เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบพลขับรถ เสมียน กรมการสารวัตรทหารบก --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบ นายร้อย จปร. นายสิบ ตำรวจ พยาบาล -> แนวข้อสอบพลขับรถ เสมียน กรมการสารวัตรทหารบก [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-12-04 14:08

แนวข้อสอบพลขับรถ เสมียน กรมการสารวัตรทหารบก

1. คำศัพท์การสะกดคำ

 1. คำใดเขียนผิด
  ก. บันได ข. บันทึก ค. บันลือ ง. บันเทิง จ. บันจุ
 2. คำใดเขียนถูก
  ก. หมาใน ข. เหล็กใน ค. ฝ้ายใน ง. ปลาไน จ. นางใน
 3. ข้อใดเขียนผิดทั้งหมด
  ก. มัธยัสถ์ สับปะรด พหูสูต ข. สายสิญจน์ พิศูจน์ อาคเนย์
  ค. เบญจเพส สารวัด ปาฏิหาริย์ ง. ทรรศนะ อีสาน บันดาล
  จ. สังเกต สังวร ผลานิสงส์
 4. เดือนเมษายนใช้อักษรย่อว่าอย่างไร
  ก. เมษา. ข. เม.ษ. ค. เมษา ง. เม.ย. จ. ม.ย.
 5. ข้อใดใช้ตัวการันต์ผิด
  ก. รามเกียรติ์ ข. สิงโต ค. เทเวศร์ ง. วันศุกร์ จ. พระลักษณ์
 6. คำว่า ป.ล. ในตอนท้ายจดหมายย่อมาจากคำใด
  ก. โปรดอย่าลืม ข. ปัจฉิมลักษณ์ ค. ปัจฉิมลิขิต ง. ปฐมลักจณา
  จ. ข้อ ข. ค. ถูก
 7. ข้อใดสะกดผิดจากพจนานุกรม
  ก. ผาสุก ข. สุขสบาย ค. ทุกข์สุข ง. ความสุข จ. เป็นสุข
 8. ข้อใดเขียนผิด
  ก. จะไปหรือ จ. จะไปหรือไม่  ค. จะไปหรือยัง ง. จะไปหรือไม่ไปก็ได้
  จ. จะไปหรืออย่างไร
 9. ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา เขียนย่ออย่างไร
  ก. ปกศ. ข. ปก.ศ. ค. ป.ก.ศ. ง. ป.กศ. จ. ข้อ ก. ข. ถูก

2. การอ่านคำ

 1. การส่งเสริมให้อ่านในใจดีกว่าการอ่านออกเสียง เพราะเหตุใด
  ก. อ่านได้ถูกต้อง ข. อ่านได้เร็ว ค. อ่านได้สมบูรณ์ ง. อ่านได้สะดวก
  จ. ข้อ ก. และ ข. ถูก
 2. คำในข้อใดอ่านผิด
  ก. ดาษดา อ่านว่า ดาด-สะ-ดา ข. สัปเหร่อ อ่านว่า สับ-ปะ-เหร่อ
  ค. ตุ๊กตา อ่านว่า ตุ๊ก-กะ-ตา ง. สัปดาห์ อ่านว่า สับ-บะ-ดา
  จ. คมนาคม อ่านว่า คะ-มะ-นา-คม
 3. พระสงฆ์อาพาธ หมายความว่าอย่างไร
  ก. ตาย ข. เป็นอัมพาต ค. ป่วย ง. นอน จ. สวดมนต์
 4. คำใดเป็นคำไทยแท้
  ก. ตำรวจ ข. เจริญ ค. มะพร้าว ง. กีฬา จ. ศาลา
 5. นาคีมีพิษเพี้ยง สุริโย
   เลื้อยบ่ทำเดโช แช่มช้า
  ข้อความนี้ตรงกับคำว่าอย่างไร
  ก. คบคนพาลพาลพาไปหาผิด ข. น้ำนิ่งไหลลึก
  ค. เพชรตัดเพชร ง. ผ้าขี้ริ้วห่อทอง
  จ. เพชนในตม
 6. รู้น้อยว่ามากรู้ เริงใจ
  ข้อความนี้ตรงกับข้อความใด
  ก. มดแดงเผ้ามะม่วง ข. หมาเห่าไม่กัด ค. ปลากระดี่ได้น้ำ 
  ง. อึ่งอ่างใต้กะลาครอบ จ. คางคกขึ้นวอ
 7. คำที่หมายถึงเทศกาลทำบุญเดือนสิบ คือข้อใด
  ก. ศาสตร์ ข. ศาสน์ ค. สาด ง. สารท จ. สาทร์
 8. คำศัพท์ข้อใดที่มีความหมายถึงเครื่องใช้ของพระสงฆ์ 8 อย่าง
  ก. เครื่องบริขาร ข. บริวารกฐิน ค. เครื่องกฐิน ง. อัฐบริขาร
  จ. เครื่องบริวาร
 9. วันที่ 2 เมษายน เป็นวันคล้ายวันเกิดสมเด็จพระเทพรัตนสุดา คำที่ใช้ตัวกนา ควรใช้คำใดจึงจะถูกต้อง
  ก. วันพระราชสมภพ ข. วันบรมราชสมภพ ค. วันสมภพ ง. วันประสูติ 
  จ. วันราชสมภพ
 10. เจ้าพระยารามราฆพตายหลังจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวตาย คำที่ใช้ตัวหนาควรใช้คำใด
  ก. ถึงแก่พิราลัย สวรรคต ข. ถึงแก่กรรม สวรรคต
  ค. ถึงแก่อสัญกรรม ทิวงคต ง. ถึงแก่พิราลัย สิ้นพระชนม์
  จ. ถึงแก่อนิจกรรม สิ้นพระชนม์
  3. ความหมายของคำหรือกลุ่มคำ

