เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบภาค ก (กพ) ปี 2556 ลับมากๆ --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบ (ภาค ก.) ก.พ. 2558 -> แนวข้อสอบภาค ก (กพ) ปี 2556 ลับมากๆ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

<<  1   2   3  >>  Pages: ( 3 total )

sk5730 2011-05-25 10:51

แนวข้อสอบภาค ก (กพ) ปี 2556 ลับมากๆ

รบกวนขอเฉลยดว้ยครับ songkran658@hotmail.com

ametennis 2011-05-25 20:55
ขอเฉลยด้วยค่ะ prince_of_tennis18@hotmail.com

srrk 2011-05-27 02:17
ขอบคุณมากค่ะ

ปล.มีเฉลยไหมค่ะ

srrk 2011-05-27 02:32
ขอบคุณค่ะ

0404 2011-05-27 08:14
ขอบคุณค่ะ

ม่อน 2011-05-27 12:43
อยากรู้เฉลยข้อสอบ mon_kaichon@hotmail.com

benya 2011-05-28 15:30
รบกวนขอเฉลยด้วยนะคะ benyapha_vk@hotmail.com ขอบคุณมากค่ะ

karo 2011-05-28 17:33
ไม่เห็นมีเฉลยเรยคะ

mnattwo 2011-05-29 00:23
สวัสดีครับผทเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่คือว่าผมจะสมัครพนักงานการเลือกตั้งของ กกต แต่ผมยังไม่ผ่านภาค ก เลย ก็เลยอยากได้แนวข้อสอบภาค ก เด็ดๆไว้ใช้อ่านสอบ
mnattwo@gmail.com

llchivasll 2011-05-31 15:15
โหลดไม่ได้อะคับ

nopnp24 2011-06-07 15:39
ขอบคุณคราบ

bb@tt 2011-06-08 09:22
ขอเฉลยด้วยคะ btaramust@hotmail.com

changyaput 2011-06-08 11:55
ขอบคุณจังๆๆ

jan97 2011-06-09 14:32
แนวข้อสอบ ภาค ก กพ 54

timmy007 2011-06-11 12:21
ขอเฉลยด้วยครับ

jan_janjira 2011-06-11 21:47
ขอเฉลยด้วยค่ะ  ช่วยส่งมาที่เมล์นี้นะคะ

jan_janjira@windowslive.com

ขอบคุณมากๆค่ะ

t_ook 2011-06-13 13:15
ขอเฉลยด้วยคะ
ขอบคุณ  tu_k_ta@hotmail.com

sasila 2011-06-13 13:22
ขอแนวข้อสอบพร้อมเฉลยด้วยคนคะ minjuhe@hotmail.com

nannyjung 2011-06-14 21:21
ขอบคุณค่ะ

pangpungun 2011-06-16 20:15
ตอนแรกก็นึกว่าแบ่งๆๆข้อสอบให้รุ่นน้องที่แท้ก็เน้นขายของตัวเอง

