เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบนักวิชาการประชาสัมพันธ์ ท้องถิ่น อบต.เทศบาล --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบ อปท.เทศบาล อบต. อบจ. กทม. และท้องถิ่นต่างๆ -> แนวข้อสอบนักวิชาการประชาสัมพันธ์ ท้องถิ่น อบต.เทศบาล [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-10-23 09:54

แนวข้อสอบนักวิชาการประชาสัมพันธ์ ท้องถิ่น อบต.เทศบาล

1.  นักประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ตามข้อใด

ก. ประกาศโฆษณาสินค้า ข. ตอบคำถามทั่วไป

ค. ปรากฎตัวในงานกุศล ง. สร้างความเข้าใจ

ตอบ ง. สร้างความเข้าใจ

 หน้าที่โดยตรงของนักประชาสัมพันธ์ คือเป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ร่วมงานตลอดจนสร้างความเข้าใจอันดีกับประชาชนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยภาระหน้าที่หลักอันเป็นหัวใจสำคัญของนักประชาสัมพันธ์มี 8 ประการคือ

1. การเขียน 2. การแก้ไขตกแต่งต้นฉบับ

3. การติดต่อสื่อสาร 4. การส่งเสริมเผยแพร่

5. การปาฐกถา 6. การผลิตอุปกรณ์และเผยแพร่ผลงาน

7. การจัดทำรายการ 8. การโฆษณาสถาบัน

2. ถ้านักประชาสัมพันธ์คือผู้ส่งสาร ใครคือกลุ่มเป้าหมายที่นักประชาสัมพันธ์ให้ความสำคัญมากที่สุด

ก. คณะรัฐบาล  ข. สื่อมวลชน

ค. พรรคการเมือง  ง. ผิดทุกข้อ

ตอบ ง. ผิดทุกข้อ

 การประชาสัมพันธ์เป็นการติดต่อสื่อสารเพื่อการจูงใจ เพื่อช่วยให้ผู้ศึกษาได้มีความเข้าใจอย่างแท้จริงในมนุษย์ (มวลชน) และสังคม ขณะเดียวกันต้องมีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารเป็นอย่างดีไม่ว่าด้านการเขียน พูด อ่าน ฟัง เพื่อถ่ายทอดความคิดเห็นจากองค์การไปสู่เป้าหมายที่นักประชาสัมพันธ์ให้ความสำคัญมากที่สุด คือประชาชนโดยอาศัยการติดต่อสื่อสารหลายรูปแบบทั้งสื่อบุคคล และใช้เครื่องมือสื่อสารมวลชนเป็นช่องทางเผยแพร่ข่าวสาร

3. วิชาการประชาสัมพันธ์ มุ่งให้ผู้ศึกษามีความเข้าใจอย่างแท้จริงในเรื่องใด

ก. บุคลิกภาพ  ข. การพูด

ค. มวลชน  ง. ความน่าเชื่อถือ

ตอบ ค. มวลชน

 คำอธิบายดังข้อข้างต้น

4. การสื่อสารในข้อใดเปรียบเหมือนสะพานคอยเชื่อมโยงความสันพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับมวลชนที่เกี่ยวข้อง

ก. การสารนิเทศ  ข.  การประชาสัมพันธ์

ค. การส่งเสริมการจำหน่าย  ง. กิจการสาธารณะ

ตอบ ข. การประชาสัมพันธ์

5.  การประชาสัมพันธ์เป็นกระบวนการสื่อสารขององค์กรกับสิ่งใด

ก. การดำเนินงานทางธุรกิจกับสังคม ข. สาธารณชนกับสังคม

ค. สถานบันทางการสื่อสารมวลชน  ง. งานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์

ตอบ ข. สาธารณชนกับสังคม

6. ข้อใดต่อไปนี้ไม่เกี่ยวข้องกับงานประชาสันพันธ์

ก. การดำเนินการเพื่อสถาบัน และมวลชน

ข. มีการกระทำที่ต่อเนื่องยาวนานไม่ลดละ

ค. ไม่มีการกำหนดกลุ่มชน

ง. มีการวางแผนงาน

ตอบ ค. ไม่มีการกำหนดกลุ่มชน

7. ข้อใดหมายถึงการสารนิเทศ

ก. การให้ข่าวสาร  ข. การโฆษณา

ค. การป่าวประกาศ  ง. การสร้างแรงจูงใจ

ตอบ ก. การให้ข่าวสาร

8. ข้อใดคือหลักสำคัญข้อแรกขององค์ประกอบพื้นฐานของการประชาสันพันธ์

ก. กระบวนการสื่อสารศิลปนิเทศน์ ข. ปรัชญาการบริหารสังคม

ค. กำหนดแผนงานประชาสันพันธ์  ง. หมายถึงการติดต่อสื่อสาร

ตอบ ข. ปรัชญาการบริหารสังคม

9. องค์กรนักประชาสันพันธ์ของประเทศใดได้ก่อตั้งหลักจรรยาบรรณของนักประชาสันพันธ์จนเป็นที่ยอมรับทั่วไป

ก. อังกฤษ  ข. สวิตเซอร์แลนด์

ค. เยอรมนี  ง. ผิดทุกข้อ

ตอบ ง. ผิดทุกข้อ

10. นักประชาสัมพันธ์จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรอบรู้กว้างขวางทางด้านใด

