เวอร์ชันเต็ม: [-- แจกเเนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ กฎหมาย พรบ.ต่างๆ -> แจกเเนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2010-11-05 19:24

แจกเเนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

1.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ให้ไว้  เมื่อใด


                ก. วันที่  20  มกราคม  2551               

                ข. วันที่  21  มกราคม  2551
                ค. วันที่  22  มกราคม  2551

                ง. วันที่  23  มกราคม  2551

                จ. วันที่  25  มกราคม
2551

2. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิ

     และเสรีภาพของบุคคลตาม ให้กระทำได้ ข้อใดถูกต้อง

                ก. มาตรา 29 มาตรา 31 มาตรา 33 มาตรา 43 และมาตรา 64


                ข. มาตรา 30 มาตรา 34 มาตรา 36 มาตรา 49 และมาตรา 50

                ค. มาตรา 22 มาตรา 39 มาตรา 33 มาตรา 56 และมาตรา 72

                ง. มาตรา 20 มาตรา 25  มาตรา 35 มาตรา 38 และมาตรา 65


                จ. มาตรา 25 มาตรา 35 มาตรา 33 มาตรา 43 และมาตรา 82


3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.2551ให้ตรา พระราชบัญญัติขึ้นได้โดยคำแนะนำและยินยอมของใคร


                ก. รัฐสภา                                                              ข.สภาผู้แทนราษฎร


                ค. วุฒิสภา                                                             ง.ทั้งข้อ ข และข้อ ค


                จ.สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

4. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551ให้ใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด

ก. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


ข. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  30 วัน


ค. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  45 วัน


ง. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  60 วัน


จ. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  90 วัน

5. “ข้าราชการพลเรือนหมายถึงข้อใดถูกต้อง

ก.บุคคลซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.2551ให้ 

                     รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณในกระทรวงกรมฝ่ายพลเรือน

                ข.บุคคลซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.2551ให้


     รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประมาณแผ่นดิน


ค.บุคคลซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.2551ให้  

     รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากกรมบัญชีกลางในหมวดเงินเดือน

ง.บุคคลซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.2551ให้

     รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากสำนักงบประมาณในหมวดเงินเดือน

                จ.ไม่มีข้อใดถูกต้อง

6.  “รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหมายถึง ข้อใดถูกต้อง

                ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง


                ข.  รัฐมนตรีว่าการทบวง


                ค. นายกรัฐมนตรี


                ง. ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ข


                จ. ถูกทุกข้อ

7. ให้มีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนโดยตำแหน่งข้อใดถูกต้อง

                ก. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย


                ข. ปลัดกระทรวงการคลัง


                ค. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ


                ง. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม       


จ. ถูกทุกข้อ

8. ใครเป็นประธานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

                ก. นายกรัฐมนตรี


                ข. รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน


                ค. ปลัดกระทรวงการคลัง

                ง. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

                จ. ถูกทั้งข้อ กและข้อ ข


9. กรรมการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิด้าน 

    การบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการบริหารและการจัดการและด้านกฎหมาย ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์  

   ในความสามารถมาแล้วและเป็นผู้ที่ได้รับการสรรหาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎ       ก.พ. จำนวนเท่าใด

                ก. ไม่น้อยกว่า 4 คนแต่ไม่เกิน 6คน


                ข. ไม่น้อยกว่า 4 คนแต่ไม่เกิน 7 คน


                ค. ไม่น้อยกว่า 5 คนแต่ไม่เกิน 7 คน


                ง. ไม่น้อยกว่า 5 คนแต่ไม่เกิน 8 คน


                จ. ไม่น้อยกว่า 5 คนแต่ไม่เกิน 9 คน

10. ใครเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

                ก. รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย


                ข. ปลัดกระทรวงการคลัง


                ค. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ


                ง. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม       


จ. เลขาธิการ ก.พ.

11. กรรมการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

ฯ แต่งตั้งให้อยู่ในตำแหน่ง ได้     คราวละกี่ปี


                ก. 2 ปี

                ข. 3 ปี               
                ค.
4 ปี

                ง. 5 ปี

                จ. 7 ปี

12. ถ้าตำแหน่งกรรมการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนว่างลงก่อนกำหนดและยังมีกรรมการ

ดังกล่าว     เหลืออยู่อีกไม่น้อยกว่ากี่คนให้กรรมการที่เหลือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้


                ก. 2 คน                                                  ข.3 คน

                ค. 4 คน                                                  ง.5 คน
                จ. 7 คน

13. เมื่อตำแหน่งกรรมการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนว่างลงก่อนกำหนดให้ดำเนินการแต่งตั้ง
     กรรมการแทนภายในกำหนดกี่วัน
                ก. 15 วัน                                                                ข.30 วัน
                ค. 45 วัน                                                                ง.60 วัน

                จ. 90 วัน

14. เมื่อตำแหน่งกรรมการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนว่างลงวาระของกรรมการเหลือไม่ถึงกี่วันจะ     ไม่แต่งตั้งกรรมการแทนก็ได้


                ก. 180 วัน                                                              ข. 30 วัน


                ค. 45 วัน                                                                ง.60 วัน


                จ. 90 วัน

15. ก.พ. มีอำนาจหน้าที่ ข้อใดถูกต้อง

ก.เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหาร    ทรัพยากรบุคคลภาครัฐในด้านมาตรฐานค่าตอบแทน

การบริหารและการพัฒนาทรัพยากร    บุคคล รวตลอดทั้งการวางแผนกำลังคนและด้านอื่น

ๆ เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางใน    การดำเนินการ


ข.รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งเงินเพิ่มค่าครองชีพ สวัสดิการ หรือประโยชน์เกื้อกูลอื่นสำหรับข้าราชการ 

ฝ่ายพลเรือนให้เหมาะสม
               ค. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และมาตรฐานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของข้าราชการ    พลเรือน

เพื่อส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ

              ง.ให้ความเห็นชอบกรอบอัตรากำลังของส่วนราชการ

จ. ถูกทุกข้อ

16. ก.พ. มีอำนาจหน้าที่ ข้อใดถูกต้อง

ก.ออกกฎ ก.พ. และระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อปฏิบัติการตาม    พระราชบัญญัตินี้

รวมตลอดทั้งการให้คำแนะนำหรือวางแนวทางในการปฏิบัติการ ตาม    พระราชบัญญัตินี้ กฎ ก.พ.

เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษา

              แล้วให้ใช้บังคับได้

ข.ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้
รวมตลอดทั้ง
    กำหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีที่เป็นปัญหา มติของ

ก.พ. ตามข้อนี้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก

    คณะรัฐมนตรีแล้ว ให้ใช้บังคับได้ตามกฎหมาย       

ค.กำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพล

    เรือนในกระทรวงและกรมเพื่อรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากร    บุคคล

รวมทั้งตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ให้มีอำนาจเรียก

    เอกสารและหลักฐานจากส่วนราชการหรือให้ผู้แทนส่วนราชการ ข้าราชการหรือบุคคลใด ๆ     มาชี้แจงข้อเท็จจริง

และให้มีอำนาจออกระเบียบให้กระทรวง และกรมรายงาน เกี่ยวกับการ    บริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ไปยัง

ก.พ.


ง.กำหนดนโยบายและออกระเบียบเกี่ยวกับทุนเล่าเรียนหลวงและทุนของรัฐบาลให้สอดคล้องกับ

    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการฝ่ายพลเรือนตลอดจนจัดสรรผู้รับทุนที่        สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการในกระทรวงและกรมหรือหน่วยงานของรัฐ
                จ.ถูกทุกข้อ


17. ก.พ. มีอำนาจหน้าที่ ข้อใดถูกต้อง


ก.ออกข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการจัดการการศึกษาและควบคุมดูแลและการให้ความ

    ช่วยเหลือบุคลากรภาครัฐนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง นักเรียนทุนของรัฐบาลและนักเรียนทุน      ส่วนตัวที่อยู่ในความดูแลของ

ข.กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อรับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญาประกาศนียบัตรวิชาชีพ    หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนและการ    กำหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทนรวมทั้งระดับตำแหน่งและประเภทตำแหน่ง


ค.กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล


ง.พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติและแก้ไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวัน เดือน ปีเกิด
และการ
    ควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการพลเรือน


จ. ถูกทุกข้อ

18.  ในกรณีที่ก.พ. มีมติว่ากระทรวง กรมหรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ปฏิบัติตาม     พระราชบัญญัตินี้

หรือปฏิบัติการโดยขัดหรือแย้งกับแนวทางตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ให้ ก.พ.   

     แจ้งให้กระทรวงกรม หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติดังกล่าว ดำเนินการแก้ไข ยกเลิก หรือยุติการดำเนินการ     ดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนด

ในกรณีที่กระทรวง กรม หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติ ดังกล่าว ไม่ดำเนินการตาม

     มติ ก.พ.ภายในเวลาที่กำหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าใครกระทำผิดวินัย

ก. ปลัดกระทรวง


ข. อธิบดี


ค. ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติดังกล่าว


ง. ถูกทุกข้อ


จ. ไม่มีข้อใดถูก

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


admin 2010-11-05 19:24

พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนที่ใช้บังคับก่อนพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ
คือ ฉบับใด


                1.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535


                2.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2537


                3.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2538


                4.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2544        

2. บุคคลในตำแหน่งตามข้อใดทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
                1.  นายกรัฐมนตรี

  2. รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

                3.  เลขาธิการ ก.พ.
                4.  ถูกทั้งข้อ 1. และข้อ 2.


3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี                1.  1 ปี                    2. 2 ปี                     3. 3 ปี                     4. 5 ปี


4.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของ ก.พ.


                1.  รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน


                2.  พิจารณาโทษของข้าราชการพลเรือน


                3.  ให้ความเห็นชอบกรอบอัตรากำลังของส่วนราชการ


                4.  ออกกฎ ก.พ.และระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

5. บุคลตามข้อใดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

                1.  นายกรัฐมนตรี


                2.  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน


                3.  เลขาธิการ ก.พ.


               4.  ประธานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน


6.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ.


1. เป็นศูนย์ข้อมูลทรัพยากรบุคคลภาครัฐ


2. ให้ความเห็นชอบกรอบอัตรากำลังของส่วนราชการ


3. เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานในหน้าที่ของ ก.พ. และ ก.พ.ค.

                     และดำเนินการตามหน้าที่ ก.พ. หรือ ก.พ.ค.มอบหมาย
             4. ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาทะเบียนประวัติและการควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการพลเรือน


7.  ข้อใดเป็นคำเรียกโดยย่อของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน


               1.  ก.พ.                                  2.  ก.พ.ร.  
                            3.  ก.พ.ค.                               4.  อ.ก.พ.

8.  ประธานคณะอนุกรรมการสามัญประจำกระทรวง คือบุคคลตามข้อใด
                     1. รัฐมนตรีเจ้าสังกัด                 

        2.  ปลัดกระทรวง

                     3.  อธิบดี                                        
                     4.  ผู้ทรงคุณวุฒิที่รัฐมนตรีมอบหมาย


9.  ข้อใดหมายถึง " อ.ก.พ. สามัญ "


1.  อ.ก.พ.กระทรวง             2.  อ.ก.พ.กรม   
                   3.  อ.ก.พ.จังหวัด            4. ถูกทุกข้อ

10.อำนาจในการพิจารณาเกลี่ยอัตรากำลังระหว่างส่วนราชการต่างๆภายในกระทรวง

เป็นอำนาจหน้าที่     ของหน่วยงานใดอ.วันนรัตน์ เเอ็คกรุ๊ป


1.  ก.พ.     
              2.  อ.ก.พ.กระทรวง          

3.  อ.ก.พ.กรม             

4.  อ.ก.พ.จังหวัด


11.ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ( ก.พ.ค. )


1.  ก.พ.ค.ประกอบด้วยกรรมการ 7 คน


2.  กรรมการก.พ.ค. มาจากการคัดเลือกโดยคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค.


