เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบวิศวกรโยธา กปน. การประปานครหลวง 2556 --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบ การไฟฟ้า กฟภ. การประปา กปน. คู่มือสอบ ติวสอบ -> แนวข้อสอบวิศวกรโยธา กปน. การประปานครหลวง 2556 [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2012-01-03 23:18

แนวข้อสอบวิศวกรโยธา กปน. การประปานครหลวง 2556

1. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของการประปานครหลวง


. http://www.labour.go.th                                       . http://www.sso.go.th


. http://www.mwa.go.th                                          . http://www.mwa.co.th


2. ข้อใดคือชื่อย่อของการประปานครหลวง


. กปล.                                                                                 ค. กฟภ.


. กปน.                                                                                 . กนล.


3. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษของการประปานครหลวง


ก. Social Security  Officeข. Metropoutan  Waterwork Authority


ค. Authority  Metropoutan Waterwork ง. Department of  Labour 


Protection and Welfare4. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของการประปานครหลวงก. "ให้บริการงานประปา อย่างมั่นคง ทั่วถึงสะอาด และเพียงพอ ด้วยมาตรฐานคุณภาพ และ บุคลากรมืออาชีพ เพื่อสร้างความพึงพอใจ


และความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ"ข. "มุ่งมั่น พัฒนาตน พัฒนาระบบงานอย่างยึดมั่นในประโยชน์ของผู้ใช้บริการ ด้วยความรับผิดชอบ"ค. "เป็นองค์กรชั้นนำด้านการบริหารจัดการที่ดีที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ในระดับแนวหน้าสุด ของกลุ่มประเทศอาเซียน


ที่ให้บริการงานประปา"ง. ก้าวสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ที่มุ่งให้บริการงานประปาอย่างสมดุล มั่นคงยั่งยืน และมีธรรมาภิบาล
5. ข้อใดคือพันธกิจของการประปานครหลวงก. "ให้บริการงานประปา อย่างมั่นคง ทั่วถึง
สะอาด และเพียงพอ ด้วยมาตรฐานคุณภาพ และ บุคลากรมืออาชีพ เพื่อสร้างความพึงพอใจ
และความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ"ข. "มุ่งมั่น พัฒนาตน พัฒนาระบบงาน
อย่างยึดมั่นในประโยชน์ของผู้ใช้บริการ ด้วยความรับผิดชอบ"ค. "เป็นองค์กรชั้นนำด้านการบริหารจัดการที่ดี
ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ในระดับแนวหน้าสุด ของกลุ่มประเทศอาเซียน
ที่ให้บริการงานประปา"ง. ก้าวสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ที่มุ่งให้บริการงานประปา
อย่างสมดุล มั่นคงยั่งยืน และมีธรรมาภิบาล6. ข้อใดคือค่านิยมของการประปานครหลวงก. "ให้บริการงานประปา อย่างมั่นคง ทั่วถึงสะอาด และเพียงพอ ด้วยมาตรฐานคุณภาพ และ บุคลากรมืออาชีพ เพื่อสร้างความพึงพอใจ
และความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ"ข. "มุ่งมั่น พัฒนาตน พัฒนาระบบงานอย่างยึดมั่นในประโยชน์ของผู้ใช้บริการ ด้วยความรับผิดชอบ"ค. "เป็นองค์กรชั้นนำด้านการบริหารจัดการที่ดีที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ในระดับแนวหน้าสุด ของกลุ่มประเทศอาเซียน
ที่ให้บริการงานประปา"ง. ก้าวสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศที่มุ่งให้บริการงานประปา อย่างสมดุล มั่นคงยั่งยืน และมีธรรมาภิบาล7. ปัจจุบันยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง เป็นยุทธศาสตร์ฉบับที่เท่าใดก.  ฉบับที่6                                                                       . ฉบับที่ 3ข. ฉบับที่ 4                                                                        . ฉบับที่ 28. ยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวงมีกี่ด้านก. ด้าน                                                                           .  6  ด้านข. ด้าน                                                                           .   5 ด้าน9. ข้อใด ไม่ใช่ ยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวงก. ยุทธศาสตร์ด้านธรรมาภิบาลข. ยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียค. ยุทธศาสตร์ด้านกระบวนการภายในง. ยุทธศาสตร์ด้านสุขาภิบาล10. ใครคือประธานคณะกรรมการคณะกรรมการการประปานครหลวงชุดปัจจุบันก. นายอัชพร จารุจินดา                                   . นายวุฒิพงศ์ วิบูลย์วงศ์ ข. นายวัชรบุญชูเศรษฐ์                                                 . นางสาวสุชาดา พณิชยกุล 11. ใครคือผู้ว่าการประปานครหลวงคนปัจจุบันก. นางสุนันทานิงสานนท์                                            . นายเจริญ ชัยกิตติศิลป์ ก. นายวิสิทธิ์วงศ์วิวัฒน์                                                 . นายเจริญ ภัสระ12. ใครคือผู้ว่าการประปานครหลวงคนแรก.   นายดำรง ชลวิจารณ์                                                   . นายเจริญชัยกิตติศิลป์ ข. นายกาญจนะ เฮงสุวนิช                                            . นายพิพิธพรหมสิทธิ์ 13. ข้อใด ไม่ใช่ รางวัลที่การประปานครหลวง
ได้รับในปี พ
..2554ก. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจข.  รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น(ประเภทเกียรติยศ)ค.  รางวัลการเปิดเผยข้อมูลดีเด่นง. รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น14. การประปานครหลวง ได้รับรางวัลจากมหาวิทยาลัยมหิดลรับรอง
"น้ำประปาดื่มได้" ทุกพื้นที่
 