ก. สุนทรียศาสตร์  ข. สังคมศาสตร์

ค. วิทยาศาสตร์  ง. ประชากรศาสตร์

ตอบ ข. สังคมศาสตร์

11. องค์กรประชาสัมพันธ์ในข้อใดเมื่อเริ่มดำเนินการได้จัดทำแบบอุตสาหกรรมในครอบครัว

ก. Publicity  ข. Information Service

ค. Guest Relations  ง. Press Agent

ตอบ ง. Press Agent

12. จุดเด่นของนักประชาสัมพันธ์สตรีในการปฏิบัติงานได้ดีเท่าเทียมชายคืออะไร

ก. ตรงไปตรงมา  ข. เข้มแข็ง หนักแน่น

ค. มีความคล่องตัว  ง. ไม่ก้าวก่ายงานบริหาร

ตอบ ค. มีความคล่องตัว

13. ข้อใดไม่ใช่บริษัทรับจ้างดำเนินงานประชาสัมพันธ์ที่มีชื่อเสียงหนึ่งในสิบของโลก

ก. Ruder & Finn  ข. Hill & Dnowlton

ค. PRSA  ง. Carl Byoir & Assocs

ตอบ ค. PRSA

14. สิ่งพิมพ์เมื่อเริ่มตั้งถิ่นฐานของสหรัฐได้ดำเนินการพิมพ์เผยแพร่ในมลรัฐใดเป็นครั้งแรก

ก. นิวยอร์ก  ข. ฟิลาเดลเฟีย

ค. มิสซูรี่  ง. แมสสาจูเสท

ตอบ ง. แมสสาจูเสท

15. มีผู้เป็นแรงผลักดันให้เกิดกระแส ศักราชของแจคสัน ส่งผลให้วิวัฒนาการของสื่อใดเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย

ก. แผ่นปลิวประชาสัมพันธ์  ข. จดหมายข่าว

ค. วารสารประชาสัมพันธ์  ง. หนังสือพิมพ์

ตอบ ง. หนังสือพิมพ์

16. ใครคือนักประชาสัมพันธ์ผู้แนะนำไม่ให้องค์กรหรือบุคคลกระทำตนสวนกระแสประชามติ

ก. พอล การ์เรท  ข. ไอวี่ ลี

ค. จอห์น ฮิล  ง. จอร์จ  ครีล

ตอบ ข. ไอวี่ ลี

17. สื่อประชาสัมพันธ์ที่วิวัฒนาการต่อจากสัญญาณที่ทำด้วยวัสดุพื้นบ้านคืออะไร

ก. ภาษาพูด  ข. ภาษาเขียน

ค. ก่อสร้างเทวสถาน  ง. ลัทธิบูชาวิญญาณ

ตอบ ก. ภาษาพูด

18. เพราะเหตุใด “Amos Kendall” จึงมีความชำนาญสูงในการใช้สื่อประชาสัมพันธ์สมัยประธานาธิบดีแจคสัน

ก. นักโฆษณา  ข. นักหนังสือพิมพ์

ค. นักการเมือง  ง. อาจารย์มหาวิทยาลัย

ตอบ ข. นักหนังสือพิมพ์

19. หน้าที่ของบุคคลผู้อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อสื่อสารคือการต้อนรับแขกนั่นเองคือความหมายข้อใด

ก. Group Interview  ข. Interpersonal Communication

ค. Information  ง. Information Service

ตอบ ค. Information

20. ภาระหน้าที่หลักอันเป็นหัวใจสำคัญของนักประชาสัมพันธ์มีกี่ประการ

ก. สาม  ข. ห้า

ค. แปด  ง. สิบ

ตอบ ค. แปด

คู่มือเตรียมสอบ ภาค ข นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 3 ท้องถิ่น
รายละเอียดในไฟล์ E-book และหนังสือ ประกอบด้วย  
 
 

- การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- แนวข้อสอบ พรบ.คอมพิวเตอร์  พศ.2550
- พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- หลักการประชาสัมพันธ์
- แนวข้อสอบ  ประชาสัมพันธ์  ชุดที่ 1
- แนวข้อสอบ  ประชาสัมพันธ์  ชุดที่ 2