 1. ข้อใดที่ต้องอ่านคำ อัปลักษณ์ ว่า อับ-ปะ-หลัก
  ก. ไม่มีรูปทรงองค์เอวอ้วน พิศไหนแล้วล้วนอัปลักษณ์
  ข. ระตูรำพึงถึงองค์ ด้วยรูปทรงอัปลักษณ์หนักหนา
  ค. ด้วยแม่กลับอัปลักษณ์เป็นยักษ์ร้าย ก็ฟูมฟายชลนาโศกาลัย
  ง. พ่อทูนหัวกลัวน้องนี้มั่นคง ด้วยรูปทรงอัปลักษณ์เป็นยักษ์มาร
  จ. ข้อ ก. ข. ถูก
 2. ข้อใดอ่านผิด
  ก. กรณียกิจ อ่านว่า กอ-ระ-นี-ยะ-กิด ข. กำราบ อ่านว่า กำ-ราบ
  ค. บำราศ อ่านว่า บำ-ราด ง. บุตรภรรยา อ่านว่า บุด-ตระ-พัน-ยา
  จ. สำเร็จ อ่านว่า สำ-เหร็ด
 3. ข้อใดเป็นคำที่มี 3 พยางค์
  ก. ภูมิรู้ ข. อัศจรรย์ ค. สังขยา ง. มัสมั่น จ. ข้อ ข. ค. และ ง. ถูก
 4. คำว่า ตัดผม ราชาศัพท์ใช้กับพระเจ้าแผ่นดิน ได้แก่ข้อใด
  ก. ทรงเครื่องใหญ่ ข. ทรงสะพัก ค. ทรงเครื่อง ง. ทรงโสกันต์ 
  จ. ทรงบรรทม
 5. เขาพูดเสียดสีฉันบ่อยๆ เราจึงมีเรื่อง.....
  ก. กระทบกระเทียบกันอยู่เสมอ ข. กระทบกระทั่งกันอยู่เสมอ
  ค. กระทบกระเทือนกันอยู่เสมอ ง. กระทบกระแทกกันอยู่เสมอ
  จ. ไม่มีข้อถูก
 6. ขันโตก  คืออะไร
  ก. ภาชนะใส่อาหาร ข. ภาชนะที่วางถ้วยใส่อาหาร
  ค. งานเลี้ยงอาหาร ง. อาหารชนิดหนึ่ง
  จ. ชื่ออาหารชนิดหนึ่ง
 7.  เรียกว่า
  ก. ลากข้าง ข. ไม้หน้า ค. ตีนเหยียด ง. พินธุ์อิ จ. ฟันคู้
 8. มูลพระชิวหา หมายถึง
  ก. ฟัน ข. ลิ้น ค. กรรไกร ง. ลิ้นไก่ จ. เหงือก
 9. ข้อใดมีความหมายไม่เข้าพวก
  ก. กนก ข. เบญจมาศ ค. กะไหล่ ง. อุไร จ. ไม่มีข้อถูก
 10. คำว่า มรรคนายก มีความหมายตรงข้อใด
  ก. ผู้นำทาง ข. ผู้มั่งมี ค. ผู้ร่ำรวย ง. ผู้ใหญ่ จ. ผู้อุปการะ
 11. รักสิบล้อต้องรอสิบโมง คำว่า สิบโมง หมายถึงเวลาใด
  ก. เย็น ข. สาย ค. เช้า ง. บ่าย จ. กลางวัน

