เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบกรมทางหลวง ทุกตำแหน่ง 2556 --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> ขอข้อสอบ-แจกข้อสอบ-สอบถามแนวข้อสอบที่กำลังเปิดสอบ -> แนวข้อสอบกรมทางหลวง ทุกตำแหน่ง 2556 [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-11-04 00:45

แนวข้อสอบกรมทางหลวง ทุกตำแหน่ง 2556

 

1. พระราชบัญญัติทางหลวง .. 2535

ก.  1 เมษายน พ.ศ. 2535 ค.  3 เมษายน พ.ศ. 2535

ข.  2 เมษายน พ.ศ. 2535 ง.  4 เมษายน พ.ศ. 2535

ตอบ ข.2 เมษายน พ.ศ. 2535

2. ทางหลวงหมายความว่า

ก. ทางหรือถนนซึ่งจัดไว้เพื่อประโยชน์ในการจราจรสาธารณะทางบกไม่ว่าในระดับพื้นดิน ใต้หรือเหนือพื้นดิน 

ข. สิ่งอื่นอันเป็นอุปกรณ์งานทางบรรดาที่มีอยู่หรือที่ได้จัดไว้ในเขตทางหลวงเพื่อประโยชน์แก่งานทางหรือผู้ใช้ทางหลวงด้วย

ค. กิจการใดที่ทำเพื่อหรือเนื่องในการสำรวจการก่อสร้างการขยาย การบูรณะ หรือการบำรุงรักษาทางหลวง หรือการจราจรบนทางหลวง

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง.ถูกทุกข้อ

3. ส่วนหนึ่งของทางหลวงที่ทำหรือจัดไว้เพื่อการจราจรของยานพาหนะ เรียกว่า

ก. ทางขนาน ค. ทางจราจร

ข. ไหล่ทาง ง. ทางเท้า

ตอบ ค. ทางจราจร

4. ส่วนหนึ่งของทางหลวงที่อยู่ติดต่อกับทางจราจรทั้งสองข้าง เรียกว่า

ก. ทางขนาน ค. ทางจราจร

ข. ไหล่ทาง ง. ทางเท้า

ตอบ ข.ไหล่ทาง

5. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติทางหลวง .. 2535

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ค. นายกรัฐมนตรี

ง. ถูกทั้ง  และ 

ตอบ ง.ถูกทั้ง  และ 

6. พระราชบัญญัติทางหลวง .. 2535 มีกี่หมวด กี่มาตรา

ก. 4 หมวด 1 บทเฉพาะกาล  75 มาตรา ค. 5 หมวด 1 บทเฉพาะกาล 75 มาตรา 

ข. 4 หมวด 1 บทเฉพาะกาล 76 มาตรา ง. 5 หมวด 1 บทเฉพาะกาล 76 มาตรา 

ตอบ ก.4 หมวด 1 บทเฉพาะกาล 75 มาตรา 

7. ทางหลวงมีกี่ประเภท

ก. 3 ประเภท ค.  5 ประเภท

ข. 4 ประเภท ง.  6 ประเภท

ตอบ ค.  5 ประเภท

8. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของทางหลวง

ก. ทางหลวงแผ่นดิน ค.ทางหลวงพิเศษ

ข. ทางหลวงประเทศ ง. ทางหลวงชนบท

ตอบ ข.ทางหลวงประเทศ

มาตรา ๖  ทางหลวงมี ๕ ประเภท คือ

(๑) ทางหลวงพิเศษ

(๒) ทางหลวงแผ่นดิน

(๓) ทางหลวงชนบท

(๔) ทางหลวงท้องถิ่น

(๕) ทางหลวงสัมปทาน

9. ทางหลวงที่จัดหรือทำไว้เพื่อให้การจราจรผ่านได้ตลอดรวดเร็วเป็นพิเศษ คือทางหลวงประเภทใด

ก. ทางหลวงพิเศษ ค. ทางหลวงสัมปทาน

ข. ทางหลวงแผ่นดิน ง. ทางหลวงชนบท

ตอบ ก.ทางหลวงพิเศษ

10. ทางหลวงสายหลักที่เป็นโครงข่ายเชื่อมระหว่างภาค จังหวัด อำเภอ ตลอดจนสถานที่ที่สำคัญ คือทางหลวงประเภทใด

ก. ทางหลวงพิเศษ ค. ทางหลวงสัมปทาน

ข. ทางหลวงแผ่นดิน ง. ทางหลวงชนบท

ตอบ ข.ทางหลวงแผ่นดิน

 

 

 

11. ทางหลวงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ขยาย บูรณะและบำรุงรักษา และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงท้องถิ่น คือทางหลวงประเภทใด

ก. ทางหลวงพิเศษ ค. ทางหลวงสัมปทาน

ข. ทางหลวงท้องถิ่น ง. ทางหลวงชนบท

ตอบ ข.ทางหลวงท้องถิ่น

12. ทางหลวงที่กรมทางหลวงชนบทเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ขยาย บูรณะและบำรุงรักษา และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงชนบท

คือทางหลวงประเภทใด

ก. ทางหลวงพิเศษ ค. ทางหลวงสัมปทาน

ข. ทางหลวงท้องถิ่น ง. ทางหลวงชนบท

ตอบ ง. ทางหลวงชนบท

13. ใครเป็นผู้จัดให้ลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด

ก. นายอำเภอ ค. อธิบดีกรมทางหลวง

ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด ง. อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

ตอบ ข.ผู้ว่าราชการจังหวัด


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ กรมทางหลวง ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- สาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- จรรยาบรรณข้าราชการกรมทางหลวง
- ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
แนวข้อสอบ พรบ.ทางหลวง พศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบเฉพราะตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
 1. พนักงานบริการ 
 2. พนักงานธุรการ 
 3. พนักงานขับรถและควบคุมเครื่องจักร 
 4. พนักงานเครื่องกลด 
 5. พนักงานโยธา 
 6. พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร 

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
 
 สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี 
เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ decho.by@hotmail.com


admin 2012-11-26 16:33

กรมทางหลวง
กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในสังกัดสำนัก ทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) จำนวน 6 ตำแหน่ง 51 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 - 19 เมษายน 2556มทางหลวง รับสมัครสอบ เข้ารับราชการ 2556 กรมทางหลวง สมัครงาน 2556 กรมทางหลวง เปิดสอบ 2556

ตำแหน่งที่รับสมัคร

 1. พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา
 2. พนักงานธุรการ จำนวน 18 อัตรา
 3. พนักงานขับรถและควบคุมเครื่องจักร จำนวน 9 อัตรา
 4. พนักงานเครื่องกลด จำนวน 2 อัตรา
 5. พนักงานโยธา จำนวน 19 อัตรา
 6. พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา
 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

admin 2013-04-05 12:08
111111111111

decho 2014-06-12 20:40
11111111111


เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบกรมทางหลวง ทุกตำแหน่ง 2556 --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.062546 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us