powijit 2011-06-17 13:37
มีเฉลยมั้ยค่ะ

windy 2011-06-18 13:18
ขอเฉลยด้วยค้า ขอบคุณมากๆๆค่ะ

jirasak11 2011-06-18 15:52
แนวข้อสอบวิชาชีพครู
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สดเพียงข้อเดียว
1. พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียนเกิดจากสาเหตุใด?
   ก.ไม่ได้เรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง          ข.มีพ่อแม่คอยเคี่ยวเข็ญ
   ค.สิ่งแวดล้อมชักจูง                                ง.มีจริยธรรมต่ำ
   ตอบ ง. มีจริยธรรมต่ำ
2. คุณธรรมสำหรับครูคือข้อใด?
   ก. คุณงามความดีของคนที่เป็นครู          ข. มีพฤติกรรมที่ดีเป็นที่ยอมรับของสังคม
   ค. มีความเสียสละมีความยุติธรรม          ง. ถูกทุกข้อ
   ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
3. จริยธรรม ตามพจนานุกรมราชบัญฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึงข้อใด?
   ก. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ          ข. คำสั่งสอน
   ค. หลักปฏิบัติในทางศาสนา          ง. ไม่มีข้อถูก
   ตอบ ก. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ
4. ความรู้จริยธรรม หมายถึงข้อใด?
   ก. การมีความรู้สึกต่อพฤติกรรมต่างๆ
   ข. การแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่อสังคม
   ค. ความรู้เกี่ยวกับสังคมสามรถบอกได้ว่า การกระทำใดดี การกระทำใดไม่ดีเหมาะสมมากน้อยเพียงใด www.actcorner.com
   ง. เหตุผลที่ใช้เป็นเกณฑ์ใสการเลือกหรือไม่เลือกกระทำ
   ตอบ ค. ความรู้เกี่ยวกับสังคมสามรถบอกได้ว่า การกระทำใดดี การกระทำใดไม่ดีเหมาะสม
                     มากน้อย   เพียงใด
5. พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึงข้อใด?
   ก. การแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของสังคมและปฏิเสธการแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสังคม
   ข. เบื้องหลังการกระทำของบุคคลใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกกระทำ
   ค. ความรู้สึกต่อพฤติกรรมต่างๆ ในทางที่ชอบหรือไม่ชอบ
   ง. ไม่มีข้อถูก
   ตอบ ก. การแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของสังคมและปฏิเสธการแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
                     ของสังคม
6. ความสัมพันธ์ของคุณธรรมและจริยธรรมหมายถึงข้อใด?
   ก. เป็นเรื่องเดียวกัน             ข. เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน
   ค. เป็นเรื่องการกระทำของบุคคล          ง. เป็นเรื่องที่อยู่ในจิตใจของบุคคล
   ตอบ ข. เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน
7. พัฒนาการทางจริยธรรม หมายถึงข้อใด?
   ก. 2 ขั้น          ข. 3 ขั้น         ค. 4 ขั้น          ง. 5 ขั้น
   ตอบ ข. 3 ขั้น
8. ขั้นก่อนจริยธรรมของPaigaetหมายถึงข้อใด? อ.วันนรัตน์ เเอ๊คกรุ๊ป
   ก. ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 0-2 ปี
   ข.ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 2-6  ปี
   ค.ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 6-10 ปี
   ง.ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 10-15 ปี
   ตอบ ก. ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 0-2 ปี
9. ขั้นการให้เหตุผลเชิงพฤติกรรมของ Kohlberg ระดับตามเกณฑ์สังคม อายุ 10-13 ปีตรงกับข้อใด?
   ก. การหลบหลีกการลงโทษ          ข. การแสวงหารางวัล
   ค. การทำตามสิ่งที่ผู้อื่นเห็นชอบ          ง. การทำตามคำมั่นสัญญา
   ตอบ ค. การทำตามสิ่งที่ผู้อื่นเห็นชอบ
10. ขั้นการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของ Kohlbergขั้นที่ 6 หมายถึงข้อใด?
   ก. การยึดถืออุดมคติสากลหรือจริยธรรมสากล(วัยผู้ใหญ่)
   ข. การทำหน้าที่ทางสังคมหรือระบบสังคมและมโนธรรม
   ค. การทำตามคำสัญญาและสิทธิ
   ง. การแสวงหารางวัลหรือการตอบสนองตามความต้องการ
   ตอบ ก.การยึดถืออุดมคติสากลหรือจริยธรรมสากล(วัยผู้ใหญ่)
11. คุณธรรมข้อใดไม่จัดอยู่ตามแนวคิด อริสโตเติล?
   ก. ความรอบคอบ             ข. การรู้จักประมาณ
   ค. การอดทน                ง. ความยุติธรรม
   ตอบ ค. การอดทน
12. พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัส”การรู้จักข่มใจ”หมายถึงข้อใด?
   ก. ความจริงใจต่อตนเอง            ข. การรู้จักฝึกใจตนเอง
   ค. การประพฤติปฏิบัติต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์      ง. รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนร่วม
   ตอบ ข. การรู้จักฝึกใจตนเอง
13. สังคหวัตถุ 4 คือ คุณธรรมในข้อใด?
   ก. เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน          ข. เป็นเครื่องทำให้ประสบความสำเร็จ
   ค. เป็นคุณธรรมของผู้ครองเรือน         ง. เป็นคุณธรรมของผู้เป็นผู้ใหญ่
   ตอบ ก. เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน
7. พัฒนาการทางจริยธรรม หมายถึงข้อใด?
   ก. 2 ขั้น          ข. 3 ขั้น         ค. 4 ขั้น          ง. 5 ขั้น
   ตอบ ข. 3 ขั้น
8. ขั้นก่อนจริยธรรมของPaigaetหมายถึงข้อใด?
   ก. ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 0-2 ปี
   ข.ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 2-6  ปี
   ค.ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 6-10 ปี
   ง.ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 10-15 ปี
   ตอบ ก. ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 0-2 ปี
9. ขั้นการให้เหตุผลเชิงพฤติกรรมของ Kohlberg ระดับตามเกณฑ์สังคม อายุ 10-13 ปีตรงกับข้อใด?
   ก. การหลบหลีกการลงโทษ          ข. การแสวงหารางวัล
   ค. การทำตามสิ่งที่ผู้อื่นเห็นชอบ          ง. การทำตามคำมั่นสัญญา
   ตอบ ค. การทำตามสิ่งที่ผู้อื่นเห็นชอบ
10. ขั้นการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของ Kohlbergขั้นที่ 6 หมายถึงข้อใด?
   ก. การยึดถืออุดมคติสากลหรือจริยธรรมสากล(วัยผู้ใหญ่)
   ข. การทำหน้าที่ทางสังคมหรือระบบสังคมและมโนธรรม
   ค. การทำตามคำสัญญาและสิทธิ
   ง. การแสวงหารางวัลหรือการตอบสนองตามความต้องการ
   ตอบ ก.การยึดถืออุดมคติสากลหรือจริยธรรมสากล(วัยผู้ใหญ่)
11. คุณธรรมข้อใดไม่จัดอยู่ตามแนวคิด อริสโตเติล?
   ก. ความรอบคอบ             ข. การรู้จักประมาณ
   ค. การอดทน                ง. ความยุติธรรม
   ตอบ ค. การอดทน
12. พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัส”การรู้จักข่มใจ”หมายถึงข้อใด?
   ก. ความจริงใจต่อตนเอง            ข. การรู้จักฝึกใจตนเอง
   ค. การประพฤติปฏิบัติต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์      ง. รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนร่วม
   ตอบ ข. การรู้จักฝึกใจตนเอง
13. สังคหวัตถุ 4 คือ คุณธรรมในข้อใด?
   ก. เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน          ข. เป็นเครื่องทำให้ประสบความสำเร็จ
   ค. เป็นคุณธรรมของผู้ครองเรือน         ง. เป็นคุณธรรมของผู้เป็นผู้ใหญ่
   ตอบ ก. เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน

14. คุณธรรมที่ทำให้ประสบความสำเร็จ หมายถึง ข้อใด?
   ก. พรหมวิหาร 4                ข. สังคหวัตถุ 4
   ค. ธรรมของฆราวาส 4             ง. อิทธิบาท 4
   ตอบ ง. อิทธิบาท 4
15. การที่คนเรารู้จักแยกแยะว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นแห่งเหตุตรงกับสัปปุริธรรม 7 ข้อใด?
   ก. อัตตญญุตา                ข. ธัมมัญญุตา
   ค. อัตถัญญตา                ง. มัตตัญญุตา
   ตอบ ข. ธัมมัญญุตา

แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 1-9
จำหน่ายเอกสารติวแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 1-9
ทั่วประเทศที่กำลังเปิดสอบสำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
เป็นไฟล์เอกสารส่งทันทีรวดเร็วได้อ่านสอบเร็วไม่ต่อรอรวบรวมจากหนังสือมากกว่า สิบเล่ม
และแนวข้อสอบเก่าครูผู้ช่วยมากกว่ากว่า 3,000 ข้อตลอดจนแนววิชาเอกที่จะสอบ
มาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู  
มาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร
มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู
มาตรฐานที่5 การวัดและการประเมินผล
มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน
มาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา
มาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
มาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   350   บาทกรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 568-2-11104-8 ธ.กสิกรไทย  โรตัส รังสิต
  ออมทรัพย์  โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  080-3227866  จิระศักดิ์
สนใจสั่งซื้อมาที่  jirasak_pay@hotmail.com

kartoon 2011-06-18 21:14
ขอบคุณมากค่ะ

numta 2011-06-19 11:16
Thank you

kookkikkik 2011-06-19 19:20
แนวข้อสอบกพ.54
Amlomly_gg@hotmail.com

kpk 2011-06-19 22:41
ขอบคุณมากๆค่ะ

yoshijikung 2011-06-21 09:45
รบกวนขอเฉลยและวิธีคิดด้วยครับ ชุด 1-6 ขอบคุณครับ yo_man.77@hotmail.com

film 2011-06-23 03:08
ขอคุณนะค่ะ  แล้วเฉลยดูจากที่ไหนเอ่ย

film 2011-06-23 03:09
ขอคุณนะค่ะ  แล้วเฉลยดูจากที่ไหนเอ่ย  รบกวน  chinno-suke@hotmail.com หน่อยนะค่ะ

admin 2011-06-24 01:57

VCD ติวสอบ กพ. ภาค ก ที่กำลังเปิดสอบ
VCD ติวสอบภาค ก.พ.ปี ที่เปิดสอบทั่วประเทศ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติว และการติวสอบต้องใช้เวลาและเงินจำนวนมาก
แต่จะดีไหมถ้าท่านสามารถติวสอบเองได้จากที่บ้านด้วยเครื่องเล่น VCD ที่บ้านท่าน
สนใจสั่งซื้อมาที่  unverlive@hotmail.com

