เวอร์ชันเต็ม: [-- ข้อสอบวิชาเบญจศีล-เบญจธรรม (วินัย)  ธรรมศึกษาชั้นตรี --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แจกข้อสอบ o-net a-net pat gat สอบเข้ามหาวิทยาลัย -> ข้อสอบวิชาเบญจศีล-เบญจธรรม (วินัย)  ธรรมศึกษาชั้นตรี [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2012-01-01 09:11

ข้อสอบวิชาเบญจศีล-เบญจธรรม (วินัย)  ธรรมศึกษาชั้นตรี

คำสั่ง :         จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว แล้วกากบาทลงในช่องของข้อ
         ที่ต้องการในกระดาษคำตอบ
ให้เวลา ๕๐ นาที (๑๐๐ คะแนน)ผู้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมีธรรมอะไร ?

        ก. ธรรมมีอุปการะมาก                       ข. ธรรมอันทำให้งาม

        ค. ธรรมเป็นโลกบาล                            ง. ธรรมเป็นเครื่องเจริญ

        คำตอบ :                              

การรณรงค์เรื่องเมาไม่ขับ ส่งเสริมให้มีธรรมข้อใด ?

      . สติ                                      . สัมปชัญญะ

      . ขันติ                                    . โสรัจจะ

        คำตอบ :                              

ถ้าสติเปรียบเหมือนดวงไฟ สัมปชัญญะจะเปรียบเหมือนอะไร ?

      . ควันไฟ                                  . แสงไฟ

      . คนจุดไฟ                                . เชื้อไฟ

        คำตอบ :                              

คนขาดศีลธรรม เพราะไม่มีธรรมใดเป็นพื้นฐาน ?

      . สติ สัมปชัญญะ                         . ขันติ โสรัจจะ

      . หิริ โอตตัปปะ                            . ถูกทุกข้อ

        คำตอบ :                              

คนมีโอตตัปปะมีลักษณะเช่นไร ?

      . กลัวถูกลงโทษ                           . กลัวเสียชื่อเสียง

      . กลัวตกนรก                             . ถูกทุกข้อ

        คำตอบ :                              

ผู้มุ่งให้กาย วาจา ใจงดงาม ควรประพฤติธรรมอะไร ?

      . สติ สัมปชัญญะ                         . ขันติ โสรัจจะ

      . หิริ โอตตัปปะ                            . กตัญญู กตเวที

        คำตอบ :

ความงามอะไร ไม่ขึ้นอยู่กับกาลเวลา ?

        ก. งามเสื้อผ้าอาภรณ์                        ข. งามรูปร่างหน้าตา

        ค. งามกิริยามารยาท                         ง. งามคุณธรรม

        คำตอบ :

.  เป็นเรืออย่าทิ้งท่า เป็นเสืออย่าทิ้งป่า สอนให้มีธรรมอะไร ?

      . สติ สัมปชัญญะ                         . กตัญญู กตเวที

      . หิริ โอตตัปปะ                            . ขันติ โสรัจจะ

        คำตอบ :

. บุพพการี ชื่อว่าหาได้ยาก เพราะถูกอะไรครอบงำ ?

      . ความไม่รู้                               . ความตระหนี่

      . ความโกรธ                              . ตัณหา

        คำตอบ :

๑๐. ชาวพุทธควรยึดถืออะไรเป็นที่พึ่งที่ระลึก ?

      . ไตรปิฎก                                . ไตรลักษณ์

      . ไตรรัตน์                                . ไตรสิกขา

        คำตอบ :

๑๑. ที่เรียกว่าพระพุทธศาสนานั้น หมายถึงอะไร

      . พระรัตนตรัย                            . พระธรรมวินัย

      . ไตรสิกขา                               . พระปาติโมกข์

        คำตอบ :

๑๒. พระธรรม คืออะไร ?

      . ระเบียบข้อบังคับ                         . ธรรมชาติ

      . คำสั่งสอน                               . คำตักเตือน

        คำตอบ :

๑๓. คำสอนที่เป็นหลักการในพระพุทธศาสนา ตรงกับข้อใด ?

      . โอวาท                                 . สิกขา

      . สุจริต                                 . ปิฎก

        คำตอบ :

๑๔. การเว้นจากทุจริตทั้งปวง เป็นคำสอนในลักษณะใด ?

      . ทาน                                    . ศีล

      . ภาวนา                                  . ปัญญา

        คำตอบ :

๑๕. คำพูดที่ทำให้ผู้ฟังเจ็บช้ำใจหรือบันดาลโทสะ ตรงกับข้อใด ?