3.  กรรมการก.พ.ค. มาจากการแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี


4.  เลขาธิการ ก.พ. เป็นเลขานุการ ก.พ.ค.

12.ผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ก.พ.ค. ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าเท่าใด(แอ๊คกรุ๊ป)

1.  40 ปี                                  2.  45 ปี                                  3.  50 ปี                                  4.  55 ปี

13.บุคลในข้อใดทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค.

1. นายกรัฐมนตรี                      
              2.  ประธานศาลฎีกา

             3.  ประธานศาลปกครองสูงสุด                
             4.  เลขาธิการ ก.พ.


14.คุณสมบัติลักษณะของบุคคลตามข้อใดอาจได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการ ก.พ.ค. ได้


1. เป็นหรือเคยเป็นกรรมการกฤษฎีกา     
              2.  เป็นข้าราชการ

              3.  เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ                
             4.  เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง


15.คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อใด1.  3 ปี                                   2.  4 ปี                                    3.  5 ปี                                                   4.  6 ปี


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.comkan_chaikan 2011-01-20 11:12

สรุปแนวคำถามเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการพลเรือน1. ขรก.พลเรือนเป็นผู้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในกระทรวง
ทบวง กรม ฝ่ายพลเรือน 

   ตามพระราชบัญญัตินี้2. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้กำหนดวัน เวลาทำงาน

วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจำปี และ


    การลาหยุดราชการของข้าราชการพลเรือน

 3. ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่อง

· เพิ่มพูนความรู้ทักษะ


· เพิ่มพูนทัศนคติที่ดี


· เพิ่มพูนคุณธรรมและจริยธรรม

4. ใน อ.ก.พ.จังหวัด ไม่มีทรงคุณวุฒิด้านท้องถิ่น
5. เงินเดือนเป็นอันดับ และขั้น
6. ตำแหน่งของเสมียนตราอำเภอคือ เจ้าหน้าที่บริหารการเงินและบัญชี
6
7. ข้าราชการประจำต่างประเทศพิเศษ

ออกจากราชการเมื่อ


· ตายพ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญ


· ได้รับอนุมัติจากรมต.เจ้าสังกัดให้ลาออก


· คณะรมต.ที่อนุมัติให้แต่งตั้งออกจากตำแหน่งทั้งคณะ หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดออกจากตำแหน่ง

8. ข้าราชการพลเรือนเป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้ไปเป็นข้าราชการประจำต่างประเทศพิเศษได้ แต่   ข้าราชการประจำต่างประเทศพิเศษ

จะโอนกลับไปเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญไม่ได้

9. ระบบ P.C. เริ่มใช้ ปี 2518
10. จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนตามข้อบังคับของ
ก.พ.

· จรรยาบรรณต่อตนเอง
(ข้อ
1-3)


· จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน
(ข้อ
4-7)

   · จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา

ผู้ใต้ ผบช.และผู้ร่วมงาน (ข้อ 8-12)

   · จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม

(ข้อ 13-16)

11. มาสายกลับก่อน                 (มาตรา 92

ไม่อุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ)

12. เช้าชามเย็นชาม                  (มาตรา 83 ไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดี)13. ดื่มสุรามึนเมาในเวลาราชการ

(มีความผิดฐานประพฤติชั่ว)

14. ทำ บ.ป.2 สูญหายโดยไม่จงใจ

(ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ)

15. ขาดราชการติดต่อกันเกิน 15 วัน

(ลง

16. กรณีที่อาจสั่งพักราชการและให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎ

ก.พ. ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2538) เช่นถูก

    ฟ้องคดีอาญา

ในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
และพนักงานอัยการมิได้เป็นทนายแก้ต่างให้

17. ในคำสั่งลงโทษ ต้องมี เรื่องที่กระทำผิด

ฐานความผิด ระดับโทษที่จะลง และระยะเวลาที่ผู้ถูกลงโทษ

     สามารถอุทธรณ์ได้
18. การตัดเงินเดือน

· 
อธิบดี

ผู้ว่าราชการจังหวัด  5 % ไม่เกิน 3 เดือน ขั้นเงินเดือน 1 ขั้น

· สูงกว่ากอง

(ปจ.)         5 % ไม่เกิน 2 เดือน

· เทียบเท่ากอง

(นอภ.)      5 % ไม่เกิน 1 เดือน

19.การสอบสวนทางวินัย ต้องแล้วเสร็จภายใน 270 วัน
20.การสอบสวนจะเสียไปทั้งหมด

ถ้าการแต่งตั้งกรรมการสอบสวนไม่ถูกต้อง เช่นไม่มีนิติกรหรือผู้รับ


    ปริญญาทางกฎหมาย หรืออบรมหลักสูตรทางวินัย

-size*�
0t���o�amily:"Angsana New";font-weight:normal'>ค.  รองนายกรัฐมนตรี         ง.  ประธานกรรมการ ก.พ.ตอบ  ก. 
นายกรัฐมนตรี

9. ก.พ. 

ประกอบด้วยกรรมการไม่เกินกี่คน


ก.  3  คน                                ข.  5  คน


ค.  7  คน                                ง.  12  คน


ตอบ  ง. 
12 คน

10. ผู้ใดดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ก.พ.

