เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุของ อบต.ท้องถิ่น --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบ อปท.เทศบาล อบต. อบจ. กทม. และท้องถิ่นต่างๆ -> แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุของ อบต.ท้องถิ่น [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-12-08 10:53

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุของ อบต.ท้องถิ่น

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538 ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายใด

ก. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2536

ข. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

ค. พระราชบัญญัติสภาตำบลและการบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2534

ง. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2535

ตอบ ข. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

2. การเก็บรักษาพัสดุจะต้องดำเนินการตามข้อใด

ก. เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัย

ข. ตรวจสอบพัสดุให้พร้อมใช้อยู่เสมอ

ค. ซ่อมแซมพัสดุเมื่อเกิดการชำรุด

ง. ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ ก. เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัย

3. ผู้รักษาการตามระเบียบฉบับนี้คือใคร

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ง. ปลัดกระทรวงกลาโหม

ตอบ ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย

4. การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างครั้งหนึ่งโดยวิธีตกลงราคา ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารมีอำนาจภายในวงเงินในการอนุมัติเท่าใด

ก. ไม่เกิน 1,000,000 บาท

ข. ไม่เกิน 500,000 บาท

ค. ไม่เกิน 250,000 บาท

ง. ไม่เกิน 100,000 บาท

ตอบ ก. ไม่เกิน 1,000,000 บาท

5. เงินงบประมาณ หมายความว่า

ก. งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

ค. ถูกทั้ง ข้อ ก. และ ข.

ง. ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ ค. ถูกทั้ง ข้อ ก. และ ข.

6. ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หมายความว่า

ก. พนักงานเทศบาล

ข. พนักงานสุขาภิบาล

ค. พนักงานเมืองพัทยา

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

7. ข้อใดคือเหตุผลที่สามารถให้ยืมหรือนำพัสดุไปใช้ในกิจการได้

ก. เพื่อพัฒนา ส่งเสริมกิจการของประเทศ

ข. เพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ค. เพื่อประโยชน์ของประชาชน

ง. เพื่อพัฒนา ส่งเสริมกิจการของประชาชน

ตอบ ข. เพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

8. ระเบียบฉบับนี้ประกาศไว้ ณ วันที่เท่าใด

ก. วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538

ข. วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2538

ค. วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2538

ง. วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2538

ตอบ ก. วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538

9. คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีหน้าใดต่อไปนี้

ก. เปิดซองใบเสนอราคา

ข. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา

ค. พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจ้างของผู้เสนอราคา

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

10. ถ้ามีผู้เสนอราคาต่ำสุดแล้วไม่ยอมเข้ามาทำสัญญาหรือข้อตกลงกับองค์การบริหารส่วนตำบลในเวลาที่กำหนด คณะกรรมการเปิดซองจะกระทำเช่นไร

ก. เรียกผู้เสนอราคาคนเดิมมาทำสัญญาใหม่

ข. เรียกผู้เสนอราคาคนใหม่ที่ต่ำรายถัดไปมาทำสัญญา

ค. ทำการเปิดซองประมูลใหม่อีกครั้ง

ง. รายงานการประมูลให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบ

ตอบ ข. เรียกผู้เสนอราคาคนใหม่ที่ต่ำรายถัดไปมาทำสัญญา

11. ถ้ามีผู้เสนอราคาเท่ากันหลายราย คณะกรรมการเปิดซองจะกระทำเช่นไร

ก. คณะกรรมการเปิดซองเป็นผู้ตัดสินใจเลือกรายใดรายหนึ่ง

ข. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นผู้ตัดสินใจเลือกรายใดรายหนึ่ง

ค. ทำการเปิดซองประมูลใหม่อีกครั้งจากผู้เสนอราคาที่เท่ากัน

ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ตอบ ค. ทำการเปิดซองประมูลใหม่อีกครั้งจากผู้เสนอราคาที่เท่ากัน

12. ผู้มีอำนาจดำเนินการตามระเบียบนี้ จะมอบอำนาจเป็นหนังสือให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งใดก็ได้โดยให้คำนึงถึงระดับ ตำแหน่ง หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับมอบอำนาจเป็นสำคัญ และให้แนบหนังสือประเภทใดประกอบการเบิกจ่ายเงินทุกครั้ง

ก. ให้แนบหนังสือมอบอำนาจ

ข. ให้แนบสำเนาหนังสือมอบอำนาจ

ค. ให้แนบหนังสือที่ทางราชการออกให้

ง. ให้แนบสำเนาหนังสือที่ทางราชการออกให้

ตอบ ข. ให้แนบสำเนาหนังสือมอบอำนาจ

13. ผู้มีอำนาจหรือหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบนี้ หรือผู้หนึ่งผู้ใดกระทำการโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ถือว่าผู้นั้น