ในปี พ..ใดก. ..2543                                                                      . ..2541ข. ..2542                                                                      . ..254515. การประปานครหลวงสังกัดกระทรวงใด. กระทรวงคมนาคม                                       . กระทรวงแรงงานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  . กระทรวงมหาดไทย 

 


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบวิศวกรโยธาใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test )
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 
- แนวข้อสอบ พรบ. การประปานครหลวงและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง_การประปานครหลวง
- การรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม CSR
- ธรรมมาภิบาล (Good Governance)
- เกี่ยวกับการประปานครหลวง
ความรู้วิศวโยธา
ความรู้เกี่ยวกับการทำน้ำประปาและระบบท่อ
แนวข้อสอบการไหลภายในท่อ Hydraulic
แนวข้อสอบ RC การเสริมเหล็ก _อัตนัย
แนวข้อสอบปฐพีกลศาสตร์ Soil Mechanics
- แนวข้อสอบการหาพิกัด Surveying

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


admin 2012-01-03 23:18

1. พระราชบัญญัติการประปานครหลวง ฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่เท่าไร

ก. ฉบับที่ 3   ข. ฉบับที่ 4

ค. ฉบับที่ 5   ง. ฉบับที่ 6

ตอบ ค. ฉบับที่ 5

 พระราชบัญญัติการประปานครหลวง ฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่ 5 พ.ศ.2535

2. พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อใด

ก. นับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข. ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ค. 3 วัน หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ง. 7 วัน หลังจากรประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ตอบ ข. ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป รก.2510/75/601/15 สิงหาคม 2510

3. ประปาเอกชน หมายถึง การผลิต จัดส่งและจำหน่ายน้ำประปาโดยเอกชนให้แก่ผู้อยู่ในบ้านที่มีทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ตั้งแต่กี่บ้านขึ้นไป

ก. 3 บ้านขึ้นไป  ข.  บ้านขึ้นไป

ค. 7 บ้านขึ้นไป  ง. 10 บ้านขึ้นไป

ตอบ ข.  5 บ้านขึ้นไป

 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ การประปานครหลวง หมายความว่า การประปานครหลวงซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัตินี้

 ประปาเอกชน หมายความว่า การผลิต จัดส่ง และจำหน่ายน้ำประปาโดย เอกชน ให้แก่ผู้อยู่ในบ้านที่มีทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรตั้งแต่ห้าบ้านขึ้นไป โดยมีค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น (นิยามนี้เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2522)

 พนักงาน หมายความว่า พนักงานการประปานครหลวงรวมทั้งผู้ว่าการ

4. พนักงาน ในพระราชบัญญัติการประปานครหลวง หมายถึงผู้ใด

ก. พนักงานการประปานครหลวง

ข. ผู้ว่าการประปานครหลวง

ค. รัฐมนตรี

ง. ถูกทั้ง ก. และ ข.

ตอบ ง. ถูกทั้ง ก. และ ข.