ก.  รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย


ข.  รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย


ค. รัฐมนตรีสำนักงานนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี


ง. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


ตอบ  ก. รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายฃ

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


admin 2013-02-16 21:09
แนวข้อสอบ พรบ.ข้าราชการพลเรือน 2551 สำหรับผู้ที่จะเน้นเป็นราย พรบ. เน้นตรงตาม พรบ.ทุกมาตรา
ตัวอย่าง....
65.ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ปฏิบัติหน้าที่ติดต่อกันกี่ปี จึงจะให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตาม มาตรา 57 ดำเนินการสับเปลี่ยนหน้าที่ ย้ายหรือโอนไปปฏิบัติหน้าที่อื่น
ก.  4ปี
ข.  5ปี
ค.  6ปี
ง.  7ปี
ตอบ   ข้อ ก.(มาตรา 58 วรรค 1) ปฏิบัติหน้าที่เดียวติดต่อกันเป็นเวลาครบ 4 ปี
66.นาย ก ได้รับการบรรจุ โดยอยู่ในช่วงทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ถ้านาย ก มีผลการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่ำกว่ามาตรฐาน ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตาม มาตรา 57 ต้องมีคำสั่งอย่างไร
ก.  ให้นาย ก เริ่มทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการใหม่
ข.  ให้นาย ก ออกจากราชการได้ โดยไม่ต้องรอให้ครบกำหนดเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่
ค.  ให้นาย ก ทำความเห็นแจ้ง
ง.  ให้นาย ก พักราชการ
ตอบ   ข้อ ข.(มาตรา 59 วรรค 2) ถ้าผู้นั้นมีผลการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่ำกว่ามาตรฐานก็ให้สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการได้ไม่ว่าจะครบกำหนดเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้วหรือไม่ก็ตาม
67.การย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนสามัญในหรือต่างกระทรวงหรือกรม ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎหมายใด และใครกำหนด
ก.  กฎกระทรวง, รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
ข.  กฎ, รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
ค.  กฎกระทรวง, ก.พ.
ง.  กฎ, ก.พ.
ตอบ   ข้อ ง.(มาตรา 63 วรรค 1) ให้เป็นไปตามที่กำหนดใน กฎ ก.พ.
68.การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญจากกระทรวงหรือกรมหนึ่ง ไปสังกัดกระทรวงหรือกรมหนึ่ง ในต่างประเทศเป็นการชั่วคราว ให้กระทำได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ใครกำหนด
ก.  ก.พ.
ข.  ก.พ.ค.
ค.  อ.ก.พ.สามัญ
ง.  อ.ก.พ.วิสามัญ
ตอบ   ข้อ ก.(มาตรา 63 วรรค 2) ให้กระทำได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.กำหนด
69.นาย ก เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ได้รับคำสั่งให้ไปดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ได้หรือไม่เพราะเหตุใด
ก.  ได้ เพราะเป็นคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา
ข.  ได้ เพราะย้ายไปดำรงตำแหน่งที่สูงกว่า และนาย ก ให้ความยินยอมในการย้าย
ค. ไม่ได้ เพราะเป็นการย้ายไปดำรงตำแหน่งในระดับที่ต่ำกว่าเดิม เว้นแต่ นาย ก ให้ความยินยอม
ง.  ไม่ได้ เพราะเป็นการย้ายไปดำรงตำแหน่งในระดับที่ต่ำกว่าเดิม เว้นแต่ นาย ก ให้ความยินยอม
ตอบ   ข้อ ค.(มาตรา 63 วรรค 3) การย้ายหรือโอนข้าราชการพลเรือนไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ต่ำกว่าเดิม จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั้น
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