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


admin 2011-10-24 21:47
31. การประชาสัมพันธ์ การโฆษณาขายสินค้า การโฆษณาชวนเชื่อ
         (ก)  วิธีดำเนินการเหมือนกัน แต่แตกต่างในรูปแบบ
         (ข)  ไม่เหมือนกันทั้งวิธีดำเนินการและวัตถุประสงค์
         (ค)  วิธีดำเนินการเหมือนกัน แต่วัตถุประสงค์ต่างกัน
         (ง)  เหมือนกันทั้งวิธีดำเนินการและวัตถุประสงค์
32. ผู้บริหารกับงานประชาสัมพันธ์
           (ก)  ผู้บริหารควรเน้นการประชาสัมพันธ์มากกว่าผลงาน
           (ข)  ผู้บริหารควรเน้นผลงานมากกว่าการประชาสัมพันธ์
             (ค)  ผู้บริหารควรเน้นผลงานเท่า ๆ  กับการประชาสัมพันธ์
             (ง)  ไม่มีข้อใดถูก
33. การประชาสัมพันธ์จะต้องมีอุดมการณ์ ไม่ควรใช้กลวิธีแบบโฆษณาชวนเชื่อเข้ามาปะปน
           (ก)  ถูกต้องแล้ว เพราะสีขาวไม่ควรปนสีดำ
           (ข)  ไม่ถูกต้อง ควรเอาเยี่ยงกา แต่ไม่เอาอย่างกา
           (ค)  ปัจจุบันคนมีการศึกษาดีมากแล้ว
                   ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะนำกลวิธีการ
                    โฆษณาชวนเชื่อมาใช้
             (ง)  ไม่มีข้อใดถูก
34. นักบริหารกับนักประชาสัมพันธ์
             (ก)  หน้าที่รับผิดชอบต่างกัน แต่ต้องปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์เหมือน ๆ กัน
             (ข)  นักบริหารวางนโยบาย ส่วนนักประชาสัมพันธ์นำไปปฏิบัติ
             (ค)  ร่วมกันวางนโยบาย แต่นักประชาสัมพันธ์นำไปปฏิบัติ
             (ง)  นักประชาสัมพันธ์เป็นผู้ปฏิบัติแต่นักบริหารเป็นผู้ตรวจสอบประเ มินผล
35. การประชาสัมพันธ์กับการเผยแพร่
          (ก)  การประชาสัมพันธ์คือการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลนั่นเอง
          (ข)  การประชาสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่
          (ค)  การแถลงผลงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของหน่วยงานเป็นการเผยแ พร่
          (ง)  นักประชาสัมพันธ์ไม่มีหน้าที่เผยแพร่ ผู้เผยแพร่ไม่มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์
36. ข้อความใดเป็นการประชาสัมพันธ์
         (ก)  น้ำมันขึ้นราคาอีกลิตรละ  50 สตางค์
         (ข)  สบู่หอมไก่ฟ้าขึ้นราคาอีก 1 บาท  แต่เพิ่มคุณค่า 2 บาท
         (ค)  รักเมืองไทย ชูชาติไทย ให้รุ่งเรืองสมเป็นเมืองของไทย
         (ง)  กทม. เพิ่มรถเก็บขยะมูลฝอยอีก  50 คัน
37. ข้อต่อไปนี้ข้อใดเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาพุทธ
         (ก)  เสมาธรรมจักร
         (ข)  ดอกบัว
         (ค)  ต้นโพธิ์
         (ง)  ถูกทุกข้อ
38. ศูนย์กลางของอาณาจักร “ศรีวิชัย” อยู่ที่เมือง
         (ก)  นครปฐม
         (ข)  นครพนม
         (ค)  นครราชสีมา
         (ง)  นครศรีธรรมราช
39. ข้อใดถูกต้องที่สุด
          (ก)  ปัจจุบันมีการดำเนินการโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์
          (ข)  ปัจจุบันมีการดำเนินการประชา   สัมพันธ์เพื่อการโฆษณา
          (ค)  ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
          (ง)  เป็นไปไม่ได้ทั้งข้อ ก. และ ข.
40. MC. ในการประชาสัมพันธ์ ย่อมาจาก
          (ก)  Manager Control
          (ข)  Member of Congress
          (ค)  Master of Ceremonies
          (ง)  Master of Coordination
41. การจัดแถลงข่าวออกโทรทัศน์ ข้อใดถูกที่สุด
          (ก)  ควรแจกเนื้อหาข่าวให้สื่อมวลชนหลังการถ่ายทำแล้ว เพราะถ้าแจก
                  ก่อนสื่อมวลชนจะรีบกลับ
          (ข)  หน่วยงานประชาสัมพันธ์ ควรถ่ายวีดีทัศน์ให้กับสื่อมวลชน สถานีที่
                   มิได้มาทำข่าวด้วย แต่ห้ามติดตั้งตราสถานี (Logo) ของสถานีนั้น
                   ให้ปรากฏเบื้องหน้าผู้แถลงข่าว  เพราะสถานีนั้นมิได้มา
          (ค)  การแถลงข่าว ที่มีผู้ใหญ่ของงานหลายคนร่วมอยู่ด้วย ควรให้เกียรติได้พูดแถลงทุกคน
           (ง)  ควรจัดน้ำดื่มให้ผู้แถลงข่าวด้วย
42. สถานีวิทยุกรุงเทพมหานคร
           (ก)  ตั้งอยู่ที่ใต้สะพานพระพุทธยอดฟ้า คลื่นความถี่ FM 864
             (ข)  ตั้งอยู่ที่สวนสราญรมย์  คลื่นความถี่ AM 864
             (ค)  ตั้งอยู่ในศาลาว่าการ กทม.  คลื่นความถี่ FM 864
             (ง)  ตั้งอยู่ที่สวนลุมพินี  คลื่นความถี่ AM 864
43. รายการ “เมืองหลวงของเรา”  ซึ่งปกติ ผว.กทม. จะปออกรายการโทรทัศน์ทุกวันจันทร์แรกของเดือนที่
             (ก)  ช่อง 11 เวลา 20.30 – 21.30 น.
             (ข)  ช่อง   3 เวลา 21.00  – 22.00 น.
             (ค)  ช่อง 11 เวลา 21.00 – 22.00 น.
             (ง)  ช่อง    7 เวลา 20.30 – 21.30 น.
44. ก่อนที่คนจะให้ความร่วมมือและสนับสนุน ควรดำเนินการอย่างไร
           (ก) ให้ความเข้าใจ เพื่อเกิดการยอมรับและรับรู้
           (ข)  ให้การรับรู้ อันนำไปสู่การรับรู้และเข้าใจ
           (ค)  ต้องให้ยอมรับก่อน จึงจะนำไปสู่การรับรู้ และเข้าใจ
           (ง)  ต้องให้รับรู้ก่อน จึงจะเข้าใจและยอมรับ
45. ข้อใดถูก
           (ก)  การประชาสัมพันธ์ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาอันรวดเร็ว    
                   โดยทุ่มทุนระยะสั้น ๆ ก็พอ
           (ข)  ในช่วงเวลาที่เกิดความเข้าใจผิดจนสับสนวุ่นวาย เหมาะที่สุดในการประชาสัมพันธ์                                                        
                     เพราะผู้คนขาดสติ ชักจูงได้ง่าย
             (ค)  เรื่องจริงที่เกิดขึ้น ต้องพูดหมดทุกเรื่อง เพราะการประชาสัมพันธ์คือการพูดความจริง
             (ง)  ไม่มีข้อใดถูก
46. คำว่า Image ที่ใช้ในข้อความข้างล่างนี้ ข้อใดถูก
             (ก)  กรมตำรวจกำลังเร่งสร้างภาพพจน์ใหม่
             (ข)  เขาประพฤติตนไม่ดี ทำให้เสียภาพพจน์ข้าราชการ กทม.      
             (ค)  ภาพพจน์ของหญิงไทยใน สายตาชาวต่างประเทศ กำลังเป็นไปในทางไม่สู้ดีนัก
              (ง)  ไม่มีข้อใดถูก
47. สปอตโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ที่หน่วยงานราชการขอความร่วมมือจากสถานีโทรทัศน์ โดยทั่วไป
             (ก)  กำหนดความยาวไม่เกิน 1 นาที
             (ข)  กำหนดความยาวไม่เกิน  30 วินาที
             (ค)  กำหนดความยาวไม่เกิน 45 วินาที
             (ง)  กำหนดความยาวไม่เกิน 3 นาที
48. อัตราค่าโฆษณาทางโทรทัศน์ปัจจุบันช่วงเวลาใดที่แพงที่สุด คือ
          (ก)  ก่อนเสนอข่าวประจำวัน
          (ข)  หลังเสนอข่าวประจำวัน
          (ค)  ระหว่างข่าวประจำวัน
          (ง)  ระหว่างการถ่ายทอดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล
49. ปัญหาที่สร้างความกังวลใจแก่ผู้ทำการโฆษณาทางโทรทัศน์ปัจจุบันค ือ
          (ก)  ค่าโฆษณาแพงมาก
          (ข)  โทรทัศน์มีหลายช่องเกินไป
          (ค)  โฆษณามากเกินไป
          (ง)  Remote Control
50. การเลือกตั้งซ่อมในเขตเลือกตั้งที่ 1 กทม.นั้น การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิมากที่สุด ควรกระทำดังนี้
          (ก)  ประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์เป็นหลัก
          (ข)  ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุเป็นหลัก
          (ค)  ประชาสัมพันธ์ด้วยแผ่นป้าย  คลัชเอาต์
           (ง)  การแจกแผ่นพับ แผ่นปลิว และเชิญชวนตามบ้าน
51. การโฆษณาน้ำมันไร้สารตะกั่ว ปัจจุบันควรเน้นเรื่องใด
           (ก)  เน้นเรื่อสภาพแวดล้อมมากกว่าประสิทธิภาพน้ำมัน
           (ข)  เน้นเรื่องประสิทธิภาพน้ำมันมากกว่าเรื่องสภาพแวดล้อม
           (ค)  เน้นเรื่องราคาถูกมากกว่าประสิทธิภาพน้ำมัน
           (ง)  ไม่มีข้อใดถูก
52. สื่อเผยแพร่ในการประชาสัมพันธ์ชนิดใดที่รวดเร็วกว้างขวางที่สุด
           (ก)  หนังสือพิมพ์
           (ข)  โทรทัศน์
           (ค)   วิทยุ
             (ง)  สื่อบุคคล
53. การโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์ หมายถึง
             (ก)  การโฆษณาสินค้าเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์
             (ข)  การโฆษณาสถาบันเพื่อมุ่งหวังทางด้านชื่อเสียง
             (ค)  การโฆษณาตัวบุคคลเพื่อชื่อเสียงผู้บริหารเอง
              (ง)  การโฆษณาโดยพึ่งการประชาสัมพันธ์
54. รายการวิทยุตอบปัญหาประชาชนโดยตรง ที่ควรจัดโดยเจ้าหน้าที่ กทม. เองขณะนี้ ได้แก่
           (ก)  ตอบปัญหาร้องทุกข์จากประชาชน
           (ข)  ตอบปัญหาสุขภาพ
           (ค)  ตอบปัญหาดินฟ้าอากาศ
           (ง)  ไม่มีข้อใดถูก
55. การส่งข่าววีดีทัศน์ ให้สถานีโทรทัศน์เผยแพร่ในช่วงข่าวประจำวัน หน่วยงานควรดำเนินการ ดังนี้
           (ก)  ตัดต่อย่อข่าวเป็นระบบยูเมติค ประมาณ 2 – 3 นาที พร้อมเนื้อข่าวส่งให้สถานี
           (ข)  ถ่ายทำได้เท่าไร ควรส่งให้สถานีทั้งหมดพร้อมเนื้อข่าว เพื่อสถานีคัดเลือกตัดต่อเอง
                   เพราะสถานีทำได้ดีกว่า