 คำอธิบายดังข้อข้างต้น

5. การจัดตั้งการประปา การประปานครหลวง มีวัตถุประสงค์อย่างไร

ก. สำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดื่ม

ข. ผลิต จัดส่ง และจำหน่ายน้ำประปา

ค. ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกันหรือประโยชน์แก่การประปา

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

 มาตรา 6 ให้จัดตั้งการประปาขึ้นเรียกว่า การประปานครหลวง มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

 1. สำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบ และจัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบเพื่อใช้ในการประปา

 2.  ผลิต จัดส่งและจำหน่ายน้ำประปาในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรี และ จังหวัดสมุทรปราการ และควบคุมมาตรฐานเกี่ยวกับระบบประปาเอกชนในเขตท้องที่ ดังกล่าว

 3. ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับหรือเป็นประโยชน์แก่การประปา

(มาตรา 6 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2522)

6. ข้อใดเป็นทรัพย์สินของการประปานครหลวง

ก. การประปาของกองประปากรุงเทพ

ข. การประปานนทบุรี

ค. การประปาเทศบาลนครธนบุรี

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

 มาตรา 10 ให้โอนกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สินและความรับผิดอันเกี่ยวกับการประปาของกองประปากรุงเทพ กรมโยธาเทศบาล การประปานนทบุรีของกองประปาภูมิภาค กรมโยธาเทศบาล การประปาเทศบาลนครธนบุรีของเทศบาลนครธนบุรี และหมวดการประปา เทศบาลเมืองสมุทรปราการของเทศบาลเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ให้แก่ประปานครหลวง

 ให้กระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อพิจารณาประเมินราคา ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สินและความรับผิดของหมวดการประปาเทศบาลเมืองสมุทรปราการ และให้การประปานครหลวงตั้งงบประมาณชดใช้ตามราคาทรัพย์สินที่ประเมินได้ ถ้ามี

7. ทุน ของการประปานครหลวง ประกอบด้วย

ก. ทรัพย์สินและสิทธิที่ได้รับโอนตาม มาตรา 10 เมื่อหักหนี้สินแล้ว

ข. เงินที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดินที่จ่ายให้ภายหลังเพื่อดำเนินงานหรือขยายกิจการ

ค. เงินช่วยเหลือที่อาจได้รับจากต่างประเทศ

ง. เงินรายได้จากการประกอบกิจการ

ตอบ ง. เงินรายได้จากการประกอบกิจการ

 มาตรา 12 ทุนของการประปานครหลวง ประกอบด้วย

1. ทุนประเดิมตาม มาตรา 11

2. ทรัพย์สินและสิทธิที่ได้รับโอนตาม มาตรา 10 เมื่อหักหนี้สินออกแล้ว

3. เงินที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดินที่จ่ายให้ภายหลังเพื่อดำเนินงานหรือขยายกิจการ

4. เงินช่วยเหลือที่อาจได้รับจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ

8. มาตรา 13 การประปานครหลวงมีอำนาจกระทำการต่างๆ ภายในขอบเขตที่ระบุไว้ในมาตรา 6 และมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ ฉบับสุดท้ายเป็นฉบับที่เท่าไร

ก. ฉบับที่ 3   ข. ฉบับที่ 4

ค. ฉบับที่ 5   ง. ฉบับที่ 6

ตอบ ค. ฉบับที่ 5

 มาตรา 13 ให้การปราะปานครหลวงมีอำนาจกระทำการต่างๆ ภายในขอบเขต แห่งวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ใน มาตรา 6 อำนาจเช่นว่านี้ ให้รวมถึง

 1. สร้าง ซื้อ จัดหา จำหน่าย เช่า ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืมและดำเนินงาน เกี่ยวกับเครื่องใช้บริการ และความสะดวกต่างๆ ของการประปานครหลวง

 2. ซื้อ จัดหา เช่า ให้เช่าซื้อ แลกเปลี่ยน ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง จำหน่ายหรือดำเนินงานเกี่ยวกับทรัพย์สินใดๆ

 3. สำรวจ และวางแผนจำหน่ายน้ำที่จะทำใหม่หรือขยายเพิ่มเติมภายในเขตท้องที่ ตามมาตรา (2)

 4. กำหนดอัตราราคาขายน้ำ ค่าบริการ และความสะดวกต่างๆ ของการประปานครหลวง และจัดระเบียบเกี่ยวกับวิธีชำระราคาและค่าบริหาร

 5. กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับประปาเอกชนในเขตท้องที่ตาม มาตรา [6-] (2) โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 6. จัดระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้และรักษาทรัพย์สินของการประปานครหลวง

 7. กู้ยืมเงินหรือลงทุน

 8. ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน

 9. จัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อประกอบกิจการประปา

 10. เข้าร่วมกิจการกับบุคคลอื่น หรือถือหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน จำกัด เพื่อประโยชน์แก่กิจการของการประปานครหลวง