admin 2013-02-16 21:11
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
1. ตามกฎหมายใหม่ มีกี่ประเภท ได้แก่
ก. 2 ประเภท คือ ข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการพลเรือนในพระองค์
ข. 3 ประเภท คือ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ และข้าราชการประจำต่างประเทศพิเศษ
ค. 4 ประเภท คือ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ และข้าราชการประจำต่างประเทศพิเศษและข้าราชการตุลาการ
ง. 5 ประเภท คือ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ และข้าราชการประจำต่างประเทศพิเศษ ข้าราชการตุลาการ และข้าราชการอัยการ
ตอบ ก. 2 ประเภท คือ ข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการพลเรือนในพระองค์
2. นายนิคม อาการดี รับราชการเป็นเจ้าพนักงานตรวจเงินแผ่นดินอยู่ที่จังหวัดสกลนคร นายอาคมเป็นข้าราชการประเภทใด
ก. ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ข. ข้าราชการประจำต่างประเทศพิเศษ
ค. ข้าราชการอัยการ
ง. ข้าราชการพลเรือสามัญ
ตอบ ก. ข้าราชการพลเรือนสามัญ
3. ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ เป็นข้าราชการประเภทใด
ก. ข้าราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
ข. ข้าราชการประจำต่างประเทศพิเศษ
ค. ข้าราชการกระทรวงการคลัง
ง. ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตอบ ง. ข้าราชการพลเรือนสามัญ
4. ข้อใดมิใช่ “ข้าราชการพลเรือน”
ก. ข้าราชการในกระทรวงต่างประเทศ
ข. ข้าราชการในกระทรวงกลาโหม
ค. ข้าราชการในกระทรวงมหาดไทย
ง. ข้าราชการอัยการ
ตอบ ง. ข้าราชการอัยการ
5. ข้อใดมิใช่ “ข้าราชการพลเรือน”
ก. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ข. ข้าราชการปกครอง
ค. ข้าราชการตำรวจ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ก. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
6. ตำแหน่งใดเทียบเท่าตำแหน่ง “อธิบดี”
ก. เลขนุการ ก.พ. ข. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
ค. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
7. หน่วยงานใดต่อไปนี้ที่มีหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
ก. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ข. สำนักงบประมาณ
ค. สำนักคณะกรรมการการกฤษฎีกา ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
8. ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 คือ
ก. นายกรัฐมนตรี ข. เลขาธิการ ก.พ.
ค. รองนายกรัฐมนตรี ง. ประธานกรรมการ ก.พ.
ตอบ ก. นายกรัฐมนตรี
9. ก.พ. ประกอบด้วยกรรมการไม่เกินกี่คน
ก. 3 คน ข. 5 คน
ค. 7 คน ง. 12 คน
ตอบ ง. 12 คน
10. ผู้ใดดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ก.พ.
ก. รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
ข. รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
ค. รัฐมนตรีสำนักงานนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี
ง. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ตอบ ก. รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
11. กรรมการ ก.พ. ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก. 2 ปี ข. 3 ปี
ค. 4 ปี ง. 5 ปี
ตอบ ข. 3 ปี
12. เมื่อตำแหน่งกรรมการว่างลงก่อนกำหนดต้องดำเนินการแต่งตั้งภายในกี่วัน
ก. 30 วัน ข. 15 วัน
ค. 20 วัน ง. 45 วัน
ตอบ ก. 30 วัน
13. หากกรรมการ ก.พ. ว่างลงจะไม่แต่งตั้งกรรมการ ในกรณีใด
ก. วาระของกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึง 60 วัน ข. วาระของกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึง 90วัน
ค. วาระกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึง 120 วัน ง. วาระกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึง 180 วัน
ตอบ ง. วาระกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึง 180 วัน
14. เมื่อนายกรัฐมนตรีได้รับรายงานจาก ก.พ. ในกรณีที่กระทรวงทบวงกรมไม่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน และนายกรัฐมนตรีไม่เห็นด้วยกับมติของ ก.พ. ที่รายงาน ก.พ. จะต้องดำเนินการอย่างไร
ก. ทำตามความเห็นของนายกรัฐมนตรี
ข. ยืนยันให้นายกรับมนตรีทบทวนใหม่
ค. ต้องรายงานให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวินิจฉัย
ง. เรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อขอถอนเรื่องกลับมาพิจารณาข้อมูลใหม่
ตอบ ค. ต้องรายงานให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวินิจฉัย
15. หน่วยงานใดที่มีหน้าที่รายงานคณะรัฐมนตรีในกรณีที่ค่าครองชีพเปลี่ยนแปลงไปมาก หรือจัดการสวัสดิการปรับปรุงเงินเดือนสำหรับข้าราชการพลเรือนให้เหมาะสม
ก. กรมบัญชีกลาง
ข. ก.พ.
ค. สำนักงบประมาณ
ง. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ตอบ ข. ก.พ.
