เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบนายช่างสำรวจ ระดับ 1-2 ท้องถิ่น อปท.2556 --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบ อปท.เทศบาล อบต. อบจ. กทม. และท้องถิ่นต่างๆ -> แนวข้อสอบนายช่างสำรวจ ระดับ 1-2 ท้องถิ่น อปท.2556 [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2012-01-19 07:54

แนวข้อสอบนายช่างสำรวจ ระดับ 1-2 ท้องถิ่น อปท.2556


1. ข้อใดคือสิ่งจำเป็นที่จะต้องทราบในการสำรวจแผนที่ 

ก. รายละเอียดของแผนที่ 

ข. ความถูกต้องของแผนที่ในแง่ต่างๆ 

ค. ความสวยงามของแผนที่ 

ง. ถูกทั้ง  และ  

2. การสำรวจทางยีออเดซี (Geodesy) คืออะไร

ก. การสำรวจเพื่อทำแผนที่ โดยคำนึงถึงขนาดของผิวโลก 

ข. การสำรวจเพื่อทำแผนที่ โดยคำนึงถึงรูปร่างของผิวโลก 

ค. การสำรวจเพื่อทำแผนที่ โดยคำนึงถึงความโค้งของผิวโลก 

ง. ถูกทั้ง  และ  

3. ข้อใดคือวิธีการสำรวจทางยีออเดซี (Geodesy)

ก. Triangulation ค. Gravity

ข. Traverse ง. ถูกทุกข้อ

4. วิธีการต่างๆที่ใช้ในการสำรวจทางยีออเดซี (Geodesy) ทำให้เราทราบถึงอะไร

ก. ขนาดและรูปร่างของโลก ค. ความสวยงามของโลก

ข. ความโค้งของโลก ง. ความใหญ่โตของโลก 

5. ข้อใดเป็นการสำรวจเพื่อทำแผนที่ในบริเวณที่ไม่กว้างขวางมาก 

ก. Control Point ค. Triangulation

ข. Plane Servey ง. Remote Sensing 

6. ข้อใดคือการจัดทำหมุดหลักฐาน 

ก. Control Point ค. Triangulation

ค. Plane Servey ง. Remote Sensing

หมุดหลักฐาน คือ จุดที่เลือกขึ้นในภูมิประเทศเพื่อใช้เป็นโครงสร้างของการทำแผนที่

7. การหาตำแหน่งที่ทำการสำรวจหาตำบลที่แน่นอนไว้ เรียกว่าอะไร 

ก. หมุดหลักฐานทางแนวนอนหรือทางราบ 

ข. หมุดหลักฐานทางแนวยืนหรือทางดิ่ง 

ค. Horizontal Control

ง. ถูกทั้ง  และ  

8. จุดที่ทำการสำรวจหาระดับสูงที่แน่นอนไว้ เรียกว่าอะไร 

ก. Vertical Control

ข. Horizontal Control

ค. หมุดหลักฐานทางแนวยืนหรือทางดิ่ง 

ง. ถูกทั้ง  และ  

9. การจัดลำดับความละเอียดถี่ถ้วนของผลงานไว้เป็นขั้น มีกี่ขั้น 

ก. 2 ขั้น ค. 3 ขั้น

ข. 4 ขั้น ง. 5 ขั้น 

10. ผลงานที่มีความละเอียด สูงเยี่ยม คืองานขั้นใด 

ก. งานขั้นที่ 4 ค. งานขั้นที่ 2

ข. งานขั้นที่ 3 ง. งานขั้นที่ 1 

11. หมุดหลักฐานในงานขั้นที่เท่าใดเป็นหมุดหลักฐานหลักซึ่งวางไว้ตามตำแหน่งสำคัญๆทั่วประเทศ 

ก. งานขั้นที่ 1 ค. งานขั้นที่ 2

ข. งานขั้นที่ 1, 2 ง. งานขั้นที่ 1, 2, 3

12. หน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางหมุดหลักฐานหลัก คือหน่วยงานใด 

ก. กรมแผนที่ป่าไม้ ค. กรมแผนที่ทหาร

ข. กรมอุตุนิยมวิทยา ง. กรมแผนที่ทางหลวง 

13. การวางหมุดหลักฐานเพิ่มเติม เรียกว่าอะไร 

ก. หมุดหลักฐานหลัก ค. หมุดหลักฐานย่อย

ข. หมุดหลักฐานรอง ง. ถูกทั้ง  และ  

14. การวางหมุดหลักฐานในแนวนอนเมื่อได้วางหมุดหลักฐานหลักตามจุดต่างๆแล้วทำการรังวัดเชื่อมโยงจุดต่างๆเข้าด้วยกันจะต้องทำเป็นรูปอะไร 

ก. รูปทรงเรขาคณิต ค. รูปสามเหลี่ยม

ข. รูปวงกลม ง. ถูกทุกข้อ 

15. งานระดับ คือ 

ก. Leveling 

ข. การสำรวจความถูกต้องในระดับสูง 

ค. วิธีหาระยะความสูงตามแนวยืนของจุดต่างๆบนพื้นโลก 

ง. ถูกทุกข้อ 

16. งานโครงข่ายสามเหลี่ยม คือ 

ก. Traverse Line ค. Triangulation

ข. Base line ง. Plane Servey

17. งานวงรอบ คือ 

ก. Traverse Line ค. Triangulation

ข. Base line ง. Plane Servey

18. การสำรวจเพื่อลงรายละเอียดในแผนที่ คือข้อใด 

ก. การเขียนรายละเอียดของภูมิประเทศลงในแผ่นกระดาษ เพื่อให้เกิดแผนที่ขึ้น 

ข. การเขียนลวดลายประกอบของภูมิประเทศลงในแผ่นกระดาษ เพื่อให้เกิดแผนที่ขึ้น 

ค. การเขียนลวดลายแสดงรายละเอียดของภูมิประเทศลงในแผ่นกระดาษ เพื่อให้เกิดแผนที่ขึ้น 

ง. การเขียนรายละเอียดประกอบของภูมิประเทศลงในแผ่นกระดาษ เพื่อให้เกิดแผนที่ขึ้น 

แนวข้อสอบนายช่างสำรวจ ระดับ 1-2 ท้องถิ่น อปท

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบการสำรวจรังวัดแผนที่และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับงานสำรวจ

- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน
- แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓
- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

admin 2013-01-13 20:50
000000000000


เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบนายช่างสำรวจ ระดับ 1-2 ท้องถิ่น อปท.2556 --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.028457 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us