 11. ว่าจ้างหรือรับจ้างประกอบกิจการประปา

 12. ตั้งหรือรับเป็นตัวแทน ตัวแทนค่าต่าง และนายหน้าในกิจการตามวัตถุประสงค์ของการประปานครหลวง

 13. ทำการค้าและให้บริการต่างๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องใช้เกี่ยวกับกิจการประปา

 14. กระทำการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการประปานครหลวง

(มาตรา 13 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2535)

9. ข้อใด กล่าวไม่ถูกต้อง

ก. ทรัพย์สินของการประปานครหลวง อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี

ข. ให้ประธานกรรมการ กรรมการและพนักงานของการประปานครหลวง เป็นเจ้าพนักงานตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายอาญา

ค. เงินสำรองจะนำออกมาใช้ได้โดยมติของคณะกรรมการ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี

ง. ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ ก. ทรัพย์สินของการประปานครหลวง อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี

 มาตรา 14 ทรัพย์สินของการประปานครหลวง ไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดี

 มาตรา 15 ให้ประธานกรรมการ กรรมการและพนักงานของการประปานครหลวงเป็นเจ้าพนักงานตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายอาญา

 มาตรา 16 เงินสำรองของการประปานครหลวง ให้ประกอบด้วยเงินสำรอง เผื่อขาดและเงินสำรองอื่นๆ ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

 มาตรา 17 เงินสำรองจะนำออกใช้ได้ก็แต่โดยมติของคณะกรรมการซึ่งได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี

10. คณะกรรมการการประปานครลหวง ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการกี่คน

ก. ไม่น้อยกว่า  3 คน ไม่เกิน 7 คน

ข. ไม่น้อยกว่า 9 คน ไม่เกิน 13 คน

ค. ไม่น้อยกว่า 10 คน ไม่เกิน 15 คน

ง. ไม่น้อยกว่า 15 คน ไม่เกิน 20 คน

ตอบ ข. ไม่น้อยกว่า 9 คน ไม่เกิน 13 คน

 มาตรา 21 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า คณะกรรมการประปานครหลวง ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่าเก้าคนแต่ไม่เกินสิบสามคนและผู้ว่าการเป็นกรรมการ ให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งหรือถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการ

(มาตรา 21 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2535)


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


jaturong28 2012-01-13 17:07

การประปานครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานการประปานครหลวง ตำแหน่งวิศวกร 36 อัตราและตำแหน่งสถาปนิก 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 - 30 เมษายน 2556


การประปานครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานการประปานครหลวง ตำแหน่งวิศวกร 36 อัตราและตำแหน่งสถาปนิก 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 - 30 เมษายน 2556

1. ตำแหน่งและคุณวุฒิที่รับสมัคร

 • วิศวกร  จำนวน  36  อัตรา
  • วิศวกรโยธา  จำนวน  33  อัตรา
  • วิศวกรไฟฟ้า  จำนวน  1  อัตรา
  • วิศวกรเครื่องกล  จำนวน  1  อัตรา
  • วิศวกรอุตสาหกรรม  จำนวน  1  อัตรา
 • สถาปนิก  จำนวน  1  อัตรา

2. การรับสมัคร

 • ยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง เลขที่ 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โดยยื่นใบสมัครตามแบบที่ กปน. กำหนด (แนบท้ายประกาศ) พร้อมหลักฐานการรับสมัคร
 • รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 - 30 เมษายน 2556 ในวันและเวลาราชการ
 • สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2504 0123 ต่อ 1686 

3. รายละเอียดการรับสมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร เงื่อนไขการรับสมัคร และอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ


tidfun 2012-01-18 22:37
วิชาเฉพาะตำแหน่งวิศวกรโยธา 4 ที่ไปสอบมา กปภ ปี 54
1.Soil Mechanics, Foundation Design การจำแนกดิน การทรุดตัวของดิน
2.Surveying, Highway การหาพิกัด ระดับ ออกแบบโค้ง
3.Hydraulic การไหลของน้ำในท่อ
4.RC การเสริมเหล็ก
5.Water Supply เกี่ยวกับระบบน้ำประปา (ไม่แน่ใจว่า สาขาวิชาอื่นน่าจะออกคล้ายๆ กัน อันนี้ถามง่ายๆมีในเวปของ กปภ)

admin 2012-08-01 12:26
เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 375.83 KB )

admin 2013-04-11 16:11
1111111111111


เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบวิศวกรโยธา กปน. การประปานครหลวง 2556 --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.065846 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us