16. การประชุม ก.พ. ต้องมีจำนวนกรรมการประชุมจำนวนเท่าใดของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ก. ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ ข. ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ค. ไม่น้อยกว่าสามในสี่ ง. ไม่น้อยกว่าสองในสาม
ตอบ ข. ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
17. คณะกรรมการิสามัญ ซึ่งตั้งขึ้นโดย ก.พ.  มีหน้าที่อย่างไร
ก. เพื่อทำการใดๆแทน ก.พ. ได้
ข. พิจารณาเรื่องการดำเนินการทางวินัย
ค. พิจารณาอุทธรณ์ หรือการร้องทุกข์
ง. เพื่อการดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการพลเรือน
ตอบ ก. เพื่อทำการใดๆแทน ก.พ. ได้
18. ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและบริหารราชการสำนักงาน ก.พ. คือ
ก. นายกรัฐมนตรี ข. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ค. เลขาธิการ ก.พ. ง. เลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรี
ตอบ ค. เลขาธิการ ก.พ.
www.sobtid.com
19. ผู้บังคับบัญชาทำหน้าที่บริหารราชการของสำนักงาน ก.พ. ขึ้นตรงต่อผู้ใด
ก. นายกรัฐมนตรี ข. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ค. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ง. รัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัย
ตอบ ก. นายกรัฐมนตรี
20. อนุกรรมการกระทรวง ประกอบด้วยผู้ใดบ้าง
ก. รัฐมนตรีเจ้าสังกัด และปลัดกระทรวง
ข. อนุกรรมการผู้แทน ก.พ. และผู้ทรงคุณวุฒิ
ค. อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
21. ส่วนราชการใด ที่มิได้ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
ก. สำนักงาน ก.พ.
ข. สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ค. สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ
ง. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ตอบ ค. สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ
22. อนุกรรมการ ก.พ. สามัญ มีกี่ประเภท อะไรบ้าง
ก. 3 ประเภท คือ อ.ก.พ. กระทรวงทบวง อ.ก.พ. กรม และ อ.ก.พ. จังหวัด
ข. 4 ประเภท คือ อ.ก.พ. กระทรวงทบวง อ.ก.พ. กรม จังหวัด และ อ.ก.พ. ส่วนราชการอื่น
ค. 5 ประเภท คือ อ.ก.พ. กระทรวงทบวง อ.ก.พ. ทบวง กรม อ.ก.พ. ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม และ อ.ก.พ. จังหวัด
ง. 5 ประเภท คือ อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. ทยวง อ.ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ อ.ก.พ. กรม อ.ก.พ. สำนักนายกรัฐมนตรี
ตอบ ข. 4 ประเภท คือ อ.ก.พ. กระทรวงทบวง อ.ก.พ. กรม จังหวัด และ อ.ก.พ. ส่วนราชการอื่น
23. การตั้ง อ.ก.พ. วิสามัญเพื่อทำหน้าที่พิจารณาเมื่อใด
ก. การออกจากราชการ ข. การดำเนินการทางวินัย
ค. การอุทธรณ์ ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
24. อ.ก.พ. จังหวัด มีผู้ใดเป็นประธาน
ก. นายกเทศมนตรี ข. ประธานสภาจังหวัด
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด ง. ปลัดจังหวัด
ตอบ ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัด
25. ประธาน อ.ก.พ. กรม คือใคร
ก. ปลัดกระทรวง ข. รัฐมนตรีว่าการทบวง
ค. อธิบดี ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ตอบ ค. อธิบดี
26. บุคคลในข้อใดไม่สามารถเป็นประธาน อ.ก.พ. สำนักนายรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนได้
ก. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ข. นายกรัฐมนตรี
ค. รองนายกรัฐมนตรี ง. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ตอบ ก. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
27. ส่วนราชการใดที่มี อ.ก.พ. เดียว ทำหน้าที่ทั้ง อ.ก.พ. กระทรวงและ อ.ก.พ. กรม ด้วย
ก. ทบวงมหาวิทยาลัย ข. ราชบัณฑิตยสถาน
ค. สำนักพระราชวัง ง. สำนักงานอัยการสูงสุด
ตอบ ข. ราชบัณฑิตยสถาน
28. ราชบัณฑิตยสถาน เป็นส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมไม่สังกัดกระทรวงหรือทบวง อยู่ในบังคับบัญชาของใคร
ก. นายกรัฐมนตรี ข. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ง. รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
ตอบ ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
29. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ให้ไว้เมื่อใด
ก. 29 มีนาคม 2551 ข. 23 มกราคม 2551
ค. 28 มิถุนายน 2551 ง. 27 เมษายน 2551
ตอบ ค. 28 มิถุนายน 2551
30. ใครเป็นผู้รับผิดชอบกำหนดนโยบายและระบบบริหารงานบุคคลตลอดจนระเบียบวิธีปฏิบัติราชการในจังหวัด
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด ข. อ.ก.พ. จังหวัด
ค. อ.ก.พ. กรมการปกครอง ง. สภาจังหวัด
ตอบ ข.  อ.ก.พ. จังหวัด
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