           (ค)  ควรถ่ายจากระบบยูเมติค ลงในระบบ VHF เหมือน VDO ตามบ้าน จัดส่งพร้อมเนื้อส่ง
                   ให้สถานีออกโทรทัศน์ได้เลย
           (ง)  ไม่มีข้อใดถูก
56. การทำบุญ “ตักบาตรเทโว” คือการ
           (ก)  เข้าพรรษา
           (ข)  ออกพรรษา
           (ค)  อาสาฬหบูชา
           (ง)  วันวิสาขบูชา
57. เร็ว ๆ นี้จะมีการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. กรุณาเลือกข้อที่ถูกต้อง
             (ก)  เขตเลือกตั้งที่ 1 คือ เขตดุสิต  บางซื่อ ราชเทวี วันที่ 11 กรกฎาคม 2536
                    เวลา 09.00 – 15.00 น.
             (ข)  เขตเลือกตั้งที่ 1 คือ เขตดุสิต ป้อมปราบฯ พระนคร วันที่ 18 กรกฎาคม 2536
                    เวลา 8.00 – 15.00 น.
             (ค) เขตเลือกตั้งที่ 1 วันที่ 18 กรกฎาคม 2536 เวลา 08.00 – 15.00 น.
            (ง) เขตเลือกตั้งที่ 1 คือ เขตดุสิต บางซื่อ ราชเทวี วันที่ 11 กรกฎาคม เวลา 08.00 – 15.00 น.
58. ผว. กทม. นัดแถลงข่าววันนี้เวลา 10.00 น. เรื่องการลงนามสัญญาจ้างบริษัทก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามถนนและสื ่อมวลชนพร้อมแล้ว แต่เกิดมีนัดด่วนจาก รมว.มท. เวลา 10.30 น. ผว.กทม. มีเวลาแถลงข่าว 15 นาที
           (ก)  ควรเลื่อนแถลงข่าวเป็นช่วงบ่าย
           (ข)  แจกข่าวไปเลย ไม่ต้องแถลง
           (ค)  แถลงข่าวตามปกติ
           (ง)  เลื่อนนัด รมว.มท.
59. รูปแบบใดไม่ใช่การประชาสัมพันธ์
           (ก)  การจัดทัวร์สื่อมวลชน
           (ข)  ข้อความในจอ ATM
           (ค)  ประกาศรับสมัครงาน
           (ง)  ถูกทุกข้อ
60. สิ่งใดเป็นทูตวัฒนธรรมการสื่อสาร
           (ก)  นางงามจักรวาล
           (ข)  จดหมาย โทรสาร โทรศัพท์
           (ค)  กระเช้าดอกไม้
           (ง)  ถูกทุกข้อ