ระบุที่อยู่ในการจัดส่งมาให้ชัดเจน และชำระเงินตามหมายเลขข้างล่าง

รวมเอกสารแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ส่งทางโปรษณีย์
รวมจากการติว VCD 10 แผ่น ในราคาเพียงชุดละ 1550 บาท
แถมฟรีแนวข้อสอบเก่าและวิธีการทำ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบภาค ก (กพ.)
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ ทั้งข้อสอบเก่าๆที่เคยออก
สนใจสั่งซื้อมาที่  
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาทสนใจสั่งซื้อมาที่ unverlive@hotmail.com
ดาวน์โหลดเพิ่มเติมที่ www.caithai1.com

ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
สนใจสั่งซื้อมาที่ unverlive@hotmail.com
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าบริการที่
282-206542-4 ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาโลตัสหลักสี่ ออมทรัพย์ ปริญญา สุโพธิ์ (parinya supho)
โอนเงินสร็จโทรแจ้ง 0884977046

admin 2011-06-24 01:59
VCD ติวสอบ กพ. ภาค ก ที่กำลังเปิดสอบ
VCD ติวสอบภาค ก.พ.ปี ที่เปิดสอบทั่วประเทศ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติว และการติวสอบต้องใช้เวลาและเงินจำนวนมาก
แต่จะดีไหมถ้าท่านสามารถติวสอบเองได้จากที่บ้านด้วยเครื่องเล่น VCD ที่บ้านท่าน
สนใจสั่งซื้อมาที่  unverlive@hotmail.com

ระบุที่อยู่ในการจัดส่งมาให้ชัดเจน และชำระเงินตามหมายเลขข้างล่าง

รวมเอกสารแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ส่งทางโปรษณีย์
รวมจากการติว VCD 10 แผ่น ในราคาเพียงชุดละ 1550 บาท
แถมฟรีแนวข้อสอบเก่าและวิธีการทำ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบภาค ก (กพ.)
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ ทั้งข้อสอบเก่าๆที่เคยออก
สนใจสั่งซื้อมาที่  
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่ unverlive@hotmail.com
ดาวน์โหลดเพิ่มเติมที่ www.caithai1.com

ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
สนใจสั่งซื้อมาที่ unverlive@hotmail.com
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าบริการที่
282-206542-4 ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาโลตัสหลักสี่ ออมทรัพย์ ปริญญา สุโพธิ์ (parinya supho)
โอนเงินสร็จโทรแจ้ง 0884977046

bjuver 2011-06-26 23:17
ขอเฉลยทั้ง6ชุดด้วยครับ juver_b@hotmail.com ขอบคุณครับ

hanajayo 2011-06-28 12:06
ขอเฉลยด้วยคร่า  annannja@hotmail.com  ขอบคุณค่ะ

jeraporn 2011-07-09 01:00
ขอเฉลย test1- test6 ด้วยค่ะ รบกวนส่งมาที่  tan_maii@hotmail.com  ขอบคุณนะค่ะ

l2omance20 2011-07-09 16:46
ขอบคุณมากนะครับสำหรับแนวข้อสอบ จะเป็นประโยชน์มาก  และเป็นกำลังใจให้กับทุกท่าน
ฝากรบกวนผู้ดูแลด้วยนะครับ อยากได้เฉลยข้อสอบรบกวนส่งเฉลยให้หน่อยนะครับ l2omance20@gmail.com

suiiseii 2011-07-10 18:04
ขอบคุณมากครับ รบกวนขอเฉลยทั้ง 6 ชุดด้วยครับผม ขอบคุณครับ
suisei@live.com

pranisa54 2011-07-11 11:01
อยากได้ดทคนิคการทำข้อสอบค่ะ

ฟาม 2011-07-11 21:21
ขอบคุณค่ะ

taitan 2011-07-12 12:46
ขอบคุณครับ  อยากได้เฉลยด้วยครับ

mayza5252818 2011-07-12 14:51
ขอเฉลยด้วยครับ Supermay_1@hotmail.com

nutticha 2011-07-12 16:01
ขอด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ k_nutticha@hotmail.com

hikky 2011-07-13 10:15
รบกวนขอเฉลยด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
t_pimmart@hotmail.com

kongsong 2011-07-13 14:08
ขอเฉลยข้อสอบทั้ง 6 ชุดด้วยจ๊ะ

akari007 2011-07-14 12:57
ขอเฉลยด้วยคะ bew_lifestyle@hotmail.com

eminem 2011-07-15 09:43
มี vcd ป่าวคับ

paenoy 2011-07-16 14:24
ขอบคุณมาก

parksonsu 2011-07-16 15:29
ขอด้วยครับ [url=tik-_-msn@hotmail.com]tik-_-msn@hotmail.com[/url]

parksonsu 2011-07-16 15:30
ขอด้วยครับ tik-_-msn@hotmail.com

theerayuth 2011-07-19 18:06
ขอเฉลย test1- test6 ได้ไหมคับ ส่งมาที่ vayu99_b@hotmail.com


เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบภาค ก (กพ) ปี 2556 ลับมากๆ --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.056705 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us