admin 2013-02-16 21:15
สรุปเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการพลเรือน
1. ขรก.พลเรือนเป็นผู้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในกระทรวง ทบวง กรม ฝ่ายพลเรือนตามพระราชบัญญัตินี้
2. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้กำหนดวัน เวลาทำงาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจำปี และการลาหยุดราชการของข้าราชการพลเรือน
3. ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่อง
• เพิ่มพูนความรู้ทักษะ
• เพิ่มพูนทัศนคติที่ดี
• เพิ่มพูนคุณธรรมและจริยธรรม
4. ใน อ.ก.พ.จังหวัด ไม่มีทรงคุณวุฒิด้านท้องถิ่น
5. เงินเดือนเป็นอันดับ และขั้น
6. ตำแหน่งของเสมียนตราอำเภอคือ เจ้าหน้าที่บริหารการเงินและบัญชี 6
7. ข้าราชการประจำต่างประเทศพิเศษ ออกจากราชการเมื่อ
• ตาย พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญ
• ได้รับอนุมัติจาก รมต.เจ้าสังกัดให้ลาออก
• คณะ รมต.ที่อนุมัติให้แต่งตั้งออกจากตำแหน่งทั้งคณะ หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดออกจากตำแหน่ง
8. ข้าราชการพลเรือนเป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้ ไปเป็นข้าราชการประจำต่างประเทศพิเศษได้ แต่ข้าราชการประจำต่างประเทศพิเศษ จะโอนกลับไปเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญไม่ได้
9. ระบบ P.C. เริ่มใช้ ปี 2518
10. จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนตามข้อบังคับของ ก.พ.
• จรรยาบรรณต่อตนเอง (ข้อ 1-3)
• จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน (ข้อ 4-7)
• จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้ ผบช.และผู้ร่วมงาน (ข้อ 8-12)
• จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม (ข้อ 13-16)
11. มาสายกลับก่อน (มาตรา 92 ไม่อุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ)
12. เช้าชามเย็นชาม (มาตรา 83 ไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดี)
13. ดื่มสุรามึนเมาในเวลาราชการ (มีความผิดฐานประพฤติชั่ว)
14. ทำ บ.ป.2 สูญหายโดยไม่จงใจ (ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ)
15. ขาดราชการติดต่อกันเกิน 15 วัน (ลงโทษไล่ออกตั้งแต่วันที่ละทิ้งหน้าที่ราชการเป็นต้นไป)
16. กรณีที่อาจสั่งพักราชการและให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2538) เช่นถูกฟ้องคดีอาญา ในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และพนักงานอัยการมิได้เป็นทนายแก้ต่างให้
17. ในคำสั่งลงโทษ ต้องมี เรื่องที่กระทำผิด ฐานความผิด ระดับโทษที่จะลง และระยะเวลาที่ผู้ถูกลงโทษสามารถอุทธรณ์ได้
18. การตัดเงินเดือน
• อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด 5 % ไม่เกิน 3 เดือน ขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
• สูงกว่ากอง (ปจ.) 5 % ไม่เกิน 2 เดือน
• เทียบเท่ากอง (นอภ.) 5 % ไม่เกิน 1 เดือน
19.การสอบสวนทางวินัย ต้องแล้วเสร็จภายใน 270 วัน
20.การสอบสวนจะเสียไปทั้งหมด ถ้าการแต่งตั้งกรรมการสอบสวนไม่ถูกต้อง เช่นไม่มีนิติกรหรือผู้รับปริญญาทางกฎหมาย หรืออบรมหลักสูตรทางวินัยหรือมีประสบการณ์ด้านการดำเนินการวินัย
21.กรณีลาออกแล้ว ไม่มาปฏิบัติราชการติดต่อกัน 15 วันนับแต่วันลาออก โดยผู้บังคับบัญชาไม่สั่งการอย่างหนึ่งอย่างใด ในเรื่องการลาออกนั้น ถือว่าไม่มีความผิด เพราะลาออกจากราชการแล้ว
22.ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใด ถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ คณะรัฐมนตรีมีอำนาจเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญ
23.ผบช.มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของผู้ใต้ ผบช. เพื่อใช้ในการ
• ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง
• เลื่อนขั้นเงินเดือน
• พัฒนาข้าราชการ
• เพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
24. วันใช้บังคับ พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน คือวันที่ 30 มีนาคม 2535
25.ข้าราชการฝ่ายพลเรือน คือผู้ซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งตามกฎหมายให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน ในกระทรวง ทบวง กรม ฝ่ายพลเรือน
26.ก.พ.ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคลจำนวนกี่คน
ตอบ ไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 7 คน โดยต้องเป็น หรือเคยเป็นข้าราชการไม่ต่ำกว่าอธิบดี หรือเทียบเท่า ถ้าต่ำกว่านี้ให้มีได้ไม่เกิน 3 คน
27. ข้อต้องห้ามของกรรมการ ก.พ. มีอะไรบ้าง
ตอบ ขรก.การเมือง กก.พรรคการเมือง เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
28. กรรมการ ก.พ.ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี
ตอบ 2 ปี ถ้าว่างลงให้เลือกภายใน 30 วัน หากเหลือไม่ถึง 180 วัน ไม่ต้องก็ได้ (ถ้ายังมีกรรมการเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 5 คน ยังไม่ต้องเลือกก็ได้)
29. องค์ประชุมในการประชุม ก.พ.ต้องเป็นไปอย่างไร
ตอบ กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
30. ถ้าประธานไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะสามารถดำเนินการประชุม ก.พ. ได้
ตอบ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่แทน
31. การตั้ง อ.ก.พ.วิสามัญเพื่อทำหน้าที่พิจารณาเรื่องการดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ หรือการร้องทุกข์ ต้องตั้งจากกรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งและข้าราชการพลเรือน ผู้ได้รับเลือกจากข้าราชการพลเรือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด กฎ ก.พ. อย่างละกี่คน
ตอบ อย่างน้อย 2 คน กับจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนอนุกรรมการทั้งหมด
บังคับบัญชาข้าราชการและบริหารราชการของสำนักงาน ก.พ.คือใคร
ตอบ เลขาธิการ ก.พ.
33. อ.ก.พ.สามัญ คือ
ตอบ อ.ก.พ.กระทรวง ทบวง อ.ก.พ.กรม อ.ก.พ.จังหวัด
34. ข้าราชการพลเรือมีกี่ประเภท
ตอบ 3 ประเภท ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ และข้าราชการพลเรือนประจำต่างประเทศพิเศษ
35. มติของ ก.พ. ในการประชุมปรึกษา เพื่อยกเว้นผู้ขาดคุณสมบัติให้เข้ารับราชการ ถือคะแนนเสียงอย่างไร
ตอบ 4 ใน 5 ของกรรมการในที่ประชุม โดยลงมติด้วยวิธีลับ
36. การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ 10 ในส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและไม่สังกัดกระทรวงหรือทบวง แต่อยู่ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรี หรือในสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี ปฏิบัติตามข้อใด
ตอบ 1.ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัด นำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2.ถ้าคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผู้สั่งบรรจุ
3.นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
37. ใครเป็นผู้อนุมัติการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ 11
ตอบ คณะรัฐมนตรี โดยรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผู้สั่งบรรจุ
38. ใครเป็นผู้อนุมัติการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ 10
ตอบ คณะรัฐมนตรี โดยปลัดกระทรวงเป็นผู้สั่งบรรจุ
39. ใครเป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ 7 ลงมา
ตอบ อธิบดี (ระดับ 8 ก็ได้ โดยอธิบดีเสนอ ปลัดกระทรวง เห็นชอบ และอธิบดีเป็นผู้สั่งบรรจุแต่งตั้ง)