61. การแจ้งสื่อมวลชนเพื่อการประชาสัมพันธ์ที่ถูกต้องควรเป็นข้อใด
           (ก)  ขอเชิญสื่อมวลชนทำข่าว ผว.กทม. แถลงข่าวเรื่องการก่อสร้างรถไฟใต้ดิน ที่ห้อง
                   ประชุมข้างห้องผว.กทม. วันที่ 30 มิถุนายน 2536 เวลา 14.00 – 16.00 น.
           (ข)  ขอเชิญสื่อมวลชนทำข่าว ป.กทม. แถลงข่าวเสียงเลือกตั้งซ่อมเขต 1 ที่ห้องประชุม สนป.
                   วันที่ 28 มิถุนายน 2536 เวลา 10.00 น.
           (ค)  พร้อมนี้ขอส่งภาพ รผว.กทม. เปิดงานวันสิ่งแวดล้อมมาเพื่อทำข่าว ข้อความใต้ภาพ
                    “นายไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ รผว.กทม. เปิดงานวันสิ่งแวดล้อม ที่ กทม.”
             (ง)  ไม่มีข้อใดถูก
62. ขณะนี้กรุงเทพมหานครกำลังเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเล ือกตั้งที่
             (ก)  เขตเลือกตั้งที่ 1
             (ข)  เขตเลือกตั้งที่ 2
             (ค)  เขตเลือกตั้งที่ 3
             (ง)  เขตเลือกตั้งที่ 4
63. ศูนย์กลางของอาณาจักรทวาราวดีอยู่ที่เมือง
           (ก)  นครปฐม
           (ข)  นครพนม
           (ค)  นครราชสีมา
           (ง)  ลพบุรี
64. PR. AD. คืออะไร
          (ก)  ประชาสัมพันธ์เพื่อการโฆษณา
          (ข)  โฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์
          (ค)  สารอวยพร
          (ง)  ทูตวัฒนธรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์
65. การจัดทำวีดีทัศน์เพื่อส่งสถานีโทรทัศน์เผยแพร่ในช่วงข่าว กรณี ผว.กทม. เยี่ยมเยือนประชาชนเขตต่าง ๆ นั้น ควรถ่ายทำ ดังนี้
          (ก)  จัดห้องเป็นการเฉพาะเมื่อ ผว.กทม. เดินเยี่ยมแล้วจะได้พักผ่อน เปลี่ยนอิริยาบถ พร้อมทั้ง
                  ให้สัมภาษณ์ถ่ายทำในห้อง เพื่อจะได้ไม่มีเสียบรบกวน
          (ข)  สัมภาษณ์และถ่ายภาพกลางแจ้ง ณ บริเวณนั้น ๆ
          (ค)  จัดที่นั่งมุมใดมุมหนึ่ง ซึ่งเป็นสัดส่วนไม่มีฉากหลังที่วุ่นวายพลุกพล่านในบริเวณนั้น
                  มีต้นไม้ดอกไม้สวยงาม เป็นฉาก แล้วสัมภาษณ์ถ่ายภาพ
          (ง)  ไม่มีข้อใดถูก

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

admin 2011-10-24 21:49
1. ข้อใดเป็นเอกลักษณ์ที่เด่นชัดที่สุดของคนไทย

(ก)   ขยันขันแข็ง

(ข)   ค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ

(ค)   ยิ้มแย้มแจ่มใสโกรธใครไม่นาน

(ง)    นอบน้อมถ่อมตนโดยเฉพาะผู้มีอาวุโส

2. ข้อใดไม่ใช่วัฒนธรรมประจำท้องถิ่น

        (ก)  บายศรี

        (ข)  โนห์รา

        (ค)  เซิ้งบั้งไฟ

        (ง)  รดน้ำดำหัว

3. วัฒนธรรม หมายความว่าอย่างไร

         (ก)  ความเจริญงอกงามของสังคม

         (ข)  ความเป็นผู้มีการศึกษาดีรู้ดี

         (ค)  กฎเกณฑ์ของสังคมในอดีต

         (ง)  แบบแผนแห่งการครองชีวิตของมนุษย์ในสังคม

4. ข้อใดไม่ใช่เนื้อหาของวัฒนธรรมไทย

         (ก)  คติธรรม

         (ข)  เนติกรรม

         (ค)  นามธรรม

         (ง)  สหธรรม

5. การเล่น “หนังใหญ่” เป็นศิลปวัฒนธรรมของภาคใด

          (ก)  ภาคเหนือ

          (ข)  ภาคใต้

          (ค)  ภาคอีสาน

          (ง)  ภาคกลาง

6. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปัจจุบันมีจำนวนกี่คน

         (ก)  357 คน

         (ข)  358 คน

         (ค)  359 คน

         (ง)  360 คน

7. สัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานครคือ

         (ก)  พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ

          (ข)  พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

          (ค)  ภูเขาทอง

          (ง)  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

admin 2011-10-24 21:49
8. การแสดงอะไรต่อไปนี้ที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก

          (ก)  ลิเก

          (ข)  โขน

          (ค)  ละครดึกดำบรรพ์

          (ง)  ละครหญิง

9. “ถมนคร” ที่รัชกาลที่ 2 โปรดให้ฟื้นฟูฝึกหัดช่างถมขึ้นใหม่อยู่ที่จังหวัด

          (ก)  นครศรีธรรมราช

          (ข)  นครราชสีมา

          (ค)  นครสวรรค์

          (ง)  นครพนม

10. ข้อต่อไปนี้ข้อใดคือคุณธรรม 4 ประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2525

          (ก)  สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ

          (ข)  เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา

          (ค)  ทาน ปิยะวาจา สมานัตตา  อุตถจริยา

          (ง)  ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา

11. วันสถาปนากรุงเทพมหานคร คือวันที่

           (ก)  1   เมษายน

           (ข)  16 มกราคม

           (ค)  14 ธันวาคม

           (ง)   9  สิงหาคม

12. สถาบันที่มีความสำคัญในการกำหนดสถานภาพของปัจเจกบุคคลตั้งแต่เริ่ม คือ

           (ก)  สถาบันการศึกษา

           (ข)  สถาบันเศรษฐกิจ

           (ค)  สถาบันครอบครัว

           (ง)  สถาบันการปกครอง

13. ประเพณีการลงแขกที่ปฏิบัติกันอยู่ในสังคมชนบทนั้นจัดว่าเป็น

           (ก)  บรรทัดฐานของสังคมชนบท

           (ข)  ความเอื้อเฟื้อเห็นอกเห็นใจ

           (ค)  การต่อรองในทางเศรษฐกิจ

           (ง)  วิธีการควบคุมของสังคมชนบท

14. ในรัชกาลใดที่เริ่มนำศิลปะจีนเข้ามาผสมผสานกับศิลปะไทยอย่างเห็นได้ชัดเป็นครั้งแรก

           (ก) รัชกาลที่ 1

           (ข)  รัชกาลที่ 2

           (ค)  รัชกาลที่ 3

           (ง)  รัชการที่ 4

15. ข้อใดไม่แสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดถึงการเกิดขึ้นแห่งพฤติกรรมรวมหมู่ประเภทฝูงชน

           (ก)  บุคคลแต่ละคนไม่สนใจมีความสัมพันธ์กันเพียงชั่วคราว  

           (ข)  บุคคลแต่ละคนพร้อมที่จะทำบางสิ่งบางอย่างเมื่อถูกชักจูง

           (ค)  กลุ่มคนที่รวมตัวกันมีจำนวนแน่นอนตายตัวเสมอ

           (ง)  กลุ่มคนที่มารวมกันต่างมุ่งความ

16. พระธรรมจักรขนาดใหญ่ที่ประดิษฐานไว้ที่พุทธมณฑล จ.นครปฐมจัดเป็นพุทธเจดีย์ประเภทใด

           (ก)  อุทเทสิกะเจดีย์

           (ข)  ธรรมเจดีย์

           (ค)  บริโภคเจดีย์

           (ง)  ธาตุเจดีย์

17. ประเพณีก่อพระเจดีย์ทรายช่วยปลูกฝังคุณธรรมในข้อใด

           (ก)  มีมานะอดทน

           (ข)  ความขยันหมั่นเพียร

           (ค)  เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม

            (ง)  ความรับผิดชอบต่อหน้าที่

18. อะไรเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้สังคมไทยมีลักษณะพิเศษด้านวัฒนธรรม

            (ก)  ทำเลที่ตั้งของประเทศต่างจากประเทศอื่น

            (ข)  มีประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีลักษณะวัฒนธรรมต่างกัน

             (ค)  มีขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนถึงการสร้างสมความเจริญต่าง ๆ กันเป็นเวลานาน

             (ง)  ประชาชนไม่มากไม่น้อยเกินไป

19. “การฟ้อนเทียน” เป็นศิลปะของภาคใด

           (ก)  ภาคเหนือ

           (ข)  ภาคใต้

           (ค)  ภาคตะวันออก

           (ง)  ภาคกลาง

20. จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในกรุงเทพมหานครมีจำนวนทั้งสิ้น..........คน

            (ก)  24 คน

            (ข)  37 คน

            (ค)  35 คน

            (ง)  36 คน

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

admin 2011-10-24 21:50
21. จังหวัดที่จัดประเพณี “บุญบั้งไฟ” จนมีชื่อเสียงในปัจจุบัน

           (ก)  อุบลราชธานี

           (ข)  หนองคาย

           (ค)  อุดรธานี

           (ง)  ยโสธร

22. ปัจจุบันกรุงเทพมหานครใช้ “แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร” ฉบับที่

          (ก)  ฉบับที่ 2

          (ข)  ฉบับที่ 3

          (ค)  ฉบับที่ 4

          (ง)  ฉบับที่ 5

23. แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับปัจจุบันคือแผนที่ใช้ในปี

          (ก)  พ.ศ. 2536 – 2540

          (ข)  พ.ศ. 2534 – 2539

          (ค)  พ.ศ. 2535 – 2539

          (ง)  พ.ศ. 2533 – 2537

24. ปัจจุบันประเทศไทยใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่

            (ก)  ฉบับที่ 4

            (ข)  ฉบับที่ 5

            (ค)  ฉบับที่ 6

            (ง)  ฉบับที่ 7

25. แผนพัฒนากรุงเทพมหานครฉบับปัจจุบันประกอบด้วยแผนสาขาทั้งสิ้น

             (ก)  4 สาขา

             (ข)  5 สาขา

             (ค)  6 สาขา

             (ง)  7 สาขา

26. คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้จัดให้มีการดำเนินการฟื้นฟูและพัฒนาจิตใจของประชาชนด้านค่านิยม ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดเป็นนโยบาย เรียกว่า

