลักษณ์ วจนานวัช

ตอบ     ง. นาย
ลักษณ์ วจนานวัช


7. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีชื่อภาษาอังกฤษว่า

. ค. Bank for Agriculture            

ข. Bank for Agricultural Cooperatives 

ค. Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives 

             ง. Bank Authority Meteorological  

ตอบ     ค. Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives

8. ข้อใดไม่ใช่พันธกิจของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ก.  ให้บริการสินเชื่อครบวงจรเพื่อเสริมสร้างโอกาสและสนับสนุนเกษตรกร                      

ข. สนับสนุนทุนดำเนินงานให้ครอบคลุมความต้องการของภาคชนบท

ค. พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมเพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น                             

             ง. พัฒนาบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรอย่างมีคุณภาพ

ตอบ     ข. สนับสนุนทุนดำเนินงานให้ครอบคลุมความต้องการของภาคชนบท

9. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของ ธนาคาร ธ .ก.ส.

ก. เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย                     

ข. ยึดมั่นในหลักการบริหารงาน

ค.  สนับสนุนเกษตรกรจนสามารถเพิ่มผลผลิต ได้อย่างมีคุณภาพ

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ     ก. เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย     

10. ข้อใดคือนิยามวัฒนธรรมของ ธ.ก.ส.

              ก.ซื่อสัตย์สุจริต     

ข. มีสำนึกรับผิดชอบ

ค. ตอบสนองเป็นทีม

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ     ง. ถูกทุกข้อ 


11. เว็บไซต์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีชื่อว่าอะไร

www.baac.com                                           

www.baac.co.th

www.baac.or.th         

. www.baac.org

ตอบ     www.baac.or.th           


12.  เว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีชื่อว่าอะไร

. www.tgs.go.th                                             

. www.maco.go.th

.www.moct.org                              
. [url]www.moac.go.th[/url]

ตอบ     ง. [url]www.moac.go.th[/url]

13. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปัจจุบันมีกี่สาขา

ก.  850  สาขา                   ข.  980 สาขา

ค.  1ม002  สาขา                   ง.   1,101 สาขา

ตอบ     .   1,101 สาขา   ณ.ปี 2553


ก. 6 ด้าน               

ข. 5 ด้าน

ค. 4 ด้าน

ง. 3 ด้าน

ตอบ     . 3 ด้าน 

15.  วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง ธ.ก.ส. ขึ้นคือข้อใด

ก.  ให้ข้อมูลเรื่องการเงินเกษตรกร                  ข.  ให้ความรู้ด้านการเกษตร

ค.  ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น        ง.   ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่เกษตรกร

ตอบ     .   ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่เกษตรกร

16. ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคือใคร

ก. ประธานสภาบัญญัติแห่งชาติ                                     

ข. ประธานวุฒิสภา

ค.ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ                   

ง. ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ตอบ     ง. ประธานสภาผู้แทนราษฎร

17 . จังหวัดบึงกาฬแยกออกมาจากจังหวัดใด

ก.  อุบลราชธานี                                   ข.  สกลนคร

ค.  หนองคาย                                        ง.   อุดรธานี

ตอบ     คหนองคาย 

18. ประธานสภาผู้แทนราษฎร คนปัจจุบัน (ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2554) คือ

ก.  นาย
ยงยุทธ ติยะไพรัช                                  ข.  นาย
สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์

ค. นายมีชัย  ฤชุพันธุ์                                           ง. นายชัย  ชิดชอบ

ตอบ     .  นาย
สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์


19. แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 11  จะเริ่มประกาศใช้ตั้งแต่ช่วงเวลาใด
ก.  2554-2556          ข.  2556-2558      

 ค.  2555-2559          ง.  2555-2560
  ตอบ ข้อ ค.    2555-2559       


20. แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 11  มุ่งเน้นเรื่องใด

ก.  การทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น                         

ข. การพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ค. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารประเทศ                                             

ง. ถูกทุกข้อ

  ตอบ ข้อ ง. ถูกทุกข้อจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ธ.ก.ส. ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับธนาคาร ธกส.

- ประวัติการก่อตั้ง ธกส.

- แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป  _Aptitude Test
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

- สรุประเบียบงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- แนวข้อสอบการบริหารจัดการสำนักงานสมัยใหม่
- พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตลาด
- สรุปพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
- แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้างสั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


siwa 2011-09-04 08:54
โหลด ธกส ไม่ได้ ทำอย่างไร

nana1234 2011-09-04 21:18
ขอบคุณค่ะ

nitcenter 2011-09-05 17:40
ขอบคุณนะคะ

conan 2011-09-06 15:27
ขอบคุณมากๆค่ะ

aomkiko 2011-09-06 16:52
ขอบคุณค่ะ

tualektuanoy 2011-09-07 09:33
ขอบคุณคร๊า

noomingkhwan 2011-09-07 10:48
ขอบคุณค่ะ

m_bas 2011-09-07 13:33
ขอบคุณค่ะ

tkzcript 2011-09-07 13:45
ขอบคุณนะคะ

pojmod 2011-09-07 15:47
ขอบคุณมากค่ะ

bee78 2011-09-07 20:41
ขอบคุณ

motto 2011-09-08 15:40
ขอบคุณคร่าา

gatai 2011-09-10 20:53
ขอบคุณนะคับ

tomtamyo 2011-09-11 08:26

suwanlee 2011-09-11 14:28
ขอบคุณ

bongkot178 2011-09-11 15:32
ขอบคุณ

aek1049 2011-09-11 20:24
ขอบคุณกาบ

natz.th 2011-09-12 15:39
ขอบคุณคร้า

natteeporn 2011-09-12 16:02
ขอบคุณค่ะ

aombaac 2011-09-17 15:11
ขอบคุณมาค่ะ

dekaclub 2011-10-20 00:54
ขอบคุณมากค่ะ

dear_sci 2011-10-26 19:11
ขอบคุณค่ะ

phitsamai108 2011-10-28 10:10
ขอบคุณ

janjira24 2011-10-29 17:31
ขอบคุณคัฟ

phitsamai108 2011-10-30 10:49
ขอบคุณนะคะ

dear_sci 2011-11-02 14:03
ขอบคุณค่ะ

one_m78@hotm 2011-11-11 06:46
ขอบคุณมากเลยค่ะ

pinkvespa 2011-12-15 14:12
ขอบคุณค่ะ

alikaze 2012-02-07 16:15
ขอบคุณค่ะ

331241 2012-02-29 17:59


admin 2013-02-01 11:26
0000000000000000000

decho 2013-11-06 17:31
111111111111


เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. พร้อมเฉลย  ใหม่ล่าสุด --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.024194 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us