40.ข้าราชการพลเรือนสามัญที่กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง เมื่อผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษปลดออก ไล่ออก และถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนำมาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลดโทษลงต่ำกว่าข้อใด
ตอบ ปลดออก
41.ข้าราชการพลเรือนผู้ลงโทษปลดออก จะมีผลต่อบำเหน็จบำนาญอย่างไร
ตอบ มีสิทธิรับบำเหน็จบำนาญเสมือนลาออก
42.การต่อเวลาให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ต้องออกจากราชการ เพราะเกษียณอายุทำได้หรือไม่
ตอบ ไม่ได้ เพราะขัดต่อ พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน
43.ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 มีอำนาจยับยั้งการลาออกของข้าราชการพลเรือนสามัญ ได้ไม่เกินกี่วัน นับแต่วันลาออก
ตอบ 90 วัน
44.นายสมชายยื่นใบลาออกเพื่อลงสมัคร ส.จ. ในจังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2543 การลาของเขาจะมีผลเมื่อใด
ตอบ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2543
45. การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ต้องกระทำภายในกี่วันนับแต่วันทราบคำสั่ง
ตอบ 30 วัน
46. การอุทธรณ์คำสั่งของผู้บังคับบัญชาในราชการบริหารส่วนภูมิภาคที่ต่ำกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดให้อุทธรณ์ต่อใคร
ตอบ อ.ก.พ.จังหวัด
47. การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ให้อุทธรณ์ต่อ ก.พ. ภายในกี่วันนับแต่วันทราบคำสั่ง
ตอบ 30 วัน
48. การอุทธรณ์คำสั่งของปลัดกระทรวงต้องอุทธรณ์ต่อใคร
ตอบ ก.พ.
49.การร้องทุกข์ต่อ ก.พ. ต้องกระทำภายในกี่วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง
ตอบ 30 วัน
50. ข้าราชการพลเรือน ปัจจุบันรับเงินเดือนตาม พ.ร.บ.เงินเดือนฉบับใด
ตอบ พ.ร.บ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 ต.ค. 2537 (ปีงบประมาณ 2538)
51. กงช. ย่อมาจากอะไร
ตอบ คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่หลัก ในการเสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ ครม. เกี่ยวกับเงินเดือน
52. เงินเดือนขั้นที่ต่ำที่สุด และขั้นที่สูงที่สุด
ตอบ ต่ำที่สุด 4,100 บาท และสูงที่สุด 59,090 บาท
53. ข้าราชการพลเรือนสามัญ ออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมาย กลับเข้ารับราชการใหม่ในหน่วยงานเดิม ต้องยื่นคำร้องภายในกี่วัน นับจากวันพ้นจากราชการทหาร
ตอบ 180 วันนับจากวันพ้นจากราชการทหาร
54.ใครเป็นผู้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดี
ตอบ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัด คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และปลัดกระทรวงสั่งบรรจุ นายกเสนอโปรดเกล้าแต่งตั้ง
55.ใครเป็นผู้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ
ตอบ อธิบดีเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงให้ความเห็นชอบ และอธิบดีสั่งบรรจุ
56.ข้าราชการพลเรือนสามัญ อาจได้รับบำเหน็จความชอบ เป็น
ตอบ คำชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติ รางวัล การได้เลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นต้น
57. ข้าราชการพลเรือนสามัญ สมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้หรือไม่
ตอบ ได้
58. อ.ก.พ.จังหวัด มีทั้งหมดกี่คน
ตอบ 11 คน
59. ตำแหน่งสำหรับหัวหน้าหน่วยงานที่สูงกว่ากอง ตามกฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 กำหนดให้เป็นระดับใด
ตอบ ระดับ 9
60. ตามกฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการในตำแหน่งใดได้บ้าง
ตอบ ข้าราชการตั้งแต่ระดับ 7 ลงมา ที่มิใช่หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด
61. การรักษาการในตำแหน่ง ถือว่าเป็นการแต่งตั้ง และวิธีการใดบ้างที่ถือว่าเป็นการแต่งตั้ง
ตอบ การรักษาการในตำแหน่งถือว่าไม่เป็นการแต่งตั้ง ส่วนการเลื่อนระดับ การย้าย การโอน ถือว่าเป็นการแต่งตั้ง
62. ผู้มีอำนาจในการกำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ในส่วนราชการต่าง ๆ ได้แก่
ตอบ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนสามัญ
63. ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทใด ได้รับทั้งเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
ตอบ ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภทผู้บริหารระดับสูง
64. ตำแหน่ง ขรก. ระดับ 10 ที่มีลักษณะบริหารไม่ควรปฏิบัติหน้าที่เดียวติดต่อกันนานเกินกว่ากี่ปี
ตอบ 4 ปี
65. โทษทางวินัยในข้อใดข้างล่างนี้ ที่เรียงจากเบาไปหาหนัก
ตอบ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ปลดออก ไล่ออก
66. ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจสั่งลงโทษตัดเงินเดือนข้าราชการที่กระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง
ตอบ 5 % ไม่เกิน 3 เดือน
67. ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดถึงแก่ความตาย เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผู้ที่จะเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน์ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญ คือผู้ใด
ตอบ คณะรัฐมนตรี
68. ประธานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้แก่
ตอบ นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
69.กรณีปลัดจังหวัดกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง การดำเนินการสั่งลงโทษอย่างร้ายแรงอย่างใด
ตอบ
70.การสั่งลดโทษหรือเพิ่มโทษ เป็นลดขั้นเงินเดือน ตัดเงินเดือน หรือภาคทัณฑ์ ผลของคำสั่งจะใช้บังคับเมื่อใด
ตอบ นับแต่วันที่คำสั่งเดิมใช้บังคับ
71.กรณีลูกจ้างประจำในภูมิภาคถูกสอบสวนตามมาตรา 115 แล้วมีพฤติการณ์หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติราชการ ต้องดำเนินการอย่างไร
ตอบ เสนอ ผวจ.มีคำสั่งให้ออก
72.การสั่งพักข้าราชการ จะสั่งพักย้อนหลัง ไปก่อนวันออกคำสั่งได้ในกรณีใด
ตอบ ผู้ถูกสั่งพักถูกควบคุมในคดีอาญาก่อนออกคำสั่งพัก
73.ปลัดจังหวัดมีอำนาจสั่งลงโทษข้าราชการได้เท่าไร
ตอบ ตัดเงินเดือนไม่เกิน 5 % ไม่เกิน 2 เดือน
74.ถ้าผู้มีอำนาจสั่งบรรจุได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงรวม 3 คน การประชุมเพื่อพิจารณาว่ามีพยานหลักฐานใด สนับสนุนข้อกล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำการใด เมื่อใด อย่างไร และเป็นความผิดกรณีใด มาตราใด ต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมกี่คน
ตอบ 3 คน
75.การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษ จะให้ผู้อื่นอุทธรณ์แทนได้หรือไม่
ตอบ ไม่ได้
76.กรณีใดบ้างที่ทำให้การสอบสวนเสียไปทั้งหมด
ตอบ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่ถูกต้อง
77.การสอบสวนถ้าไม่เสร็จภายในกี่วัน ที่ประธานกรรมการต้องรายงานผู้สั่งแต่งตั้งเพื่อรายงาน อ.ก.พ.กระทรวงทราบ เพื่อติดตามเร่งรัดการสอบสวน
ตอบ 270 วัน
78.สิทธิของผู้อุทธรณ์ มีอะไรบ้าง
ตอบ 1)ขอคัดรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน
2)ขอคัดค้านอนุกรรมการผู้พิจารณาอุทธรณ์เสร็จสิ้น
3)ขอถอนอุทธรณ์ก่อนการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เสร็จสิ้น
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


เวอร์ชันเต็ม: [-- แจกเเนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.028130 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us