             (ก)  คุณธรรม 4 ประการ

             (ข)  ค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการ

             (ค)  ค่านิยมพื้นฐาน 4 ประการ

             (ง)  ไม่มีข้อใดถูก

27. ศิลปะ “ศรีวิชัย” เป็นศิลปะที่ปรากฏมากในภาค

             (ก)  ภาคเหนือ

             (ข)  ภาคใต้

             (ค)  ภาคตะวันออก

             (ง)  ภาคกลาง

28. ข้อต่อไปนี้ ข้อใดคือนโยบายของ ร.อ.กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา

           (ก)  สะอาด เขียวสด ลดมลพิษ

           (ข)  ช่วยชุมชนแออัด ขจัดมลพิษแก้ปัญหารถติด ทำให้ทุกชีวิตรื่นรมย์

           (ค)  โรงงานร่วมพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม

           (ง)  ไม่มีข้อใดถูก

29. กรุงเทพมหานครเป็นรูปการปกครองท้องถิ่นรูปพิเศษจัดตั้งมาแล้วเริ่มตั้งแต่ปี

          (ก)  พ.ศ. 2515

          (ข)  พ.ศ. 2518

          (ค)  พ.ศ. 2528  

          (ง)  พ.ศ. 2525

30. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาจากการเลือกตั้งอยู่ในตำแหน่ง คราวละ

         (ก)  4 ปี

         (ข)  5 ปี    

         (ค)  6 ปี

         (ง)  8 ปี

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

admin 2011-10-24 21:51
31. การประชาสัมพันธ์ การโฆษณาขายสินค้า การโฆษณาชวนเชื่อ

         (ก)  วิธีดำเนินการเหมือนกัน แต่แตกต่างในรูปแบบ

         (ข)  ไม่เหมือนกันทั้งวิธีดำเนินการและวัตถุประสงค์

         (ค)  วิธีดำเนินการเหมือนกัน แต่วัตถุประสงค์ต่างกัน

         (ง)  เหมือนกันทั้งวิธีดำเนินการและวัตถุประสงค์

32. ผู้บริหารกับงานประชาสัมพันธ์

           (ก)  ผู้บริหารควรเน้นการประชาสัมพันธ์มากกว่าผลงาน

           (ข)  ผู้บริหารควรเน้นผลงานมากกว่าการประชาสัมพันธ์

            (ค)  ผู้บริหารควรเน้นผลงานเท่า ๆ  กับการประชาสัมพันธ์

            (ง)  ไม่มีข้อใดถูก

33. การประชาสัมพันธ์จะต้องมีอุดมการณ์ ไม่ควรใช้กลวิธีแบบโฆษณาชวนเชื่อเข้ามาปะปน

           (ก)  ถูกต้องแล้ว เพราะสีขาวไม่ควรปนสีดำ

           (ข)  ไม่ถูกต้อง ควรเอาเยี่ยงกา แต่ไม่เอาอย่างกา

           (ค)  ปัจจุบันคนมีการศึกษาดีมากแล้ว

                  ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะนำกลวิธีการ

                   โฆษณาชวนเชื่อมาใช้

            (ง)  ไม่มีข้อใดถูก

34. นักบริหารกับนักประชาสัมพันธ์

            (ก)  หน้าที่รับผิดชอบต่างกัน แต่ต้องปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์เหมือน ๆ กัน

            (ข)  นักบริหารวางนโยบาย ส่วนนักประชาสัมพันธ์นำไปปฏิบัติ

            (ค)  ร่วมกันวางนโยบาย แต่นักประชาสัมพันธ์นำไปปฏิบัติ

            (ง)  นักประชาสัมพันธ์เป็นผู้ปฏิบัติแต่นักบริหารเป็นผู้ตรวจสอบประเมินผล

35. การประชาสัมพันธ์กับการเผยแพร่

          (ก)  การประชาสัมพันธ์คือการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลนั่นเอง

          (ข)  การประชาสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่

          (ค)  การแถลงผลงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของหน่วยงานเป็นการเผยแพร่

          (ง)  นักประชาสัมพันธ์ไม่มีหน้าที่เผยแพร่ ผู้เผยแพร่ไม่มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์

36. ข้อความใดเป็นการประชาสัมพันธ์

         (ก)  น้ำมันขึ้นราคาอีกลิตรละ  50 สตางค์

         (ข)  สบู่หอมไก่ฟ้าขึ้นราคาอีก 1 บาท  แต่เพิ่มคุณค่า 2 บาท

         (ค)  รักเมืองไทย ชูชาติไทย ให้รุ่งเรืองสมเป็นเมืองของไทย

         (ง)  กทม. เพิ่มรถเก็บขยะมูลฝอยอีก  50 คัน

37. ข้อต่อไปนี้ข้อใดเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาพุทธ

         (ก)  เสมาธรรมจักร

         (ข)  ดอกบัว

         (ค)  ต้นโพธิ์

         (ง)  ถูกทุกข้อ

38. ศูนย์กลางของอาณาจักร “ศรีวิชัย” อยู่ที่เมือง

         (ก)  นครปฐม

         (ข)  นครพนม

         (ค)  นครราชสีมา

         (ง)  นครศรีธรรมราช

39. ข้อใดถูกต้องที่สุด

          (ก)  ปัจจุบันมีการดำเนินการโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์

          (ข)  ปัจจุบันมีการดำเนินการประชา สัมพันธ์เพื่อการโฆษณา

          (ค)  ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.

          (ง)  เป็นไปไม่ได้ทั้งข้อ ก. และ ข.