      . คำเท็จ                                  . คำหยาบ

      . คำส่อเสียด                              . คำเพ้อเจ้อ

        คำตอบ :

๑๖. วจีสุจริตข้อใด ส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์

      . ไม่พูดเท็จ                               . ไม่พูดคำหยาบ

      . ไม่พูดส่อเสียด                           . ไม่พูดเพ้อเจ้อ

        คำตอบ :

๑๗. เห็นอย่างไร ชื่อว่าเห็นไม่ผิดจากคลองธรรม

      . ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ                          . บุญบาปไม่มี

      . พ่อแม่ไม่มีคุณ                           . ดีเองชั่วเอง

        คำตอบ :

๑๘. คนขายยาบ้า เพราะมีอะไรเป็นมูล ?

      . โลภะ                                   . โทสะ

      . โมหะ                                   . ราคะ

        คำตอบ :

๑๙. ข้อใด ไม่ใช่ลักษณะของโทสะ ?

      . กลุ้มใจ เสียใจ                          . รำคาญ หงุดหงิด

      . โกรธ เกลียด                           . อยากได้ งมงาย

        คำตอบ :

๒๐. มีโทษมากและคลายช้า คือข้อใด ?

      . โลภะ                                   . โทสะ

      . โมหะ                                   . ราคะ

        คำตอบ :

๒๑. อโลภะ เป็นมูลของอะไร ?

      . ทาน                                    . ศีล

      . ภาวนา                                  . เมตตา

        คำตอบ :

๒๒. คนเช่นไร ชื่อว่าสัตบุรุษ

        ก. รู้จักทำมาหากิน                           ข. ขยันไม่เกียจคร้าน

        ค. มีน้ำใจแบ่งปัน                            ง. ทำดี พูดดี คิดดี

        คำตอบ :

๒๓. เสียสละ ถือบวช ดูแลบิดามารดา เป็นธรรมหมวดใด ?

        ก. อปัณณกปฏิปทา                         ข. สัปปุริสบัญญัติ

        ค. บุญกิริยาวัตถุ                                ง. สามัญลักษณะ

        คำตอบ :

๒๔. ความสุขกายสุขใจ เกิดจากการบำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุข้อใด ?

      . ให้ทาน                                  . รักษาศีล

      . เจริญภาวนา                             . ถูกทุกข้อ

        คำตอบ :

๒๕. ข้อใด เป็นเหตุให้เกิดสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ?

      . สั่งสมความสุข                          . สั่งสมบุญ

      . สั่งสมความรู้                            . สั่งสมทรัพย์

        คำตอบ :

๒๖. ความเจริญและความเสื่อมของบุคคล ขึ้นอยู่กับอะไร ?

      . การศึกษา                               . การปฏิบัติ

      . การมีบริวาร                             . การมีทรัพย์

        คำตอบ :

๒๗. คนเช่นไร ไม่สามารถจะทรงความเที่ยงธรรมไว้ได้ ?

      . มีเมตตากรุณา                           . กล้าได้กล้าเสีย

      . มีใจเด็ดเดี่ยว                            . มีความลำเอียง

        คำตอบ :

๒๘. ให้รางวัลแก่คนไม่ควรให้เพราะเสน่หา จัดเป็นอคติข้อใด

      . ฉันทาคติ                                . โทสาคติ

      . โมหาคติ                                . ภยาคติ

        คำตอบ :

๒๙. ผิดพลาดไปแล้ว พยายามกลับตัวเป็นคนดี ตรงกับข้อใด

      สังวรปธาน                            . ปหานปธาน

      . ภาวนาปธาน                            . อนุรักขนาปธาน

        คำตอบ :

๓๐. จงรักษาความดี ดุจเกลือรักษาความเค็ม ตรงกับข้อใด ?

      สังวรปธาน                            . ปหานปธาน

      . ภาวนาปธาน                            . อนุรักขนาปธาน

        คำตอบ :

๓๑. จาคะ ในอธิษฐานธรรม มีความหมายว่าอย่างไร ?

      . แบ่งปันสิ่งของแก่ผู้ประสบภัย

      . สละทรัพย์สร้างสวนสาธารณะ

      . สละสิ่งเป็นข้าศึกความจริงใจ

      . บริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วย

       คำตอบ :

๓๒. จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ เพราะมีธรรมหมวดใด ?  

                                                                  ก. จักร    . อิทธิบาท

                . วุฒิ                                   . ปธาน

                คำตอบ :

๓๓. หมั่นทบทวนหาเหตุผลในสิ่งที่ทำ ตรงกับข้อใด ?

      . ฉันทะ                                   . วิริยะ

      . จิตตะ                                 . วิมังสา

        คำตอบ :

 

 

๓๔. ควรแผ่พรหมวิหารข้อใด ไปยังสัตว์ผู้มีทุกข์ ?

ก. เมตตา                                          ข. กรุณา

. มุทิตา                                      ง. อุเบกขา

คำตอบ :

๓๕. ในการพิจารณาคดีความ ควรยึดธรรมข้อใดเป็นหลัก ?