จงพิจารณาคำที่เป็นตัวหนาว่ามีความหมายตรงกับคำคู่ใดมากที่สุด ในข้อที่ 31 - 33

 1. พรรค ก. เผยรายชื่อผู้สมัคร ละรอกแรกออกมาแล้ว
  ก. เปิดเผย,บัญชี ข. เสนอ,ชุด ค. ประกาศ, ชุด ง. แจ้ง,บัญชี
  จ. ไม่มีข้อถูก
 2. จุดหมายประการหนึ่งของการศึกษา คือให้ผู้เรียนสามารถเผชิญกับชีวิตภายนอกโรงเรียนและมีจุดยืนของตนเอง
  ก. ต่อสู้,แนวทาง ข. ผจญ,หลักการ ค. ต่อสู้, แนวคิด 
  ง. ผจญ,อุดมคติ จ. พบปะ, ต่อสู้
 3. เราควรจะมีอุดมการณ์ของชีวิตในอันที่จะค้ำจุนบุคคลอื่น
  ก. แนวทาง , เอื้อเฟื้อ ข. ปรัชญา, เจือจาน ค. แนวคิด,เผื่อแผ่ 
  ง. จุดมุ่งหมาย , ช่วยเหลือ จ. จุดยืน, ช่วยเหลือ
 4. ขณะนี้ตำรวจกำลัง......เพื่อหาตัวคนร้ายอยู่ คำที่เหมาะสมที่จะเติมในช่องว่างได้แก่ข้อใด
  ก. สอบสวน ข. สืบสวน ค. ไต่สวน ง. สอบถาม จ. ไต่ถาม
 5. ข้อใดแสดงลักษณะที่เป็นไปโดยไม่ตั้งใจ
  ก. จับแพะชนแกะ ข. จับดำถลำแดง ค. จับพลัดจับผลู  ง. จับปลาสองมือ
  จ. จับปูใส่กระด้ง
 6. ข้อใดใช้คำกำกวม
  ก. เพื่อนข้าพเจ้าประสบอุบัติเหตุขับรถชนต้นไม้ตาย
  ข. เพื่อนเราหาบน้ำแข็งจริง
  ค. ห้ามมิให้วางหาบเร่ในบริเวณนี้
  ง. พ่อแม่ย่อมหวังดีต่อลูกทั้งนั้น
  จ. ฉันอยู่บ้านใกล้โรงเรียน
 7. ในปัจจุบันนี้มีเหตุการณ์และสิ่งใหม่เกิดขึ้นเสมอ เราจะต้อง.....อยู่ตลอดเวลาจึงจะเข้ากับคนอื่นได้
  ก. ปรับตัว ข. ปรับปรุงตัว ค. แปรเปลี่ยนตัว ง. เปลี่ยนแปร
  จ. คงเดิม
 8. กระแสข่าวการเมืองในระยะนี้ค่อนข้างจะ......ทำให้เราอดเป็นห่วงใน......ของบ้านเมืองไม่ได้
  ก. สับสน,เสถียรภาพ ข. อลเวง, สวัสดิภาพ ค. ชุลมุน, สถานภาพ 
  ง. อลหม่าน , สถานการณ์ จ. อับเฉา , พฤติกรรม
 9. คำว่า ลง ในข้อใดมีความหมายว่า ใส่
  ก. คณะกรรมการลงมติเป็นเอกฉันท์ ข. ชาวบ้านลงแหจับปลากัน
  ค. นิสิตลงทะเบียนเรียนหนังสือ ง. พ่อค้าลงเงินตั้งบริษัท
  จ. ฉันลงเรื่อที่ท่าพระจันทร์

 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพลขับรถ เสมียน กรมการสารวัตรทหารบก

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

ประกอบด้วย

- ตำแหน่งพลขับรถ  สอบภาษาไทย ความรู้ทั่วไป  พระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ 

- ตำแหน่งเสมียน สอบภาษาไทย ความรู้ทั่วไป   การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (excel,powerpoint)

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.comเวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบพลขับรถ เสมียน กรมการสารวัตรทหารบก --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.036709 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us