40. MC. ในการประชาสัมพันธ์ ย่อมาจาก

          (ก)  Manager Control

          (ข)  Member of Congress

          (ค)  Master of Ceremonies

          (ง)  Master of Coordination

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

admin 2011-10-24 21:51
41. การจัดแถลงข่าวออกโทรทัศน์ ข้อใดถูกที่สุด

          (ก)  ควรแจกเนื้อหาข่าวให้สื่อมวลชนหลังการถ่ายทำแล้ว เพราะถ้าแจก

                 ก่อนสื่อมวลชนจะรีบกลับ

          (ข)  หน่วยงานประชาสัมพันธ์ ควรถ่ายวีดีทัศน์ให้กับสื่อมวลชน สถานีที่

                  มิได้มาทำข่าวด้วย แต่ห้ามติดตั้งตราสถานี (Logo) ของสถานีนั้น

                  ให้ปรากฏเบื้องหน้าผู้แถลงข่าว  เพราะสถานีนั้นมิได้มา

          (ค)  การแถลงข่าว ที่มีผู้ใหญ่ของงานหลายคนร่วมอยู่ด้วย ควรให้เกียรติได้พูดแถลงทุกคน

           (ง)  ควรจัดน้ำดื่มให้ผู้แถลงข่าวด้วย

42. สถานีวิทยุกรุงเทพมหานคร

           (ก)  ตั้งอยู่ที่ใต้สะพานพระพุทธยอดฟ้า คลื่นความถี่ FM 864

            (ข)  ตั้งอยู่ที่สวนสราญรมย์  คลื่นความถี่ AM 864

            (ค)  ตั้งอยู่ในศาลาว่าการ กทม.  คลื่นความถี่ FM 864

            (ง)  ตั้งอยู่ที่สวนลุมพินี  คลื่นความถี่ AM 864

43. รายการ “เมืองหลวงของเรา”  ซึ่งปกติ ผว.กทม. จะปออกรายการโทรทัศน์ทุกวันจันทร์แรกของเดือนที่

            (ก)  ช่อง 11 เวลา 20.30 – 21.30 น.

            (ข)  ช่อง   3 เวลา 21.00  – 22.00 น.

            (ค)  ช่อง 11 เวลา 21.00 – 22.00 น.

            (ง)  ช่อง    7 เวลา 20.30 – 21.30 น.

44. ก่อนที่คนจะให้ความร่วมมือและสนับสนุน ควรดำเนินการอย่างไร

           (ก) ให้ความเข้าใจ เพื่อเกิดการยอมรับและรับรู้

           (ข)  ให้การรับรู้ อันนำไปสู่การรับรู้และเข้าใจ

           (ค)  ต้องให้ยอมรับก่อน จึงจะนำไปสู่การรับรู้ และเข้าใจ

           (ง)  ต้องให้รับรู้ก่อน จึงจะเข้าใจและยอมรับ

45. ข้อใดถูก

           (ก)  การประชาสัมพันธ์ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาอันรวดเร็ว    

                  โดยทุ่มทุนระยะสั้น ๆ ก็พอ

           (ข)  ในช่วงเวลาที่เกิดความเข้าใจผิดจนสับสนวุ่นวาย เหมาะที่สุดในการประชาสัมพันธ์                                                

                    เพราะผู้คนขาดสติ ชักจูงได้ง่าย

            (ค)  เรื่องจริงที่เกิดขึ้น ต้องพูดหมดทุกเรื่อง เพราะการประชาสัมพันธ์คือการพูดความจริง

            (ง)  ไม่มีข้อใดถูก

46. คำว่า Image ที่ใช้ในข้อความข้างล่างนี้ ข้อใดถูก

            (ก)  กรมตำรวจกำลังเร่งสร้างภาพพจน์ใหม่

            (ข)  เขาประพฤติตนไม่ดี ทำให้เสียภาพพจน์ข้าราชการ กทม.      

            (ค)  ภาพพจน์ของหญิงไทยใน สายตาชาวต่างประเทศ กำลังเป็นไปในทางไม่สู้ดีนัก

             (ง)  ไม่มีข้อใดถูก

47. สปอตโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ที่หน่วยงานราชการขอความร่วมมือจากสถานีโทรทัศน์ โดยทั่วไป

            (ก)  กำหนดความยาวไม่เกิน 1 นาที

            (ข)  กำหนดความยาวไม่เกิน  30 วินาที

            (ค)  กำหนดความยาวไม่เกิน 45 วินาที

            (ง)  กำหนดความยาวไม่เกิน 3 นาที

48. อัตราค่าโฆษณาทางโทรทัศน์ปัจจุบันช่วงเวลาใดที่แพงที่สุด คือ

          (ก)  ก่อนเสนอข่าวประจำวัน

          (ข)  หลังเสนอข่าวประจำวัน

          (ค)  ระหว่างข่าวประจำวัน

          (ง)  ระหว่างการถ่ายทอดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล

49. ปัญหาที่สร้างความกังวลใจแก่ผู้ทำการโฆษณาทางโทรทัศน์ปัจจุบันคือ

          (ก)  ค่าโฆษณาแพงมาก

          (ข)  โทรทัศน์มีหลายช่องเกินไป

          (ค)  โฆษณามากเกินไป

          (ง)  Remote Control

50. การเลือกตั้งซ่อมในเขตเลือกตั้งที่ 1 กทม.นั้น การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิมากที่สุด ควรกระทำดังนี้

          (ก)  ประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์เป็นหลัก

          (ข)  ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุเป็นหลัก

          (ค)  ประชาสัมพันธ์ด้วยแผ่นป้าย  คลัชเอาต์

           (ง)  การแจกแผ่นพับ แผ่นปลิว และเชิญชวนตามบ้าน

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

356w89xqs 2012-02-23 01:30
000000000

admin 2013-01-14 10:23
0000000000

decho 2013-11-05 08:19
1111111111111


เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบนักวิชาการประชาสัมพันธ์ ท้องถิ่น อบต.เทศบาล --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.024157 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us