      . เมตตา                                         ข. กรุณา

      . มุทิตา                                          ง. อุเบกขา

        คำตอบ :

๓๖. อริยทรัพย์ หมายถึงทรัพย์ในข้อใด ?

      . ทรัพย์ภายนอก                           . ทรัพย์ภายใน

      . ทรัพย์สิน                                . ทรัพย์มรดก

        คำตอบ :

๓๗. ข้อใด เป็นอนันตริยกรรม ?

        ก. เผาโรงเรียน                                    ข. ทำลายทรัพย์สิน

        ค. ทำร้ายร่างกาย                               ง. ทำสงฆ์ให้แตกกัน

        คำตอบ :

๓๘. ข้อใด ไม่นับเข้าในอานิสงส์ของการฟังธรรม ?

        ก. ได้ความเพลิดเพลิน ข. ได้ฟังเรื่องใหม่

        ค. มีจิตใจผ่องใส                                 ง. บรรเทาความสงสัย

        คำตอบ :

๓๙. สติในพละ เปรียบเทียบได้กับข้อใด

      . เรือ                                          ข. หางเสือเรือ

      . คนพายเรือ                                 ง. ท่าจอดเรือ

        คำตอบ :

๔๐. สังขารในขันธ์ ตรงกับข้อใด ?

      . การรับรู้อารมณ์                             ข. ความคิดปรุงแต่ง

      . สิ่งที่มีใจครอง                               ง. สิ่งที่มองเห็นได้

        คำตอบ :

๔๑. รู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชา ภายหน้าเติบใหญ่ได้งานทำ ตรงกับข้อใด

        ก. เคารพในพระพุทธเจ้า                     ข. เคารพในพระสงฆ์

        ค. เคารพในการศึกษา                         ง. เคารพในหน้าที่

        คำตอบ :

๔๒. คบคนให้ดูหน้า ซื้อผ้าให้ดูเนื้อ จัดเข้าในสัปปุริสธรรมข้อใด ?  

        ก. รู้จักตน                                      ข. รู้จักประมาณ

        ค. รู้จักชุมชน                                   ง. รู้จักบุคคล

        คำตอบ :

๔๓. ช้าเสียการ นานเสียกิจ จัดเข้าในสัปปุริสธรรมข้อใด ?

        ก. รู้จักเหตุ                                        ข. รู้จักผล

        ค. รู้จักกาล                                        ง. รู้จักประมาณ

        คำตอบ :

๔๔. จน เครียด กินเหล้า แล้วไม่ทำงาน จัดเป็นคนเช่นไร

      . เกียจคร้าน                              . เจ็บป่วย

      . ตกงาน                                  . สิ้นหวัง

        คำตอบ :

๔๕. ต่อหน้าสรรเสริญ ลับหลังนินทา เป็นลักษณะของมิตรเทียมประเภทใด

        ก. คนปอกลอก                             ข. คนดีแต่พูด

        ค. คนหัวประจบ                             ง. คนชักชวนให้ฉิบหาย

        คำตอบ :

๔๖. มิตรเทียมเช่นไร ควรหลีกหนีให้ไกลสุด

ก. คนปอกลอก                              ข. คนหัวประจบ

       ค. คนดีแต่พูด                                   ง. คนชักชวนให้ฉิบหาย

       คำตอบ :

๔๗. ห้ามชั่ว แนะดี ชี้ทางสวรรค์ เป็นมิตรประเภทใด ?

        ก. มิตรมีอุปการะ                            ข. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์

        ค. มิตรแนะประโยชน์                             ง. มิตรมีความรักใคร่

        คำตอบ :

๔๘. การช่วยเหลือประโยชน์ส่วนรวม ตรงกับสังคหวัตถุข้อใด ?

      . ทาน                                   . ปิยวาจา

      . อัตถจริยา                             . สมานัตตตา

        คำตอบ :

๔๙. ครูอาจารย์ ได้แก่บุคคลในทิศใด ?  

        ก. ทิศเบื้องขวา                              ข. ทิศเบื้องซ้าย

        ค. ทิศเบื้องหน้า                             ง. ทิศเบื้องหลัง

        คำตอบ :

๕๐. อยู่เลี้ยงกาย ตายเลี้ยงวิญญาณ เป็นหน้าที่ของใคร ?

        ก. บิดามารดา                               ข. บุตรธิดา

        ค. ครูอาจารย์                               ง. มิตรสหาย

        คำตอบ :

จำหน่ายแนวข้อสอบเก่าที่  085-0127724


เวอร์ชันเต็ม: [-- ข้อสอบวิชาเบญจศีล-เบญจธรรม (วินัย)  ธรรมศึกษาชั้นตรี --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.044013 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us