ก. ส่อทุจริ

ข. กระทำผิดวินัย

ค. กระทำผิดตามกฎหมาย

ง. กระทำผิดวินัยตามกฎหมาย

ตอบ ง. กระทำผิดวินัยตามกฎหมาย

14. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคาซึ่งมีราคาไม่เกินกี่บาท

ก. ไม่เกิน  50,000 บาท

ข. ไม่เกิน  40,000 บาท

ค. ไม่เกิน  30,000 บาท

ง. ไม่เกิน  20,000 บาท

ตอบ ก. ไม่เกิน 50,000 บาท

15. ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้ากระทำดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากใคร

ก. รัฐสภา

ข. สภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

ค. สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ง. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ตอบ ค. สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

16. ระเบียบฉบับนี้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศและกิจการของคนไทยตามหลักเกณฑ์ในข้อใดต่อไปนี้

ก. มีประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ข. ห้ามกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ

ค. การเปรียบเทียบราคาให้พิจารณาราคาที่อยู่ในฐานเดียวกัน

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

17. ในกรณีใดที่ให้องค์การบริหารส่วนตำบลส่งเสริมพัสดุที่ผลิตในประเทศ หรือกิจการของคนไทยให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ก. การจ้างที่ไม่สามารถเจรจากับลูกจ้างเรื่องอัตราค่าตอบแทนได้

ข. การจ้างที่ต้องจ่ายค่าตอบแทนสูงเกินควร

ค. การซื้อที่ไม่สามารถเจรจากับแหล่งเงินกู้ได้

ง. การซื้อที่ต้องจ่ายภาษีนำเข้าเกี่ยวกับวัตถุดิบ

ตอบ ค. การซื้อที่ไม่สามารถเจรจากับแหล่งเงินกู้ได้

18. ก่อนจะดำเนินการซื้อหรือจ้างทุกวิธีจะต้องทำอย่างไร

ก. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำเรื่องขอเบิกพัสดุ

ข. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำรายงานเสนอเหตุผลรายละเอียดของพัสดุ

ค. ให้ผู้เบิกจัดทำเรื่องขอเบิกพัสดุ

ง. ให้ผู้เบิกจัดทำรายงานเสนอเหตุผลรายละเอียดของพัสดุ

ตอบ ข. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำรายงานเสนอเหตุผลรายละเอียดของพัสดุ

19. ในการซื้อที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างในรายงานเสนอเหตุผลจะต้องมีราคาประเมินจากบุคคลใดต่อไปนี้เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับราคาที่เคยมีการซื้อขายจริง

ก. ราคาประเมินจากทางราชการ

ข. ราคาประเมินจากทางเจ้าของที่

ค. ราคาประเมินจากกรมที่ดิน

ง. ราคาประเมินจากผู้สันทัด

ตอบ ก. ราคาประเมินของทางราชการ

20. คณะกรรมการตรวจการจ้างประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการอย่างน้อยสองคน โดยให้แต่งตั้งจากบุคคลใดต่อไปนี้

ก. กรรมการการเงิน

ข. กรรมการการคลัง

ค. กรรมการพัสดุ

ง. กรรมการบริหาร

ตอบ ง. กรรมการบริหาร

21. ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้ง ให้ประธานกรรมการบริหารแต่งตั้งผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ความชำนาญทางด้านช่างตามลักษณะของงาน ซึ่งผู้ควบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามที่ผู้ออกแบบเสนอแนะ และโดยปกติควรมีคุณวุฒิตามข้อใด

ก. ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท

ข. ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี

ค. ไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ง. ไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ตอบ ง. ไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุของ ท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 

ประกอบด้วย

- ข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537

- ข้อสอบถามตอบ พนังงานส่วนตำบล

- ข้อสอบภาษาไทย_เฉลยละเอียด 300 ข้อ_

- ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535

- ความรู้ความสามารถทั่วไปคณิตศาสตร์ _เฉลยละเอียด_
- ถามตอบข้อสอบนักพัสดุ

- แนวข้อสอบว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538

- แนวข้อสอบพนักงานส่วนตำบล  _500 ข้อ_
- แนวข้อสอบเก่าตำแหน่งพัสดุ

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

admin 2013-01-10 16:24
แนวข้อสอบเก่าเทศบาล
1. พ.ร.บ.เทศบาลฉบับใดที่กำหนดการบังคับใช้หลักการ เรื่องการเลือกรูปแบบการบริหารงานเทศบาลแบบคณะเทศมนตรี หรือนายกเทศมนตรี และบังคับใช้ทุกแห่งเมื่อใด
ตอบ ฉบับที่ 11 บังคับใช้ทุกแห่งในวันที่ 1 มกราคม 2550

2. เทศบัญญัติจะกำหนดโทษสูงสุดไม่เกิน
ตอบ 1,000 บาท

3.เทศบาลนครประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลจำนวนกี่คน
ตอบ 24 คน

4. นายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี
ตอบ 30 ปี

5. ประธานสภาเทศบาลมีวาระการดำรงตำแหน่ง
ตอบ จนครบอายุของสภา

6. คามกฎหมาย เทศบาลแบ่งออกเป็น
ตอบ เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร

7.สมาชิกสภาเทศบาล มีวาระการดำรงตำแหน่งกี่ปี
ตอบ 4 ปี

8. คณะเทศมนตรีของเทศบาลประกอบด้วย
ตอบ นายกเทศมนตรี และเทศมนตรี 2-4 คน

9. นายกเทศมนตรีมีอำนาจเช่นเดียวกับ
ตอบ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

10. นายกเทศมนตรีแต่งตั้ง โดย
ตอบ ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล

แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

1. ผู้ดำรงตำแหน่งใน “ก.ถ.” คือใคร
ตอบ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ประกอบด้วย ประธานกรรมการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากการคัดเลือก โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้ง และอยู่ในตำแหน่งคราวละ 6 ปี (วาระเดียว) กรรมการโดยตำแหน่ง จำนวน 6 คน ได้แก่เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการ สคช. ผอ.สำนักงบประมาณ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมการปกครอง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน (คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง) กรรมการผู้แทนท้องถิ่น จำนวน 5-6 คน ประกอบด้วย ผู้แทนคณะกรรมการกลางข้าราชการ อบจ. ผู้แทนคณะกรรมการกลางพักงานเทศบาล ผู้แทนคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ผู้แทนคณะกรรมการกลางข้าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้แทนคณะกรรมการกลางพนักงานเมืองพัทยา ฝ่ายละ 1 คน และอาจแต่งตั้งผู้แทนคณะกรรมการกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น ขึ้น อีก 1 คน ถ้ามีการจัดตั้งขึ้นมาใหม่ในภายหลัง โดยมีหัวหน้าสำนักงาน ก.ถ. เป็นเลขานุการ

2. ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น มีวาระอยู่ในตำแหน่ง
ตอบ 6 ปี

3. เลขานุการคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล คือผู้ใด
ตอบ ขรก.ในกรมการปกครอง ซึ่ง อปค.แต่งตั้งจากผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองอธิบดี

4. สำนักงาน ก.ถ. อยู่ในสังกัดใด
ตอบ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

1. การเข้าชื่อเพื่อให้มีการถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนเท่าใด
ตอบ เกณฑ์การเข้าชื่อ
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไม่เกิน 100,000 คน จำนวนผู้เข้าชื่อ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 100,000 – 500,000 คน จำนวนผู้เข้าชื่อ ไม่น้อยกว่า 20,000 คน
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 500,001 – 1,000,000 คน จำนวนผู้เข้าชื่อ ไม่น้อยกว่า 25,000 คน
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1,000,001 คนขึ้นไป จำนวนผู้เข้าชื่อ ไม่น้อยกว่า 30,000 คน
การนับจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้ถือตามจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นนั้นในการเลือกตั้งครั้งหลังสุด

2. การเข้าชื่อเพื่อให้มีการถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่น ให้ยื่นต่อ
ตอบ ผู้ว่าราชการจังหวัด

3.การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้เสนอต่อ
ตอบ ประธานสภาท้องถิ่น

4. หน่วยการปกครองท้องถิ่นระดับรากหญ้าหรือหน่วยพื้นฐานของไทยคือ
ตอบ องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลระดับชุมชนเมือง อบจ.ระดับจังหวัด

5. หน่วยการปกครองท้องถิ่นของไทยมีกี่รูป
ตอบ ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 มาตรา 70 มี 4 รูปแบบ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล และราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่กฎหมายกำหนด (กทม. พัทยา อบต.)

6.ความสำคัญของการปกครองท้องถิ่น
ตอบ 1.เป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
2.ประชาชนในท้องถิ่นรู้จักการปกครองตนเอง
3.รัฐบาลแบ่งอำนาจและมอบอำนาจให้ประชาชนในท้องถิ่น
4.สามารถสนองตอบความต้องการของท้องถิ่นได้ตรงเป้าหมาย

7.ข้อใดเป็นลักษณะของการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ตอบ 1.การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
2.การเป็นสมาชิกกลุ่มผลประโยชน์
3.การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง

9. หน้าที่ของสำนักบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมีอะไรบ้าง
ตอบ 1.ศึกษาวิเคราะห์วิจัย เพื่อพัฒนารูปแบบและโครงสร้างหน่วยการปกครองท้องถิ่น
2.ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการบริหารการคลัง งบประมาณ การจัดเก็บและพัฒนารายได้ของหน่วยการปกครองท้องถิ่น
3.สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประสานการพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญ

10. การจัดตั้งเทศบาลให้กระทำได้โดย
ตอบ ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com
เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุของ อบต.ท้องถิ่น --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.070973 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us